Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Jeśli pracujesz nad dokumentem i chcesz dodać tekst napisany w języku innym niż ten, którego zwykle używasz, pakiet Office może sprawdzić pisownię i gramatykę tego tekstu. 

Jeśli szukasz informacji na temat korzystania z narzędzi sprawdzających lub włączania i wyłączania sprawdzania pisowni i gramatyki, zobacz: Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2010 i nowszych wersjach

Skorzystaj z poniższych kart, aby wybrać wersję pakietu Office, której używasz.

Uwaga : Jeśli chcesz pisać w języku nieopartym na alfabecie łacińskim, takim jak arabski lub chiński, możesz przełączyć układ klawiatury na pasku Język. Kiedy zmieniasz układ klawiatury, pakiet Office zmienia język sprawdzania pisowni i gramatyki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie lub zmienianie języka układu klawiatury.

Aby można było dokładnie sprawdzić pisownię i gramatykę, pakiet Office musi wiedzieć, w jakim języku jest dany tekst.

 1. Umieść kursor w dokumencie w miejscu, w którym chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku, lub, jeśli tekst został już wpisany, zaznacz go.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

  Ustawianie języka sprawdzania

Jeśli w oknie dialogowym Język jest zaznaczone pole wyboru Wykryj automatycznie język, pakiet Office będzie próbował rozpoznawać język podczas pisania. Następnie dostosuje język sprawdzania pisowni do tekstu. Jest to najwygodniejszy sposób określania języka sprawdzania pisowni. 

Ponadto pakiet Office może zidentyfikować język wpisywanego tekstu na podstawie aktywnego układu klawiatury. Gdy zmieniasz układ klawiatury, pakiet Office automatycznie przełącza się na odpowiedni język sprawdzania pisowni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie lub zmienianie języka układu klawiatury.

Jeśli automatyczne wykrywanie języka nie działa zgodnie z oczekiwaniami i jeśli chcesz pisać tekst w innym języku, nie zmieniając języka układu klawiatury, możesz określić język sprawdzania pisowni i gramatyki ręcznie. Aby ręcznie ustawić język, wykonaj następujące czynności: 

 1. W oknie dialogowym Język lub w okienku Język sprawdzania wyczyść pole wyboru Wykryj automatycznie język

 2. Przewiń do języka, którego chcesz użyć, i zaznacz go.

 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Język.

 4. Jeśli chcesz wprowadzić tekst w języku wybranym w kroku 2, możesz teraz rozpocząć pisanie. Jeśli przed wykonaniem tych kroków został zaznaczony jakiś tekst, w tym momencie nastąpi jego sprawdzenie w odpowiednim języku sprawdzania pisowni. 

Aby zmienić język podczas sprawdzania pisowni w bazie danych lub skoroszycie, zmień język słownika w trakcie procesu sprawdzenia pisowni:

 1. Na karcie Recenzja w programie Excel lub na karcie Narzędzia główne w programie Access kliknij przycisk Pisownia.

 2. W okienku lub oknie dialogowym Pisownia wybierz odpowiedni język z listy Język słownika.

Jeśli odpowiedni język nie jest dostępny, może być potrzebny pakiet językowy pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustalanie, czy jest potrzebny pakiet językowy lub pakiet Language Interface Pack dla pakietu Office 2013 lub Pakiet akcesoriów językowych dla pakietu Office 2016.

Jeśli chcesz zmienić domyślny język edycji używany do sprawdzania pisowni, zobacz Dodawanie języka lub ustawianie preferencji językowych w pakiecie Office.

W programie InfoPath Designer polecenie Ustaw język sprawdzania dotyczy bieżącego widoku formularza. Formularze zawierające wiele widoków mogą mieć ustawione różne języki sprawdzania dla poszczególnych widoków. W programie InfoPath Editor polecenie Ustaw język sprawdzania dotyczy całego formularza. Język sprawdzania dotyczy całego widoku. Cały tekst w danym widoku ma określony ten sam język.

Aby zmienić język formularza, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę w obszarze Pisownia, a następnie kliknij polecenie Ustaw język sprawdzania.

