Strona właściwości kolumn (ADP)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ta strona właściwości zawiera zestaw właściwości kolumny w tabeli lub zestawu kolumn wyprowadzenia w widoku lub funkcji śródwierszowej.

Nazwa tabeli

Ta właściwość nie jest widoczna, jeśli użytkownik pracuje z widokiem lub funkcją śródwierszową. Określa ona nazwę tabeli zawierającej kolumnę, której właściwości są wyświetlane. Edycja opcji Nazwa tabeli jest możliwa tylko w projektancie baz danych, lecz nie w projektancie tabel. Jeśli w diagramie jest zaznaczonych wiele tabel, widoczna jest tylko nazwa pierwszej tabeli.

Nazwa obiektu

Ta właściwość nie jest widoczna, jeśli użytkownik pracuje z tabelą. Określa nazwę widoku lub funkcji śródwierszowej zawierającej kolumnę wyprowadzenia, której właściwości są wyświetlane. Edycja opcji Nazwa obiektu jest niemożliwa.

Nazwa kolumny

Określa nazwę zaznaczonej kolumny. Aby wyświetlić właściwości innej kolumny, należy rozwinąć listę Nazwa kolumny.

Jeśli użytkownik pracuje z tabelą, ta właściwość określa nazwę jednej z kolumn w tej tabeli. Jeśli użytkownik pracuje z widokiem lub funkcją śródwierszową, właściwość ta określa nazwę kolumny wyprowadzenia.

Wyrażenie

Dotyczy tylko wtedy, gdy pracujesz w widoku lub funkcji w tekście. Przedstawia wyrażenie w bazie danych dla kolumny wyprowadzenia — kolumny, która jest wyświetlana w danych wyjściowych funkcji widoku lub w tekście. Jeśli ta kolumna odpowiada bezpośrednio do kolumnę źródłową, wyrażenie będzie wyświetlana nazwa właściciela bazy danych, nazwa tabeli i nazwę kolumny. Na przykład jeśli widok lub funkcja zawiera kolumnę qty z tabeli sales , wyrażenie jest dbo.sales.qty.

Jeśli kolumna ta odpowiada kolumnie pochodnych, która jest zdefiniowana w widoku lub funkcji w tekście, wyrażenie zawiera informacje o pochodzeniu. Na przykład kolumnę o nazwie profit może mieć wyrażenia revenue-expenses.

Opis

(Dotyczy tylko programu Microsoft SQL Server 2000). Zawiera opis tekstowy zaznaczonej kolumny. Wartość jest przechowywana jako właściwość rozszerzona programu SQL Server.

Typ danych

Określa typ danych zaznaczonej kolumny.

Jeśli użytkownik pracuje z widokiem lub funkcją śródwierszową, właściwość Typ danych odnosi się do kolumn wyprowadzenia, które bezpośrednio odpowiadają tabeli, widokowi lub funkcji podstawowej. Innymi słowy, jeśli kolumna wyprowadzenia została utworzona na podstawie innego obiektu, właściwość Typ danych jest pusta. Edycja tej właściwości dla widoku lub funkcji śródwierszowej jest niemożliwa.

Długość

Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy pracujesz z tabelą. Określa długość zaznaczonej kolumny.

Dopuszczalna wartość Null

Określa, czy w kolumnie może zostać wprowadzona wartość Null.

 • Wartości NULL     Wartości null są dozwolone.

 • NIE zawiera wartości NULL     Wartości null są niedozwolone.

Wartość domyślna

Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy pracujesz z tabelą. Określa wartość domyślną dla tej kolumny stosowaną za każdym razem, gdy do tabeli zostanie wstawiony wiersz, w którym nie została określona wartość dla tej kolumny. Wartością w tym polu może być ograniczenie domyślne programu SQL Server lub nazwa ograniczenia globalnego, z którym jest związana określona kolumna. Lista rozwijana zawiera wszystkie zdefiniowane w bazie danych globalne wartości domyślne. Aby związać kolumnę z globalną wartością domyślną, należy wybrać tę wartość z listy rozwijanej. Aby dla kolumny utworzyć ograniczenie domyślne, można także bezpośrednio wprowadzić wartość domyślną jako tekst.

Precyzja

Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy pracujesz z tabelą. Określa maksymalną liczbę cyfr dziesiętnych dla wartości w tej kolumnie.

Skala

Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy pracujesz z tabelą. Określa maksymalną liczbę cyfr wyświetlanych po prawej stronie przecinka dziesiętnego dla wartości w określonej kolumnie.

Tożsamość

Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy pracujesz z tabelą. Określa, czy kolumna jest używana przez program SQL Server jako kolumna tożsamości. Dopuszczalne wartości to:

 • No     Kolumna nie jest używana jako kolumna tożsamości.

 • Tak     Kolumna jest używana jako kolumna tożsamości.

 • Tak (nie dla replikacji)     Kolumna jest używana jako kolumna tożsamości z wyjątkiem sytuacji agent replikacji wstawia dane do tabeli.

Identyfikator początkowy

Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy pracujesz z tabelą. Określa wartość początkową w kolumnie tożsamości. Ta opcja ma zastosowanie tylko względem kolumn, w których opcja Tożsamość jest ustawiona na wartość Tak lub Tak (Nie dla replikacji).

