Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Każdej wersji językowej pakietu Microsoft Office zawiera narzędzia, takie jak słowniki i reguł gramatycznych, dla więcej niż jednego języka sprawdzające. Aby zobaczyć, jakie języki są dołączone do każdej wersji pakietu Microsoft Office 2010, zobacz pakietów Office 2010: zlokalizowane wersje. Wersji pakietu Microsoft Office nie zawiera język, którego chcesz używać, można uzyskać pakiet językowy pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Określanie, aby uzyskać pakiet językowy lub pakiet language interface pack.

Uwagi   

Co chcesz zrobić?

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Dodawanie innych języków słownika

Więcej informacji

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Jeśli został utworzony dokument zawierający tekst w różnych językach, do sprawdzenia pisowni w każdym z nich będą potrzebne odpowiednie słowniki. W tym celu należy wskazać język tekstu, aby podczas uruchamiania modułu sprawdzania pisowni był używany odpowiedni język słownika.

Który program Office 2010 jest używany?

Program Access

Program Excel

OneNote

Program Outlook

PowerPoint*

Projekt

Publisher*

Program SharePoint Workspace

Program Visio

wyraz

Dodawanie innych języków słownika

Access

Ważne   Język słownika odnosi się do całej bazy danych i nie może być definiowany osobno dla poszczególnych rekordów ani pól. Jeśli baza danych zawiera wyrazy w więcej niż jednym języku, należy sprawdzić pisownię w jednym języku, a następnie powtórzyć ten proces dla każdego dodatkowego języka używanego w bazie danych.

Ustawianie języka słownika

Aby zmienić język słownika dla bazy danych podczas sprawdzania pisowni, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij polecenie Pisownia.

  Polecenie Pisownia na karcie Narzędzia główne na Wstążce programu Access

 2. Na liście Język słownika sprawdź, czy jest zaznaczony odpowiedni język słownika. Jeśli nie jest, kliknij język słownika, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi   

  • Lista Język słownika jest wyświetlana tylko wtedy, gdy moduł sprawdzania pisowni nie rozpoznaje danego wyrazu.

  • W przypadku zmiany języka słownika należy zamknąć okno dialogowe Pisownia, a następnie ponownie uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

 3. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć moduł sprawdzania pisowni, a następnie ponownie kliknij polecenie Pisownia, aby uruchomić ten moduł z nowo wybranym językiem słownika.

  Uwagi   

  • Po każdej zmianie języka słownika i uruchomieniu modułu sprawdzania pisowni wszystkie wyrazy napisane w innym języku niż wybrany język słownika są oznaczane jako niepoprawne, więc należy zapamiętać, które języki zostały już sprawdzone.

  • Pakiet językowy lub pakiet narzędzia sprawdzające może być wymagane, jeżeli nie ma na liście Język słownika, którego chcesz używać. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Określanie, aby uzyskać pakiet językowy lub pakiet language interface pack.

Sprawdzanie pisowni

Na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij polecenie Pisownia.

Uwaga   Polecenie Pisownia może być niedostępne w niektórych widokach. Jeśli polecenie Pisownia jest niedostępne, należy nacisnąć klawisz F7, aby uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

Powrót do listy programów pakietu Office

Excel

Ustawianie języka słownika

Ważne   Język słownika odnosi się do całego skoroszytu i nie może być definiowany dla poszczególnych arkuszy ani komórek. Jeśli skoroszyt zawiera wyrazy w więcej niż jednym języku, należy sprawdzić pisownię w jednym języku, a następnie powtórzyć ten proces dla każdego dodatkowego języka w skoroszycie.

Aby zmienić język słownika dla skoroszytu i sprawdzić pisownię, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij polecenie Pisownia.

  Polecenie Pisownia na karcie Narzędzia główne na Wstążce programu Excel

 2. Na liście Język słownika sprawdź, czy jest zaznaczony odpowiedni język słownika. Jeśli nie jest, kliknij język słownika, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi   

  • Lista Język słownika jest wyświetlana tylko wtedy, gdy moduł sprawdzania pisowni nie rozpoznaje danego wyrazu.

  • W przypadku zmiany języka słownika należy zamknąć okno dialogowe Pisownia, a następnie ponownie uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

 3. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć moduł sprawdzania pisowni, a następnie ponownie kliknij polecenie Pisownia, aby uruchomić ten moduł z nowo wybranym językiem słownika.

