Stosowanie niestandardowego arkusza stylów do witryny programu SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule opisano sposób automatycznego tworzenia dostosowanej kopii domyślnego arkusza stylów na liście folderów witryny podczas modyfikowania domyślnego stylu w witrynie. Omówiono tu również stosowanie nowego arkusza stylów do innych witryn lub podwitryn oraz późniejsze przywracanie domyślnego arkusza stylów, jeśli okaże się to konieczne. Ponadto pokazano tu, jak wykonywać te zadania w przypadku witryn programów Windows SharePoint Services 3.0 i Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Co chcesz zrobić?

Wprowadź zmiany stylów w witrynie

Stosowanie arkusza stylów lokalne niestandardowe do innych witryn

Zaprzestawanie stosowania arkusza stylów niestandardowych lokalne

Zmienianie lub zamienianie domyślnym arkuszem stylów dla całego zbioru witryn

Modyfikowanie stylów w witrynie

Za pomocą programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007 można dostosować wygląd i sposób działania poszczególnych witryn programu SharePoint przez wprowadzenie zmian w domyślnych stylach zastosowanych do danej witryny. Można również zastosować dostosowane style do innych witryn lub w dowolnym czasie usunąć wszystkie dostosowane style i przywrócić domyślny arkusz stylów, który znajduje się na serwerze dla danego zbioru witryn. Użytkownik może dokonać dowolnej z powyższych zmian w przypadku witryn programów Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Server 2007.

Podczas pracy z domyślną stroną wzorcową (default.master) dla witryny lokalnej oraz przy użyciu okienek zadań Właściwości arkusza CSS i Zarządzanie stylami można identyfikować style zastosowane do elementu wizualnego, który ma zostać zmieniony, a następnie modyfikować je.

Ważne : Jeśli wprowadzone zmiany mają być wyświetlane na wszystkich stronach w witrynie, należy dopilnować, by dla określonej witryny została otwarta strona default.master, a nie strona default.aspx.

Otwieranie okna dialogowego Modyfikowanie stylu z poziomu okienka zadań Właściwości arkusza CSS

Style wszystkich witryn programu SharePoint w jednym zbiorze witryn domyślnie są zdefiniowane w jednym arkuszu stylów znajdującym się na serwerze. Plik ten w programie Windows SharePoint Services 3.0 ma nazwę Core.css. W programie Office SharePoint Server 2007 może mieć jedną z kilku nazw. Na przykład style niestandardowej strony wzorcowej o nazwie BlackBand.master są zdefiniowane w arkuszu stylów o nazwie Band.css.

W przypadku modyfikowania dowolnego stylu na stronie w dowolnej witrynie po raz pierwszy program Office SharePoint Designer 2007 automatycznie otwiera nową lokalną kopię domyślnego arkusza stylów i aktualizuje ją z uwzględnieniem zmian dokonanych przez użytkownika. Podczas zapisywania lub zamykania strony albo kopii domyślnego arkusza stylów zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie dostosowań.

Potwierdzone dostosowania zostaną odzwierciedlone w nowej wersji lokalnej arkusza stylów, która jest przechowywana w nowym folderze o nazwie _style, utworzonym automatycznie na liście folderów witryny użytkownika. Każda następna zmiana stylów dokonana w tej samej witrynie zostanie odzwierciedlona w tej samej wersji lokalnej arkusza stylów, która może też być edytowana bezpośrednio.

Lista folderów z folderem _style i dostosowanym arkuszem stylów Core.css

Jeśli domyślny arkusz stylów (taki jak Core.css) jest dostosowywany, tak aby jego kopia została wyświetlona w folderze _style na liście folderów, dostosowany arkusz stylów będzie używany do wyświetlania wszystkich stron w witrynie. Zawsze można przywrócić domyślny arkusz stylów, usuwając dostosowany arkusz stylów lub zmieniając jego nazwę.

Ważne : Po dostosowaniu arkusza stylów nie należy przenosić dostosowanego pliku ani folderu _style (na przykład przy użyciu operacji przeciągania i upuszczania lub wycinania i wklejania). Jeśli plik lub folder zostanie przeniesiony, każda strona w witrynie będzie wyświetlana z uszkodzonym łączem do dostosowanego arkusza stylów i do żadnej strony nie zostanie zastosowany żaden styl.

Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu:

 • Wyświetlenie stron przy użyciu dostosowanego arkusza stylów przez przeniesienie go z powrotem do folderu _style na najwyższy poziom katalogu witryn.

 • Przywrócenie domyślnego arkusza stylów witryny przez przeniesienie dostosowanego arkusza stylów z powrotem do folderu _style na najwyższy poziom katalogu witryn, a następnie usunięcie tego arkusza stylów lub zmienienie jego nazwy.

