Sposoby zliczania wartości w arkuszu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Liczenie a sumowanie Zliczanie jest integralną częścią analizy danych w przypadku obliczania zarówno liczby pracowników działu w organizacji, jak i liczby jednostek sprzedanych w poszczególnych kwartałach. W programie Excel jest dostępnych wiele technik umożliwiających zliczanie komórek, wierszy lub kolumn danych.

Aby ułatwić dokonanie najlepszego wyboru, w tym artykule przedstawiono pełne podsumowanie metod, informacje pomocnicze przy wybieraniu techniki oraz łącza do szczegółowych artykułów.

Zliczanie nie należy mylić z sumowanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat sumowanie wartości komórek, kolumn lub wierszy zobacz sumować wartości komórek, kolumn lub wierszy.

W tym artykule

Prostego zliczania

Zliczanie komórek w wierszu lub kolumnie przy użyciu wbudowanego polecenia

Zliczanie komórek w zakresie przy użyciu funkcji

Zliczanie komórek w kolumnie za pomocą konspektu

Zliczanie komórek w kolumnie lub wierszu za pomocą tabeli przestawnej

Zliczanie komórek na liście lub w kolumnie tabeli programu Excel przy użyciu funkcji

Zliczanie na podstawie jednego lub więcej warunków

Zliczanie komórek w zakresie na podstawie jednego warunku

Zliczanie komórek w kolumnie na podstawie jednego lub wielu warunków

Zliczanie komórek w zakresie na podstawie wielu warunków za pomocą jednej funkcji lub funkcji

Zliczanie, gdy dane zawierają wartości puste

Zliczanie niepustych komórek w zakresie przy użyciu funkcji

Zliczanie niepustych komórek na liście przy użyciu funkcji

Zliczanie komórek znajdujących się w ciągłym zakresie przy użyciu funkcji

Zliczanie pustych komórek w zakresie niesąsiadujące przy użyciu funkcji

Zliczanie wystąpień unikatowych wartości

Zliczanie wartości unikatowe w zakresie przy użyciu raportu w formie tabeli przestawnej

Zliczanie wartości unikatowych w zakresie na podstawie jednego warunku przy użyciu funkcji LICZ.JEŻELI

Zliczanie wartości unikatowych w zakresie na podstawie wielu warunków przy użyciu kombinacji funkcji w formule tablicowej

Zliczanie wartości unikatowe w kolumnie listy przy użyciu filtru zaawansowanego

Zliczanie liczby wartości unikatowe w zakresie spełniających jednego lub wielu warunków przy użyciu formuły złożonego

Przypadków specjalnych (Zliczanie wszystkich komórek, Zliczanie wyrazów)

Liczba całkowita liczba komórek w zakresie przy użyciu funkcji

Zliczanie wyrazów w zakresie przy użyciu formuły złożonego

Wyświetlanie obliczeniami i zliczonymi na pasku stanu

Proste zliczanie

Aby wyznaczyć liczbę wartości w zakresie lub tabeli, można użyć prostej formuły, kliknąć odpowiedni przycisk lub użyć funkcji arkusza.

Program Excel można również wyświetlić liczba zaznaczonych komórek w programie Excel pasek stanu. Zobacz sekcję Wyświetlanie obliczeniami i zliczonymi na pasku stanu , aby uzyskać więcej informacji. Można odwołać się do wartości wyświetlane na pasku stanu, gdy chcesz szybko podglądać danych i nie masz czasu na wprowadzanie formuł.

Zliczanie komórek w kolumnie lub wierszu za pomocą wbudowanego polecenia

Funkcja Zliczanie dostępna za pośrednictwem polecenia Autosumowanie zlicza wartości liczbowe: należy zaznaczyć zakres komórek zawierających co najmniej jedną wartość liczbową, a następnie kliknąć strzałkę obok pozycji Autosumowanie w grupie Edytowanie na karcie Narzędzia główne. Następnie należy kliknąć pozycję Zliczanie. Liczba wartości liczbowych w zaznaczonym zakresie zostanie umieszczona w komórce sąsiadującej z tym zakresem. Na ogół wynik ten jest wyświetlany w komórce na prawo od zakresu poziomego lub w komórce poniżej zakresu pionowego.