 2. W oknie dialogowym Język kliknij odpowiedni język.

 3. Rozpocznij wpisywanie tekstu lub sprawdź pisownię.

Ustawianie języka sprawdzania podczas tworzenia nowego dokumentu

 1. W nowym dokumencie kliknij miejsce, w którym chcesz zacząć pisać w innym języku.

 2. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Pisownia, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

  Na karcie Recenzja kliknij pozycję Pisownia > Ustaw język sprawdzania

 3. Przewiń listę, aby wybrać odpowiedni język, i kliknij przycisk OK.

  Obraz listy Ustaw język sprawdzania w aplikacji Word Web App

 4. Zacznij wpisywać tekst w wybranym języku.

 5. Aby przełączyć się z powrotem do pierwotnego języka, powtórz kroki 3 i 4.

Ustawianie języka sprawdzania podczas edytowania istniejącego dokumentu

 1. Otwórz istniejący dokument, dla którego chcesz zmienić język.

 2. Kliknij pozycję Edytuj dokument, a następnie kliknij pozycję Word Online.

  Edytowanie w aplikacji Word Online

 3. Zaznacz tekst i kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Ustaw język sprawdzania.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania

 4. Przewiń listę, aby wybrać odpowiedni język, i kliknij przycisk OK.

  Obraz listy Ustaw język sprawdzania w aplikacji Word Web App

 5. Zacznij wpisywać tekst w wybranym języku.

 6. Aby przełączyć się z powrotem do pierwotnego języka, powtórz kroki 3 i 4.

Zobacz też

Uwagi : 

Aby ustawić język w programie Access, możesz po prostu wpisywać tekst w odpowiednim języku.

Jeśli natomiast chcesz zmienić język skojarzony z określoną sekcją tekstu, zaznacz tekst, włącz sprawdzanie pisowni i zmień język słownika w oknie dialogowym Pisownia.

Aby zmienić język słownika dla całej bazy danych:

 1. Otwórz bazę danych programu Access, dla której chcesz zmienić język słownika.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access.

  Przycisk Opcje programu Access

 3. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 4. Na liście Język słownika kliknij język słownika, którego chcesz używać, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby sprawdzić pisownię, zaznacz rekordy lub pola, które chcesz sprawdzić, a następnie kliknij pozycję Pisownia Obraz przycisku na karcie Narzędzia główne.

  Uwagi : 

  • Moduł sprawdzania pisowni sprawdzi pisownię w bazie danych przy użyciu wybranego języka słownika. Aby sprawdzić pisownię w wielojęzycznej bazie danych, należy zmienić język słownika i sprawdzić pisownię dla każdego języka w bazie danych.

  • Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających dla odpowiedniego języka, takich jak moduł sprawdzania pisowni, może być konieczne uzyskanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Czy potrzebuję pakietu językowego lub pakietu Language Interface Pack.

Aby ustawić język w programie Excel, możesz po prostu wpisywać tekst w odpowiednim języku.

Jeśli natomiast chcesz zmienić język skojarzony z określoną sekcją tekstu, zaznacz tekst, włącz sprawdzanie pisowni i zmień język słownika w oknie dialogowym Pisownia.

Aby zmienić język słownika dla całego skoroszytu:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  Przycisk Opcje programu Excel

 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. Z listy Język słownika wybierz język słownika, którego chcesz używać, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby sprawdzić pisownię w arkuszu, na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij pozycję Pisownia Obraz przycisku .

  Uwagi : 

  • Aby sprawdzić pisownię w wielojęzycznym skoroszycie, należy zmienić język słownika i sprawdzić pisownię dla każdego języka użytego we wszystkich arkuszach lub komórkach.

  • Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających dla odpowiedniego języka, takich jak moduł sprawdzania pisowni, może być konieczne uzyskanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Czy potrzebuję pakietu językowego lub pakietu Language Interface Pack.

Aby ustawić język w programie InfoPath, możesz po prostu wpisywać tekst w odpowiednim języku.

