Strona właściwości widoku (ADP)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zawiera opcje umożliwiające kontrolowanie zachowania tworzonego lub modyfikowanego widoku.

Nazwa widoku

Przedstawia nazwę bieżącego widoku. Jeśli widok nie był jeszcze zapisywany, wyświetlana jest nazwa domyślna. Nie można zmienić nazwy w tym polu. Aby przydzielić nazwę, należy z menu Plik wybrać polecenie Zapisz lub Zapisz jako.

Wyprowadź wszystkie kolumny

Określa, że widok będzie zawierał wszystkie kolumny ze wszystkich aktualnie wyświetlanych tabel. Zaznaczenie tej opcji jest równoznaczne z wpisaniem gwiazdki (*) zamiast nazw poszczególnych kolumn.

Wartości DISTINCT

Określa, że z widoku zostaną odfiltrowane duplikaty. Ta opcja jest przydatna, gdy używane są tylko niektóre kolumny tabeli, przy czym kolumny te mogą zawierać zduplikowane wartości, lub gdy w wyniku procesu sprzężenia dwóch lub większej liczby tabel generowane są zduplikowane wiersze w zestawie wyników. Zaznaczenie tego pola wyboru jest równoznaczne z wstawieniem słowa DISTINCT w instrukcji w okienku SQL.

Wiąż ze schematem

Uniemożliwia użytkownikom modyfikowanie obiektów wchodzących w skład tego widoku, jeśli w wyniku takiej zmiany definicja widoku stałaby się nieprawidłowa.

Aktualizuj przy użyciu reguł widoku

Oznacza, że wszystkie operacje aktualizacji i wstawiania do widoku będą tłumaczone przez składniki dostępu do danych firmy Microsoft (Microsoft Data Access Components, MDAC) na instrukcje SQL odwołujące się do widoku, a nie na instrukcje odwołujące się bezpośrednio do jego tabel bazowych. (W niektórych przypadkach operacje aktualizacji i wstawiania do widoku są wyrażane przez składniki MDAC jako aktualizacje i wstawienia do bazowych tabel widoku. Zaznaczenie pola wyboru Aktualizuj przy użyciu reguł widoku powoduje, że za pomocą składników MDAC zawsze generowane będą operacje aktualizacji i wstawiania dotyczące samego widoku.)

Opcja CHECK

Oznacza, że za każdym razem, gdy użytkownik modyfikuje wiersz widoku, w bazie danych dokonywane będzie sprawdzenie, czy dodane lub zmodyfikowane dane spełniają warunki klauzuli WHERE zawartej w definicji widoku.

Rozszerzenie GROUP BY

Określa, że dostępne są dodatkowe opcje widoków opartych na kwerendach agregacji.

WITH CUBE

Określa, że wynikiem kwerendy agregacji powinny być wartości podsumowujące dla grup określonych w klauzuli GROUP BY. Grupy powstają w rezultacie użycia odwołań do kolumn wymienionych w klauzuli GROUP BY, a następnie zastosowania funkcji agregacji danej kwerendy w celu wygenerowania wartości podsumowujących dla dodatkowych wierszy wielokrotnie zagregowanych. Opcja WITH CUBE ma charakter wielowymiarowy — powoduje utworzenie podsumowań wszystkich kombinacji funkcji agregacji i kolumn w kwerendzie.

  • WITH ROLLUP

Określa, że wynikiem kwerendy agregacji powinny być wartości podsumowujące dla grup określonych w klauzuli GROUP BY. Opcja WITH ROLLUP jest podobna do opcji WITH CUBE, z tym że powoduje utworzenie tylko jednego typu podsumowania dla każdej kombinacji kolumny i funkcji agregacji.

  • ALL

Określa, że podsumowanie wygenerowane przez kwerendę agregacji będzie zawierać wszystkie zduplikowane wiersze.

Właściciel

Przedstawia nazwę właściciela widoku. Nazwa właściciela identyfikuje rolę albo użytkownika programu SQL Server. Na liście rozwijanej wymienieni są wszyscy użytkownicy i wszystkie role zdefiniowane w bazie danych. Użytkowników i role oznaczono na liście różnymi ikonami; ikona roli przedstawia dwie twarze, a ikona użytkownika — tylko jedną.

TOP

(W przypadku programu SQL Server 7.0 lub nowszy baz danych.) Określa, że kwerenda będzie zawierała klauzulę TOP, która zwraca tylko pierwszych n wierszy lub początkowych procent n wierszy w zestawie wyników. Wartość domyślna to, że kwerenda zwraca 10 pierwszych wierszy w zestawie wyników.

Pole to służy do podawania innej liczby lub innego procentu zwracanych wierszy.

  • PERCENT

(W przypadku programu SQL Server 7.0 lub nowszy baz danych.) Określa, że kwerenda będzie zawierała klauzulę TOP zwrócenie tylko pierwszy n procent wierszy w zestawie wyników.

  • WITH TIES

(Dotyczy tylko baz danych programu SQL Server w wersji 7.0 lub nowszej.) Określa, że widok będzie zawierał klauzulę WITH TIES. Klauzula WITH TIES jest przydatna, jeśli widok zawiera klauzulę ORDER BY i klauzulę TOP z wartością procentową. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, a próg wartości procentowej wypada w środku zestawu wierszy z identycznymi wartościami w klauzuli ORDER BY, widok jest rozszerzany, tak aby obejmował wszystkie takie wiersze.

Komentarz SQL

Tekst tego pola można wprowadzić przez wpisanie go bezpośrednio albo przez wprowadzenie komentarza w okienku SQL. Wprowadzając tekst bezpośrednio w polu, należy wpisać sam komentarz. Natomiast wprowadzając tekst komentarza w okienku SQL, należy użyć znaków ogranicznika komentarza. Na przykład:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

Opis

(Dotyczy tylko programu SQL Server 2000).

Między tym polem a polem Komentarz SQL występują dwie różnice. Po pierwsze, wartości pola Opis są w programie SQL Server przechowywane jako właściwości rozszerzone. Po drugie, wartości pola Opis nie mogą być wprowadzane z poziomu okienka SQL.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×