Przyrost identyfikatora

Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy pracujesz z tabelą. Określa przyrost wartości w kolumnie tożsamości. Ta opcja ma zastosowanie tylko względem kolumn, w których opcja Tożsamość jest ustawiona na wartość Tak lub Tak (Nie dla replikacji).

RowGuid

Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy pracujesz z tabelą. Określa, czy kolumna jest używana w programie SQL Server jako kolumna ROWGUID. Ta opcja może zostać ustawiona na wartość Tak tylko w wypadku kolumny, która jest kolumną tożsamości.

Formuła

(Dotyczy tylko programu SQL Server 7.0 lub nowszej jego wersji). Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy pracujesz z tabelą. Określa formułę dla kolumny obliczanej.

Sortowanie

(Dotyczy tylko programu SQL Server 2000). Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy pracujesz z tabelą. Określa sekwencję sortowania stosowaną domyślnie w programie SQL Server względem kolumny, jeśli wartości kolumny są używane podczas sortowania wierszy zestawu wyników. Aby w bazie danych była używana domyślna sekwencja sortowania, należy wybrać opcję <domyślne w bazie danych>.

Formatowanie

(Dotyczy tylko programu SQL Server 2000). Określa format wyświetlania dla kolumny. Aby zmienić format, należy wybrać odpowiedni format z listy.

Liczba miejsc dziesiętnych

Określa liczbę miejsc dziesiętnych, która ma być używana przy wyświetlaniu wartości w tej kolumnie. Jeśli zostanie wybrane ustawienie Auto, liczba miejsc dziesiętnych będzie określana na podstawie ustawienia Format.

Kreator masek wprowadzania

(Dotyczy tylko programu SQL Server 2000). Aby zmienić maskę wprowadzania, kliknij w tym polu tekstowym, a następnie kliknij przycisk, który jest wyświetlony obok.

Podpis

(Dotyczy tylko programu SQL Server 2000). Określa etykietę tekstową wyświetlaną domyślnie w formularzach wykorzystujących tę kolumnę.

Indeksowana

(Dotyczy tylko programu SQL Server 2000). Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy pracujesz z tabelą. Określa, czy w kolumnie istnieje indeks. Dopuszczalne są następujące wartości:

 • No     W kolumnie istnieje bez indeksu.

 • Tak (Duplikaty OK)     W kolumnie istnieje — unikatowy indeks pojedynczej kolumny.

 • Tak (bez duplikatów)     W kolumnie istnieje indeks unikatowy pojedynczej kolumny.

Hiperłącze

(Dotyczy tylko programu SQL Server 2000). Określa, czy wartości w tej kolumnie mogą być interpretowane jako hiperłącza.

Tryb IME

(Dotyczy tylko programu SQL Server 2000). Określa stan edytora IME (Input Method Editor) dla kolumny podczas wprowadzania w niej wartości. Dopuszczalne są następujące wartości:

 • Brak kontroli     Formant nie jest wartością domyślną.

 • On     Wskazuje jest włączony edytor IME i jako wartości w tej kolumnie mogą zostać wprowadzone znaki specyficzne dla języka chińskiego, japońskiego lub koreańskiego.

 • Wyłączanie Wskazuje, że edytor IME jest wyłączony. Podczas wprowadzania wartości w kolumnie, klawiatura działa tak samo jak tryb wprowadzania języka angielskiego.

 • Wyłączanie     Podobnie jak "Off", z wyjątkiem, że "Wyłącz" Zapobiega włączaniu edytora IME przez użytkowników.

 • Hiragana     Japoński IME prawidłowe tylko dla.

 • Katakana     Japoński IME prawidłowe tylko dla.

 • Katakana połowy Japoński IME prawidłowe tylko dla.

 • Pełne alfa     Japoński i koreański IME prawidłowe tylko dla.

 • Alfa Japoński i koreański IME prawidłowe tylko dla.

 • Hangul pełnej     Koreański IME prawidłowe tylko dla.

 • Konwersja Hangul     Koreański IME prawidłowe tylko dla.

Tryb zdania edytora IME

(Dotyczy tylko programu SQL Server 2000). Określa dodatkowe konwersje IME, które domyślnie mają zastosowanie podczas wprowadzania przez użytkowników wartości w tej kolumnie. Dopuszczalne są następujące ustawienia:

 • Przewidywanie     Określa podstawowy poziom konwersji. Jest to wartość domyślna.

 • Klauzula mnogiej     Obsługuje konwersję przy użyciu dodatkowych słowników danymi nazwy geograficzne i pocztowe.

 • Konwersacji     Obsługuje konwersję języka mówionego.

 • Brak     Wyłącza konwersję znaków.

Furigana

(Dotyczy tylko programu SQL Server 2000). Określa kolumnę, w której jest przechowywany odpowiednik Furigana tekstu wprowadzonego przez użytkownika. Wartość wprowadzona przez użytkownika w tej kolumnie jest przechowywana i dodatkowo, odpowiednik Furigana wprowadzonego tekstu jest przechowywany w kolumnie, której nazwa została określona w tym formancie.

Adres pocztowy

(Dotyczy tylko programu SQL Server 2000). Określa formant lub pole zawierające odpowiedni dla wprowadzonego kodu pocztowego adres lub kod paskowy klienta odpowiadający wprowadzonemu adresowi.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×