  Jeśli dostosowany arkusz stylów już nie istnieje, należy utworzyć pusty plik o tej samej nazwie (na przykład Core.css) w folderze _style na najwyższym poziomie katalogu witryn, a następnie usunąć pusty plik lub zmienić jego nazwę, aby wyzwolić proces przywracania domyślnego arkusza stylów.

Początek strony

Stosowanie dostosowanego lokalnego arkusza stylów do innych witryn

Dostosowany lokalny arkusz stylów jest domyślnie stosowany tylko do witryny lub podwitryny, w której został dostosowany, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

Zbiór witryn z domyślnym arkuszem stylów i jednym dostosowanym arkuszem stylów

Jest jednak również możliwe zastosowanie dostosowanego lokalnego arkusza stylów do innych witryn. W dwóch poniższych sekcjach wyjaśniono, jak to zrobić.

Aby zastosować określony dostosowany lokalny arkusz stylów do witryny i do niektórych lub wszystkich jej podwitryn, zazwyczaj najłatwiejszym sposobem jest utworzenie dostosowanego arkusza stylów w samej witrynie, a następnie zastosowanie go do podwitryn za pomocą następujących metod.

Dołączanie arkusza stylów do innej witryny

W środowisku programu Windows SharePoint Services 3.0 lub Office SharePoint Server 2007 jest możliwe ręczne dołączanie do witryny dostosowanego arkusza stylów znajdującego się w innej witrynie.

Aby zastosować arkusz stylów do innej witryny, należy się upewnić, że arkusz stylów jest dołączony do domyślnej strony wzorcowej danej witryny.

 1. W programie Office SharePoint Designer 2007 otwórz witrynę, do której ma zostać zastosowany istniejący dostosowany arkusz stylów.

 2. W witrynie otwórz domyślną stronę wzorcową.

 3. W menu Format wskaż polecenie Style CSS, a następnie kliknij polecenie Dołącz arkusz stylów.

 4. W oknie dialogowym Dołączanie arkusza stylów kliknij przycisk Przeglądaj, aby odszukać i wybrać dostosowany arkusz stylów, który ma zostać zastosowany.

 5. W sekcji Dołącz do kliknij opcję Bieżąca strona.

 6. W sekcji Dołącz jako kliknij opcję Łącze, a następnie kliknij przycisk OK.

  Określony dostosowany arkusz stylów zostanie zastosowany do domyślnej strony wzorcowej oraz do wszystkich stron zawartości dołączonych do strony wzorcowej.

  Wyświetlenie zaktualizowanych stylów w widoku projektu może wymagać naciśnięcia klawisza F5 w celu odświeżenia widoku.

 7. Aby zapisać stronę wzorcową z łączem do nowego arkusza stylów, w menu Plik kliknij polecenie Zapisz (można również nacisnąć klawisze CTRL+S).

  Aby zastosować ten sam arkusz stylów do innych witryn, należy powtórzyć tę procedurę w przypadku każdej witryny. Aby zastosować jeden dostosowany arkusz stylów do witryny i wszystkich jej podwitryn, pracując w środowisku programu Office SharePoint Server 2007, należy się zapoznać z poniższą sekcją.

Stosowanie arkusza stylów do witryny i wszystkich jej podwitryn

Pracując w środowisku programu Office SharePoint Server 2007, użytkownik może za pomocą interfejsu przeglądarki zastosować dostosowany arkusz stylów do wielu witryn przy użyciu jednej operacji.

Uwaga : Ta funkcja jest dostępna tylko w programie Office SharePoint Server 2007 (w programie Windows SharePoint Services 3.0 jest niedostępna).

Ten proces wykorzystuje funkcję nazywaną dziedziczeniem. Witrynę można skonfigurować tak, aby dziedziczyła style używane przez witrynę nadrzędną, tj. witrynę znajdującą się w hierarchii witryn o jeden poziom wyżej niż dana witryna. Na poniższej ilustracji witryna drugiego poziomu po prawej stronie zawiera dostosowaną wersję lokalną domyślnego arkusza stylów. Każda z sześciu podwitryn w witrynie jest skonfigurowana tak, aby dziedziczyła swoje style po witrynie nadrzędnej. Dlatego wszystkie siedem witryn w zbiorze witryn używa tej samej dostosowanej wersji domyślnego arkusza stylów. Strzałki oznaczają dziedziczenia.

Zbiór witryn z domyślnym arkuszem stylów i dostosowanym arkuszem stylów

Aby zastosować istniejący dostosowany arkusz stylów znajdujący się w witrynie programu Office SharePoint Server 2007 do jej wszystkich podwitryn, wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce otwórz witrynę programu Office SharePoint Server 2007, w której znajduje się dostosowany arkusz stylów.

