Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Każda wersja językowa pakietu Microsoft Office zawiera narzędzia sprawdzające, takie jak słowniki i reguły gramatyczne, dla wielu języków. Aby sprawdzić, jakie języki są dostępne w poszczególnych wersjach pakietu Microsoft Office 2010, zobacz Pakiety Office 2010: zlokalizowane wersje. Jeśli dana wersja pakietu Microsoft Office nie zawiera potrzebnego języka, może być konieczne pobranie pakietu językowego dla pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustalanie, czy jest potrzebny pakiet językowy lub pakiet Language Interface Pack.

Uwagi : 

Co chcesz zrobić?

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Dodawanie innych języków słownika

Więcej informacji

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Jeśli został utworzony dokument zawierający tekst w różnych językach, do sprawdzenia pisowni w każdym z nich będą potrzebne odpowiednie słowniki. W tym celu należy wskazać język tekstu, aby podczas uruchamiania modułu sprawdzania pisowni był używany odpowiedni język słownika.

Którego programu z pakietu Office 2010 używasz?

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

Dodawanie innych języków słownika

Access

Ważne : Język słownika odnosi się do całej bazy danych i nie może być definiowany osobno dla poszczególnych rekordów ani pól. Jeśli baza danych zawiera wyrazy w więcej niż jednym języku, należy sprawdzić pisownię w jednym języku, a następnie powtórzyć ten proces dla każdego dodatkowego języka używanego w bazie danych.

Ustawianie języka słownika

Aby zmienić język słownika dla bazy danych podczas sprawdzania pisowni, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij polecenie Pisownia.

  Polecenie Pisownia na karcie Narzędzia główne na Wstążce programu Access

 2. Na liście Język słownika sprawdź, czy jest zaznaczony odpowiedni język słownika. Jeśli nie jest, kliknij język słownika, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi : 

  • Lista Język słownika jest wyświetlana tylko wtedy, gdy moduł sprawdzania pisowni nie rozpoznaje danego wyrazu.

  • W przypadku zmiany języka słownika należy zamknąć okno dialogowe Pisownia, a następnie ponownie uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

 3. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć moduł sprawdzania pisowni, a następnie ponownie kliknij polecenie Pisownia, aby uruchomić ten moduł z nowo wybranym językiem słownika.

  Uwagi : 

  • Po każdej zmianie języka słownika i uruchomieniu modułu sprawdzania pisowni wszystkie wyrazy napisane w innym języku niż wybrany język słownika są oznaczane jako niepoprawne, więc należy zapamiętać, które języki zostały już sprawdzone.

  • Jeśli danego języka słownika nie ma na liście, może być konieczne zastosowanie odpowiedniego pakietu językowego lub pakietu narzędzi sprawdzających. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustalanie, czy jest potrzebny pakiet językowy lub pakiet Language Interface Pack.

Sprawdzanie pisowni

Na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij polecenie Pisownia.

Uwaga : Polecenie Pisownia może być niedostępne w niektórych widokach. Jeśli polecenie Pisownia jest niedostępne, należy nacisnąć klawisz F7, aby uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

Powrót do listy programów pakietu Office

Excel

Ustawianie języka słownika

Ważne : Język słownika odnosi się do całego skoroszytu i nie może być definiowany dla poszczególnych arkuszy ani komórek. Jeśli skoroszyt zawiera wyrazy w więcej niż jednym języku, należy sprawdzić pisownię w jednym języku, a następnie powtórzyć ten proces dla każdego dodatkowego języka w skoroszycie.

Aby zmienić język słownika dla skoroszytu i sprawdzić pisownię, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij polecenie Pisownia.

  Polecenie Pisownia na karcie Narzędzia główne na Wstążce programu Excel

 2. Na liście Język słownika sprawdź, czy jest zaznaczony odpowiedni język słownika. Jeśli nie jest, kliknij język słownika, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi : 

  • Lista Język słownika jest wyświetlana tylko wtedy, gdy moduł sprawdzania pisowni nie rozpoznaje danego wyrazu.