Sprawdzanie pisowni

 • Aby sprawdzić pisownię pojedynczej komórki lub zbioru komórek, zaznacz komórki, które chcesz sprawdzić, a następnie na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Pisownia.

 • Aby sprawdzić pisownię w całym arkuszu, na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij polecenie Pisownia. Nie jest konieczne zaznaczanie komórki ani zbioru komórek.

Uwaga   Moduł sprawdzania pisowni sprawdzi pisownię zaznaczonych komórek lub arkusza, korzystając z określonego języka słownika, jeśli będzie dostępny. Jeśli polecenie Pisownia jest niedostępne, należy nacisnąć klawisz F7, aby uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

Powrót do listy programów pakietu Office

OneNote

Ważne   Sprawdzenie pisowni tekstu napisanego w wielu językach na tej samej stronie jest możliwe w jednym przebiegu modułu sprawdzania pisowni, ale najpierw należy wybrać język sprawdzania dla każdej sekcji tekstu, która jest napisana w innym języku niż zwykle używany.

Ustawianie języka sprawdzania

Aby ustawić język sprawdzania tekstu i sprawdzić pisownię, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst, dla którego chcesz ustawić język.

 2. Na karcie Recenzja w grupie język kliknij język, a następnie kliknij Ustaw język sprawdzania pisowni Przycisk Język na karcie Recenzja na Wstążce programu OneNote.

 3. W okienku Ustawianie języka sprawdzania sprawdź, czy z tekstem jest skojarzony odpowiedni język. Jeśli nie jest, konieczne będzie wybranie języka, który ma być używany przez dany słownik.

 4. Kliknij notatkę, aby zamknąć okienko słownika.

 5. Powtórz kroki od 1 do 4 w odniesieniu do każdej sekcji tekstu, którą chcesz sprawdzić.

Sprawdzanie pisowni

Na karcie Recenzja kliknij polecenie Pisownia.

Uwaga   Jeśli polecenie Pisownia jest niedostępne, należy nacisnąć klawisz F7, aby uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

Powrót do listy programów pakietu Office

Program Outlook

Ważne   Jeśli korzystasz z programu Outlook Express 6.0 i, następnie zainstalowano Office 2010 i teraz francuski to język wyboru dostępne tylko pisowni, należy użyć innej pisowni dla dodatkowych języków. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Sprawdzanie pisowni problemów z programu Outlook Express 6.0.

Ustawianie języka sprawdzania

Aby ustawić język sprawdzania tekstu, wykonaj następujące czynności:

 1. W nowej wiadomości e-mail zaznacz tekst, który chcesz sprawdzić.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij strzałkę w obszarze język, a następnie kliknij polecenie Ustaw język sprawdzania pisowni. Przycisk Język na karcie Recenzja na Wstążce programu Outlook

 3. W oknie dialogowym Język sprawdź, czy z tekstem jest skojarzony odpowiedni język. Jeśli nie jest, wybierz język, którego chcesz używać dla słownika i innych narzędzi sprawdzających. Jeśli potrzebny język nie będzie widoczny, przewiń listę.

  Uwaga   Jeśli nazwa wybranego języka jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka, oznacza to, że dla tego języka są zainstalowane narzędzia sprawdzające, takie jak słownik i moduł sprawdzania pisowni. Jeśli nazwa wybranego języka nie jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka, narzędzia sprawdzające dla tego języka są niedostępne i nie można sprawdzać pisowni ani gramatyki w tym języku.

Porada   Aby określić język słownika dla nowej wiadomości przed wpisaniem jakiegokolwiek tekstu, należy umieścić kursor w treści nowej wiadomości, wykonać kroki 2 i 3, wpisać wiadomość e-mail, a następnie sprawdzić pisownię, jak opisano w poniższej sekcji Sprawdzanie pisowni i gramatyki dotyczącej programu Outlook.

Sprawdzanie pisowni i gramatyki

Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Pisownia i gramatyka.

Uwaga   Moduł sprawdzania pisowni sprawdzi pisownię i gramatykę zaznaczonego tekstu lub elementu programu Outlook, korzystając z określonego języka słownika, jeśli będzie dostępny. Jeśli polecenie Pisownia jest niedostępne, należy nacisnąć klawisz F7, aby uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

Powrót do listy programów pakietu Office

PowerPoint

Ustawianie języka sprawdzania

Aby ustawić język sprawdzania tekstu w prezentacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sprawdzić.

