Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office dla komputerów Mac

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W pakiecie Office dla komputerów Mac aplikacji automatyczne sprawdzanie potencjalne sprawdzania pisowni i błędów gramatycznych w trakcie pisania. Chcesz czekać do sprawdzania pisowni i gramatyki, aż zakończeniu pisania, możesz wyłączyć automatyczne sprawdzanie, czy możesz sprawdzić pisownię i gramatykę w całym dokumencie.

Uwaga: Aby uzyskać informacji na temat sprawdzania pisowni i gramatyki w pakiecie Office dla systemu Windows zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2010 lub nowszym.

Word 2016 dla komputerów Mac

Program Word automatycznie sprawdza i oznacza potencjalne błędy pisowni czerwoną linią falistą.

Błąd pisowni oznaczony czerwoną, falistą linią

Program Word również sprawdza i oznacza potencjalne błędy gramatyczne zieloną linią falistą.

Błąd gramatyczny oznaczony zieloną, falistą linią

Porada: Jeśli błędy pisowni lub gramatyczne nie są oznaczone, konieczne może być włączenie automatycznego sprawdzania pisowni i gramatyki.

Gdy dostrzeżesz błąd pisowni lub błąd gramatyczny, przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL, kliknij dany wyraz lub frazę i wybierz jedną z opcji.

Błąd gramatyczny z menu podręcznym z widocznymi opcjami umożliwiającymi jego poprawienie

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje > Pisownia i gramatyka.

 2. W oknie dialogowym Pisownia i gramatyka w obszarze Pisownia zaznacz lub wyczyść pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania.

 3. W obszarze Gramatyka zaznacz lub wyczyść pole wyboru Sprawdź gramatykę w trakcie pisania.

 4. Zamknij okno dialogowe, aby zapisać zmiany.

 1. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Pisownia i gramatyka.

 2. Jeśli program Word znajdzie potencjalny błąd, zostanie otwarte okno dialogowe Pisownia i gramatyka, w którym błędy pisowni będą wyświetlane w kolorze czerwonym, a błędy gramatyczne w kolorze zielonym.

 3. Aby poprawić błąd, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu wpisz poprawiony tekst, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  • W obszarze Sugestie kliknij wyraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  Aby pominąć błąd, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Ignoruj, aby pominąć to wystąpienie błędu.

  • Kliknij przycisk Ignoruj wszystkie, aby pominąć wszystkie wystąpienia błędu.

  • W przypadku błędu gramatycznego kliknij przycisk Następne zdanie, aby pominąć to wystąpienie błędu i przejść do następnego błędu.

  Aby pominąć błędnie napisany wyraz we wszystkich dokumentach, kliknij przycisk Dodaj w celu dodania go do słownika. Ta procedura działa tylko dla błędnie napisanych wyrazów. Nie możesz dodać do słownika niestandardowej gramatyki.

 4. Po poprawieniu, zignorowaniu lub pominięciu błędu program Word przechodzi do następnego. Po zakończeniu przeglądania dokumentu programu Word zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że sprawdzania pisowni i gramatyki zostało zakończone.

 5. Kliknij przycisk OK, aby wrócić do dokumentu.

Można wyczyścić lub przywrócić listę ignorowane wyrazów i form gramatycznych, aby program Word sprawdza pisowni i gramatyki, który go, aby zignorować poprzednio informacja.

Uwaga: Po zresetowaniu lista ignorowanych wyrazów i gramatyki zostanie wyczyszczona tylko dla obecnie otwartego dokumentu. Nie wpłynie to na żadne błędy pisowni i gramatyki, które program Word miał ignorować w innych dokumentach.

 1. Otwórz dokument, który wymaga sprawdzenia.

 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Pisownia i gramatyka, a następnie kliknij polecenie Resetuj ignorowane wyrazy i gramatykę.

  Aby wyczyścić listy wyrazów i form gramatycznych ignorowanych przez program Word, kliknij pozycję Resetuj ignorowane wyrazy i gramatykę.

