Stosowanie filtru w celu wyświetlenia wybranych rekordów w bazie danych programu Access

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Filtrowanie jest przydatnym sposobem wyświetlania tylko odpowiednich danych. Za pomocą filtrów można wyświetlić określone rekordy w formularzu, raporcie, kwerendzie lub arkuszu danych albo wydrukować tylko wybrane rekordy z raportu, tabeli lub kwerendy. Przy użyciu filtru można ograniczyć ilość danych w widoku bez konieczności zmieniania projektu obiektu źródłowego. W tym artykule wyjaśniono typy filtrów programu Access oraz sposób ich stosowania, zapisywania i usuwania w bazie danych klienta programu Access 2010. Artykuł nie dotyczy filtrowania rekordów w bazie danych programu Access 2010 w sieci Web.

W tym artykule

Dlaczego filtry są przydatne?

Wybierz i Zastosuj typ filtru

Usuwanie lub ponowne stosowanie filtru

Czyszczenie filtru

Zapisywanie filtru

Dlaczego filtry są przydatne?

Gdy zostanie zastosowany filtr, w widoku są wyświetlane tylko te rekordy, które zawierają wartości wybrane przez użytkownika. Pozostałe dane są ukrywane do czasu usunięcia filtru.

Uwaga : Kolumny w arkuszach danych oraz formanty w formularzach i raportach powiązane z wyrażeniami nie obsługują filtrowania.

Istnieje kilka typów filtrów, a stosowanie i usuwanie niektórych z nich jest proste. Program Access 2010 zawiera kilka filtrów wspólnych, które są wbudowane w każdy widok. Dostępność poleceń filtru zależy od typu i wartości danego pola.

Aby na przykład wyświetlić nazwiska osób, których urodziny przypadają w określonym miesiącu, należy kliknąć kolumnę DataUrodzenia, na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknąć pozycję Filtry dat, a następnie wybrać odpowiedni zakres dat.

Filtrowanie pola daty

1. Dostępność filtrów zależy od typu danych w zaznaczonej kolumnie.

2. Filtr typu Wszystkie daty w okresie ignoruje część wartości dat dotyczącą dnia i roku.

W tym widoku filtrowanym są wyświetlone tylko te rekordy, w których wartość miesiąca pola DataUrodzenia to kwiecień.

Filtr określający wartość kwiecień w polu DataUrodzenia

1. Ikona filtru w nagłówku kolumny i na pasku nawigatora rekordów wskazuje, że bieżący widok jest filtrowany według kolumny DataUrodzenia.

2. W widoku arkusza danych umieszczenie wskaźnika myszy na nagłówku kolumny powoduje wyświetlenie bieżącego kryterium filtru.

Uwaga : W przypadku zastosowania filtru do kolumny, która jest już filtrowana, poprzedni filtr zostanie automatycznie usunięty. Chociaż w przypadku każdego pola w danej chwili może działać tylko jeden filtr, można określić inny filtr dla każdego pola w widoku.

Aby na przykład wyświetlić nazwiska kontaktów mieszkających w Polsce, których urodziny przypadają w kwietniu, można przefiltrować pole KrajRegion oraz pole DataUrodzenia w tabeli Kontakty. Podczas filtrowania wielu pól w jednym widoku filtry są łączone przy użyciu operatora ORAZ w następujący sposób:

KrajRegion = Polska I miesiąc DataUrodzenia = kwiecień

Aby powrócić do niefiltrowanego widoku: usuń filtry. Tymczasowe usunięcie filtru oznacza usunięcie go z widoku, dzięki czemu można przełączyć się do pierwotnego, niefiltrowanego widoku.

Aby przełączyć między widokami filtrowanym i niefiltrowanym: w grupie Sortowanie i filtrowanie na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Przełącz filtr.

Aby trwale usunąć filtr z widoku: Wyczyść filtr. Aby dowiedzieć się, jak można wyczyścić filtr, zobacz sekcję Czyszczenie filtru.