 2. Na karcie Recenzja w grupie język kliknij język, a następnie kliknij Ustaw język sprawdzania pisowni Ustawianie języka na karcie Recenzja na Wstążce programu PowerPoint.

 3. W polu Język sprawdź, czy z tekstem jest skojarzony odpowiedni język. Jeśli nie jest, wybierz język, którego chcesz używać dla słownika.

  Uwaga   Jeśli nazwa języka jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka, oznacza to, że dla tego języka jest zainstalowany słownik i moduł sprawdzania pisowni. Jeśli nazwa języka nie jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka, słownik dla tego języka jest niedostępny i nie można sprawdzać pisowni w tym języku.

 4. Powtórz kroki od 1 do 3 w odniesieniu do każdej sekcji tekstu, którą chcesz sprawdzić.

Sprawdzanie pisowni

Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij polecenie Pisownia.

Uwaga   Jeśli polecenie Pisownia jest niedostępne, należy nacisnąć klawisz F7, aby uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

Powrót do listy programów pakietu Office

Project

Ustawianie języka sprawdzania

Aby ustawić język sprawdzania tekstu i sprawdzić pisownię na stronie projektu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Projekt w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Pisownia Przycisk Pisownia na Wstążce programu Project.

 2. Na liście Język słownika sprawdź, czy jest zaznaczony odpowiedni język słownika. Jeśli nie jest, kliknij język słownika, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi   

  • Lista Język słownika jest wyświetlana tylko wtedy, gdy moduł sprawdzania pisowni nie rozpoznaje danego wyrazu.

  • W przypadku zmiany języka słownika należy zamknąć okno dialogowe Pisownia, a następnie ponownie uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

 3. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć moduł sprawdzania pisowni, a następnie kliknij polecenie Pisownia, aby uruchomić ten moduł z nowo wybranym językiem słownika.

Sprawdzanie pisowni

Na karcie Projekt w grupie Sprawdzanie kliknij polecenie Pisownia.

Uwaga   Jeśli polecenie Pisownia jest niedostępne, należy nacisnąć klawisz F7, aby uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

Powrót do listy programów pakietu Office

Publisher

Ustawianie języka sprawdzania

Aby ustawić język sprawdzania tekstu i sprawdzić pisownię, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst, dla którego chcesz ustawić język.

 2. Na karcie Recenzja w grupie języków kliknij strzałkę w obszarze Pisownia, a następnie kliknij Ustaw język sprawdzania pisowni Przycisk Język na Wstążce programu Publisher.

 3. W oknie dialogowym Język sprawdź, czy z tekstem jest skojarzony odpowiedni język. Jeśli nie jest, wybierz język, którego chcesz używać dla słownika i innych narzędzi sprawdzających. Jeśli potrzebny język nie będzie widoczny, przewijaj listę aż do jego wyświetlenia.

 4. Powtórz kroki od 1 do 3 w odniesieniu do każdej sekcji tekstu, którą chcesz sprawdzić.

Sprawdzanie pisowni

Na karcie Narzędzia główne kliknij polecenie Pisownia.

Uwaga   Jeśli polecenie Pisownia jest niedostępne, należy nacisnąć klawisz F7, aby uruchomić moduł sprawdzania pisowni.

Powrót do listy programów pakietu Office

SharePoint Workspace

Ustawianie języka sprawdzania

Aby ustawić język sprawdzania w programie SharePoint Workspace, należy najpierw rozpocząć sesję sprawdzania pisowni:

 1. W narzędziu obszaru roboczego otwórz element do edycji i kliknij w polu tekstu sformatowanego.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij polecenie Pisownia lub naciśnij klawisz F7.

 3. Jeśli program znajdzie błąd pisowni, zostanie otwarte okno dialogowe Pisownia.

  Jeśli program nie znajdzie żadnych błędów pisowni, w celu wymuszenia otwarcia okna dialogowego Pisownia należy wpisać błędnie napisany wyraz w polu tekstu sformatowanego.

