Stosowanie sprawdzania poprawności danych do komórek

Za pomocą funkcji sprawdzania poprawności danych można kontrolować typ danych lub wartości wprowadzane przez użytkowników w komórce. Można na przykład ograniczyć wprowadzanie danych do określonego zakresu dat, ograniczyć wybory przy użyciu listy lub zagwarantować, że są wprowadzane tylko całkowite liczby dodatnie.

W tym artykule opisano działanie funkcji sprawdzania poprawności danych w programie Excel i przedstawiono różne dostępne techniki sprawdzania poprawności danych. Ten artykuł nie zawiera informacji na temat ochrony komórek — funkcji, która pozwala blokować lub ukrywać określone komórki w arkuszu, aby nie można było ich edytować ani zastępować. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony komórek, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

W tym artykule

Sposób postępowania z alertami sprawdzania poprawności danych

Dodawanie sprawdzania poprawności danych do komórki lub zakresu

Co to jest sprawdzanie poprawności danych?

Sprawdzanie poprawności danych to funkcja programu Excel, za pomocą której można definiować ograniczenia określające, jakie dane mogą lub powinny zostać wprowadzone w komórce. Sprawdzanie poprawności danych można skonfigurować, aby uniemożliwić użytkownikom wprowadzanie nieprawidłowych danych. Można też zezwalać użytkownikom na wprowadzanie nieprawidłowych danych, ale ustawić ostrzeżenia dla nich, gdy próbują wpisać je w komórce. Ponadto można udostępnić komunikaty definiujące dane wejściowe oczekiwane dla komórki oraz instrukcje ułatwiające użytkownikom poprawianie ewentualnych błędów.

W skoroszycie marketingowym można na przykład skonfigurować komórkę, aby zezwalała na wprowadzanie tylko numerów klientów, których długość wynosi dokładnie trzy znaki. Użytkownikom zaznaczającym tę komórkę może być wyświetlany komunikat, taki jak przedstawiony poniżej:

Zaznaczona komórka i komunikat wejściowy

Jeśli użytkownik zignoruje ten komunikat i wpisze w komórce nieprawidłowe dane, na przykład numer 2- lub 5-cyfrowy, może mu zostać wyświetlony rzeczywisty komunikat o błędzie.

W nieco bardziej zaawansowanym scenariuszu za pomocą sprawdzania poprawności danych można obliczać maksymalną dozwoloną wartość w komórce na podstawie innej wartości w skoroszycie. W poniższym przykładzie użytkownik wpisał wartość 4000 zł w komórce E7, czyli przekroczył maksymalne ograniczenie określone dla prowizji i premii.

Nieprawidłowe dane i komunikat ostrzegawczy

W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia budżetu płacowego dozwolona wartość maksymalna w komórce E7 zostałaby automatycznie zwiększona lub zmniejszona razem z tym budżetem.

Opcje sprawdzania poprawności danych znajdują się w grupie Narzędzia danych.

Obraz Wstążki programu Excel

Sprawdzanie poprawności danych konfiguruje się w oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych.

Okno dialogowe Sprawdzanie poprawności danych

Początek strony

W jakich sytuacjach sprawdzanie poprawności danych jest przydatne?

Sprawdzanie poprawności danych to nieoceniona funkcja w sytuacji, gdy użytkownik chce udostępnić skoroszyt innym osobom w organizacji i zagwarantować, że dane wprowadzane w tym skoroszycie będą dokładne i spójne.

Za pomocą sprawdzania poprawności danych można wykonywać między innymi następujące czynności:

 • Ograniczanie danych do wstępnie zdefiniowanych elementów na liście    Ograniczyć można na przykład typy działów do działów Sprzedaż, Finanse, Badania i rozwój oraz Informatyczny. Podobnie można utworzyć listę wartości z zakresu komórek znajdującego się w innym miejscu w arkuszu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie listy rozwijanej z zakresu komórek.

  Lista rozwijana utworzona przy użyciu sprawdzania poprawności danych

 • Ograniczanie liczb spoza określonego zakresu    Określić można na przykład minimalne ograniczenie odliczeń do dwukrotności liczby dzieci w określonej komórce.

 • Ograniczanie dat spoza określonego przedziału czasu    Określić można na przykład przedział czasu od dnia wyznaczonego przez dzisiejszą datę do dnia wyznaczonego przez datę występującą za 3 dni od dzisiejszej daty.

 • Ograniczanie godzin spoza określonego przedziału czasu     Określić można na przykład przedział serwowania śniadań od godziny otwarcia restauracji do godziny przypadającej po 5 godzinach od otwarcia restauracji.

 • Ograniczanie liczby znaków tekstowych    Dozwolony tekst w komórce można ograniczyć, na przykład do 10 lub mniejszej liczby znaków. Podobnie można ustawić określoną długość, aby pole imienia i nazwiska (C1) było bieżącą długością pola imienia (A1) i pola nazwiska (B1) plus 10 znaków.

 • Sprawdzanie poprawności danych na podstawie formuł lub wartości w innych komórkach    Za pomocą sprawdzania poprawności danych można na przykład ustawić maksymalne ograniczenie prowizji i premii wynoszące 3600 zł, oparte na ogólnej przewidywanej wartości płacy. Jeśli użytkownik wprowadzi w komórce wartość wyższą niż 3600 zł, zostanie mu wyświetlony komunikat sprawdzania poprawności danych.

Początek strony

Komunikaty sprawdzania poprawności danych

Informacje wyświetlane użytkownikom podczas wprowadzania nieprawidłowych danych w komórce zależą od sposobu skonfigurowania sprawdzania poprawności danych. Można zdecydować, że gdy użytkownik zaznaczy komórkę, będzie wyświetlany komunikat wejściowy. Ten typ komunikatu jest wyświetlany w pobliżu komórki. W razie potrzeby można przenieść ten komunikat, a będzie on nadal wyświetlany do chwili przejścia do innej komórki lub naciśnięcia klawisza ESC.

Komunikat wejściowy

Za pomocą komunikatów wejściowych zazwyczaj oferuje się użytkownikom wskazówki dotyczące typu danych, które powinny zostać wprowadzone w komórce.

Zdecydować można także o wyświetlaniu alertu o błędzie, który pojawia się dopiero po wprowadzeniu przez użytkownika nieprawidłowych danych.

Alert o błędzie z niestandardowym komunikatem ostrzegawczym

Można wybrać spośród trzech typów alertów o błędach:

Ikona

Typ

Zastosowanie

Ikona Zatrzymaj

Zatrzymaj

Uniemożliwia użytkownikom wprowadzanie nieprawidłowych danych w komórce. Komunikat alertu Zatrzymaj zawiera dwie opcje: Ponów próbę i Anuluj.