Ustawienia filtru obowiązują do momentu zamknięcia obiektu, nawet po przełączeniu się do innego widoku obiektu. Innymi słowy: w przypadku filtrowania formularza w widoku arkusza danych ustawienia filtru obowiązują nawet po przełączeniu się do widoku formularza lub widoku układu, dopóki formularz nie zostanie zamknięty. Jeśli obiekt został zapisany z zastosowanym filtrem, filtr jest dostępny w momencie następnego otwarcia obiektu. Aby uzyskać informacje na temat zapisywania filtru, zobacz sekcję Zapisywanie filtru w tym artykule.

Początek strony

Wybieranie i stosowanie typu filtru

Dla każdego typu danych można wybrać jeden z kilku gotowych do użycia filtrów. Te filtry są dostępne jako polecenia menu w następujących widokach: Arkusz danych, Formularz, Raport i Układ. Oprócz tych filtrów formularz lub arkusz danych można też filtrować przez wypełnianie formularza (tak zwane filtrowanie według formularza).

Użytkownicy oczekujący większej elastyczności i potrafiący pisać wyrażenia mogą tworzyć własne filtry przy użyciu opcji dostępnych na karcie dokumentu Filtrowanie.

Należy dokonać wyboru spośród następujących typów filtrów:

Filtry wspólne. W celu filtrowania określonych wartości lub zakresu wartości.

Filtruj według wyborów. W celu filtrowania wszystkich wierszy w tabeli zawierających wartość odpowiadającą wybranej wartości w wierszu przez filtrowanie widoku arkusza danych.

Filtruj według formularza.W celu filtrowania kilku pól w formularzu lub arkuszu danych lub w celu odnalezienia określonego rekordu.

Filtr zaawansowany. W celu filtrowania według zdefiniowanych niestandardowych kryteriów filtru.

Uwaga : Jeśli nie widzisz polecenia Filtr w każdym z widoków, Projektant formularza lub bazy danych może być wyłączył filtrowanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z projektantem.

Filtry wspólne

Filtry wspólne są dostępne w przypadku wszystkich typów pól, z wyjątkiem pól typu Obiekt OLE i pól wyświetlających wartości obliczane. Lista dostępnych filtrów zależy od typu danych i wartości zaznaczonego pola.

Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pole, które ma być filtrowane. Aby filtrować wiele kolumn lub formantów, należy osobno zaznaczać i filtrować poszczególne kolumny lub formanty albo użyć opcji filtru zaawansowanego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje Filtr według formularza oraz Filtry zaawansowane w tym artykule.

Na przykład, aby wyświetlić filtry dostępne dla pola DataUrodzenia na dla użytkowników domowych karcie w grupa Sortowanie i filtrowanie, kliknij przycisk filtru

Wspólne filtry dat
Przykłady wspólnych filtrów dat

1. Aby filtrować określone wartości, należy użyć listy pól wyboru. Zawiera ona wszystkie wartości, które są obecnie wyświetlane w polu.

2. Aby filtrować zakres wartości, należy kliknąć jeden z tych filtrów i określić wymagane wartości. Aby na przykład wyświetlić urodziny przypadające w okresie od dnia dzisiejszego do końca roku, należy kliknąć pozycję Między, a następnie określić odpowiednio datę początkową i datę końcową w oknie dialogowym Między. Aby wyświetlić wszystkie urodziny przypadające w określonym dniu, należy kliknąć odpowiednią datę.

Trzeba zauważyć, że wartości w polu daty mają wpływ na listę filtrów specyficznych dla typu. Jeśli najnowsza wartość daty w polu daty przypada w okresie ostatnich dwóch lat, zostanie wyświetlona dłuższa, bardziej szczegółowa lista filtrów. Jeśli żadna z dat w polu nie przypada w okresie ostatnich dwóch lat, zostanie wyświetlona krótsza lista filtrów.

Długie i krótkie listy wspólnych filtrów dat
Długie i krótkie listy wspólnych filtrów dat

Uwaga : Filtry specyficzne dla typu są niedostępne w przypadku pól typu Tak/Nie, obiektów OLE i pól załączników. Lista wartości jest niedostępna w przypadku pól noty oraz pól zawierających tekst sformatowany.

Stosowanie filtru wspólnego

 1. Otwórz tabelę, kwerendę, formularz lub raport w jednym z następujących widoków: Arkusz danych, Formularz, Raport lub Układ.