 4. Kliknij pozycję Opcje.

 5. Kliknij listę rozwijaną Język słownika, a następnie kliknij język, który chcesz ustawić jako język sprawdzania.

  Jeśli języka, który ma zostać ustawiony jako język sprawdzania, nie ma na liście, może być konieczne zainstalowanie go w sposób opisany w temacie Ustawianie języków edycji, wyświetlania i Pomocy.

 6. Kliknij przycisk OK.

Powrót do listy programów pakietu Office

Visio

Moduł sprawdzania pisowni korzysta ze słownika języka skojarzonego z każdym blokiem tekstu. Jeśli diagram zawiera bloki tekstu w różnych językach, należy ustawić język osobno dla każdego z nich.

Na przykład jeśli strona zawiera tekst w języku francuskim i hiszpańskim, a chcesz sprawdzić pisownię przy użyciu odpowiednich słowników, należy ustawić francuskiego tekstu jako francuski i hiszpański tekst jako hiszpański. Jeśli danej wersji programu Office 2010 nie zawiera słownika dla języków, których chcesz użyć, więcej informacji można znaleźć w określenia, czy potrzebny jest pakiet językowy lub pakiet language interface pack.

Ustawianie języka sprawdzania

Aby ustawić język sprawdzania tekstu i sprawdzić pisownię w publikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz blok tekstu, który chcesz sprawdzić.

 2. Na karcie Recenzja w grupie język kliknij język, a następnie kliknij Ustaw język sprawdzania pisowni Przycisk Język na Wstążce programu Visio.

 3. W polu Język sprawdź, czy z blokiem tekstu jest skojarzony odpowiedni język. Jeśli nie jest, wybierz język, którego chcesz używać dla słownika.

 4. Wykonaj kroki od 1 do 3 w odniesieniu do każdego bloku tekstu, który chcesz sprawdzić.

Sprawdzanie pisowni

Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij polecenie Pisownia.

Uwaga   Moduł sprawdzania pisowni sprawdzi pisownię każdego bloku tekstu, korzystając z określonego języka słownika, jeśli będzie dostępny.

Powrót do listy programów pakietu Office

Word

Ustawianie języka sprawdzania

Aby ustawić język sprawdzania tekstu i sprawdzić pisownię w dokumencie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sprawdzić.

 2. Na karcie Recenzja w grupie język kliknij język i kliknij przycisk Ustaw język sprawdzania pisowni Przycisk Język na Wstążce programu Word.

 3. W oknie dialogowym Język sprawdź, czy z tekstem jest skojarzony odpowiedni język. Jeśli nie jest, wybierz język, którego chcesz używać dla słownika i innych narzędzi sprawdzających.

  Jeśli nazwa języka jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka, oznacza to, że dla tego języka są zainstalowane narzędzia sprawdzające, takie jak moduł sprawdzania pisowni. Jeśli nazwa języka nie jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka, słownik dla tego języka jest niedostępny i nie można sprawdzać pisowni ani gramatyki w tym języku.

 4. Wykonaj kroki od 1 do 3 w odniesieniu do każdej sekcji tekstu, która jest w innym języku.

Sprawdzanie pisowni i gramatyki

Na karcie Recenzja kliknij pozycję Pisownia i gramatyka.

Uwaga   Moduł sprawdzania pisowni sprawdzi pisownię każdego fragmentu tekstu, korzystając z określonego języka słownika, jeśli będzie dostępny.

Powrót do listy programów pakietu Office

Początek strony

Dodawanie innych języków słownika

Języki słownika dołączone narzędzia sprawdzające zależą od języków dołączone do używanej wersji językowej programu Office 2010. Jeśli żądanego języka nie ma w oknie dialogowym Ustaw język z Obraz przycisku przed jego nazwę, że słownik nie jest dostępny. Może zajść potrzeba uzyskania pakiet językowy lub pakiet language interface pack. Można uzyskać więcej informacji, określić, czy potrzebny jest pakiet językowy lub pakiet language interface pack.

Aby zobaczyć, jakie języki narzędzia sprawdzające są dołączone do tej wersji Office 2010, zobacz pakietów Office 2010: zlokalizowane wersje.

Początek strony

Więcej informacji

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Visio Standard 2010, SharePoint Workspace 2010, OneNote 2010, Project Standard 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Excel 2010, Office 2010, Project 2010, Word 2010, InfoPath 2010, PowerPoint 2010, Visio 2010, Access 2010, Visio Premium 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język