Używanie funkcji Zliczanie dostępnej za pośrednictwem polecenia Autosumowanie

Początek strony

Zliczanie komórek w zakresie przy użyciu funkcji

Wartości liczbowe w zakresie można zliczać przy użyciu formuły zawierającej funkcję ILE.LICZB. W poniższym przykładzie zakres A2:A5 zawiera trzy liczby (5, 32 i 10) i jedną wartość tekstową („Witaj”). Możesz użyć następującej formuły z funkcją ILE.LICZB: =ILE.LICZB(A2:A5). Wynik formuły 3 oznacza liczbę wartości liczbowych znalezionych w zakresie.

1

2

3

4

5

6

A

Wartość przykładowa

5

32

cześć

10

=ILE.LICZB(A2:A5)

Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję "Zliczania komórek, które zawierają liczby, które znajdują się w ciągłym wierszu lub kolumnie" w artykule ILE.LICZB, funkcja.

Początek strony

Zliczanie komórek w kolumnie za pomocą konspektu

Aby pogrupować i podsumować kolumnę danych, należy użyć polecenia Suma częściowa (karta Dane, grupa Kontekst).

Jeśli dane znajdują się na liście i można je logicznie pogrupować według wartości w kolumnie, można utworzyć konspekt w celu pogrupowania i podsumowania danych.

Polecenie Suma częściowa umożliwia grupowanie danych w formie konspektu

Jak pokazano na tej ilustracji, sumy dotyczące sprzedaży są grupowane według regionu, można więc łatwo stwierdzić, że istnieją po cztery wartości kwartalne dotyczące pozycji Wschód i Zachód. Ponadto obliczane są sumy dla każdego regionu i suma końcowa.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły:

Początek strony

Zliczanie komórek w kolumnie lub wierszu za pomocą tabeli przestawnej

Tworząc raport w formie tabeli przestawnej podsumowujący dane i ułatwiający wykonywanie analiz, można wybrać kategorie danych do wyświetlania.

Tabelę przestawną można szybko utworzyć, zaznaczając komórkę w zakresie danych lub tabeli programu Excel, a następnie klikając polecenie Tabela przestawna na karcie Wstawianie w grupie Tabele.

Aby przekonać się o zaawansowanych możliwościach tabeli przestawnej, należy zauważyć, że w poniższym przykładzie dane dotyczące sprzedaży zawierają wiele wierszy (w rzeczywistości jest to 40 wierszy danych, ale na ilustracji widać tylko część z nich). Dane nie są zsumowane i nie zawierają żadnych sum częściowych ani sumy końcowej.

Dane używane w raporcie w formie tabeli przestawnej

Raport w formie tabeli przestawnej oparty na tych samych danych zawiera sumy częściowe i sumy końcowe oraz udostępnia zwięzłe podsumowanie.

Podsumowanie danych i obliczone sumy w raporcie w formie tabeli przestawnej

Tworzenie tabel przestawnych i praca z nimi mogą wymagać wstępnego przygotowania danych i znajomości określonych pojęć.

Aby uzyskać szczegółowe informacje ułatwiające rozpoczęcie pracy, zobacz następujące artykuły:

Początek strony

Zliczanie komórek na liście lub w kolumnie tabeli programu Excel przy użyciu funkcji

Wartości liczbowe w tabeli programu Excel lub zakresie komórek można zliczać przy użyciu formuły zawierającej funkcję SUMY.CZĘŚCIOWE.

Korzystając z funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE, można określić, czy ukryte wiersze powinny być uwzględniane w wynikach. Ta funkcja zawsze ignoruje przefiltrowane wiersze.

Na przykład użycie tej funkcji dla siedmiu wartości w poniższej tabeli (komórki od A2 do A8) powoduje zwrócenie liczby 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Liczba sprzedanych sztuk

25

8

12

32

11

40

16

=SUMY.CZĘŚCIOWE(2;A2:A8)

W formule parametr „2” określa, że należy użyć funkcji SUMA do zliczenia wartości w zakresie A2:A8, a wszystkie ukryte wiersze powinny być uwzględnione. Liczebność (wynik w komórce A9) wynosi 7.

Jeśli wiersze 4, 5 i 6 zostaną ukryte i nie powinny być zliczane, należy w inny sposób użyć funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE. Zamiast parametru „2” w formule należy określić parametr „102”, który poleca programowi Excel ignorowanie ukrytych wierszy. Arkusz może wyglądać podobnie do następującego (ukryte wiersze 4, 5 i 6):

1

2

3

7

8

9

A

Liczba sprzedanych sztuk

25

8

40

16

=SUMY.CZĘŚCIOWE(102;A2:A8)

W tym przypadku funkcja zwraca wartość 4, czyli liczbę komórek w kolumnie, które nie są ukryte i zawierają wartości.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuły Suma CZĘŚCIOWA funkcji i Sumowanie danych w tabeli programu Excel.