 2. Upewnij się, że widok nie jest już filtrowany. Na pasku selektor rekordu, sprawdź, czy albo bez filtrowania lub jest wyszarzone znajduje się ikona Bez filtru.

  Porada : Aby usunąć wszystkie filtry dla określonego obiektu, na dla użytkowników domowych karcie w grupa Sortowanie i filtrowanie, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij pozycję Wyczyść wszystkie filtry.

 3. Kliknij dowolne miejsce w kolumnie lub formantu, który odpowiada do pierwszego pola filtru, a na dla użytkowników domowych karcie w grupa Sortowanie i filtrowanie, kliknij przycisk filtru

Stosowanie typowego filtru: wskaż tekstu (lub numer lub daty ) Filtry, a następnie kliknij pozycję Filtr, który ma. Filtry, takie jak jest równe i między monit o wprowadzenie niezbędnych wartości.

Porada : Niektóre znaki, takie jak *, % i ?, mają specjalne znaczenie, gdy określona w polu tekstowym filtru. Na przykład * reprezentuje ciąg znaków, dlatego ciąg * będą zgodne dowolny ciąg, który zaczyna się od , a nie tylko literał *. Aby zignorować specjalne znaczenie znaku, należy ją ująć w nawiasy kwadratowe [], tak jak poniżej: [*]. Potraktuj bazy danych używające standardu ANSI-89 *, ?, [,],!, - oraz # jako znaki specjalne. Bazy danych używające standardu ANSI-92 Potraktuj %, _, [,], ^ oraz - jako znaki specjalne. Standardowy albo można używać programu Access, ale nie można mieszać dwa standardy (np ?a*) z określonego wyrażenia.

Aby zastosować filtr, na podstawie wartości pól: wyczyść pola wyboru obok wartości, na których nie chcesz filtrować, a następnie kliknij pozycję przycisk OK.

Aby filtrować według jednej lub tylko kilku wartości w długiej listy, należy najpierw wyczyścić (Zaznacz wszystko) zaznacz pole, a następnie zaznacz żądane wartości.

Aby odfiltrować wartości null (wartość null wskazuje brak danych) w tekst, liczba i daty w polach: na liście pole wyboru Wyczyść (Zaznacz wszystko) zaznacz pole, a następnie zaznacz pole wyboru obok pozycji (puste).

Filtrowanie według wyborów

W celu wyświetlenia wszystkich wierszy tabeli zawierających wartość zgodną z wartością w wierszu można szybko przefiltrować widok arkusza danych, zaznaczając określoną wartość, a następnie klikając polecenie Zaznaczenie. Zostanie wyświetlona lista rozwijana zawierająca dostępne opcje filtrowania. Zakres dostępnych opcji zależy od typu danych zaznaczonej wartości. Innym sposobem uzyskania dostępu do opcji filtru zaznaczenia jest kliknięcie określonej komórki prawym przyciskiem myszy.

Jeśli na przykład w polu DataUrodzenia jest zaznaczona wartość 1967-02-21, należy na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknąć przycisk Zaznaczenie, aby wyświetlić polecenia filtrowania według wyborów, a następnie wybrać opcję filtrowania.

Lista filtrów opartych na zaznaczeniu

Lista poleceń zależy też od tego, jaka część wartości została zaznaczona. Jeśli na przykład zostały zaznaczone tylko niektóre znaki, będzie widoczna inna lista poleceń — zależnie od tego, którą część pola zaznaczono.

Filtry oparte na częściowo zaznaczonym polu

1. Filtr na podstawie początku wartości pola,

2. środka wartości pola,

3. lub końca wartości pola.

Uwaga : Filtrowanie częściowe zaznaczenie nie jest dostępna dla pól wielowartościowych. Zaznaczenie, polecenie nie jest dostępna dla załączników.

Aby usunąć filtr, należy na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknąć przycisk Przełącz filtr lub kliknąć przycisk Zaawansowane, a następnie kliknąć pozycję Wyczyść wszystkie filtry.

Stosowanie filtru opartego na zaznaczeniu

 1. Otwórz tabelę, kwerendę, formularz lub raport w jednym z następujących widoków: Arkusz danych, Formularz, Raport lub Układ.