  • W przypadku zmiany języka słownika należy zamknąć okno dialogowe Pisownia, a następnie ponownie uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

 3. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć moduł sprawdzania pisowni, a następnie ponownie kliknij polecenie Pisownia, aby uruchomić ten moduł z nowo wybranym językiem słownika.

Sprawdzanie pisowni

 • Aby sprawdzić pisownię pojedynczej komórki lub zbioru komórek, zaznacz komórki, które chcesz sprawdzić, a następnie na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Pisownia.

 • Aby sprawdzić pisownię w całym arkuszu, na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij polecenie Pisownia. Nie jest konieczne zaznaczanie komórki ani zbioru komórek.

Uwaga : Moduł sprawdzania pisowni sprawdzi pisownię zaznaczonych komórek lub arkusza, korzystając z określonego języka słownika, jeśli będzie dostępny. Jeśli polecenie Pisownia jest niedostępne, należy nacisnąć klawisz F7, aby uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

Powrót do listy programów pakietu Office

OneNote

Ważne : Sprawdzenie pisowni tekstu napisanego w wielu językach na tej samej stronie jest możliwe w jednym przebiegu modułu sprawdzania pisowni, ale najpierw należy wybrać język sprawdzania dla każdej sekcji tekstu, która jest napisana w innym języku niż zwykle używany.

Ustawianie języka sprawdzania

Aby ustawić język sprawdzania tekstu i sprawdzić pisownię, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst, dla którego chcesz ustawić język.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij przycisk Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania Przycisk Język na karcie Recenzja na Wstążce programu OneNote.

 3. W okienku Ustawianie języka sprawdzania sprawdź, czy z tekstem jest skojarzony odpowiedni język. Jeśli nie jest, konieczne będzie wybranie języka, który ma być używany przez dany słownik.

 4. Kliknij notatkę, aby zamknąć okienko słownika.

 5. Powtórz kroki od 1 do 4 w odniesieniu do każdej sekcji tekstu, którą chcesz sprawdzić.

Sprawdzanie pisowni

Na karcie Recenzja kliknij polecenie Pisownia.

Uwaga : Jeśli polecenie Pisownia jest niedostępne, należy nacisnąć klawisz F7, aby uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

Powrót do listy programów pakietu Office

Outlook

Ważne : Jeśli użytkownik korzysta z programu Outlook Express 6.0 i zainstaluje pakiet Office 2010, ale jedynym językiem sprawdzania pisowni będzie język francuski, konieczne będzie użycie modułu sprawdzania pisowni innej firmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Problemy ze sprawdzaniem pisowni w programie Outlook Express 6.0.

Ustawianie języka sprawdzania

Aby ustawić język sprawdzania tekstu, wykonaj następujące czynności:

 1. W nowej wiadomości e-mail zaznacz tekst, który chcesz sprawdzić.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij strzałkę poniżej przycisku Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania. Przycisk Język na karcie Recenzja na Wstążce programu Outlook

 3. W oknie dialogowym Język sprawdź, czy z tekstem jest skojarzony odpowiedni język. Jeśli nie jest, wybierz język, którego chcesz używać dla słownika i innych narzędzi sprawdzających. Jeśli potrzebny język nie będzie widoczny, przewiń listę.

  Uwaga : Jeśli nazwa wybranego języka jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka, oznacza to, że dla tego języka są zainstalowane narzędzia sprawdzające, takie jak słownik i moduł sprawdzania pisowni. Jeśli nazwa wybranego języka nie jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka, narzędzia sprawdzające dla tego języka są niedostępne i nie można sprawdzać pisowni ani gramatyki w tym języku.

Porada : Aby określić język słownika dla nowej wiadomości przed wpisaniem jakiegokolwiek tekstu, należy umieścić kursor w treści nowej wiadomości, wykonać kroki 2 i 3, wpisać wiadomość e-mail, a następnie sprawdzić pisownię, jak opisano w poniższej sekcji Sprawdzanie pisowni i gramatyki dotyczącej programu Outlook.

Sprawdzanie pisowni i gramatyki

Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Pisownia i gramatyka.