Początek strony

Zliczanie na podstawie jednego lub wielu warunków

Dostępnych jest kilka funkcji arkusza umożliwiających zliczanie takich komórek w zakresie, które spełniają określone warunki (nazywane również kryteriami).

Zliczanie komórek w zakresie na podstawie jednego warunku

Korzystając z funkcji LICZ.JEŻELI, można zliczać komórki spełniające jeden warunek (nazywany również kryterium). W poniższym przykładzie funkcja zlicza wartości w zakresie A2:A8, które są większe niż 20 (wynik 3). Warunek ">20" musi być ujęty w cudzysłów.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Liczba sprzedanych sztuk

25

8

12

32

11

40

16

=LICZ.JEŻELI(A2:A8;">20")

Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł LICZ.Jeżeli.

Początek strony

Zliczanie komórek w kolumnie na podstawie jednego lub wielu warunków

Aby zliczać elementy spełniające określone warunki, użyj funkcji bazy danych BD.ILE.REKORDÓW.

Funkcji BD.ILE.REKORDÓW używaj w przypadku listy kolumn, gdy definiowanie warunków w oddzielnym zakresie komórek jest łatwiejsze niż używanie funkcji zagnieżdżonej.

W poniższym przykładzie należy wyznaczyć liczbę miesięcy od marca 2008 włącznie, w których sprzedano ponad 400 sztuk. W tabeli widać, że to wymaganie spełniają dwa miesiące: kwiecień (442) i czerwiec (405).

Uwaga: Poniższa procedura może nie być intuicyjna, ale pozwala uzyskać odpowiedni wynik. Ważne jest precyzyjne wykonywanie instrukcji i rozmieszczenie danych w arkuszu w przedstawiony sposób. Można skopiować dane z tabeli i wkleić je w komórce A1 arkusza. Wynik powinien pojawić się w komórce B13.

Należy dodać zakres komórek rozmieszczonych podobnie jak dane sprzedaży, które znajdują się w komórkach od A1 do B7. Ten dodatkowy zakres komórek obejmuje komórki od A10 do B11 i zawiera takie same etykiety kolumn („Liczba sprzedanych sztuk” i „Data końcowa miesiąca”) oraz warunek w wierszu bezpośrednio poniżej każdej etykiety kolumny (komórki A11 i B11).

Następnie wprowadzana jest formuła w pustej komórce (jej lokalizacja nie ma znaczenia, ale w tym przykładzie formuła jest wprowadzana w komórce B13). W formule w tym przykładzie użyto funkcji BD.ILE.REKORDÓW w następujący sposób: =BD.ILE.REKORDÓW(A1:B7;;A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Sprzedaż w jednostkach

Koniec miesiąca

339

2008-01-31

270 stopni

2008-02-29

314

2008-03-31

442

2008-04-30

336

2008-05-31

405

2008-06-30

Sprzedaż w jednostkach

Koniec miesiąca

=">400"

=">=2008-03-31"

=BD.ILE.REKORDÓW(A1:B7;;A10:B11)

Funkcja BD.ILE.REKORDÓW bada dane z zakresu od A2 do A7, stosuje warunki znalezione w komórkach A11 i B11 i zwraca wartość 2, czyli liczbę wierszy spełniających oba warunki (wiersze 5 i 7).

Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Funkcja DCOUNT.

Początek strony

Zliczanie komórek w zakresie na podstawie wielu warunków za pomocą jednej funkcji lub funkcji

Użyj funkcji LICZ.WARUNKI lub kombinacji funkcji ILE.LICZB i JEŻELI.

Stosowanie funkcji LICZ.WARUNKI do zakresu komórek

Na poniższym rysunku pokazano użycie funkcji LICZ.WARUNKI do wyszukiwania samochodów o mocy ponad 250 koni mechanicznych, pokonujących przeciętnie 25 mil na autostradzie przy zużyciu galonu paliwa. Funkcja zwraca wynik 2, czyli liczbę wierszy spełniających oba warunki (wiersze 3 i 4).

