Strona właściwości Indeksy/klucze (ADP)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ta strona właściwości zawiera zestaw właściwości indeksów, kluczy podstawowych i ograniczeń UNIQUE dołączonych do tabel w używanym diagramie bazy danych lub w Projektancie tabel. Indeksy i ograniczenia nie są reprezentowane graficznie w diagramach bazy danych.

Nazwa tabeli

Przedstawia nazwę tabeli w projektancie tabel lub tabeli zaznaczonej na diagramie bazy danych. Jeśli na diagramie zaznaczono więcej niż jedną tabelę, widoczna jest nazwa tylko pierwszej z nich.

Wybrany indeks

Wyświetla nazwę pierwszego indeksu tabeli w Projektancie tabel lub tabeli zaznaczonej w diagramie bazy danych. Jeśli w diagramie bazy danych jest zaznaczonych wiele tabel, widoczna będzie tylko nazwa pierwszego indeksu pierwszej tabeli. Aby wyświetlić właściwości innego indeksu, należy rozwinąć listę rozwijaną.

Typ

Wyświetla typ indeksu lub obiektu klucza zaznaczonej tabeli: indeks, klucz podstawowy lub ograniczenie UNIQUE.

Nowe

Kliknij ten przycisk, aby utworzyć nowy indeks, klucz lub ograniczenie UNIQUE dla zaznaczonej tabeli bazy danych.

Usuń

Kliknij ten przycisk, aby usunąć z tabeli zaznaczony indeks, klucz lub ograniczenie.

Uwaga: Jeśli zostanie dokonana próba usunięcia klucza podstawowego, który jest częścią relacji, zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem, czy na pewno mają zostać usunięte także wszystkie relacje. Nie można usunąć klucza podstawowego bez uprzedniego usunięcia relacji, w których ten klucz uczestniczy.

Nazwa indeksu

Zawiera nazwę wybranego indeksu. Można zmienić indeks, wprowadzając nową nazwę w tym polu.

Nazwa/porządek kolumny

(Dotyczy tylko programu Microsoft SQL Server 2000). Wyświetla kolumny wykorzystane w indeksie, kluczu podstawowym lub ograniczeniu UNIQUE, a także informacje o tym, czy w określonym elemencie wartości każdej z tych kolumn są uporządkowane w kolejności rosnącej lub malejącej . Istnieje możliwość dodania, zmodyfikowania lub usunięcia nazw kolumn na tej liście. Dla każdej kolumny istnieje także możliwość dokonania zmiany ustawienia rosnąco/malejąco.

Grupa plików indeksu

Zaznacz nazwę grupy plików indeksu, w której ma zostać zapisany zaznaczony indeks. Aby było możliwe włączenie tego ustawienia, musi istnieć co najmniej jedna grupa plików zdefiniowana przez użytkownika. To ustawienie jest dostępne tylko w bazach danych programu SQL Server 7.0 lub nowszego. Jeśli zostanie utworzony obiekt bazy danych i nie zostanie określona jego grupa plików, program SQL Server utworzy skojarzenie tego obiektu z domyślną grupą plików. Wstępnie, domyślna grupa plików to podstawowa grupa plików.

Więcej informacji na temat tworzenia grup plików i korzystania z nich można znaleźć w dokumentacji programu SQL Server.

Utwórz instrukcję UNIQUE

Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć ograniczenie UNIQUE lub indeks dla zaznaczonej tabeli bazy danych. Określ typ tworzonego obiektu, klikając przycisk opcji Ograniczenie lub Indeks.

  • Ignoruj klucz zduplikowany     Jeśli tworzysz indeks unikatowy, można ustawić tę opcję, aby sterować zachowaniem programu SQL Server podczas wstawiania wiersza, którego wartość klucza jest równa istniejących wartości klucza jest podczas wykonywania zbiorczej operacji wstawiania. Jeśli wybierzesz Ignoruj zduplikowany klucz, program SQL Server będzie wyświetlany komunikat ostrzeżenia, Ignoruj uszkodzone wiersza przychodzących i próby wstawienia pozostałych wierszy zbiorczej operacji wstawiania. Jeśli nie zostanie wybrana Ignoruj klucz zduplikowany, SQL Server wygeneruje komunikat o błędzie i cała zbiorcza operacja wstawiania zostanie cofnięta.

Współczynnik wypełnienia

Określa współczynnik wypełnienia, która określa stopień wypełnienia każdej strony indeksu może być. Jeśli nie określono współczynnika wypełnienia, jest używany domyślny współczynnik wypełnienia bazy danych.

Indeks PAD

Jeśli został określony współczynnik wypełnienia o wartości większej niż zero procent i została wybrana opcja utworzenia indeksu unikatowego, można ustawić opcje tak, aby procentowa wartość określona dla współczynnika wypełnienia była używana w programie SQL Server także jako wielkość wolnej przestrzeni pozostawianej w każdym węźle wewnętrznym. Domyślnie, program SQL Server ustawia rozmiar indeksu na dwa wiersze.

Utwórz jako CLUSTERED

Wybierz tę opcję, aby dla zaznaczonej tabeli bazy danych utworzyć indeks klastrowany.

Nie stosuj automatycznego przeliczania statystyk

Wybierz tę opcję, aby w programie SQL Server były używana uprzednio utworzona statystyka. Ta opcja jest dostępna tylko w bazach danych programu SQL Server 7.0 lub nowszego i jej zastosowanie może przyspieszyć operację tworzenia indeksu kosztem zmniejszenia szybkości działania kwerend.

Dodatkowe informacje na temat tej opcji można znaleźć w dokumentacji programu SQL Server.

Tekst reguły sprawdzania poprawności

(Dotyczy tylko programu SQL Server 2000.) Określa tekst, który jest wyświetlany za każdym razem, gdy użytkownik przechodzi do wiersza w którym zostały naruszone reguły poprawności indeksu, klucza lub ograniczenia.

W wypadku programu SQL Server 6.5 dostępne są następujące opcje.

Opcje sortowania danych

Określają sposób porządkowania danych w indeksie podczas dodawania rekordów do indeksu.

  • Sortowanie danych     Domyślny. Porządkuje dane w kolejności rosnącej.

  • Dane już posortowane     Akceptuje kolejność istniejących danych.

  • Rozmieszczenie sortowania danych     Reorganizuje dane w kolejności rosnącej. Zaznacz tę opcję, na przykład, gdy tabela jest pofragmentowana lub w celu ponownego zbudowania indeksów.

Opcje zduplikowanych wierszy

Określa sposób obsługi zduplikowanych wierszy w indeksie.

  • Nie zezwalaj na zduplikowane wiersze     Domyślny. Indeks Zapobiega są zapisywane, jeśli istnieją zduplikowane wiersze. Jeśli istnieją zduplikowane wiersze, wyświetlany jest komunikat o błędzie.

  • Ignoruj zduplikowane wiersze     Aby usunąć zduplikowane wiersze z indeksu, podczas jej tworzenia.

  • Zezwalaj na zduplikowane wiersze     Tworzy indeks, nawet jeśli istnieją zduplikowane wiersze.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×