Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2010 i nowszych wersjach

Wszystkie programy pakietu Office mogą sprawdzać pisownię i gramatykę plików. Możesz sprawdzić pisownię i gramatykę w całym dokumencie, uruchamiając moduł sprawdzania pisowni i gramatyki, lub możesz sprawdzać pisownię i gramatykę automatycznie oraz wprowadzać poprawki w trakcie pracy.

Uwagi : 

 1. Otwórz moduł sprawdzania pisowni i gramatyki:

  • W większości programów pakietu Office kliknij kartę Recenzja, a następnie w grupie Sprawdzanie kliknij polecenie Pisownia.

  • W programie Access kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie w grupie Rekordy kliknij polecenie Pisownia.

  • W programie InfoPath kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie w grupie Edytowanie kliknij polecenie Pisownia.

  • W programie OneNote kliknij kartę Recenzja, a następnie w grupie Pisownia kliknij polecenie Pisownia.

 2. W przypadku znalezienia przez program błędów pisowni zostanie wyświetlone okno dialogowe lub okienko zadań z pierwszym błędnie napisanym wyrazem znalezionym przez moduł sprawdzania pisowni. Przyciski i opcje będą się nieco różnić w zależności od tego, czy korzystasz z okienka zadań, czy z okna dialogowego.

  Okno dialogowe Pisownia Okienko Pisownia

 3. Napraw każdy błąd, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć jednego z sugerowanych wyrazów, zaznacz wyraz i kliknij przycisk Zmień.

  • Aby samodzielnie zmienić wyraz, popraw wyraz bezpośrednio w dokumencie lub w polu Nie ma w słowniku.

  • W celu dodania wyrazu do słownika domyślnego, aby nie był już oflagowywany przez pakiet Office jako błędny, kliknij pozycję Dodaj lub Dodaj do słownika.

   Uwaga : Jeśli opcja Dodaj lub Dodaj do słownika nie jest dostępna, upewnij się, że w oknie dialogowym Słowniki niestandardowe masz zaznaczony domyślny słownik niestandardowy. Zobacz Zmienianie słownika niestandardowego, do którego moduł sprawdzania pisowni dodaje wyrazy, aby dowiedzieć się, jak wybrać domyślny słownik niestandardowy.

  • Aby zignorować ten wyraz i przejść do następnego oflagowanego wyrazu, kliknij przycisk Ignoruj lub Ignoruj raz.

  • Aby zignorować wszystkie wystąpienia oflagowanego wyrazu i przejść do następnego, kliknij przycisk Ignoruj wszystko.

Większość programów pakietu Office automatycznie szuka potencjalnych błędów pisowni i błędów gramatycznych w trakcie pisania. Jeśli wolisz sprawdzić pisownię i gramatykę po zakończeniu pisania, możesz wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki.

Uwagi : 

 • Ta opcja nie jest dostępna w programach Access, Excel ani Project.

 • Automatyczne sprawdzanie gramatyki jest dostępne tylko w przypadku programu Outlook, Word, PowerPoint 2013 oraz PowerPoint 2016.

W pakiecie Office potencjalne błędy pisowni są sprawdzane i oznaczane czerwoną linią falistą:

Błąd pisowni oznaczony czerwoną, falistą linią

W programach Word, Outlook, PowerPoint 2013 i PowerPoint 2016 potencjalne błędy gramatyczne są oznaczane niebieską linią falistą:

Możliwy błąd gramatyczny oznaczony niebieską linią falistą

Jeśli błędy pisowni lub gramatyczne nie są oznaczone, może być konieczne włączenie automatycznego sprawdzania pisowni i gramatyki.

Gdy dostrzeżesz błąd pisowni lub błąd gramatyczny, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj dany wyraz lub frazę i wybierz jedną z opcji poprawienia błędu.

 1. Otwórz opcje sprawdzania pisowni i gramatyki:

  • W programie OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio i Word: W menu Plik kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij pozycję Sprawdzanie.

  • W programie InfoPath na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę obok lub poniżej obszaru Pisownia, a następnie kliknij polecenie Opcje sprawdzania pisowni.

  • W programie Outlook: W menu Plik kliknij polecenie Opcje i kliknij pozycję Poczta, a następnie kliknij pozycję Pisownia i Autokorekta.

 2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Sprawdzanie pisowni podczas pisania. W niektórych programach można także zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Sprawdź gramatykę i pisownię.

  Uwaga : W programie Word możesz włączyć lub wyłączyć sprawdzanie pisowni dla dokumentu, nad którym pracujesz, lub we wszystkich nowych dokumentach. Wybierz odpowiednią opcję z listy Wyjątki, a następnie zaznacz lub wyczyść pola wyboru Ukryj błędy ortograficzne tylko w tym dokumencie i Ukryj błędy gramatyczne tylko w tym dokumencie.

W programach Word, Outlook, PowerPoint 2013 i PowerPoint 2016 można wymusić ponowne sprawdzenie wyrazów i form gramatycznych, które poprzednio zignorowano, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz dokument lub element, który chcesz sprawdzić.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Opcje, a następnie:

  • W programie Word: Kliknij pozycję Sprawdzanie, a następnie w obszarze Podczas poprawiania pisowni i gramatyki w programie Word kliknij pozycję Sprawdź ponownie Dokument.

  • W programie PowerPoint: Kliknij pozycję Sprawdzanie, a następnie w obszarze Podczas poprawiania pisowni i gramatyki w programie PowerPoint kliknij pozycję Sprawdź ponownie Dokument.

  • W programie Outlook: Kliknij pozycję Poczta, kliknij pozycję Pisownia i Autokorekta, a następnie w obszarze Podczas poprawiania pisowni i gramatyki w programie Outlook kliknij pozycję Sprawdź ponownie pocztę e-mail (nawet gdy chcesz sprawdzić element kalendarza).

 3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy o resetowaniu sprawdzania pisowni i gramatyki, kliknij przycisk Tak.

 4. W oknie dialogowym kliknij przycisk OK, aby wrócić do dokumentu, a następnie ponownie uruchom moduł sprawdzania pisowni i gramatyki.

Jeśli masz opinie lub sugestie dotyczące funkcji sprawdzania pisowni i gramatyki, opublikuj je tutaj.

Czy te informacje były pomocne?

Jak możemy to poprawić?

Jak możemy to poprawić?

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!