 2. Upewnij się, że widok nie jest już filtrowany. Na pasku selektor rekordu, sprawdź, czy albo bez filtrowania lub jest wyszarzone znajduje się ikona Bez filtru.

 3. Przejdź do rekordu zawierającego wartość, której chcesz użyć jako część filtru, a następnie kliknij wewnątrz kolumny (w widoku arkusza danych) lub formantu (w widoku formularza, raportu lub układu).

Aby filtrować w oparciu o częściowe zaznaczenie; Zaznacz znaki, które chcesz, na dla użytkowników domowych karcie w grupa Sortowanie i filtrowanie, kliknij przycisk Zaznaczenie, a następnie kliknij odpowiedni filtr, który chcesz zastosować.

Filtr według formularza

Ten filtr jest przydatny do filtrowania kilku pól w formularzu lub arkuszu danych oraz do wyszukiwania określonego rekordu. Program Access tworzy pusty formularz lub arkusz danych podobny do pierwotnego formularza lub arkusza danych, a następnie umożliwia wypełnienie dowolnej liczby pól. Gdy ta czynność zostanie zakończona, program Access wyszukuje rekordy zawierające podane wartości.

Uwaga : Za pomocą filtru według formularza nie można określić wartości pól wielowartościowych ani pól typu Nota, Hiperłącze, Tak/Nie czy Obiekt OLE. Można natomiast określić wartości dla innych pól w zestawie rekordów.

Jeśli na przykład trzeba znaleźć wszystkie rekordy klientów, w których stanowisko osoby kontaktowej to Właściciel i ta osoba przebywa w mieście Warszawa lub Gdynia, należy otworzyć formularz lub arkusz danych Klienci i na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknąć przycisk Zaawansowane, a następnie kliknąć polecenie Filtruj według formularza.

Należy wprowadzić pierwszy zestaw wartości, kliknąć kartę Lub u dołu arkusza danych lub formularza, a następnie wprowadzić kolejny zestaw wartości. Jeśli wartość pola ma działać jako filtr niezależny od innych wartości pól, należy wprowadzić tę wartość na karcie Wyszukaj oraz na wszystkich kartach Lub. Każda karta Lub reprezentuje alternatywny zestaw wartości filtrowania.

Aby wyświetlić tylko rekordy pasujące do danych wejściowych:    Na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Przełącz filtr.

Stosowanie filtru przez wypełnianie formularza

 1. Otwórz tabelę lub kwerendę w widoku arkusza danych lub formularz w widoku formularza.

 2. Upewnij się, że widok nie jest już filtrowany. Na pasku selektor rekordu, sprawdź, czy albo bez filtrowania lub jest wyszarzone znajduje się ikona Bez filtru.

 3. Na dla użytkowników domowych karcie w grupa Sortowanie i filtrowanie, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij pozycję Filtruj według formularza w menu skrótów.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności, zależnie od tego, czy używasz widoku arkusza danych czy widoku formularza:

  Widoku arkusza danych: Kliknij pierwszy wiersz w kolumnie, według której chcesz filtrować, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie wybierz wartość. Aby dodać dodatkowe wartości, po prostu kliknij lub kart u dołu arkusza danych i wybierz inną wartość.

  Widok formularza: kliknij strzałkę, która jest wyświetlana w kontrolce, a następnie wybierz pozycję wartości, według której chcesz filtrować. Aby dodać dodatkowe wartości, kliknij przycisk lub kart u dołu formularza i wybierz inną wartość.

  Porady : Nie można określić wartości pól dla pól wielowartościowych przy użyciu filtru w formularzu, ale można określić wartości-wielowartościowego pola w zestawie rekordów.

  • Aby określić listę możliwych wartości pola, użyj operatora lub. Na przykład w polu Miasto określ wartość „Warszawa” lub „Gdynia”, aby filtrować rekordy zawierające jedną z tych wartości.

  • Aby filtrować na podstawie stanu formantu, na przykład pola wyboru lub przycisku, kliknij ten formant, aby znalazł się w odpowiednim stanie. Aby przywrócić formant do neutralnej pozycji, w której nie będzie używany jako kryterium filtrowania rekordów, upewnij się, że formant jest niedostępny (wygaszony).