  Program Word wyświetli ostrzeżenie dotyczące operacji resetowania modułu sprawdzania pisowni i gramatyki.

  Spraw, aby program Word wyszukiwał błędy pisowni i gramatyki, które przedtem miał ignorować, klikając pozycję Tak.
 3. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować.

 4. Kliknij kartę Recenzja, a następnie kliknij pozycję Pisownia i gramatyka, aby sprawdzić pisownię i gramatykę.

Outlook 2016 dla komputerów Mac

Domyślnie program Outlook wyszukuje błędy pisowni podczas pisania. Program Outlook używa kreskowanym czerwonym podkreśleniem, aby wskazać ewentualne błędy pisowni i kreskowane zieloną linią oznaczającą ewentualne błędy gramatyczne.

Błąd pisowni oznaczony kreskowanym czerwonym podkreśleniem

 1. Gdy zobaczysz wyraz z kreskowanym podkreśleniem, kontrolki kliknij dany wyraz lub frazę i wybierz jedną z opcji.

  Błąd pisowni przy użyciu menu z opcjami umożliwiającymi jego poprawienie

 2. W menu skrótów wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij jeden z wyników u góry menu skrótów.

  • Kliknij przycisk Ignoruj pisownię, aby zignorować jednego wystąpienia danego wyrazu.

  • Kliknij przycisk Pisownia Dowiedz się, Aby dodać wyraz do słownika sprawdzania pisowni.

Po otwarciu wiadomości e-mail:

 • Aby wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni lub wyłączyć, w menu Edycja wskaż polecenie Pisownia i gramatyka, a następnie kliknij przycisk Sprawdź pisownię podczas pisania.

 • Aby wyłączyć automatyczne sprawdzanie lub wyłączyć, w menu Edycja gramatyki wskaż polecenie Pisownia i gramatyka, a następnie kliknij polecenie Sprawdź gramatykę i pisownię.

 • Aby program Outlook automatycznie, poprawianie błędów pisowni w menu Edycja wskaż polecenie Pisownia i gramatyka, a następnie kliknij polecenie Automatyczne poprawianie pisowni.

Opcje na Edycja > Pisownia i gramatyka menu

Gdy skończysz tworzenie wiadomości lub innych elementów, możesz poprawić wszystkie błędy pisowni i gramatyki jednocześnie.

 1. W menu Edycja wskaż polecenie Pisownia i gramatyka, a następnie kliknij polecenie Pokaż pisownię i gramatykę.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Zaznacz pole wyboru Sprawdź gramatykę, aby włączyć sprawdzanie gramatyki.

  • Na liście sugestii kliknij wyraz, którego chcesz użyć, lub wprowadź Pisownia nowa w polu u góry, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  • Kliknij przycisk Ignoruj, aby zignorować ten wyraz i przejść do następnego błędnie napisanego wyrazu.

  • Kliknij pozycję informacje, aby dodać wyraz do słownika sprawdzania pisowni.

Porada: Skrót klawiaturowy, który umożliwia pominięcie i przejście do następnego błędu pisowni lub gramatyki, to COMMAND + ; .

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku w pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac

Moduł sprawdzania pisowni lub gramatyki oznacza tekst I nie chcesz lub powinien Flaga w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Dodaj wyrazy do pisowni sprawdzanie słownika w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Używanie słownika niestandardowego w pakiecie Office dla komputerów Mac

Word 2011 dla komputerów Mac

Program Word używa czerwonego podkreślenia, aby wskazać błąd pisowni i zieloną linią, aby wskazać błąd gramatyczny.

 1. Przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL i kliknij wyraz z czerwonym podkreśleniem.

 2. W menu skrótów wykonaj dowolną z następujących czynności.

  Cel

  Pozycja do kliknięcia

  Poprawienie błędu pisowni przez użycie jednego z sugerowanych wyrazów

  Sugestia dotycząca pisowni.