 2. W menu Akcje witryny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  • Wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny, w obszarze Wygląd i sposób działania kliknij przycisk Strona wzorcowa.

 4. Na stronie Ustawienia strony wzorcowej witryny, w sekcji Adres URL alternatywnego pliku CSS kliknij opcję Określ plik CSS, który ma być używany w tej witrynie do publikowania i we wszystkich dziedziczących po niej witrynach, a następnie wpisz w polu pełną ścieżkę do dostosowanego arkusza stylów, w tym nazwę pliku.

  Uwagi : 

  • Ponieważ folder _style jest folderem ukrytym i nie może być wyświetlany w przeglądarce, nie można użyć przycisku Przeglądaj w celu odszukania i wybrania dostosowanej wersji pliku arkusza stylów przechowywanego w folderze _style.

  • Czy skopiuj i wklej pierwszą część ścieżkę, łącznie z nazwą witryny, w polu adres w górnej części przeglądarce. Pamiętaj zatrzymać po nazwie witryny, jednak i nie zawierają wszystkie zbędne nazwy folderu lub pliku w witrynie. Na przykład jeśli ścieżkę w polu adres jest http://My_site/Subsite_1/_Layouts/ChangeSiteMasterPage.aspx, skopiować i wkleić tylko części http://My_site/Subsite_1/, a następnie wpisz pozostałą część ścieżki ręcznie. (Pozostała część ścieżki zwykle jest _style i customized_style_sheet, gdzie customized_style_sheet jest nazwą arkusza stylów niestandardowych, który chcesz zastosować.)

 5. Zaznacz pole wyboru Zresetuj wszystkie podwitryny, aby dziedziczyły ten adres URL alternatywnego pliku CSS, a następnie kliknij przycisk OK.

  Dostosowany arkusz stylów, który już został zastosowany do bieżącej witryny, zostanie też zastosowany do wszystkich jej podwitryn.

  Wyświetlenie zaktualizowanych stylów w podwitrynach może wymagać odświeżenia widoku.

Na poniższej ilustracji druga dostosowana wersja lokalna domyślnego arkusza stylów została dodana do zbioru witryn po prawej stronie i zastosowana do wszystkich podwitryn witryny, w której się znajduje. Tutaj również strzałki oznaczają odziedziczenia.

Zbiór witryn z domyślnym arkuszem stylów i dwoma dostosowanymi arkuszami stylów

Konfigurowanie podwitryny tak, aby dziedziczyła style po witrynie nadrzędnej

Pracując w środowisku programu Office SharePoint Server 2007, użytkownik może przy użyciu interfejsu przeglądarki skonfigurować określoną podwitrynę tak, aby dziedziczyła style używane przez witrynę znajdującą się bezpośrednio nad nią.

Uwaga : Ta funkcja jest dostępna tylko w programie Office SharePoint Server 2007 (w programie Windows SharePoint Services 3.0 jest niedostępna).

Aby skonfigurować określoną podwitrynę do dziedziczenia stylów używanych przez witrynę znajdującą się bezpośrednio nad nią, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Office SharePoint Server 2007 otwórz podwitrynę, do której mają zostać zastosowane style.

 2. W menu Akcje witryny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  • Wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny, w obszarze Wygląd i sposób działania kliknij przycisk Strona wzorcowa.

 4. Na stronie Ustawienia strony wzorcowej witryny, w sekcji Adres URL alternatywnego pliku CSS kliknij pozycję Dziedziczenie adresu URL alternatywnego pliku CSS.

 5. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zresetuj wszystkie podwitryny, aby dziedziczyły ten adres URL alternatywnego pliku CSS, a następnie kliknij przycisk OK.

  Porada : Wyświetlenie zaktualizowanych stylów może wymagać odświeżenia widoku.

Początek strony

Zaprzestawanie używania dostosowanego lokalnego arkusza stylów

Jeśli już nie chce się używać dostosowanego lokalnego arkusza stylów dla jednej lub kilku witryn, istnieje kilka rozwiązań. Oto one:

 • Zaprzestanie stosowania dostosowanego arkusza stylów do innych witryn, do których jest dołączony lub przez które jest dziedziczony    Aby w dalszym ciągu używać dostosowanego arkusza stylów przynajmniej w witrynie, w której się znajduje, można przestać go stosować do innych witryn, do których został zastosowany.

 • Zaprzestanie stosowania dostosowanego arkusza stylów do witryny, w której się znajduje, z zachowaniem kopii w witrynie, aby można było się do niej odwoływać lub używać jej w przyszłości    Przy użyciu tej opcji można łatwo w dowolnym momencie wrócić do dostosowanego arkusza stylów.

 • Usunięcie dostosowanego arkusza stylów i folderu _style z witryny, w której się znajdują    To najprostszy, najpewniejszy i najdokładniejszy sposób na zakończenie używania dostosowanego arkusza stylów.