  • Aby odfiltrować rekordy, które zawierają wartość null (Brak), różne od null, puste (puste lub ""), lub niepuste wartości, należy wpisać Is Null, Is Not Null, "", lub nie "" w polu.

 5. W celu określenia dwóch alternatywnych zestawów kryteriów, aby na przykład wyświetlić nazwiska tylko tych kontaktów, dla których wartość pola KrajRegion to Polska i których urodziny przypadają w kwietniu, możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

  • Aby pobrać wszystkie rekordy, które spełniają dowolny wiele zestawów kryteriów, określ kryteria wprowadzając pierwszy zestaw kryteriów, kliknij przycisk lub tab, a następnie wprowadź następny zestaw kryteriów. Należy zauważyć, że jeśli ma działać jako filtr niezależnie od innych wartości pola wartości pola, należy wprowadzić tę wartość poszukaj karty i każdego lub na karcie. Innymi słowy poszukaj karty i każdego kartę lub reprezentuje alternatywny zestaw wartości filtru.

  • Należy również zauważyć, że zawsze możesz dodać kryterium dla pola do lub na karcie Access utworzy innego lub na karcie. Teraz można określić kilka kryteriów "lub". Filtr zwraca każdy rekord zawierający wszystkie wartości określone na poszukaj karty lub wszystkich wartości określonej w pierwszym kartę lub lub wszystkie wartości określone na drugim kartę lub i tak dalej.

Aby usunąć filtr i wyświetlić wszystkie rekordy, kliknij przycisk Przełącz filtr ponownie.

Aby zmodyfikować Filtruj według formularza, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij pozycję Filtruj według formularza. Zostanie wyświetlony bieżący zestaw kryteriów filtru.

Filtr zaawansowany

Czasami istnieje potrzeba użycia filtru zaawansowanego i może zaistnieć konieczność samodzielnego utworzenia kryterium filtru, aby na przykład znaleźć rekordy zawierające daty, które przypadają w okresie ostatnich siedmiu dni lub ostatnich sześciu miesięcy.

Korzystanie z filtrów zaawansowanych wymaga pisania wyrażeń. Wyrażenia są podobne do formuł w programie Excel oraz do kryteriów określanych podczas projektowania kwerendy.

Filtru zaawansowanego można użyć na przykład do wyszukania nazwisk kontaktów, których urodziny przypadły w ciągu ostatnich siedmiu dni. Po zastosowaniu filtru zaawansowanego można dodatkowo zawęzić wyniki do rekordów, których wartość pola KrajRegion to Polska.

Stosowanie filtru zaawansowanego

 1. Otwórz tabelę, kwerendę, formularz lub raport w jednym z następujących widoków: Arkusz danych, Formularz, Raport lub Układ.

 2. Upewnij sie, że widok nie jest odfiltrowany. Na pasku nawigatora rekordów sprawdź, czy jest wyświetlany wygaszony (niedostępny) przycisk Bez filtru. Jeśli pasek nawigatora rekordów nie jest widoczny, kliknij przycisk Zaawansowane w grupie Sortowanie i filtrowanie na karcie Narzędzia główne, a następnie kliknij polecenie Wyczyść wszystkie filtry. Jeśli polecenie Wyczyść wszystkie filtry jest wygaszone, oznacza to, że nie działają żadne filtry.

 3. Na dla użytkowników domowych karcie w grupa Sortowanie i filtrowanie, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij pozycję Filtr/sortowanie zaawansowane w menu skrótów.

 4. Dodaj do siatki pola, które chcesz filtrować.

 5. W wierszu Kryteria każdego pola określ kryterium. Kryteria są stosowane jako zestaw i wyświetlane są tylko te rekordy, które spełniają wszystkie kryteria w wierszu Kryteria. Aby określić dla jednego pola kryteria alternatywne, wpisz pierwsze kryterium w wierszu Kryteria, a drugie kryterium wpisz w wierszu Lub i tak dalej.