Ikona Ostrzeżenie

Ostrzeżenie

Ostrzega użytkowników, że wprowadzane dane są nieprawidłowe, nie uniemożliwiając im wprowadzenia tych danych. Gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie Ostrzeżenie, użytkownik można kliknąć przycisk Tak, aby zaakceptować nieprawidłowy wpis, przycisk Nie, aby przeprowadzić edycję nieprawidłowego wpisu, lub przycisk Anuluj, aby usunąć nieprawidłowy wpis.

Ikona Informacje

Informacje

Informuje użytkowników, że wprowadzane dane są nieprawidłowe, nie uniemożliwiając im wprowadzenia tych danych. Ten typ alertu o błędzie jest najbardziej elastyczny. Gdy zostanie wyświetlony komunikat alertu Informacje, użytkownik może kliknąć przycisk OK, aby zaakceptować nieprawidłowe dane, lub przycisk Anuluj, aby je odrzucić.

Tekst wyświetlany użytkownikom w komunikacie alertu o błędzie można dostosować. Jeśli się tego nie zrobi, użytkownikom będzie wyświetlany komunikat domyślny.

Komunikaty wejściowe i alerty o błędach są wyświetlane tylko podczas wpisywania danych bezpośrednio w komórkach. Nie są one wyświetlane w następujących sytuacjach:

 • Użytkownik wprowadza dane w komórce przez kopiowanie lub wypełnianie.

 • Formuła w komórce oblicza wynik, który jest nieprawidłowy.

 • makro wprowadza nieprawidłowe dane w komórce.

Początek strony

Sposób postępowania z alertami sprawdzania poprawności danych

Podczas wprowadzania lub modyfikowania danych w komórce arkusz może zostać wyświetlony alert o błędzie sprawdzania poprawności danych. Oznacza to, że właściciel skoroszytu użył funkcji sprawdzanie poprawności danych w komórce, aby uniemożliwić użytkownikom wprowadzanie niepoprawnych danych, oraz zastosował alert o błędzie informujący o wprowadzeniu niepoprawnych danych.

W komórkach, do których zastosowano sprawdzanie poprawności danych, można wprowadzać tylko poprawne dane. W przypadku niepewności co do poprawności wprowadzanych danych należy się skontaktować z właścicielem skoroszytu.

W przypadku odziedziczenia skoroszytu można zmodyfikować ustawienia sprawdzania poprawności danych lub wyłączyć tę funkcję, chyba że arkusz jest chroniony nieznanym hasłem. Jeśli jest to możliwe, należy skontaktować się z poprzednim właścicielem w celu uzyskania pomocy w zdjęciu ochrony arkusza. Można też skopiować dane do innego arkusza, a następnie wyłączyć sprawdzanie poprawności danych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmieniania i usuwania sprawdzania poprawności danych, zobacz Zmienianie ustawień sprawdzania poprawności danych lub Wyłączanie sprawdzania poprawności danych.

Porady dotyczące pracy ze sprawdzaniem poprawności danych

Poniższa lista zawiera porady i wskazówki dotyczące pracy ze sprawdzaniem poprawności danych w programie Excel.

 • Jeśli użytkownik planuje włączyć ochrona arkusza lub skoroszytu, powinien to zrobić po zakończeniu określania ustawień sprawdzania poprawności. Należy odblokować wszystkie sprawdzane komórki przed włączeniem ochrony arkusza. W przeciwnym wypadku użytkownicy nie będą mogli wpisać żadnych danych w tych komórkach.

 • Jeśli użytkownik planuje udostępnić skoroszyt, powinien to zrobić dopiero po zakończeniu określania ustawień sprawdzania poprawności danych i ochrony. Po udostępnieniu skoroszytu nie można zmienić ustawień sprawdzania poprawności, chyba że się zatrzyma udostępnianie, ale program Excel nadal będzie sprawdzał poprawność wyznaczonych komórek podczas udostępniania skoroszytu.

 • Sprawdzanie poprawności danych można zastosować do komórek, w których już zostały wprowadzone dane. Program Excel nie będzie jednak automatycznie powiadamiał użytkownika o tym, że istniejące komórki zawierają nieprawidłowe dane. W tym scenariuszu można wyróżniać nieprawidłowe dane, instruując program Excel, aby otaczał je zakreśleniem w arkuszu. Po zidentyfikowaniu nieprawidłowych danych można ponownie ukryć te zakreślenia. Jeśli użytkownik poprawi nieprawidłowy wpis, zakreślenie zniknie automatycznie.

  Czerwone zakreślenie wokół nieprawidłowych danych

 • Aby szybko usunąć sprawdzanie poprawności danych dla komórki, należy ją zaznaczyć, a następnie otworzyć okno dialogowe Sprawdzanie poprawności danych (karta Dane, grupa Narzędzia danych). Na karcie Ustawienia należy kliknąć przycisk Wyczyść wszystko.

 • Aby znaleźć komórki w arkuszu, dla których jest włączone sprawdzanie poprawności danych, na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja należy kliknąć przycisk Znajdź i zaznacz, a następnie kliknąć polecenie Sprawdzanie poprawności danych. Po znalezieniu komórek, dla których jest włączone sprawdzanie poprawności danych, można zmienić, skopiować lub usunąć ustawienia sprawdzania poprawności.

 • Podczas tworzenia listy rozwijanej można za pomocą polecenia Definiuj nazwę (karta Formuły, grupa Nazwy zdefiniowane) zdefiniować nazwę zakresu zawierającego tę listę. Po utworzeniu listy w innym arkuszu można ukryć arkusz zawierający tę listę, a następnie włączyć ochronę skoroszytu, aby użytkownicy nie mieli dostępu do tej listy.

Jeśli sprawdzanie poprawności danych nie działa, należy się upewnić, że nie występują następujące sytuacje.

Użytkownicy nie kopiują ani nie wypełniają danych.     Sprawdzanie poprawności danych ma za zadanie wyświetlanie wiadomości i zapobieganie nieprawidłowym wpisom tylko w sytuacji, gdy użytkownicy wpisują dane bezpośrednio w komórce. Gdy dane są kopiowane lub wypełniane, komunikaty nie są wyświetlane. Aby uniemożliwić użytkownikom kopiowanie i wypełnianie danych przez przeciąganie i upuszczanie komórek, należy wyczyścić pole wyboru Włącz uchwyt wypełnienia oraz przeciąganie i upuszczanie komórek (okno dialogowe Opcje programu Excel, opcje Zaawansowane), a następnie włączyć ochronę arkusza.

Ręczne obliczanie ponowne jest włączone.     Jeśli ręczne obliczanie ponowne jest włączone, nieobliczone komórki mogą uniemożliwić prawidłowe sprawdzanie poprawności danych. Aby wyłączyć ręczne obliczanie ponowne, na karcie Formuły w grupie Obliczanie należy kliknąć przycisk Opcje obliczania, a następnie kliknąć polecenie Automatyczne.