Zaprzestawanie stosowania arkusza stylów do innych witryn

Aby w dalszym ciągu stosować dostosowany arkusz stylów przynajmniej do witryny, w której się on znajduje, lecz zakończyć stosowanie go do innych witryn, do których jest dołączony lub które odwołują się do niego przez dziedziczenie, wykonaj jedną z następujących dwóch procedur.

Jeśli arkusz stylów został dołączony (program Office SharePoint Server 2007 lub Windows SharePoint Services 3.0)

 1. W programie Office SharePoint Designer 2007 otwórz witrynę, dla której ma zostać zakończone stosowanie dostosowanego arkusza stylów.

 2. W witrynie otwórz stronę default.master.

 3. W menu Format wskaż polecenie Style CSS, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj łączami arkusza stylów.

 4. W oknie dialogowym Łączenie arkusza stylów kliknij opcję Wszystkie strony.

 5. Na liście Adres URL kliknij adres URL arkusza stylów, który ma zostać usunięty, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

  Dostosowany arkusz stylów nie będzie już stosowany do tej witryny.

  Aby wyświetlić zaktualizowane style, może być konieczne odświeżenie widoku.

Jeśli arkusz stylów został odziedziczony (tylko program Office SharePoint Server 2007)

 1. W programie Office SharePoint Server 2007 otwórz witrynę, która ma przestać dziedziczyć dostosowany arkusz stylów.

 2. W menu Akcje witryny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  • Wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny, w obszarze Wygląd i sposób działania kliknij przycisk Strona wzorcowa.

 4. Na stronie Ustawienia strony wzorcowej witryny, w sekcji Adres URL alternatywnego pliku CSS kliknij opcję Użyj domyślnych stylów programu Windows SharePoint Services, a następnie kliknij przycisk OK.

  Dostosowany arkusz stylów nie będzie już dziedziczony przez tę witrynę.

  Wyświetlenie zaktualizowanych stylów może wymagać odświeżenia widoku.

Zaprzestawanie stosowania arkusza stylów z zachowaniem kopii

Aby przestać używać lokalnego dostosowanego arkusza stylów i przywrócić domyślny arkusz stylów, zachowując jednak kopię dostosowanej wersji, aby można było się do niej odwoływać lub używać jej w przyszłości, wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku Lista folderów, w folderze _style kliknij prawym przyciskiem myszy plik dostosowanego arkusza stylów, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Resetuj do definicji witryny.

 2. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o stronie definicji witryny kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zamiar resetowania.

  Zostanie utworzona kopia dostosowanej wersji oraz lokalna kopia domyślnej wersji z serwera.

  Uwagi : 

  • Witryny dziedziczące po tej witrynie oraz witryny, do których dostosowany arkusz stylów został ręcznie dołączony, są automatycznie przełączane do lokalnej kopii domyślnej wersji z serwera.

  • Wyświetlenie zaktualizowanych stylów może wymagać odświeżenia widoku.

Całkowite usuwanie arkusza stylów

Aby przestać używać lokalnego dostosowanego arkusza stylów i przywrócić domyślny arkusz stylów, nie zachowując kopii dostosowanej wersji, aby można było się do niej odwoływać lub używać jej w przyszłości, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy lokalny folder _style, w którym znajduje się dostosowana wersja, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Usuń.

 2. Gdy zostanie wyświetlony monit, potwierdź usunięcie folderu, aby cofnąć dostosowania i przywrócić domyślny arkusz stylów (może zostać wyświetlonych wiele komunikatów).

  Uwagi : 

  • Witryny dziedziczące po tej witrynie są automatycznie przełączane do domyślnego arkusza stylów.

  • Witryny, do których dostosowanym arkuszem stylów są podłączone ręcznie musi mieć ręcznie odłączony arkusza stylów, aby poprawnie przełączać, do korzystania z domyślnym arkuszem stylów. Wykonaj procedurę Jeśli arkusz stylów zostanie dołączony wcześniej w tej sekcji.

  • Wyświetlenie zaktualizowanych stylów może wymagać odświeżenia widoku.

Początek strony

Modyfikowanie lub zamienianie domyślnego arkusza stylów dla całego zbioru witryn

W celu zmodyfikowania domyślnego arkusza stylów tak, aby dokonane zmiany zostały zastosowane do wszystkich witryn w zbiorze witryn, lub w celu jednoczesnego zastąpienia domyślnego arkusza stylów w witrynie najwyższego poziomu zbioru innym arkuszem stylów należy skontaktować się z administratorem serwera. Tę czynność należy wykonać na serwerze, a nie w przeglądarce ani w programie Office SharePoint Designer 2007.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×