Stosowanie formatowania warunkowego do szablonu formularza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Co to jest formatowanie warunkowe?

Zgodność

Dodanie formatowania warunkowego

Zmienianie formatowania warunkowego

Co to jest formatowanie warunkowe?

W Microsoft Office InfoPath 2007 formatowanie warunkowe umożliwia określanie różnych opcji formatowania dla formantu, na podstawie warunków występujących w formularzu. Jeśli podczas wypełniania formularza, który jest oparty na szablonie formularza przez użytkownika są spełnione określone warunki, formatowanie warunkowe jest wyświetlane. Umożliwia formatowanie warunkowe, aby zastosować pogrubienie, podkreślenie, kursywę, przekreślenie, kolor czcionki i koloru tła w formantach. Za pomocą formatowania warunkowego można również określić, czy formant jest widoczny w formularzu, gdy użytkownik wypełnia to, czy formant jest wyłączony lub czy chcesz umożliwić użytkownikom dodawanie lub usuwanie pewnych formantów, takich jak sekcje opcjonalne.

Poniżej przedstawiono przykłady używania formatowania warunkowego w szablonie formularza:

 • Ukrywanie sekcji adresu dostawy w przypadku niezaznaczenia pola wyboru Określ adres dostawy.

 • Zmienianie koloru czcionki na niebieski i stylu czcionki na pogrubioną dla wszystkich wydatków wymagających potwierdzenia.

 • Zmienianie kolorów wierszy w tabeli powtarzanej w oparciu o wartość pola tekstowego w wierszu. Można na przykład oznaczać wiersz elementu opóźnionego na czerwono, a wiersz elementu realizowanego zgodnie z planem — na zielono.

 • Zaznaczanie na czerwono pozycji finansowych, które mają ujemną wartość, a na zielono pozostałych.

 • Filtrowanie wierszy w tabeli z powtarzającymi się elementami.

Uwaga : Można również korzystać z mechanizmu sprawdzanie poprawności danych, aby był wyświetlany komunikat, gdy użytkownik wprowadzi do formularza niepoprawne wartości.

Początek strony

Zgodność

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath, możesz wybrać tryb zgodności określonych do projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. W przypadku opublikowanych na serwerze z InfoPath Forms Services, a następnie obsługiwanych w przeglądarce szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami formularze oparte na szablonie formularza można wyświetlić w przeglądarce sieci Web. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami niektóre kontrolki są niedostępne w okienku zadań formanty, ponieważ nie można wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Listę kontrolek, które obsługują formatowanie warunkowe

W poniższej tabeli przedstawiono listę formantów programu Office InfoPath 2007, które obsługują formatowanie warunkowe, a także ich dostępność w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarkami.

Formanty obsługujące formatowanie warunkowe

Dostępność w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarkami

Przycisk

Tak

Pole wyboru

Tak

Wybór daty

Tak

Pole listy rozwijanej

Tak

Pole wyrażenia

Tak

Plik załącznika

Tak

Pole listy

Tak

Przycisk opcji

Tak

Opcjonalna sekcja

Tak

Sekcja powtarzana

Tak

Tabela powtarzana

Tak

Pole tekstu sformatowanego

Tak

Sekcja

Tak

Pole tekstowe

Tak

Listy punktowane, numerowane i zwykłe

Nie

Sekcja wyborów

Nie

Pole kombi

Nie

Pozioma tabela powtarzana

Nie

Obraz odręczny

Nie

Formant główny/Formant szczegółowy

Nie

Pole listy wielokrotnego wyboru

Nie

Obraz

Nie

Powtarzająca się sekcja rekurencyjna

Nie

Etykieta pionowa

Nie

Początek strony

Dodanie formatowania warunkowego

 1. W szablonie formularza zaznacz formant, do którego chcesz dodać formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Formatowanie warunkowe w menu Format.

 2. W oknie dialogowym Formatowanie warunkowe kliknij przycisk Dodaj.

 3. W polach Jeżeli ten warunek jest spełniony wprowadź warunek.

  Uwaga : Program InfoPath sprawdza warunek na podstawie wartości pole do którego formantem, nie samego formantu.

 4. Aby dodać dodatkowe warunki, kliknij przycisk I, a następnie w skrajnym prawym polu w obszarze Jeżeli ten warunek jest spełniony wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować formatowanie tylko wtedy, gdy oba warunki są spełnione, kliknij opcję i.

  • Aby zastosować formatowanie wtedy, gdy jest spełniony choć jeden z warunków, kliknij strzałkę obok opcji i, a następnie kliknij pozycję lub.

 5. W obszarze Zastosuj to formatowanie wybierz formatowanie, które chcesz zastosować dla określonego warunku lub warunków, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Jeśli jest spełnionych wiele warunków, program InfoPath stosuje tylko formatowanie pierwszego spełnionego warunku.

 6. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Zmienianie formatowania warunkowego

 1. W szablonie formularza zaznacz formant, którego formatowanie warunkowe chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Formatowanie warunkowe w menu Format.

 2. W oknie dialogowym Formatowanie warunkowe wybierz format warunkowy, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

 3. Zmodyfikuj warunek w polach Jeżeli ten warunek jest spełniony.

  Uwaga : Program InfoPath sprawdza warunek na podstawie wartości pola, które jest powiązane z formantem, a nie samego formantu.

 4. Wybierz nowe formatowanie, które chcesz zastosować dla warunku, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Jeśli dla formantu istnieje wiele warunków i chcesz zmienić kolejność, w której są one sprawdzane, zaznacz warunek w oknie Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

  Uwaga : Jeśli jest spełnionych wiele warunków, program InfoPath stosuje tylko formatowanie pierwszego spełnionego warunku.

 6. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×