Uwaga: Wszelkie warunki w funkcji LICZ.WARUNKI muszą być ujęte w cudzysłów ("") — na przykład "<250", ">25", a nawet "240".

Korzystając z funkcji LICZ.JEŻELI, można zliczać wystąpienia określonej wartości w zakresie. Aby na przykład zliczyć liczbę wystąpień wartości 70 w zakresie od A2 do A40, użyj formuły =LICZ.JEŻELI(A2:A40;70).

Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuły zliczania, ile razy występuje dana wartość i funkcji LICZ.WARUNKI.


Początek strony

Zliczanie w przypadku danych zawierających puste wartości

Za pomocą funkcji arkusza można zliczać komórki, które zawierają dane lub są puste.

Zliczanie niepustych komórek w zakresie przy użyciu funkcji

Korzystając z funkcji ILE.NIEPUSTYCH, można zliczyć tylko te komórki w zakresie, które zawierają wartości.

Podczas zliczania komórek może czasami zajść potrzeba zignorowania pustych komórek, jeśli wyłącznie komórki zawierające wartości mają znaczenie. Może być na przykład konieczne policzenie wszystkich sprzedawców, którzy dokonali przynajmniej jednej sprzedaży w regionie.

W poniższym przykładzie użycie tej funkcji dla wartości w kolumnie dotyczącej sprzedaży w regionie Zachód powoduje zwrócenie liczby 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

b.

Sprzedawca

Sprzedaż w regionie Zachód

Zawadzki

24000

Woźniak

Chai

Kowalczyk

31000

Dudek

Ostrowski

8000

=ILE.NIEPUSTYCH(B2:B7)

Komórki B3, B4 i B6 są puste, dlatego są ignorowane przez funkcję ILE.NIEPUSTYCH. Zliczane są tylko komórki zawierające wartości 24000, 31000 i 8000. Liczebność (wynik w komórce B8) wynosi 3.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuły zliczanie niepustych komórek i funkcji COUNTA.

Początek strony

Zliczanie niepustych komórek na liście przy użyciu funkcji

Korzystając z funkcji BD.ILE.REKORDÓW.A, można zliczać niepuste komórki w kolumnie rekordów listy lub bazy danych, które są zgodne z określonymi przez Ciebie warunkami.

W poniższym przykładzie funkcja BD.ILE.REKORDÓW.A jest używana do zliczania rekordów w bazie danych, znajdującej się w zakresie A4:B9, które są zgodne z warunkami określonymi w zakresie kryteriów A1:B2. Zgodnie z tymi warunkami wartość Identyfikator produktu musi być większa niż lub równa 4000, a wartość Oceny musi być większa niż lub równa 50. Tylko jeden rekord (wiersz 7) spełnia oba warunki.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Identyfikator produktu

Oceny

=">=4000"

=">=50"

Identyfikator produktu

Oceny

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=BD.ILE.REKORDÓW.A(A4:B9;"Ocena";A1:B2)

Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł BD.ile.rekordów.a.

Początek strony

Zliczanie komórek znajdujących się w ciągłym zakresie przy użyciu funkcji

Korzystając z funkcji LICZ.PUSTE, można zliczać puste komórki w ciągłym zakresie (komórki tworzące nieprzerwaną sekwencję). Jeśli komórka zawiera formułę zwracającą pusty tekst (""), jest ona zliczana.

Uwaga: Podczas zliczania komórek może czasami zajść potrzeba uwzględnienia pustych komórek, jeśli mają one znaczenie. Może być na przykład konieczne policzenie wszystkich sprzedawców w regionie bez względu na to, czy dokonali sprzedaży.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł LICZ.puste.

Początek strony

Zliczanie pustych komórek w zakresie niesąsiadujące przy użyciu funkcji

Użyj kombinacji funkcji SUMA i JEŻELI. Zazwyczaj w tym celu używana jest funkcja JEŻELI w formule tablicowej umożliwiającej ustalenie, czy każda komórka objęta odwołaniem zawiera wartość, a następnie sumowana jest liczba wartości FAŁSZ zwróconych przez formułę.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base XL: Kiedy używać funkcji SUMA(JEŻELI()) zamiast LICZ.PUSTE().

Początek strony

Zliczanie unikatowych wystąpień wartości

Unikatowe wartości w zakresie można zliczać przy użyciu raportu w formie tabeli przestawnej, funkcji LICZ.JEŻELI, kombinacji funkcji lub okna dialogowego Filtr zaawansowany.