Formuły zawierają błędy.     Należy się upewnić, że formuły w sprawdzanych komórkach nie powodują błędów, takich jak #ADR! lub #DZIEL/0!. Program Excel ignoruje sprawdzanie poprawności danych do chwili poprawienia błędu.

Komórki, do których odwołują się formuły, są niepoprawne.     Jeśli komórka, do której następuje odwołanie, zmieni się, tak że formuła w sprawdzanej komórce oblicza nieprawidłowy wynik, komunikat o sprawdzaniu poprawności nie zostanie wyświetlony w przypadku tej komórki.

Początek strony

Dodawanie sprawdzania poprawności danych do komórki lub zakresu

W następnych sekcjach opisano różne techniki dodawania sprawdzania poprawności do komórek w arkuszu.

Ograniczanie wprowadzania danych do wartości na liście rozwijanej

Ograniczanie wprowadzania danych do liczby całkowitej z określonego przedziału

Ograniczanie wprowadzania danych do liczby dziesiętnej z określonego przedziału

Ograniczanie wprowadzania danych do daty z określonego przedziału czasu

Ograniczanie wprowadzania danych do godziny z określonego przedziału czasu

Ograniczanie wprowadzania danych do tekstu o określonej długości

Obliczanie dozwolonych wartości na podstawie zawartości innej komórki

Obliczanie dozwolonych wartości za pomocą formuły

Ograniczanie wprowadzania danych do wartości na liście rozwijanej

Czcionki ani rozmiaru czcionki elementów na liście nie można zmienić.

 1. Zaznacz jedną lub więcej komórek, w których ma być sprawdzana poprawność.

 2. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij przycisk Poprawność danych.

  1. Obraz Wstążki programu Excel

  2. Problem: polecenie Poprawność danych jest niedostępne.

   1. Tabelę programu Excel można połączyć z witryną programu SharePoint     Sprawdzania poprawności danych nie można dodać do tabeli programu Excel, która jest połączona z witryną programu SharePoint. Aby dodać sprawdzanie poprawności danych, należy rozłączyć tabelę programu Excel lub przekonwertować ją na zakres.

   2. Być może właśnie są wprowadzane dane    Polecenie Poprawność danych jest niedostępne na karcie Dane podczas wprowadzania danych w komórce. Aby zakończyć wprowadzanie danych, należy nacisnąć klawisz ENTER lub ESC.

   3. Być może arkusz jest chroniony lub udostępniony     Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub chroniony. Aby się dowiedzieć, jak zatrzymać udostępnianie lub chronienie skoroszytu, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

 3. W oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych kliknij kartę Ustawienia.

 4. W polu Dozwolone wybierz pozycję Lista.

 5. Kliknij pole Źródło, a następnie wpisz listę wartości oddzielonych separatorami listy systemu Microsoft Windows (domyślnie: przecinkami).

  1. Na przykład:

 6. Aby ograniczyć odpowiedź na pytanie typu „Czy masz dzieci?” do dwóch możliwości, wpisz Tak, Nie.

 7. Aby ograniczyć ocenę dostawcy do trzech poziomów, wpisz Niska, Średnia, Wysoka.

  1. Wpisy na liście można też utworzyć, odwołując się do zakresu komórek w innym miejscu skoroszytu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie listy rozwijanej z zakresu komórek.

  2. Szerokość listy rozwijanej zależy od szerokości komórki, dla której jest włączone sprawdzanie poprawności danych. Może być konieczne dostosowanie szerokości tej komórki, aby uniknąć obcinania prawidłowych wpisów, których szerokość jest większa niż szerokość listy rozwijanej.

 8. Upewnij się, że pole wyboru Rozwinięcia w komórce jest zaznaczone. W przeciwnym wypadku nie będzie można zobaczyć strzałki rozwijania obok komórki.

 9. Aby określić sposób traktowania wartości pustych (null), zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ignoruj puste.

  1. Jeśli dozwolone wartości są oparte na zakresie komórek o zdefiniowanej nazwie, a w tym zakresie jest pusta komórka, zaznaczenie pola wyboru Ignoruj puste zezwala na wprowadzanie dowolnej wartości w sprawdzanej komórce. Jest tak też w przypadku wszelkich komórek, do których odwołują się formuły sprawdzania poprawności: jeśli którakolwiek z komórek, do których następuje odwołanie, jest pusta, wówczas zaznaczenie pola wyboru Ignoruj puste zezwala na wprowadzanie dowolnych wartości w sprawdzanej komórce.

 10. Opcjonalnie można włączyć wyświetlanie komunikatu wejściowego przy kliknięciu komórki.

  1. Jak włączyć wyświetlanie komunikatu wejściowego

   1. Kliknij kartę Komunikat wejściowy.

   2. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki.

   3. Wprowadź tytuł i treść komunikatu.

 11. Określ, jak program Microsoft Office Excel ma reagować na wprowadzenie nieprawidłowych danych.

  1. Jak określić reakcję na nieprawidłowe dane

   • Kliknij kartę Alert o błędzie i upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokazuj alerty po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

   • Aby zezwolić użytkownikom na wpisywanie wpisów, których nie ma na liście, wyczyść pole wyboru Pokazuj alerty po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

   • Wybierz dla pola Styl jedną z następujących opcji:

    1. Aby był wyświetlany komunikat informacyjny, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Informacje.

    2. Aby był wyświetlany komunikat ostrzegawczy, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Ostrzeżenie.

    3. Aby uniemożliwić wprowadzanie nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Zatrzymaj.

   • Wprowadź tytuł i treść komunikatu (maksymalnie 225 znaków).

    1. W przypadku niewprowadzenia tytułu lub treści komunikatu w tytule będzie używany ciąg domyślny „Microsoft Excel”, a komunikat będzie domyślnie następujący: „Wprowadzona wartość jest nieprawidłowa. Jeden z użytkowników ograniczył wartości, które można wprowadzać do tej komórki”.

 12. Przetestuj sprawdzanie poprawności danych, aby się upewnić, że działa prawidłowo.

  Spróbuj wprowadzić zarówno prawidłowe, jak i nieprawidłowe dane w komórkach, aby się upewnić, że użyte ustawienia działają zgodnie z oczekiwaniami i że komunikaty są wyświetlane w oczekiwanych sytuacjach.

  Porada    W przypadku wprowadzenia zmian ustawień sprawdzania poprawności dla komórki można zastosować te zmiany do innych komórek, które mają te same ustawienia. W tym celu należy otworzyć okno dialogowe Sprawdzanie poprawności danych, a następnie na karcie Ustawienia zaznaczyć pole wyboru Zastosuj te zmiany we wszystkich komórkach z tymi samymi ustawieniami.

