Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2007

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Poniższe instrukcje umożliwiają sprawdzanie pisowni i gramatyki w programach pakietu Microsoft Office 2007. W celu zbiorczego sprawdzenia pisowni i gramatyki można uruchomić moduł sprawdzania pisowni i gramatyki bądź sprawdzać pisownię i gramatykę automatycznie i wprowadzać poprawki w trakcie pracy.

Uwaga : Ten artykuł dotyczy pakietu Office 2007. Aby uzyskać informacje dotyczące sprawdzania pisowni i gramatyki w nowszych wersjach pakietu Office, zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2010 lub nowszym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy w innych językach, zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku.

 1. Otwórz moduł sprawdzania pisowni i gramatyki. Lokalizacja tego narzędzia różni się nieco w zależności od używanego programu:

  • Word, Excel, PowerPoint: na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij pozycję Pisownia (Pisownia i gramatyka w programie Word).

  • Outlook: na karcie Wiadomość w grupie Sprawdzanie kliknij pozycję Pisownia.

  • InfoPath, OneNote, Publisher, Visio: w menu Narzędzia wskaż polecenie Pisownia, a następnie kliknij polecenie Pisownia.

  • Access: na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij pozycję Pisownia.

 2. W przypadku wykrycia błędów pisowni program wyróżni pierwszy błędnie napisany wyraz lub błąd gramatyczny. Wyświetlane opcje różnią się nieco w zależności od używanego programu i rodzaju błędu (błędu pisowni lub błędu gramatycznego).

  Ignoruj raz    Zignoruj ten wyraz jeden raz, ale sprawdzaj go ponownie.

  Ignoruj wszystkie    Zignoruj ten wyraz w całym dokumencie.

  Ignoruj regułę    Zignoruj tę regułę gramatyczną w całym dokumencie.

  Następne zdanie    Sprawdź następne zdanie.

  Dodaj do słownika/Sugeruj    Dopisz ten wyraz do słownika programu.

  Zmień    Użyj wyrazu zaproponowanego w okienku Sugestie.

  Wyjaśnij    Zobacz wyjaśnienie sugerowanej zmiany gramatycznej.

  Zmień wszystkie    Zmień wszystkie wystąpienia tego wyrazu na sugerowany wyraz.

  Autokorekta    Użyj pierwszego sugerowanego wyrazu po każdym kliknięciu polecenia Autokorekta.

  Usuń    Usuń ten wyraz.

  Usuń wszystkie    Usuń wszystkie wystąpienia tego wyrazu.

  Ignoruj pole X    Ignoruj to pole w programie Access.

  Sprawdź gramatykę    Włącz sprawdzanie gramatyki w tym dokumencie.

  Język słownika/Wybierz język    Wybierz język słownika.

  Opcje    Otwórz okno dialogowe Opcje, w którym można zmienić sposób poprawiania pisowni i gramatyki we wszystkich dokumentach.

  Cofnij/Cofnij ostatnią    Cofnij poprzednią zmianę. Klikaj ponownie, aby cofać wcześniejsze zmiany.

  Sprawdź wszystkie artykuły    Sprawdź pisownię we wszystkich artykułach danej publikacji programu Publisher.

  Znak zapytania    Otwórz Pomoc dotyczącą tego programu.

Automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki nie jest dostępne w programach Access, Excel i Project.

W programie Word

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie pozycję Opcje programu Word > Sprawdzanie.

 2. Z listy Wyjątki dla wybierz bieżący dokument lub pozycję Wszystkie nowe dokumenty.

 3. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru Ukryj błędy ortograficzne tylko w tym dokumencie i Ukryj błędy gramatyczne tylko w tym dokumencie.

 4. Kliknij przycisk OK i wróć do dokumentu. Kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz, pod którym pojawiła się linia falista, i wybierz prawidłową pisownię z menu.

W programie Outlook

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Kliknij kartę Pisownia, a następnie kliknij opcję Pisownia i autokorekta.

 3. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania, Oznacz błędy gramatyczne w trakcie pisania lub Sprawdź gramatykę i pisownię.

 4. Kliknij przycisk OK i wróć do programu Outlook. Kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz, pod którym pojawiła się linia falista, i wybierz prawidłową pisownię z menu.

Uwaga :  Moduł sprawdzania pisowni i gramatyki nie sprawdza notatek.

W programie PowerPoint

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie pozycję Opcje programu PowerPoint > Sprawdzanie.

 2. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania, Użyj kontekstowego sprawdzania pisowni bądź Ukryj błędy pisowni.

 3. Kliknij przycisk OK i wróć do prezentacji. Kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz, pod którym pojawiła się linia falista, i wybierz prawidłową pisownię z menu.

W programach InfoPath, OneNote, Publisher i Visio

 1. Utwórz lub otwórz plik.

 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Pisownia, a następnie kliknij polecenie Opcje sprawdzania pisowni.

 3. W oknie dialogowym Opcje sprawdzania pisowni zaznacz lub wyczyść pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania.

 4. Kliknij przycisk OK i wróć do dokumentu. Kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz, pod którym pojawiła się linia falista, i wybierz prawidłową pisownię z menu.

W programach Word i Outlook można skorzystać z powtórnego sprawdzenia wyrazów i form gramatycznych, które przy wcześniejszym sprawdzaniu postanowiono zignorować. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz dokument programu Word lub element programu Outlook, który chcesz ponownie sprawdzić.

  Uwaga : Moduł sprawdzania pisowni i gramatyki nie sprawdza notatek w programie Outlook.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word w programie Word lub Opcje edytora w programie Outlook.

 3. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 4. W programie Word kliknij pozycję Sprawdź ponownie dokument, a w programie Outlook kliknij pozycję Sprawdź ponownie pocztę e-mail (nawet jeśli chcesz sprawdzić element kalendarza).

 5. Kliknij przycisk Tak, gdy pojawi się komunikat ostrzegawczy o resetowaniu modułu sprawdzania pisowni i gramatyki.

 6. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym, aby wrócić do dokumentu lub elementu poczty, a następnie ponownie uruchom moduł sprawdzania pisowni i gramatyki.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×