Zliczanie unikatowych wartości w zakresie za pomocą raportu w formie tabeli przestawnej

Korzystając z raportu w formie tabeli przestawnej, można wyświetlać sumy unikatowych wartości i zliczać wystąpienia tych wartości.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję "Zliczanie przy użyciu raportu w formie tabeli przestawnej, ile razy występują różne wartości" w artykule zliczania, ile razy występuje dana wartość.

Początek strony

Zliczanie unikatowych wartości w zakresie na podstawie jednego warunku za pomocą funkcji LICZ.JEŻELI

Wystąpienia określonej wartości w zakresie można zliczać przy użyciu funkcji LICZ.JEŻELI.

W poniższym przykładzie funkcja LICZ.JEŻELI zwraca wynik 2, czyli liczbę wystąpień wartości 250 znalezionych w zakresie A2:A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Liczba sprzedanych sztuk

245

250

250

Brak

=LICZ.JEŻELI(A2:A7;250)

Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję "Liczba w zakresie, ile razy występuje określona wartość" w artykule zliczania, ile razy występuje dana wartość.

Początek strony

Zliczanie wartości unikatowych w zakresie na podstawie wielu warunków przy użyciu kombinacji funkcji w formule tablicowej

Użyj funkcji SUMA z funkcją JEŻELI. Zazwyczaj w tym celu używana jest funkcja JEŻELI w formule tablicowej umożliwiającej ustalenie, czy spełnione są kryteria składające się z kilku warunków, a następnie sumowana jest liczba wartości PRAWDA zwróconych przez formułę.

W poniższym przykładzie funkcja JEŻELI jest używana do sprawdzenia każdej komórki w zakresie A2:A10 i określenia, czy zawiera ona tekst „Zawadzki” lub „Czarnecki”. Liczba zwracanych wartości PRAWDA jest sumowana przy użyciu funkcji SUMA, a wynik wynosi 7. Można skopiować i wkleić ten przykład do arkusza w komórce A1. Po wklejeniu przykładu w komórce A11 będzie wyświetlany błąd #ARG! Aby umożliwić prawidłowe działanie formuły, należy przekonwertować ją na formułę tablicową, naciskając klawisz F2, a następnie naciskając klawisze CTRL+SHIFT+ENTER. W komórce A11 zostanie wyświetlona liczba 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

b.

Sprzedawca

Faktura

Zawadzki

15000

Chai

11000

Zawadzki

11000

Chai

4000 znaków

Dudek

8000

Chai

6000

Dudek

14000

Zawadzki

7000

12000

Formuła

Opis (wynik)

=SUMA(JEŻELI((A2:A10="Jankowski")+(A2:A10="Bator");1;0))

Liczba wystąpień nazwiska „Zawadzki” lub „Czarnecki” (7)

Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję "Liczba ile razy występują różne liczby wartości tekstowe lub za pomocą funkcji" w artykule zliczania, ile razy występuje dana wartość.

Dodatkowe porady można znaleźć w następujących artykułach z bazy wiedzy:

Początek strony

Zliczanie unikatowych wartości w kolumnie listy za pomocą okna Filtr zaawansowany

Korzystając z okna dialogowego Filtr zaawansowany, można znaleźć unikatowe wartości w kolumnie danych. Można filtrować wartości w miejscu lub wyodrębnić je i wkleić w nowym miejscu. Następnie można zliczyć elementy w nowym zakresie przy użyciu funkcji ILE.WIERSZY.

Uwagi: 

 • Jeśli dane są filtrowane w miejscu, wartości nie są usuwane z arkusza — jeden lub kilka wierszy może zostać ukrytych. Aby ponownie wyświetlić te wartości, kliknij przycisk Wyczyść w grupie Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane.

 • Aby szybko ustalić liczbę unikatowych wartości, należy zaznaczyć dane po użyciu filtru zaawansowanego (przefiltrowane lub skopiowane dane), a następnie sprawdzić informacje na pasku stanu. Wartość Licznik na pasku stanu powinna wskazywać liczbę unikatowych wartości.

Unikatowe wartości można znaleźć za pomocą polecenia Zaawansowane (karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie).

Na poniższej ilustracji pokazano, jak za pomocą filtru zaawansowanego kopiować tylko unikatowe rekordy do nowej lokalizacji w arkuszu.

Stosowanie filtru zaawansowanego do zakresu danych

Na poniższej ilustracji kolumna C zawiera pięć unikatowych wartości, które zostały skopiowane z zakresu w kolumnie A.