Ograniczanie wprowadzania danych do liczby całkowitej z określonego przedziału

 1. Zaznacz jedną lub więcej komórek, w których ma być sprawdzana poprawność.

 2. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij przycisk Poprawność danych.

  1. Obraz Wstążki programu Excel

  2. Problem: polecenie Poprawność danych jest niedostępne.

   1. Być może tabela programu Excel jest połączona z witryną programu SharePoint     Sprawdzania poprawności danych nie można dodać do tabeli programu Excel, która jest połączona z witryną programu SharePoint. Aby dodać sprawdzanie poprawności danych, należy rozłączyć tabelę programu Excel lub przekonwertować ją na zakres.

   2. Być może właśnie są wprowadzane dane     Polecenie Poprawność danych jest niedostępne na karcie Dane podczas wprowadzania danych w komórce. Aby zakończyć wprowadzanie, naciśnij klawisz ENTER lub ESC.

   3. Być może arkusz jest chroniony lub udostępniony     Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub chroniony. Aby się dowiedzieć, jak zatrzymać udostępnianie lub chronienie skoroszytu, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

 3. W oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych kliknij kartę Ustawienia.

 4. W polu Dozwolone wybierz pozycję Pełna liczba.

 5. W polu Dane wybierz typ ograniczenia. Aby na przykład wyznaczyć górną i dolną granicę, wybierz pozycję między.

 6. Wprowadź minimalną, maksymalną lub określoną wartość, jaka będzie dozwolona. Możesz też wprowadzić formułę zwracającą wartość liczbową.

  1. Aby na przykład ustawić minimalny limit odliczeń jako dwukrotność liczby dzieci w komórce F1, wybierz pozycję większa lub równa w polu Dane i wprowadź formułę =2*F1 w polu Minimum.

 7. Aby określić sposób traktowania wartości pustych (null), zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ignoruj puste.

  1. Jeśli dozwolone wartości są oparte na zakresie komórek o zdefiniowanej nazwie, a w zakresie jest pusta komórka, zaznaczenie pola wyboru Ignoruj puste zezwala na wprowadzanie dowolnych wartości w sprawdzanej komórce. Jest tak też w przypadku wszelkich komórek, do których odwołują się formuły sprawdzania poprawności: jeśli którakolwiek z komórek, do których następuje odwołanie, jest pusta, wówczas zaznaczenie pola wyboru Ignoruj puste zezwala na wprowadzanie dowolnych wartości w sprawdzanej komórce.

 8. Opcjonalnie można włączyć wyświetlanie komunikatu wejściowego przy kliknięciu komórki.

  1. Jak włączyć wyświetlanie komunikatu wejściowego

   1. Kliknij kartę Komunikat wejściowy.

   2. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki.

   3. Wprowadź tytuł i treść komunikatu.

 9. Określ, jak program Microsoft Office Excel ma reagować na wprowadzenie nieprawidłowych danych.

  1. Jak określić reakcję na nieprawidłowe dane

   • Kliknij kartę Alert o błędzie i upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokazuj alerty po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

   • Wybierz dla pola Styl jedną z następujących opcji:

    1. Aby był wyświetlany komunikat informacyjny, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Informacje.

    2. Aby był wyświetlany komunikat ostrzegawczy, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Ostrzeżenie.

    3. Aby uniemożliwić wprowadzanie nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Zatrzymaj.

   • Wprowadź tytuł i treść komunikatu (maksymalnie 225 znaków).

   • Uwaga: jeśli nie zostanie wprowadzony tytuł lub treść, tytułem domyślnym będzie „Microsoft Excel”, a treść komunikatu będzie następująca: „Wprowadzona wartość jest nieprawidłowa. Użytkownik ograniczył zakres wartości, które mogą być wprowadzane do tej komórki”.

 10. Przetestuj sprawdzanie poprawności danych, aby się upewnić, że działa prawidłowo.

  Spróbuj wprowadzić zarówno prawidłowe, jak i nieprawidłowe dane w komórkach, aby się upewnić, że użyte ustawienia działają zgodnie z oczekiwaniami i że komunikaty są wyświetlane w oczekiwanych sytuacjach.

  Porada    W przypadku wprowadzenia zmian ustawień sprawdzania poprawności dla komórki można zastosować te zmiany do innych komórek, które mają te same ustawienia. W tym celu należy otworzyć okno dialogowe Sprawdzanie poprawności danych, a następnie na karcie Ustawienia zaznaczyć pole wyboru Zastosuj te zmiany we wszystkich komórkach z tymi samymi ustawieniami.

Ograniczanie wprowadzania danych do liczby dziesiętnej z określonego przedziału

 1. Zaznacz jedną lub więcej komórek, w których ma być sprawdzana poprawność.

 2. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij przycisk Poprawność danych.

  1. Obraz Wstążki programu Excel

 3. Problem: polecenie Poprawność danych jest niedostępne.

  1. Być może tabela programu Excel jest połączona z witryną programu SharePoint     Sprawdzania poprawności danych nie można dodać do tabeli programu Excel, która jest połączona z witryną programu SharePoint. Aby dodać sprawdzanie poprawności danych, należy rozłączyć tabelę programu Excel lub przekonwertować ją na zakres.

  2. Być może właśnie są wprowadzane dane     Polecenie Poprawność danych jest niedostępne na karcie Dane podczas wprowadzania danych w komórce. Aby zakończyć wprowadzanie, naciśnij klawisz ENTER lub ESC.

  3. Być może arkusz jest chroniony lub udostępniony     Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub chroniony. Aby się dowiedzieć, jak zatrzymać udostępnianie lub chronienie skoroszytu, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

 4. W oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych kliknij kartę Ustawienia.

 5. W polu Dozwolone wybierz pozycję Dziesiętne.

 6. W polu Dane wybierz typ ograniczenia. Aby na przykład wyznaczyć górną i dolną granicę, wybierz pozycję między.

 7. Wprowadź minimalną, maksymalną lub określoną wartość, jaka będzie dozwolona. Możesz też wprowadzić formułę zwracającą wartość liczbową.

  1. Aby na przykład ustawić maksymalny limit prowizji i premii jako 6% płacy sprzedawcy w komórce E1, wybierz pozycję mniejsze lub równe w polu Dane i wprowadź formułę =E1*6% w polu Maksimum.

   • Aby umożliwić użytkownikowi wprowadzanie wartości procentowych, na przykład 20%, wybierz pozycję Dziesiętne w polu Dozwolone, wybierz typ ograniczenia w polu Dane, wprowadź minimalną, maksymalną lub określoną wartość w postaci dziesiętnej, na przykład 0,2, a następnie wyświetl komórkę sprawdzania poprawności danych jako wartość procentową przez wybranie tej komórki i kliknięcie przycisku Zapis procentowy Obraz przycisku w grupie Liczba na karcie Narzędzia główne.

 8. Aby określić sposób traktowania wartości pustych (null), zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ignoruj puste.