Uwaga : Moduł sprawdzania pisowni sprawdzi pisownię i gramatykę zaznaczonego tekstu lub elementu programu Outlook, korzystając z określonego języka słownika, jeśli będzie dostępny. Jeśli polecenie Pisownia jest niedostępne, należy nacisnąć klawisz F7, aby uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

Powrót do listy programów pakietu Office

PowerPoint

Ustawianie języka sprawdzania

Aby ustawić język sprawdzania tekstu w prezentacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sprawdzić.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij przycisk Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania Ustawianie języka na karcie Recenzja na Wstążce programu PowerPoint.

 3. W polu Język sprawdź, czy z tekstem jest skojarzony odpowiedni język. Jeśli nie jest, wybierz język, którego chcesz używać dla słownika.

  Uwaga : Jeśli nazwa języka jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka, oznacza to, że dla tego języka jest zainstalowany słownik i moduł sprawdzania pisowni. Jeśli nazwa języka nie jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka, słownik dla tego języka jest niedostępny i nie można sprawdzać pisowni w tym języku.

 4. Powtórz kroki od 1 do 3 w odniesieniu do każdej sekcji tekstu, którą chcesz sprawdzić.

Sprawdzanie pisowni

Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij polecenie Pisownia.

Uwaga : Jeśli polecenie Pisownia jest niedostępne, należy nacisnąć klawisz F7, aby uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

Powrót do listy programów pakietu Office

Project

Ustawianie języka sprawdzania

Aby ustawić język sprawdzania tekstu i sprawdzić pisownię na stronie projektu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Projekt w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Pisownia Przycisk Pisownia na Wstążce programu Project.

 2. Na liście Język słownika sprawdź, czy jest zaznaczony odpowiedni język słownika. Jeśli nie jest, kliknij język słownika, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi : 

  • Lista Język słownika jest wyświetlana tylko wtedy, gdy moduł sprawdzania pisowni nie rozpoznaje danego wyrazu.

  • W przypadku zmiany języka słownika należy zamknąć okno dialogowe Pisownia, a następnie ponownie uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

 3. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć moduł sprawdzania pisowni, a następnie kliknij polecenie Pisownia, aby uruchomić ten moduł z nowo wybranym językiem słownika.

Sprawdzanie pisowni

Na karcie Projekt w grupie Sprawdzanie kliknij polecenie Pisownia.

Uwaga : Jeśli polecenie Pisownia jest niedostępne, należy nacisnąć klawisz F7, aby uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

Powrót do listy programów pakietu Office

Publisher

Ustawianie języka sprawdzania

Aby ustawić język sprawdzania tekstu i sprawdzić pisownię, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst, dla którego chcesz ustawić język.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij strzałkę poniżej przycisku Pisownia, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania Przycisk Język na Wstążce programu Publisher.

 3. W oknie dialogowym Język sprawdź, czy z tekstem jest skojarzony odpowiedni język. Jeśli nie jest, wybierz język, którego chcesz używać dla słownika i innych narzędzi sprawdzających. Jeśli potrzebny język nie będzie widoczny, przewijaj listę aż do jego wyświetlenia.

 4. Powtórz kroki od 1 do 3 w odniesieniu do każdej sekcji tekstu, którą chcesz sprawdzić.

Sprawdzanie pisowni

Na karcie Narzędzia główne kliknij polecenie Pisownia.

Uwaga : Jeśli polecenie Pisownia jest niedostępne, należy nacisnąć klawisz F7, aby uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

Powrót do listy programów pakietu Office

SharePoint Workspace

Ustawianie języka sprawdzania

Aby ustawić język sprawdzania w programie SharePoint Workspace, należy najpierw rozpocząć sesję sprawdzania pisowni:

 1. W narzędziu obszaru roboczego otwórz element do edycji i kliknij w polu tekstu sformatowanego.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij polecenie Pisownia lub naciśnij klawisz F7.

 3. Jeśli program znajdzie błąd pisowni, zostanie otwarte okno dialogowe Pisownia.

  Jeśli program nie znajdzie żadnych błędów pisowni, w celu wymuszenia otwarcia okna dialogowego Pisownia należy wpisać błędnie napisany wyraz w polu tekstu sformatowanego.