Jeśli natomiast chcesz zmienić język skojarzony z określoną sekcją tekstu, zaznacz tekst, włącz sprawdzanie pisowni i zmień język słownika w oknie dialogowym Pisownia.

Aby zmienić język słownika dla całego szablonu lub formularza programu InfoPath:

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Ustaw język Obraz przycisku .

 2. W oknie dialogowym Język kliknij odpowiedni język.

 3. Zacznij pisać w nowym języku.

 4. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 2. W kroku 2 wybierz nowy język, którego chcesz używać.

 5. Aby sprawdzić pisownię w formularzu, na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij pozycję Pisownia Obraz przycisku .

  Uwaga : Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających dla odpowiedniego języka, takich jak moduł sprawdzania pisowni, może być konieczne uzyskanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Czy potrzebuję pakietu językowego lub pakietu Language Interface Pack.

Aby ustawić język w programie OneNote, możesz po prostu wpisywać tekst w odpowiednim języku.

Jeśli natomiast chcesz zmienić język skojarzony z określoną sekcją tekstu, zaznacz tekst, włącz sprawdzanie pisowni i zmień język słownika w okienku zadań Sprawdzanie pisowni.

Aby ustawić język słownika dla notatki:

 1. Zaznacz notatkę, dla której chcesz ustawić język, lub umieść kursor w miejscu, w którym chcesz utworzyć nową notatkę.

 2. W menu Narzędzia kliknij pozycję Ustaw język Obraz przycisku .

 3. W oknie dialogowym Ustaw język wybierz odpowiedni język.

 4. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język, którego chcesz używać.

 5. Aby sprawdzić pisownię, w menu Narzędzia wskaż pozycję Pisownia, a następnie kliknij pozycję Pisownia Obraz przycisku .

  Uwaga : Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających dla odpowiedniego języka, takich jak moduł sprawdzania pisowni, może być konieczne uzyskanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Czy potrzebuję pakietu językowego lub pakietu Language Interface Pack.

Aby ustawić język w programie Outlook, możesz po prostu wpisywać tekst w odpowiednim języku.

Jeśli natomiast chcesz zmienić język skojarzony z określoną sekcją tekstu, zaznacz tekst, włącz sprawdzanie pisowni i zmień język słownika w oknie dialogowym Pisownia i gramatyka.

Aby zmienić język słownika dla całej wiadomości:

 1. Na karcie Wiadomość w grupie Sprawdzanie kliknij strzałkę w obszarze Pisownia, a następnie kliknij polecenie Ustaw język Obraz przycisku .

 2. W oknie dialogowym Język wybierz odpowiedni język.

  Jeśli nazwa języka jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , oznacza to, że dla tego języka są zainstalowane narzędzia sprawdzające, takie jak moduł sprawdzania pisowni, moduł sprawdzania gramatyki i tezaurus. Jeśli nazwa języka nie jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , można wpisywać i edytować tekst, ale sprawdzanie pisowni lub gramatyki bądź używanie tezaurusa dla tego języka nie jest możliwe.

 3. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język, którego chcesz używać.

 4. Aby sprawdzić pisownię w wiadomości, kliknij pozycję Pisownia Obraz przycisku na karcie Wiadomość.

  Uwagi : 

  • Jeśli po wykonaniu tych czynności moduł sprawdzania pisowni nie identyfikuje prawidłowo błędów pisowni, spróbuj wyczyścić pole wyboru Wykryj automatycznie język w oknie dialogowym Język (w kroku 2).

  • Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających dla odpowiedniego języka, takich jak moduł sprawdzania pisowni, może być konieczne uzyskanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Czy potrzebuję pakietu językowego lub pakietu Language Interface Pack.

Aby ustawić język w programie PowerPoint, możesz po prostu wpisywać tekst w odpowiednim języku.

Jeśli natomiast chcesz zmienić język skojarzony z określoną sekcją tekstu, zaznacz tekst, włącz sprawdzanie pisowni i zmień język słownika w oknie dialogowym Pisownia i gramatyka.

Aby zmienić język słownika dla całego slajdu:

 1. Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij pozycję Język Obraz przycisku .