  Wybór pozycji z rozszerzonej listy sugestii

  Pisownia, a następnie kliknij dwukrotnie wyraz w polu Sugestie.

  Poprawianie pisowni samodzielnie

  Zaznacz i zmodyfikuj tekst w dokumencie.

  Uwaga: Jeśli nie widać wyrazu, który ma na liście sugestii, możesz wyszukać wyrazu w słowniku pakietu Office. W tym celu w menu Narzędzia kliknij polecenie Słownik.

 1. Przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL i kliknij wyraz z czerwonym podkreśleniem.

 2. W menu skrótów wykonaj dowolną z następujących czynności.

  Cel

  Pozycja do kliknięcia

  Zignorowanie jednego wystąpienia danego wyrazu

  Ignoruj

  Zignorowanie wszystkich wystąpień wyrazu w dokumencie

  Ignoruj wszystko

  Dodanie wyrazu do słownika, aby pakiet Microsoft Office traktował ten wyraz jako zapisany poprawnie

  Dodaj

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające kliknij pozycję Pisownia i gramatyka.

 3. W obszarze Pisownia wyczyść pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania.

 1. Przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL i kliknij zdanie z zielonym falistym podkreśleniem.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Cel

  Czynności

  Poprawienie błędu gramatycznego przy użyciu jednej z sugestii

  W menu skrótów kliknij odpowiednią poprawkę.

  Porada: Aby uzyskać więcej informacji na temat błędu gramatycznego, kliknij pozycję Gramatyka. U góry okna dialogowego Gramatyka zostanie wyświetlone objaśnienie, na przykład „Zgodność podmiotu i orzeczenia”.

  Poprawienie błędu gramatycznego przez samodzielną zmianę tekstu

  Zaznacz i zmodyfikuj tekst w dokumencie.

 1. Przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL i kliknij zdanie z zielonym falistym podkreśleniem.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Ignoruj.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające kliknij pozycję Pisownia i gramatyka.

 3. W obszarze Gramatyka wyczyść pole wyboru Sprawdź gramatykę w trakcie pisania.

Outlook

Outlook używa kreskowanego, czerwonego podkreślenia, aby wskazać ewentualne błędy pisowni.

Domyślnie program Outlook sprawdza pisownię podczas pisania. W programie Outlook możliwe błędy pisowni są wskazywane czerwonym, kreskowanym podkreśleniem.

 1. Gdy zobaczysz wyraz z czerwonym, kreskowanym podkreśleniem, przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL i kliknij ten wyraz.

 2. W menu skrótów wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Czynność

  Wybranie pozycji z listy sugerowanych poprawek

  Kliknij jeden z wyników u góry menu skrótów.

  Usunięcie kreskowanego, czerwonego podkreślenia dla jednego wystąpienia wyrazu

  Kliknij polecenie Ignoruj pisownię.

  Dodanie wyrazu do słownika sprawdzania pisowni

  Kliknij polecenie Zapamiętaj pisownię.

Uwaga: Aby wyłączyć funkcję automatycznego sprawdzania pisowni, w menu Edycja wskaż polecenie Pisownia i gramatyka, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru obok pozycji Sprawdź pisownię podczas pisania.

Jeśli chcesz, program Outlook może automatycznie poprawiać niektóre często błędnie pisane wyrazy. Na przykład jeśli wpiszesz zajomego, program Outlook zmieni ten wyraz na znajomego.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku systemu Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) lub nowszego.

 • W menu Edycja wskaż polecenie Pisownia i gramatyka, a następnie kliknij polecenie Automatyczne poprawianie pisowni.

Program Outlook może sprawdzać tekst pod względem błędów gramatycznych w trakcie pisania. W programie Outlook możliwe błędy gramatyczne są wskazywane zielonym, kreskowanym podkreśleniem.

 • W menu Edycja wskaż polecenie Pisownia i gramatyka, a następnie kliknij polecenie Sprawdź gramatykę i pisownię.

