Sposoby dostosowywania sekcji powtarzanej

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po wstawieniu sekcji powtarzanej w szablonie formularza można ją dostosować, zmieniając właściwości i ustawienia w oknie dialogowym Właściwości: Sekcja powtarzana. Aby otworzyć to okno dialogowe, w szablonie formularza kliknij dwukrotnie sekcję powtarzaną, której właściwości chcesz zmienić.

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe sposoby dostosowywania sekcji powtarzanej oraz możliwe powody ich zastosowania. Mimo że tabela nie zawiera szczegółowych procedur związanych z opcjami dostępnymi w oknie dialogowym Właściwości: Sekcja powtarzana, to jednak zapewnia ogólny pogląd na temat zakresu dostępnych opcji.

Uwagi: 

  • Jeśli projektowany jest szablon formularza zgodny z przeglądarką, niektóre funkcje w oknie dialogowym Właściwości: Sekcja powtarzana nie są dostępne. Nie można na przykład włączyć ustawienia, które umożliwia użytkownikom wstawianie sekcji poziomo, w układzie obok siebie.

  • Jeśli szablon formularza jest oparty na bazie danych, schemacie lub innym istniejącym źródle danych, nie można dostosowanie wszystkich właściwości formantu. Na przykład można zmienić rozmiar kontrolki, ale nie jego nazwy pola lub grupy, które pochodzą z istniejącego źródła danych.

Karta

Zadanie

Szczegóły

Dane

Zmienianie nazwy grupy

Podczas projektowania szablonu formularza nowy, pusty, można zmienić domyślne pole lub grupie nazwę formant do elementu, który jest łatwiejsza do zidentyfikowania podczas pracy ze źródłem danych. Na przykład w szablonie formularza ubezpieczeniowych grupę o nazwie "Zależne od" jest bardziej czytelna niż grupę o nazwie "grupa1."

Uwaga: Zmiana nazwy grupy nie zmienia powiązania między sekcją powtarzaną w szablonie formularza a grupą powtarzaną w źródle danych. Aby powiązać sekcję powtarzaną z inną grupą powtarzaną, kliknij sekcję prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień powiązanie w menu skrótów.

Dane

Uniemożliwienie wstawiania i usuwania sekcji przez użytkowników

Domyślnie pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na wstawianie i usuwanie sekcji jest zaznaczone. Po wyczyszczeniu tego pola wyboru użytkownicy nie będą mogli wstawiać ani usuwać sekcji w sekcji powtarzanej. Przydaje się to w sytuacjach związanych z raportowaniem, gdy powtarzające się dane mają być wyświetlane, ale użytkownicy nie powinni mieć możliwości zmiany tych danych ani dodawania kolejnych sekcji.

Dane

Dostosowanie poleceń menu

Kliknij przycisk Modyfikuj, aby bardziej szczegółowo zmodyfikować właściwości sekcji. Możesz na przykład kliknąć przycisk Dostosuj polecenia w celu otwarcia okna dialogowego, w którym można dostosować nazwy i lokalizacje poleceń menu służących do wstawiania lub usuwania sekcji na formularzu użytkownika. Dostosowanie szablonu formularza w ten sposób ułatwia jego używanie. Można na przykład w menu Edycja dodać polecenia niestandardowe, które umożliwią użytkownikom usuwanie sekcji powtarzanych z formularza.

Dane

Wyświetlenie lub dostosowanie tekstu wskazówek

Pole wyboru Pokaż przycisk wstawiania i tekst wskazówki jest domyślnie zaznaczone. Można wyczyścić to pole wyboru, jeśli użytkownikom formularza nie ma być wyświetlany tekst instruktażowy, lub dostosować ten tekst. Jeśli na przykład szablon formularza ubezpieczeniowego wymaga od użytkownika wprowadzenia w sekcji powtarzanej danych osób będących na jego utrzymaniu, można zmienić tekst „Wstaw element” wyświetlany pod sekcją powtarzaną na tekst „Wstaw dodatkową osobę na utrzymaniu”.

Dane

Zastosowanie reguł

Kliknij przycisk Reguły, aby otworzyć okno dialogowe Reguły, w którym można użyć reguł w celu zastosowania akcji w przypadku, gdy użytkownik wstawi formant w sekcji powtarzanej lub wykona związaną z nim czynność.

Wyświetlanie

Dodanie formatowania warunkowego

Kliknij pozycję Formatowanie warunkowe, aby otworzyć okno dialogowe Formatowanie warunkowe, w którym można zmienić wygląd formantu, w tym jego widoczności, na podstawie wartości, które użytkownicy wprowadzają w formularzu. Na przykład można ukryć sekcji powtarzanej zawsze, gdy użytkownik czyści pole wyboru w formularzu.