  1. Jeśli dozwolone wartości są oparte na zakresie komórek o zdefiniowanej nazwie, a w zakresie jest pusta komórka, zaznaczenie pola wyboru Ignoruj puste zezwala na wprowadzanie dowolnych wartości w sprawdzanej komórce. Jest tak też w przypadku wszelkich komórek, do których odwołują się formuły sprawdzania poprawności: jeśli którakolwiek z komórek, do których następuje odwołanie, jest pusta, wówczas zaznaczenie pola wyboru Ignoruj puste zezwala na wprowadzanie dowolnych wartości w sprawdzanej komórce.

 9. Opcjonalnie można włączyć wyświetlanie komunikatu wejściowego przy kliknięciu komórki.

  1. Jak włączyć wyświetlanie komunikatu wejściowego

   1. Kliknij kartę Komunikat wejściowy.

   2. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki.

   3. Wprowadź tytuł i treść komunikatu.

 10. Określ, jak program Microsoft Office Excel ma reagować na wprowadzenie nieprawidłowych danych.

  1. Jak określić reakcję na nieprawidłowe dane

   1. Kliknij kartę Alert o błędzie i upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokazuj alerty po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

   2. Wybierz dla pola Styl jedną z następujących opcji:

    1. Aby był wyświetlany komunikat informacyjny, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Informacje.

    2. Aby był wyświetlany komunikat ostrzegawczy, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Ostrzeżenie.

    3. Aby uniemożliwić wprowadzanie nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Zatrzymaj.

   3. Wprowadź tytuł i treść komunikatu (maksymalnie 225 znaków).

    • Jeśli nie zostanie wprowadzony tytuł lub treść, tytułem domyślnym będzie „Microsoft Excel”, a treść komunikatu będzie następująca: „Wprowadzona wartość jest nieprawidłowa. Użytkownik ograniczył zakres wartości, które mogą być wprowadzane do tej komórki”.

 11. Przetestuj sprawdzanie poprawności danych, aby się upewnić, że działa prawidłowo.

  Spróbuj wprowadzić zarówno prawidłowe, jak i nieprawidłowe dane w komórkach, aby się upewnić, że użyte ustawienia działają zgodnie z oczekiwaniami i że komunikaty są wyświetlane w oczekiwanych sytuacjach.

  Porada    W przypadku wprowadzenia zmian ustawień sprawdzania poprawności dla komórki można zastosować te zmiany do innych komórek, które mają te same ustawienia. W tym celu należy otworzyć okno dialogowe Sprawdzanie poprawności danych, a następnie na karcie Ustawienia zaznaczyć pole wyboru Zastosuj te zmiany we wszystkich komórkach z tymi samymi ustawieniami.

Ograniczanie wprowadzania danych do daty z określonego przedziału czasu

 1. Zaznacz jedną lub więcej komórek, w których ma być sprawdzana poprawność.

 2. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij przycisk Poprawność danych.

  1. Obraz Wstążki programu Excel

  2. Problem: polecenie Poprawność danych jest niedostępne.

   1. Być może tabela programu Excel jest połączona z witryną programu SharePoint     Sprawdzania poprawności danych nie można dodać do tabeli programu Excel, która jest połączona z witryną programu SharePoint. Aby dodać sprawdzanie poprawności danych, należy rozłączyć tabelę programu Excel lub przekonwertować ją na zakres.

   2. Być może właśnie są wprowadzane dane     Polecenie Poprawność danych jest niedostępne na karcie Dane podczas wprowadzania danych w komórce. Aby zakończyć wprowadzanie, naciśnij klawisz ENTER lub ESC.

   3. Być może arkusz jest chroniony lub udostępniony     Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub chroniony. Aby się dowiedzieć, jak zatrzymać udostępnianie lub chronienie skoroszytu, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

 3. W oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych kliknij kartę Ustawienia.

 4. W polu Dozwolone wybierz pozycję Data.

 5. W polu Dane wybierz typ ograniczenia. Aby na przykład zezwolić na stosowanie dat następujących po określonym dniu, wybierz pozycję większa niż.

 6. Wprowadź datę początkową, końcową lub określoną, jaka będzie dozwolona. Możesz też wprowadzić formułę zwracającą datę.

  1. Aby na przykład ustawić ramy czasowe od daty bieżącej do trzech dni po dacie bieżącej, wybierz pozycję między w polu Dane, wprowadź formułę =DZIŚ() w polu Minimum oraz wprowadź formułę =DZIŚ()+3 w polu Maksimum.

 7. Aby określić sposób traktowania wartości pustych (null), zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ignoruj puste.

  1. Jeśli dozwolone wartości są oparte na zakresie komórek o zdefiniowanej nazwie, a w zakresie jest pusta komórka, zaznaczenie pola wyboru Ignoruj puste zezwala na wprowadzanie dowolnych wartości w sprawdzanej komórce. Jest tak też w przypadku wszelkich komórek, do których odwołują się formuły sprawdzania poprawności: jeśli którakolwiek z komórek, do których następuje odwołanie, jest pusta, wówczas zaznaczenie pola wyboru Ignoruj puste zezwala na wprowadzanie dowolnych wartości w sprawdzanej komórce.

 8. Opcjonalnie można włączyć wyświetlanie komunikatu wejściowego przy kliknięciu komórki.

  1. Jak włączyć wyświetlanie komunikatu wejściowego

   1. Kliknij kartę Komunikat wejściowy.

   2. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki.

   3. Wprowadź tytuł i treść komunikatu.

 9. Określ, jak program Microsoft Office Excel ma reagować na wprowadzenie nieprawidłowych danych.

  1. Jak określić reakcję na nieprawidłowe dane

   1. Kliknij kartę Alert o błędzie i upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokazuj alerty po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

   2. Wybierz dla pola Styl jedną z następujących opcji:

    1. Aby był wyświetlany komunikat informacyjny, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Informacje.

    2. Aby był wyświetlany komunikat ostrzegawczy, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Ostrzeżenie.

    3. Aby uniemożliwić wprowadzanie nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Zatrzymaj.

   3. Wprowadź tytuł i treść komunikatu (maksymalnie 225 znaków).

    • Jeśli nie zostanie wprowadzony tytuł lub treść, tytułem domyślnym będzie „Microsoft Excel”, a treść komunikatu będzie następująca: „Wprowadzona wartość jest nieprawidłowa. Użytkownik ograniczył zakres wartości, które mogą być wprowadzane do tej komórki”.

 10. Przetestuj sprawdzanie poprawności danych, aby się upewnić, że działa prawidłowo.

  Spróbuj wprowadzić zarówno prawidłowe, jak i nieprawidłowe dane w komórkach, aby się upewnić, że użyte ustawienia działają zgodnie z oczekiwaniami i że komunikaty są wyświetlane w oczekiwanych sytuacjach.