 2. W oknie dialogowym Język wybierz odpowiedni język.

  Jeśli nazwa języka jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , oznacza to, że dla tego języka są zainstalowane narzędzia sprawdzające, takie jak moduł sprawdzania pisowni, moduł sprawdzania gramatyki i tezaurus. Jeśli nazwa języka nie jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , można wpisywać i edytować tekst, ale sprawdzanie pisowni lub gramatyki bądź używanie tezaurusa dla tego języka nie jest możliwe.

 3. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 2. W kroku 2 wybierz nowy język, którego chcesz używać.

 4. Aby sprawdzić pisownię na slajdzie, kliknij pozycję Pisownia Obraz przycisku na karcie Recenzja.

  Uwagi : 

  • W programie PowerPoint należy użyć modułu sprawdzania pisowni na każdym slajdzie.

  • Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających dla odpowiedniego języka, takich jak moduł sprawdzania pisowni, może być konieczne uzyskanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Czy potrzebuję pakietu językowego lub pakietu Language Interface Pack.

Aby ustawić język w programie Publisher, możesz po prostu wpisywać tekst w odpowiednim języku.

Jeśli natomiast chcesz zmienić język skojarzony z określoną sekcją tekstu, zaznacz tekst, włącz sprawdzanie pisowni i zmień język słownika w oknie dialogowym Pisownia.

Aby zmienić język słownika dla całej publikacji:

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język.

 2. W oknie dialogowym Język wybierz odpowiedni język.

 3. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język, którego chcesz używać.

 4. Aby sprawdzić pisownię, w menu Narzędzia wskaż pozycję Pisownia, a następnie kliknij pozycję Pisownia Obraz przycisku .

  • Aby sprawdzić pisownię na wszystkich stronach wielostronicowej publikacji, upewnij się, że pole wyboru Sprawdź wszystkie artykuły w oknie dialogowym Sprawdzanie pisowni jest zaznaczone.

  • Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających dla odpowiedniego języka, takich jak moduł sprawdzania pisowni, może być konieczne uzyskanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Czy potrzebuję pakietu językowego lub pakietu Language Interface Pack.

Aby ustawić język w programie Visio, możesz po prostu wpisywać tekst w odpowiednim języku.

Aby zmienić język słownika dla określonego tekstu w programie Visio:

 1. Zaznacz istniejącą sekcję tekstu. Ewentualnie wpisz nowy fragment tekstu w odpowiednim języku i zaznacz ten tekst.

 2. W menu Format kliknij polecenie Tekst, a następnie kliknij kartę Czcionka.

 3. Kliknij odpowiedni język na liście Język.

  Uwaga : Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających dla odpowiedniego języka, takich jak moduł sprawdzania pisowni, może być konieczne uzyskanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Czy potrzebuję pakietu językowego lub pakietu Language Interface Pack.

 1. Umieść kursor w miejscu w dokumencie, w którym chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku. Jeśli natomiast chcesz zmienić język skojarzony z istniejącą sekcją tekstu, zaznacz tekst.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij pozycję Ustaw język Obraz przycisku .

 3. W oknie dialogowym Język wybierz odpowiedni język.

  Jeśli nazwa języka jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , oznacza to, że dla tego języka są zainstalowane narzędzia sprawdzające, takie jak moduł sprawdzania pisowni, moduł sprawdzania gramatyki i tezaurus. Jeśli nazwa języka nie jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , można wpisywać i edytować tekst, ale sprawdzanie pisowni lub gramatyki bądź używanie tezaurusa dla tego języka nie jest możliwe.

 4. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język, którego chcesz używać.

  Uwagi : 

  • Jeśli po wykonaniu tych czynności moduł sprawdzania pisowni nie identyfikuje prawidłowo błędów pisowni, spróbuj wyczyścić pole wyboru Wykryj automatycznie język w oknie dialogowym Język (w kroku 3).

  • Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających dla odpowiedniego języka, takich jak moduł sprawdzania pisowni, może być konieczne uzyskanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Czy potrzebuję pakietu językowego lub pakietu Language Interface Pack.

Zobacz też

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×