Wyświetlanie

Zezwalanie użytkownikom na wstawianie sekcji w układzie obok siebie, a nie jedna po drugiej

Opcja w pionie Powtórz jest zaznaczona domyślnie. Oznacza to, że użytkownicy dodawania sekcje powtarzane, tych sekcji mają być wyświetlane w pionie tworzeniu w dół o długości formularza. Możesz wprowadzić sekcji powtarzanej rozwiń poziomo zamiast tego. Umożliwia tworzenie całkowicie różnymi układami. Na przykład można utworzyć szablon formularza, którego przypomina kalendarza. Opcja Powtarzanie poziomie nie jest obsługiwana w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Wyświetlanie

Filtrowanie danych

Kliknij przycisk Filtruj dane, aby otworzyć okno dialogowe Filtrowanie danych, w którym można umożliwić użytkownikom filtrowanie danych w sekcji powtarzanej na podstawie wartości wprowadzonych lub wybranych w innym miejscu formularza. Jeśli na przykład sekcja powtarzana służy do zbierania informacji o bieżących projektach, można zaprojektować listę, która pozwoli użytkownikom na filtrowanie projektów według stanów. Filtrowanie danych nie jest obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Formant główny/Formant szczegółowy

Konfigurowanie relacji typu główny/szczegółowy

Na karcie Formant główny/Formant szczegółowy można określić relację typu główny/szczegółowy między tabela powtarzająca się (formant główny) a sekcją powtarzaną (formant szczegółowy). Po skonfigurowaniu relacji tego typu dane wyświetlane w sekcji powtarzanej będą zależeć od elementu wybranego w tabeli powtarzanej. Formanty główny i szczegółowy nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Rozmiar

Dostosowywanie rozmiaru, dopełnienia i marginesów

Rozmiar kontrolki można ręcznie określić, wprowadzając wartości w polach Wysokość i Szerokość. Można również dostosować odstępy wewnątrz i na zewnątrz kontrolki przez zmianę dopełnienia, czyli ilość miejsca buforu otaczającego zawartość formantu, marginesy, czyli wielkość odstępu między krawędziami formantu oraz otaczającego tekstu lub formanty w szablonie formularza.

Zaawansowane

Zmienianie indeksu kolejności dostępu

Możesz zmienić położenie formantu w kolejności dostępu szablonu formularza. Kolejność tabulacji odpowiada kolejności, w której fokusu w formularzu z jednego pola lub obiektu do następnego jako użytkowników, naciśnij klawisz TAB lub SHIFT + TAB. Domyślnym ustawieniem indeksu dla wszystkich formantów w szablonie formularza jest równy 0, ale kolejność zaczyna się od 1. Oznacza to, że każdy formant od 1 w polu indeks będą kontrolowane najpierw gdy użytkownicy naciśnij klawisz TAB. Żadnej kontrolki z 2 w polu indeks będą kontrolowane drugi itd. Wszystkie formanty z 0 w polu indeks rozpocznie ostatniej w kolejności tabulacji. Jeśli chcesz pominąć formanty w kolejności tabulacji, należy wprowadzić wartość -1 w polu indeks.

Zaawansowane

Określanie etykietki ekranowej

Aby wyjaśniającą wyświetlane w przypadku użytkowników umieść wskaźnik myszy na kontrolki, wpisz tekst, który ma być w polu etykietka ekranowa. Ułatwienia dostępu, takich jak ekranu narzędzi, składających się na ekranie przeglądania informacji na temat dostępnych jako syntezatora mowy lub odświeżać wyświetlanie Braille'a często pomocą takich etykietek ekranowych interpretować informacje użytkownikom.

Zaawansowane

Określanie i dostosowywanie ustawień scalania

Kliknij pozycję Ustawienia korespondencji seryjnej, aby określić sposób wyświetlania danych, który użytkownicy będą wprowadzać w formancie po kilku formularzy są łączone. Na przykład można zmienić kolejność, w której są wstawiane sekcji powtarzanej w formularzu docelowym.

Zaawansowane

Uzyskiwanie identyfikatora ViewContext lub xmlToEdit sekcji powtarzanej

Przy użyciu wartości ViewContext lub XmlToEdit można identyfikować formant w kodzie. Jeśli na przykład znana jest wartość ViewContext, można jej użyć w metodzie ExecuteAction obiektu View w celu programowego wykonania edycji danych XML powiązanych z formantem. Podobnie jeśli znana jest wartość XmlToEdit, można jej użyć w metodzie ExecuteAction obiektu View w celu programowego wstawienia lub usunięcia wystąpień formantu powtarzanego. Można na przykład określić akcję xCollection, taką jak xCollection::insert lub xCollection::removeAll, oraz nazwę XmlToEdit, identyfikującą konkretny obiekt xCollection do przetwarzania.

Formularze przeglądarki

Dostosowywanie ustawień przesyłania danych z powrotem na serwer

Zostanie wyświetlona karta formularzy obsługiwanych w przeglądarce tylko podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. Umożliwia do kontrolki czy dane są przesyłane do serwera, gdy użytkownicy Wstawianie lub usuwanie sekcji w formularzu.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×