  Porada    W przypadku wprowadzenia zmian ustawień sprawdzania poprawności dla komórki można zastosować te zmiany do innych komórek, które mają te same ustawienia. W tym celu należy otworzyć okno dialogowe Sprawdzanie poprawności danych, a następnie na karcie Ustawienia zaznaczyć pole wyboru Zastosuj te zmiany we wszystkich komórkach z tymi samymi ustawieniami.

Ograniczanie wprowadzania danych do godziny z określonego przedziału czasu

 1. Zaznacz jedną lub więcej komórek, w których ma być sprawdzana poprawność.

 2. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij przycisk Poprawność danych.

  1. Obraz Wstążki programu Excel

  2. Problem: polecenie Poprawność danych jest niedostępne.

   1. Być może tabela programu Excel jest połączona z witryną programu SharePoint     Sprawdzania poprawności danych nie można dodać do tabeli programu Excel, która jest połączona z witryną programu SharePoint. Aby dodać sprawdzanie poprawności danych, należy rozłączyć tabelę programu Excel lub przekonwertować ją na zakres.

   2. Być może właśnie są wprowadzane dane     Polecenie Poprawność danych jest niedostępne na karcie Dane podczas wprowadzania danych w komórce. Aby zakończyć wprowadzanie, naciśnij klawisz ENTER lub ESC.

   3. Być może arkusz jest chroniony lub udostępniony     Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub chroniony. Aby się dowiedzieć, jak zatrzymać udostępnianie lub chronienie skoroszytu, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

 3. W oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych kliknij kartę Ustawienia.

 4. W polu Dozwolone wybierz pozycję Godzina.

 5. W polu Dane wybierz typ ograniczenia. Aby na przykład zezwolić na stosowanie godzin następujących przed określoną godziną, wybierz pozycję mniejsza niż.

 6. Wprowadź początkową, końcową lub określoną godzinę, jaka będzie dozwolona. Można też wprowadzić formułę zwracającą godzinę.

  • Na przykład, aby ustawić przedział czasu serwowania śniadania od godziny otwarcia restauracji (wartość w komórce H1) do pięciu godzin po otwarciu restauracji, wybierz pozycję między w polu Dane, wprowadź formułę =H1 w polu Minimum oraz wprowadź formułę =H1+"5:00" w polu Maksimum.

 7. Aby określić sposób traktowania wartości pustych (null), zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ignoruj puste.

  • Jeśli dozwolone wartości są oparte na zakresie komórek o zdefiniowanej nazwie, a w zakresie jest pusta komórka, zaznaczenie pola wyboru Ignoruj puste zezwala na wprowadzanie dowolnych wartości w sprawdzanej komórce. Jest tak też w przypadku wszelkich komórek, do których odwołują się formuły sprawdzania poprawności: jeśli którakolwiek z komórek, do których następuje odwołanie, jest pusta, wówczas zaznaczenie pola wyboru Ignoruj puste zezwala na wprowadzanie dowolnych wartości w sprawdzanej komórce.

 8. Opcjonalnie można włączyć wyświetlanie komunikatu wejściowego przy kliknięciu komórki.

  1. Jak włączyć wyświetlanie komunikatu wejściowego

   1. Kliknij kartę Komunikat wejściowy.

   2. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki.

   3. Wprowadź tytuł i treść komunikatu.

 9. Określ, jak program Microsoft Office Excel ma reagować na wprowadzenie nieprawidłowych danych.

  1. Jak określić reakcję na nieprawidłowe dane

   1. Kliknij kartę Alert o błędzie i upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokazuj alerty po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

   2. Wybierz dla pola Styl jedną z następujących opcji:

    1. Aby był wyświetlany komunikat informacyjny, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Informacje.

    2. Aby był wyświetlany komunikat ostrzegawczy, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Ostrzeżenie.

    3. Aby uniemożliwić wprowadzanie nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Zatrzymaj.

   3. Wprowadź tytuł i treść komunikatu (maksymalnie 225 znaków).

    • Jeśli nie zostanie wprowadzony tytuł lub treść, tytułem domyślnym będzie „Microsoft Excel”, a treść komunikatu będzie następująca: „Wprowadzona wartość jest nieprawidłowa. Użytkownik ograniczył zakres wartości, które mogą być wprowadzane do tej komórki”.

 10. Przetestuj sprawdzanie poprawności danych, aby się upewnić, że działa prawidłowo.

  Spróbuj wprowadzić zarówno prawidłowe, jak i nieprawidłowe dane w komórkach, aby się upewnić, że użyte ustawienia działają zgodnie z oczekiwaniami i że komunikaty są wyświetlane w oczekiwanych sytuacjach.

  Porada    W przypadku wprowadzenia zmian ustawień sprawdzania poprawności dla komórki można zastosować te zmiany do innych komórek, które mają te same ustawienia. W tym celu należy otworzyć okno dialogowe Sprawdzanie poprawności danych, a następnie na karcie Ustawienia zaznaczyć pole wyboru Zastosuj te zmiany we wszystkich komórkach z tymi samymi ustawieniami.

Ograniczanie wprowadzania danych do tekstu o określonej długości

 1. Zaznacz jedną lub więcej komórek, w których ma być sprawdzana poprawność.

 2. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij przycisk Poprawność danych.

  1. Obraz Wstążki programu Excel

  2. Problem: polecenie Poprawność danych jest niedostępne.

   1. Być może tabela programu Excel jest połączona z witryną programu SharePoint     Sprawdzania poprawności danych nie można dodać do tabeli programu Excel, która jest połączona z witryną programu SharePoint. Aby dodać sprawdzanie poprawności danych, należy rozłączyć tabelę programu Excel lub przekonwertować ją na zakres.

   2. Być może właśnie są wprowadzane dane     Polecenie Poprawność danych jest niedostępne na karcie Dane podczas wprowadzania danych w komórce. Aby zakończyć wprowadzanie, naciśnij klawisz ENTER lub ESC.

   3. Być może arkusz jest chroniony lub udostępniony     Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub chroniony. Aby się dowiedzieć, jak zatrzymać udostępnianie lub chronienie skoroszytu, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

 3. W oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych kliknij kartę Ustawienia.

 4. W polu Dozwolone wybierz pozycję Długość tekstu.

 5. W polu Dane wybierz typ ograniczenia. Aby na przykład zezwolić na stosowanie pewnej maksymalnej liczby znaków, wybierz pozycję mniejsza niż lub równa.

 6. Wprowadź minimalną, maksymalną lub określoną długość tekstu. Możesz też wprowadzić formułę zwracającą wartość liczbową.

  • Aby na przykład ustawić określoną długość pola imienia i nazwiska (C1) równą sumie bieżącej długości pola imienia (A1) i pola nazwiska (B1) plus 10, wybierz pozycję mniejsza niż lub równa w polu Dane i wprowadź formułę =SUMA(DŁ(A1);DŁ(B1);10) w polu Maksimum.