Unikatowe wartości z zakresu w kolumnie A

Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję "Zliczanie wartości unikatowych przy użyciu filtru" w artykule Zliczanie wartości unikatowych wśród duplikatów.

Początek strony

Zliczanie unikatowych wartości w zakresie spełniających jeden lub wiele warunków za pomocą formuły złożonej

Użyj różnych kombinacji funkcji JEŻELI, SUMA, CZĘSTOŚĆ, PODAJ.POZYCJĘ i .

Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję "Zliczanie wartości unikatowych przy użyciu funkcji" w artykule Zliczanie wartości unikatowych wśród duplikatów.

Zobacz też tego artykułu Jak ustalić liczbę unikatowych elementów na liście.

Początek strony

Przypadki szczególne (zliczanie wszystkich komórek, zliczanie wyrazów)

Aby wyznaczać liczbę komórek lub liczbę wyrazów w zakresie, można stosować różne połączenia funkcji arkusza.

Liczba całkowita liczba komórek w zakresie przy użyciu funkcji

Załóżmy, że konieczne jest ustalenie rozmiaru dużego arkusza w celu zdecydowania, czy w skoroszycie należy używać obliczeń ręcznych, czy automatycznych. Aby zliczyć wszystkie komórki w zakresie, użyj formuły mnożącej wartości zwracane przez funkcje ILE.WIERSZY i LICZBA.KOLUMN.

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga: Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Region

Miesiąc

Sprzedaż

Wschód

Sty

18 000 zł

Wschód

Lut

23 000 zł

Wschód

Mar

19 000 zł

Formuła

Opis (wynik)

=ILE.WIERSZY(A2:C4) * LICZBA.KOLUMN(A2:C4)

Łączna liczba komórek w zakresie (9)

Początek strony

Zliczanie wyrazów w zakresie za pomocą formuły złożonej

Użyj kombinacji funkcji SUMA, JEŻELI, i PODSTAW w złożonej formule. W poniższym przykładzie pokazano wynik użycia złożonej formuły do ustalenia liczby wyrazów w zakresie siedmiu komórek (z których trzy są puste). Niektóre komórki zawierają spacje wiodące lub końcowe — funkcje USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY i PODSTAW usuwają te zbędne spacje przed zliczaniem.

W poniższej tabeli należy skopiować tekst od komórki A2 do komórki A11. Przed wklejeniem tego tekstu w komórce A1 arkusza należy zmienić szerokość kolumny A w taki sposób, aby wynosiła około 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Ciąg tekstowy

Sześć wyrazów i cztery spacje końcowe    

   Sześć wyrazów i trzy spacje wiodące

Osiem wyrazów, przecinki i dwie spacje końcowe  

Niektóre znaki są ignorowane, na przykład przecinki i kropki.

Formuła

=SUMA(JEŻELI(DŁ(USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(A2:A8))=0;0;DŁ(USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(A2:A8))-DŁ(PODSTAW(A2:A8;" ";""))+1))

Po wklejeniu tekstu w komórce A1 arkusza należy zaznaczyć komórkę A11, nacisnąć klawisz F2, a następnie nacisnąć klawisze SHIFT+CTRL+ENTER, aby wprowadzić formułę jako formułę tablicową. W komórce A11 powinien pojawić się poprawny wynik, czyli wartość 29.

Początek strony

Wyświetlanie obliczeń i wyników zliczania na pasku stanu

W przypadku zaznaczenia jednej lub większej liczby komórek informacje dotyczące danych z tych komórek są wyświetlane na pasku stanu programu Excel. Jeśli na przykład w skoroszycie zaznaczono cztery komórki zawierające wartości 2, 3, ciąg tekstowy (np. „chmura”) i 4, na pasku stanu mogą zostać jednocześnie wyświetlone wszystkie następujące wartości: Średnia, Licznik, Licznik wartości liczbowych, Minimum, Maksimum i Suma. Aby pokazać lub ukryć dowolną wartość lub wszystkie wartości, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pasek stanu. Te wartości przedstawiono na poniższej ilustracji.

Pasek stanu z obliczeniami i zliczonymi zaznaczonymi komórkami

Uwaga: W starszych wersjach programu Excel te same wartości mogą być wyświetlane na pasku stanu, ale tylko jedna z nich może być wyświetlana w danej chwili.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×