Gdy skończysz tworzenie wiadomości lub innych elementów, możesz poprawić wszystkie błędy pisowni i gramatyki jednocześnie.

 1. W menu Edycja wskaż polecenie Pisownia i gramatyka, a następnie kliknij polecenie Pokaż pisownię i gramatykę.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności.

  Cel

  Czynność

  Włączenie sprawdzania gramatyki

  Zaznacz pole wyboru Sprawdź gramatykę.

  Poprawienie błędnie napisanego wyrazu

  Na liście sugestii kliknij wyraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  Zignorowanie danego wyrazu i przejście do następnego błędu pisowni

  Kliknij przycisk Ignoruj.

  Dodanie wyrazu do słownika sprawdzania pisowni

  Kliknij przycisk Zapamiętaj.

Porada: Skrót klawiaturowy, który umożliwia pominięcie i przejście do następnego błędu pisowni lub gramatyki, to COMMAND + ; .

PowerPoint

W programie PowerPoint można sprawdzać pisownię, ale nie można sprawdzać gramatyki.

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Pisownia.

  Uwaga: Okno dialogowe Pisownia nie zostanie otwarte, jeśli nie zostaną wykryte żadne błędy pisowni lub jeśli wyraz, który próbujesz dodać, już istnieje w słowniku.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności.

  Cel

  Czynności

  Zmiana wyrazu

  W obszarze Sugestie kliknij wyraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  Zmiana wszystkich wystąpień danego wyrazu w bieżącym dokumencie

  W obszarze Sugestie kliknij wyraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Zmień wszystko.

  Zignorowanie danego wyrazu i przejście do następnego błędu pisowni

  Kliknij przycisk Ignoruj.

  Zignorowanie każdego wystąpienia danego wyrazu w bieżącym dokumencie i przejście do następnego błędu pisowni

  Kliknij przycisk Ignoruj wszystko.

Możesz włączyć sprawdzanie błędów pisowni w trakcie wpisywania tekstu w dokumencie, aby na bieżąco wykrywać i poprawiać błędy.

 1. Aby rozpocząć sprawdzanie błędów pisowni, po prostu zacznij wpisywać tekst w dokumencie.

  Pakiet Office 2011 dla komputerów Mac wskazuje potencjalne błędy pisowni za pomocą czerwonej falistej linii.

 2. Aby poprawić błędy pisowni, przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL i kliknij wyraz podkreślony czerwoną linią falistą, a następnie w menu skrótów na liście sugestii kliknij wyraz, którego chcesz użyć.

  Uwaga: Domyślnie pisownia jest sprawdzana automatycznie podczas pisania. Aby wyłączyć tę funkcję, w menu programu PowerPoint kliknij pozycję Preferencje, kliknij kartę Pisownia, a następnie wyczyść pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania.

Excel

W programie Excel można sprawdzać pisownię, ale nie można sprawdzać gramatyki.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Pisownia.

  Grupa Sprawdzanie na karcie Recenzja w programie Excel na komputerze Mac

  Uwaga: Okno dialogowe Pisownia nie zostanie otwarte, jeśli nie zostaną wykryte żadne błędy pisowni lub jeśli wyraz, który próbujesz dodać, już istnieje w słowniku.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności.

  Cel

  Czynności

  Zmiana wyrazu

  W obszarze Sugestie kliknij wyraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  Zmiana wszystkich wystąpień danego wyrazu w bieżącym dokumencie

  W obszarze Sugestie kliknij wyraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Zmień wszystko.

  Zignorowanie danego wyrazu i przejście do następnego błędu pisowni

  Kliknij przycisk Ignoruj.

  Zignorowanie każdego wystąpienia danego wyrazu w bieżącym dokumencie i przejście do następnego błędu pisowni

  Kliknij przycisk Ignoruj wszystko.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni nie działa w programie Word 2011 dla komputerów Mac

Używanie słownika niestandardowego

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Narzędzia sprawdzające dostępne dla poszczególnych języków

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×