 7. Aby określić sposób traktowania wartości pustych (null), zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ignoruj puste.

  • Jeśli dozwolone wartości są oparte na zakresie komórek o zdefiniowanej nazwie, a w zakresie jest pusta komórka, zaznaczenie pola wyboru Ignoruj puste zezwala na wprowadzanie dowolnych wartości w sprawdzanej komórce. Jest tak też w przypadku wszelkich komórek, do których odwołują się formuły sprawdzania poprawności: jeśli którakolwiek z komórek, do których następuje odwołanie, jest pusta, wówczas zaznaczenie pola wyboru Ignoruj puste zezwala na wprowadzanie dowolnych wartości w sprawdzanej komórce.

 8. Opcjonalnie można włączyć wyświetlanie komunikatu wejściowego przy kliknięciu komórki.

  1. Jak włączyć wyświetlanie komunikatu wejściowego

   1. Kliknij kartę Komunikat wejściowy.

   2. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki.

   3. Wprowadź tytuł i treść komunikatu.

 9. Określ, jak program Microsoft Office Excel ma reagować na wprowadzenie nieprawidłowych danych.

  1. Jak określić reakcję na nieprawidłowe dane

   1. Kliknij kartę Alert o błędzie i upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokazuj alerty po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

   2. Wybierz dla pola Styl jedną z następujących opcji:

    1. Aby był wyświetlany komunikat informacyjny, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Informacje.

    2. Aby był wyświetlany komunikat ostrzegawczy, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Ostrzeżenie.

    3. Aby uniemożliwić wprowadzanie nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Zatrzymaj.

   3. Wprowadź tytuł i treść komunikatu (maksymalnie 225 znaków).

    • Jeśli nie zostanie wprowadzony tytuł lub treść, tytułem domyślnym będzie „Microsoft Excel”, a treść komunikatu będzie następująca: „Wprowadzona wartość jest nieprawidłowa. Użytkownik ograniczył zakres wartości, które mogą być wprowadzane do tej komórki”.

 10. Przetestuj sprawdzanie poprawności danych, aby się upewnić, że działa prawidłowo.

  Spróbuj wprowadzić zarówno prawidłowe, jak i nieprawidłowe dane w komórkach, aby się upewnić, że użyte ustawienia działają zgodnie z oczekiwaniami i że komunikaty są wyświetlane w oczekiwanych sytuacjach.

  Porada    W przypadku wprowadzenia zmian ustawień sprawdzania poprawności dla komórki można zastosować te zmiany do innych komórek, które mają te same ustawienia. W tym celu należy otworzyć okno dialogowe Sprawdzanie poprawności danych, a następnie na karcie Ustawienia zaznaczyć pole wyboru Zastosuj te zmiany we wszystkich komórkach z tymi samymi ustawieniami.

Obliczanie dozwolonych wartości na podstawie zawartości innej komórki

 1. Zaznacz jedną lub więcej komórek, w których ma być sprawdzana poprawność.

 2. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij przycisk Poprawność danych.

  1. Obraz Wstążki programu Excel

  2. Problem: polecenie Poprawność danych jest niedostępne.

   1. Być może tabela programu Excel jest połączona z witryną programu SharePoint     Sprawdzania poprawności danych nie można dodać do tabeli programu Excel, która jest połączona z witryną programu SharePoint. Aby dodać sprawdzanie poprawności danych, należy rozłączyć tabelę programu Excel lub przekonwertować ją na zakres.

   2. Być może właśnie są wprowadzane dane     Polecenie Poprawność danych jest niedostępne na karcie Dane podczas wprowadzania danych w komórce. Aby zakończyć wprowadzanie, naciśnij klawisz ENTER lub ESC.

   3. Być może arkusz jest chroniony lub udostępniony     Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub chroniony. Aby się dowiedzieć, jak zatrzymać udostępnianie lub chronienie skoroszytu, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

 3. W oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych kliknij kartę Ustawienia.

 4. W polu Dozwolone kliknij odpowiedni typ danych.

 5. W polu Dane wybierz typ ograniczenia.

 6. W polu lub polach poniżej pola Dane kliknij komórkę, za pomocą której chcesz określić dozwolone wartości.

  • Aby na przykład zezwolić na wpisy na koncie tylko pod warunkiem, że wynik nie przekroczy budżetu w komórce E4, w polu Dozwolone wybierz pozycję Dziesiętne, w polu Dane kliknij pozycję mniejsze niż lub równe, a w polu Maksimum wprowadź formułę =E4.

 7. Aby określić sposób traktowania wartości pustych (null), zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ignoruj puste.

  • Jeśli dozwolone wartości są oparte na zakresie komórek o zdefiniowanej nazwie, a w zakresie jest pusta komórka, zaznaczenie pola wyboru Ignoruj puste zezwala na wprowadzanie dowolnych wartości w sprawdzanej komórce. Jest tak też w przypadku wszelkich komórek, do których odwołują się formuły sprawdzania poprawności: jeśli którakolwiek z komórek, do których następuje odwołanie, jest pusta, wówczas zaznaczenie pola wyboru Ignoruj puste zezwala na wprowadzanie dowolnych wartości w sprawdzanej komórce.

 8. Opcjonalnie można włączyć wyświetlanie komunikatu wejściowego przy kliknięciu komórki.

  1. Jak włączyć wyświetlanie komunikatu wejściowego

   1. Kliknij kartę Komunikat wejściowy.

   2. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki.

   3. Wprowadź tytuł i treść komunikatu.

 9. Określ, jak program Microsoft Office Excel ma reagować na wprowadzenie nieprawidłowych danych.

  1. Jak określić reakcję na nieprawidłowe dane

   1. Kliknij kartę Alert o błędzie i upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokazuj alerty po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

   2. Wybierz dla pola Styl jedną z następujących opcji:

    • Aby był wyświetlany komunikat informacyjny, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Informacje.

    • Aby był wyświetlany komunikat ostrzegawczy, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Ostrzeżenie.

    • Aby uniemożliwić wprowadzanie nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Zatrzymaj.

   3. Wprowadź tytuł i treść komunikatu (maksymalnie 225 znaków).

    • Jeśli nie zostanie wprowadzony tytuł lub treść, tytułem domyślnym będzie „Microsoft Excel”, a treść komunikatu będzie następująca: „Wprowadzona wartość jest nieprawidłowa. Użytkownik ograniczył zakres wartości, które mogą być wprowadzane do tej komórki”.

 10. Przetestuj sprawdzanie poprawności danych, aby się upewnić, że działa prawidłowo.

  Spróbuj wprowadzić zarówno prawidłowe, jak i nieprawidłowe dane w komórkach, aby się upewnić, że użyte ustawienia działają zgodnie z oczekiwaniami i że komunikaty są wyświetlane w oczekiwanych sytuacjach.

