Strona właściwości procedury przechowywanej (ADP)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

(Tylko w programie Microsoft SQL Server 2000.) Zawiera opcje sterujące zachowaniem konstruowanej lub modyfikowanej procedury przechowywanej z pojedynczą instrukcją.

Procedura

Przedstawia nazwę bieżącej procedury przechowywanej. Jeśli procedura nie była jeszcze zapisywana, wyświetlana jest nazwa domyślna. Nie można zmienić nazwy w tym polu. Aby przypisać nazwę, należy w menu Plik wybrać polecenie Zapisz lub Zapisz jako.

Wyprowadź wszystkie kolumny

Określa, że na wyjściu procedury pojawią się wszystkie kolumny ze wszystkich obecnie wyświetlanych tabel. Zaznaczenie tej opcji jest równoważne wpisaniu gwiazdki (*) zamiast nazw poszczególnych kolumn w okienku SQL.

Wartości DISTINCT

Określa, że kwerenda odfiltruje zduplikowane wiersze na wyjściu procedury. Ta opcja bywa przydatna, gdy używane są tylko niektóre kolumny tabeli, przy czym kolumny te mogą zawierać zduplikowane wartości, lub gdy w wyniku procesu sprzężenia dwóch lub większej liczby tabel generowane są zduplikowane wiersze w zestawie wyników. Wybranie tej opcji jest równoważne wstawieniu słowa DISTINCT w instrukcji w okienku SQL.

SET NOCOUNT ON

Powoduje, że do wyniku kwerendy nie będzie dołączany komunikat informujący o liczbie wierszy, na które wpłynęła instrukcja języka Transact-SQL umieszczona w części podstawowej procedury przechowywanej. Jeśli komunikat ma się pojawiać, należy wyczyścić to pole wyboru.

Rozszerzenie GROUP BY

Określa, że dostępne są dodatkowe opcje procedur przechowywanych opartych na kwerendach agregacji.

  • WITH CUBE

Określa, że wynikiem kwerendy agregacji powinny być wartości podsumowujące dla grup określonych w klauzuli GROUP BY. Grupy powstają w rezultacie użycia odwołań do kolumn wymienionych w klauzuli GROUP BY, a następnie zastosowania funkcji agregacji danej kwerendy w celu wygenerowania wartości podsumowujących dla dodatkowych wierszy wielokrotnie zagregowanych. Opcja WITH CUBE ma charakter wielowymiarowy — powoduje utworzenie podsumowań wszystkich kombinacji funkcji agregacji i kolumn w kwerendzie.

  • WITH ROLLUP

Określa, że wynikiem kwerendy agregacji powinny być wartości podsumowujące dla grup określonych w klauzuli GROUP BY. Opcja WITH ROLLUP jest podobna do opcji WITH CUBE, z tym że powoduje utworzenie tylko jednego typu podsumowania dla każdej kombinacji kolumny i funkcji agregacji.

  • ALL

Określa, że podsumowanie wygenerowane przez kwerendę agregacji będzie zawierać wszystkie zduplikowane wiersze.

Właściciel

Przedstawia nazwę właściciela procedury. Nazwa właściciela identyfikuje albo rolę, albo użytkownika programu SQL Server. Na liście rozwijanej wymienieni są wszyscy użytkownicy i wszystkie role zdefiniowane w bazie danych. Użytkowników i role oznaczono na liście różnymi ikonami; ikona roli przedstawia dwie twarze, a ikona użytkownika — tylko jedną.

TOP

(W przypadku programu SQL Server 7.0 lub nowszy baz danych.) Określa, że procedura przechowywana będzie zawierała klauzulę TOP, która zwraca tylko pierwszych n wierszy lub początkowych procent n wierszy w zestawie wyników. Wartość domyślna to, że procedury zwraca 10 pierwszych wierszy w zestawie wyników.

Pole to służy do podawania innej liczby lub innego procentu zwracanych wierszy.

  • PERCENT

(W przypadku programu SQL Server 7.0 lub nowszy baz danych.) Określa, że procedura będzie zawierała klauzulę TOP zwrócenie tylko pierwszy n procent wierszy w zestawie wyników.

  • WITH TIES

(Dotyczy tylko baz danych programu SQL Server w wersji 7.0 lub wyższej.) Określa, że procedura będzie zawierała klauzulę WITH TIES. Klauzula WITH TIES jest przydatna, gdy procedura zawiera klauzulę ORDER BY i klauzulę TOP z wartością procentową. Jeśli opcja ta jest ustawiona, a próg wartości procentowej wypada w środku zestawu wierszy z identycznymi wartościami w klauzuli ORDER BY, widok jest rozszerzany, tak aby obejmował wszystkie te wiersze.

Komentarz SQL

Tekst tego pola można wprowadzić przez wpisanie go bezpośrednio albo przez wprowadzenie komentarza w okienku SQL. Wprowadzając tekst bezpośrednio w polu, należy wpisać sam komentarz. Natomiast wprowadzając tekst komentarza w okienku SQL, należy użyć znaków ogranicznika komentarza. Na przykład:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

Opis

(Dotyczy tylko programu SQL Server 2000).

Między tym polem a polem Komentarz SQL występują dwie różnice. Po pierwsze, wartości pola Opis są w programie SQL Server przechowywane jako właściwości rozszerzone. Po drugie, wartości pola Opis nie mogą być wprowadzane z poziomu okienka SQL.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×