  Porady : 

  • Cały zestaw kryteriów w wierszu Lub jest stosowany jako alternatywa dla zestawu kryteriów w wierszu Kryteria. Kryterium, które powinno być stosowane w obu zestawach, należy wpisać zarówno w wierszu Kryteria, jak i w wierszu Lub. Aby wyświetlić filtrowane wiersze, należy kliknąć przycisk Przełącz filtr.

  • Dobrym sposobem Dowiedz się, jak napisać kryteriów jest stosowanie filtru wspólnego lub filtru opartego na zaznaczeniu, który zwraca wynik, który jest zbliżony szukany element. Następnie, stosując filtr do widoku, wyświetlać karta obiektu filtru

Specjalne polecenia na karcie dokumentu Filtrowanie

Są dwa specjalne polecenia dostępne na kartę Filtr dokumentu. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce powyżej siatki projektu na karcie Załaduj z kwerendy i polecenia Zapisz jako kwerendę są dostępne w menu skrótów.

Specjalne opcje filtrów

Polecenie Załaduj z kwerendy powoduje załadowanie projektu wybranej kwerendy do siatki. Dzięki temu kryteriów kwerendy można używać jako kryteriów filtru.

Polecenie Zapisz jako kwerendę umożliwia zapisanie ustawień filtru w postaci nowej kwerendy.

Początek strony

Usuwanie lub ponowne stosowanie filtru

Aby przełączyć na niefiltrowany widok danych (powrócić do pełnego widoku), należy usunąć filtry, klikając pozycję Filtrowane na pasku nawigatora rekordów.

Usunięcie bieżących filtrów powoduje, że są one tymczasowo usuwane ze wszystkich pól w widoku. Jeśli na przykład najpierw zastosowano filtry pól KrajRegion i DataUrodzenia, a następnie usunięto je, wszystkie rekordy zostaną wyświetlone ponownie.

Aby ponownie zastosować ostatnio używane filtry, należy na pasku nawigatora rekordów kliknąć pozycję Bez filtrowania.

Początek strony

Czyszczenie filtru

Jeśli filtr nie jest już potrzebny, należy go wyczyścić. Wyczyszczenie filtru powoduje usunięcie go z widoku i uniemożliwia jego ponowne zastosowanie przez kliknięcie pozycji Bez filtrowania na pasku stanu. Można wyczyścić jeden filtr z jednego pola lub wszystkie filtry ze wszystkich pól w widoku.

 • Aby wyczyścić jeden filtr z jednego pola: kliknij prawym przyciskiem myszy filtrowaną kolumnę lub formant, a następnie kliknij polecenie Wyczyść filtr z nazwa pola.

 • Aby wyczyścić wszystkie filtry z wszystkich pól: na dla użytkowników domowych karcie w grupa Sortowanie i filtrowanie, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij pozycję Czyszczenie wszystkich filtrów w menu skrótów.

Początek strony

Zapisywanie filtru

Zapisanie filtru może okazać się użyteczne w przypadku jego ponownego użycia. Ustawienia filtru obowiązujące w momencie zamknięcia tabeli, kwerendy, formularza lub raportu są automatycznie zapisywane razem z danym obiektem i są dostępne do ponownego zastosowania. Ustawienia filtru nie są jednak domyślnie stosowane automatycznie w momencie następnego otwarcia danego obiektu.

Aby upewnić się, że bieżące filtry są stosowane automatycznie przy następnym otwarciu tabeli, kwerendy, formularza lub raportu, z arkusza właściwości obiektu, ustaw w obiekcie właściwość FilterOnLoad do Tak. Właściwość FilterOnLoad jest stosowana przy następnym otwarciu obiektu. Przy każdej zmianie tego ustawienia, musisz zamknąć obiekt i otwórz go ponownie, aby zastosować nowe ustawienie.

Uwaga : Ustawienie właściwości FilterOnLoad jest stosowane tylko podczas ładowania obiektu. Ustawienie tej właściwości dla obiektu w widoku projektu, a następnie przełączać się do innego widoku nie spowoduje to ustawienie, które mają być stosowane. Po zamknięciu i ponownym otwarciu obiektu zmian ustawienie właściwości FilterOnLoad została uwzględniona.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×