  Porada    W przypadku wprowadzenia zmian ustawień sprawdzania poprawności dla komórki można zastosować te zmiany do innych komórek, które mają te same ustawienia. W tym celu należy otworzyć okno dialogowe Sprawdzanie poprawności danych, a następnie na karcie Ustawienia zaznaczyć pole wyboru Zastosuj te zmiany we wszystkich komórkach z tymi samymi ustawieniami.

Obliczanie dozwolonych wartości za pomocą formuły

 1. Zaznacz jedną lub więcej komórek, w których ma być sprawdzana poprawność.

 2. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij przycisk Poprawność danych.

  1. Obraz Wstążki programu Excel

  2. Problem: polecenie Poprawność danych jest niedostępne.

   1. Być może tabela programu Excel jest połączona z witryną programu SharePoint     Sprawdzania poprawności danych nie można dodać do tabeli programu Excel, która jest połączona z witryną programu SharePoint. Aby dodać sprawdzanie poprawności danych, należy rozłączyć tabelę programu Excel lub przekonwertować ją na zakres.

   2. Być może właśnie są wprowadzane dane     Polecenie Poprawność danych jest niedostępne na karcie Dane podczas wprowadzania danych w komórce. Aby zakończyć wprowadzanie, naciśnij klawisz ENTER lub ESC.

   3. Być może arkusz jest chroniony lub udostępniony     Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub chroniony. Aby się dowiedzieć, jak zatrzymać udostępnianie lub chronienie skoroszytu, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

 3. W oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych kliknij kartę Ustawienia.

 4. W polu Dozwolone wybierz pozycję Niestandardowe.

 5. W polu Formuła wprowadź formułę obliczającą wartość logiczną (PRAWDA dla wpisów prawidłowych lub FAŁSZ dla wpisów nieprawidłowych). Na przykład:

 1. Aby mieć pewność, że

 1. Wprowadź tę formułę

 1. Komórka związana z kontem spotkania plenerowego (B1) może zostać zaktualizowana tylko wtedy, gdy nie ujęto w budżecie żadnej kwoty dla konta dyskrecjonalnego (D1) i łączny budżet (D2) jest niższy niż przyznana kwota 40 000 zł.

 1. =ORAZ(D1=0;D2<40000)

 1. Komórka zawierająca opis produktu (B2) zawiera tylko tekst.

 1. =CZY.TEKST(B2)

 1. W przypadku komórki zawierającej przewidywany budżet reklamowy (B3) suma częściowa dotycząca podwykonawców i usług (E1) musi być niższa niż lub równa 800 zł, a ponadto całkowita kwota budżetu (E2) musi być niższa niż lub równa 97 000 zł.

 1. =ORAZ(E1<=800;E2<=97000)

 1. Komórka zawierająca wiek pracownika (B4) zawiera zawsze większą wartość niż liczba pełnych lat zatrudnienia (F1) plus 18 (minimalny wiek zatrudnienia).

 1. =JEŻELI(B4>F1+18;PRAWDA;FAŁSZ)

 1. Wszystkie dane w zakresie komórek A1:A20 zawierają unikatowe wartości.

 1. =LICZ.JEŻELI($A$1:$A$20;A1)=1

 2. Należy wprowadzić formułę sprawdzania poprawności danych dla komórki A1, a następnie wypełnić komórki od A2 do A20 tak, aby sprawdzanie poprawności danych dla każdej komórki w zakresie miało podobną formułę, a drugi argument funkcji LICZ.JEŻELI pasował do bieżącej komórki.

 1. Komórka zawierająca nazwę kodową produktu (B5) zawsze rozpoczyna się od standardowego prefiksu ID- i ma długość co najmniej 10 znaków.

 1. =ORAZ(LEWY(B5; 3) ="ID-";DŁ(B5) > 9)

 1. Aby określić sposób traktowania wartości pustych (null), zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ignoruj puste.

  • Jeśli dozwolone wartości są oparte na zakresie komórek o zdefiniowanej nazwie, a w zakresie jest pusta komórka, zaznaczenie pola wyboru Ignoruj puste zezwala na wprowadzanie dowolnych wartości w sprawdzanej komórce. Jest tak też w przypadku wszelkich komórek, do których odwołują się formuły sprawdzania poprawności: jeśli którakolwiek z komórek, do których następuje odwołanie, jest pusta, wówczas zaznaczenie pola wyboru Ignoruj puste zezwala na wprowadzanie dowolnych wartości w sprawdzanej komórce.

 2. Opcjonalnie można włączyć wyświetlanie komunikatu wejściowego przy kliknięciu komórki.

  1. Jak włączyć wyświetlanie komunikatu wejściowego

   1. Kliknij kartę Komunikat wejściowy.

   2. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki.

   3. Wprowadź tytuł i treść komunikatu.

 3. Określ, jak program Microsoft Office Excel ma reagować na wprowadzenie nieprawidłowych danych.

  1. Jak określić reakcję na nieprawidłowe dane

   1. Kliknij kartę Alert o błędzie i upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokazuj alerty po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

   2. Wybierz dla pola Styl jedną z następujących opcji:

    1. Aby był wyświetlany komunikat informacyjny, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Informacje.

    2. Aby był wyświetlany komunikat ostrzegawczy, który nie uniemożliwia wprowadzania nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Ostrzeżenie.

    3. Aby uniemożliwić wprowadzanie nieprawidłowych danych, zaznacz opcję Zatrzymaj.

   3. Wprowadź tytuł i treść komunikatu (maksymalnie 225 znaków).

    • Jeśli nie zostanie wprowadzony tytuł lub treść, tytułem domyślnym będzie „Microsoft Excel”, a treść komunikatu będzie następująca: „Wprowadzona wartość jest nieprawidłowa. Użytkownik ograniczył zakres wartości, które mogą być wprowadzane do tej komórki”.

 4. Przetestuj sprawdzanie poprawności danych, aby się upewnić, że działa prawidłowo.

  Spróbuj wprowadzić zarówno prawidłowe, jak i nieprawidłowe dane w komórkach, aby się upewnić, że użyte ustawienia działają zgodnie z oczekiwaniami i że komunikaty są wyświetlane w oczekiwanych sytuacjach.

  Porada    W przypadku wprowadzenia zmian ustawień sprawdzania poprawności dla komórki można zastosować te zmiany do innych komórek, które mają te same ustawienia. W tym celu należy otworzyć okno dialogowe Sprawdzanie poprawności danych, a następnie na karcie Ustawienia zaznaczyć pole wyboru Zastosuj te zmiany we wszystkich komórkach z tymi samymi ustawieniami.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Jak możemy to poprawić?

Jak możemy to poprawić?

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!