 4. Kliknij pozycję Opcje.

 5. Kliknij listę rozwijaną Język słownika, a następnie kliknij język, który chcesz ustawić jako język sprawdzania.

  Jeśli języka, który ma zostać ustawiony jako język sprawdzania, nie ma na liście, może być konieczne zainstalowanie go w sposób opisany w temacie Ustawianie języków edycji, wyświetlania i Pomocy.

 6. Kliknij przycisk OK.

Powrót do listy programów pakietu Office

Visio

Moduł sprawdzania pisowni korzysta ze słownika języka skojarzonego z każdym blokiem tekstu. Jeśli diagram zawiera bloki tekstu w różnych językach, należy ustawić język osobno dla każdego z nich.

Jeśli na przykład na stronie znajdują się fragmenty tekstu w języku angielskim i polskim, to w celu sprawdzenia pisowni przy użyciu odpowiednich słowników należy ustawić język angielski dla fragmentów napisanych w języku angielskim oraz język polski dla fragmentów napisanych w języku polskim. Jeśli używana wersja pakietu Office 2010 nie zawiera słownika dla potrzebnych języków, dodatkowe informacje można znaleźć w temacie Ustalanie, czy jest potrzebny pakiet językowy lub pakiet Language Interface Pack.

Ustawianie języka sprawdzania

Aby ustawić język sprawdzania tekstu i sprawdzić pisownię w publikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz blok tekstu, który chcesz sprawdzić.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij przycisk Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania Przycisk Język na Wstążce programu Visio.

 3. W polu Język sprawdź, czy z blokiem tekstu jest skojarzony odpowiedni język. Jeśli nie jest, wybierz język, którego chcesz używać dla słownika.

 4. Wykonaj kroki od 1 do 3 w odniesieniu do każdego bloku tekstu, który chcesz sprawdzić.

Sprawdzanie pisowni

Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij polecenie Pisownia.

Uwaga : Moduł sprawdzania pisowni sprawdzi pisownię każdego bloku tekstu, korzystając z określonego języka słownika, jeśli będzie dostępny.

Powrót do listy programów pakietu Office

Word

Ustawianie języka sprawdzania

Aby ustawić język sprawdzania tekstu i sprawdzić pisownię w dokumencie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sprawdzić.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij przycisk Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania Przycisk Język na Wstążce programu Word.

 3. W oknie dialogowym Język sprawdź, czy z tekstem jest skojarzony odpowiedni język. Jeśli nie jest, wybierz język, którego chcesz używać dla słownika i innych narzędzi sprawdzających.

  Jeśli nazwa języka jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka, oznacza to, że dla tego języka są zainstalowane narzędzia sprawdzające, takie jak moduł sprawdzania pisowni. Jeśli nazwa języka nie jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka, słownik dla tego języka jest niedostępny i nie można sprawdzać pisowni ani gramatyki w tym języku.

 4. Wykonaj kroki od 1 do 3 w odniesieniu do każdej sekcji tekstu, która jest w innym języku.

Sprawdzanie pisowni i gramatyki

Na karcie Recenzja kliknij pozycję Pisownia i gramatyka.

Uwaga : Moduł sprawdzania pisowni sprawdzi pisownię każdego fragmentu tekstu, korzystając z określonego języka słownika, jeśli będzie dostępny.

Powrót do listy programów pakietu Office

Początek strony

Dodawanie innych języków słownika

Języki słownika zawarte w narzędziach sprawdzających zależą od języków dostępnych w danej wersji językowej pakietu Office 2010. Jeśli nazwa danego języka wyświetlana na liście w oknie dialogowym Ustawianie języków nie jest poprzedzona ikoną Obraz przycisku, oznacza to, że słownik jest niedostępny. Może być konieczne uzyskanie pakietu językowego lub pakietu Language Interface Pack. Więcej informacji można znaleźć w temacie Ustalanie, czy jest potrzebny pakiet językowy lub pakiet Language Interface Pack.

Początek strony

Więcej informacji

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Jak możemy to poprawić?

Jak możemy to poprawić?

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!