Sposoby dostosowywania pola tekstu sformatowanego

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po wstawieniu pola tekstu sformatowanego w szablonie formularza można je dostosować, zmieniając właściwości i ustawienia w oknie dialogowym Właściwości: Pole tekstu sformatowanego. Aby otworzyć to okno dialogowe, w szablonie formularza kliknij dwukrotnie pole tekstu sformatowanego, którego właściwości chcesz zmienić.

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe sposoby dostosowywania pola tekstu sformatowanego oraz możliwe powody ich zastosowania. Mimo że tabela nie zawiera szczegółowych procedur związanych z opcjami dostępnymi w oknie dialogowym Właściwości: Pole tekstu sformatowanego, to jednak zapewnia ogólny pogląd na temat zakresu dostępnych opcji.

Uwagi: 

  • Jeśli projektowany jest szablon formularza zgodny z przeglądarką, niektóre funkcje w oknie dialogowym Właściwości: Pole tekstu sformatowanego nie są dostępne. Nie można na przykład selektywnie określić opcji tekstu sformatowanego, takich jak formatowanie znaków lub podziały akapitów.

  • Jeśli szablon formularza jest oparty na bazie danych, schemacie lub innym istniejącym źródle danych, nie można dostosowanie wszystkich właściwości formantu. Na przykład można zmienić rozmiar kontrolki, ale nie jego nazwy pola lub grupy, które pochodzą z istniejącego źródła danych.

Karta

Zadanie

Szczegóły

Dane

Zmiana nazwy pola skojarzonego

Podczas projektowania szablonu formularza nowy, pusty, można zmienić domyślne pole lub grupie nazwę formant do elementu, który jest łatwiejsza do zidentyfikowania podczas pracy ze źródłem danych. Na przykład pole o nazwie "MeetingNotes" jest łatwiejszy do zrozumienia niż pola "pole1".

Uwaga: Zmiana nazwy pola nie powoduje zmiany powiązania między polem tekstu sformatowanego a polem w źródle danych. Aby powiązać pole tekstu sformatowanego z innym polem, kliknij pole tekstu sformatowanego prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień powiązanie w menu skrótów.

Dane

Określanie wartości domyślnej

Jeśli domyślny tekst ma być wyświetlany w formancie po pierwszym otwarciu formularza, możesz wpisać tekst w polu wartość. Można również używać wartości innego pola w źródle danych jako wartość domyślną dla kontrolki. Wartości domyślne różnią się od tekstu zastępczego (opisano w dalszej części tego artykułu) w tym są zawsze zapisywane jako dane w pliku formularza (XML).

Dane

Dodawanie sprawdzania poprawności danych

Kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności danych, aby określić reguły sprawdzania poprawności danych dla kontrolki. Na przykład, w razie potrzeby numery części wprowadzane w określonym formacie — trzy numery, a następnie łącznika, a następnie dwie cyfry — sprawdzanie poprawności danych można użyć, aby upewnić się, że użytkownicy są zgodne z tego wzorca.

Wyświetlanie

Włączanie podziałów akapitów

Domyślnie w polach tekstu sformatowanego są włączone podziały akapitów, dzięki czemu użytkownicy mogą wpisywać w tego typu polach informacje w postaci akapitów. Aby to uniemożliwić, wyczyść pole wyboru Podziały akapitów. Włączanie podziałów akapitów w polach tekstu sformatowanego nie jest obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Wyświetlanie

Włączanie formatowania znaków

Domyślnie w polach tekstu sformatowanego jest włączone formatowanie znaków, dzięki czemu użytkownicy mogą formatować tekst wpisywany w tego typu polach. Aby to uniemożliwić, wyczyść pole wyboru Formatowanie znaków. Włączanie formatowania znaków w polach tekstu sformatowanego nie jest obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Wyświetlanie

Włączanie tekstu o pełnym formatowaniu

Domyślnie pole wyboru Tekst o pełnym formatowaniu (z obrazami, tabelami itd.) w oknie dialogowym Właściwości: Pole tekstu sformatowanego jest zaznaczone, dzięki czemu użytkownicy mogą wstawiać obrazy i tabele w polu tekstu sformatowanego. Użytkownikom można umożliwić osadzanie obrazów w formularzu, co powoduje zapisanie rzeczywistych danych obrazu w pliku źródłowym formularza (xml), lub łączenie obrazów, co powoduje zapisanie w pliku xml odwołania do obrazu w postaci hiperłącza. Niektóre ustawienia, na przykład łączenie obrazów w polach tekstu sformatowanego, nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Wyświetlanie

Wyświetlanie tekstu zastępczego

Aby przekazać użytkownikom wskazówki określające, jakie dane należy wprowadzić w polu tekstu sformatowanego, można wpisać tekst instruktażowy w polu Symbol zastępczy. Jeśli na przykład użytkownicy mają uzupełniać pole tekstu sformatowanego w pewien preferowany sposób, za pomocą tekstu zastępczego można podać im instrukcje.

Tak jak wartość domyślna tekst zastępczy pojawia się wewnątrz kontrolki wprowadzania tekstu po pierwszym otwarciu formularza. Jednak tekst zastępczy różni się od wartości domyślnych trzy następujące sposoby:

  • Teks zastępczy nie jest zapisywany jako dane w pliku formularza (xml).

  • W odróżnieniu od wartość domyślną, którą jest wyświetlany jako zwykły tekst wewnątrz kontrolki, tekst zastępczy zawsze będzie wyświetlany jako wygaszony.

  • W odróżnieniu od wartość domyślna tekst zastępczy nie jest obsługiwana w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Wyświetlanie

Nadawanie polu tekstu sformatowanego atrybutu tylko do odczytu

Aby uniemożliwić użytkownikom zmienianie zawartości formantu, zaznacz tylko do odczytu pola wyboru. Na przykład w jednym widoku, użytkownicy mogą wpisz dane w polu Tekst sformatowany. W widoku podsumowania, drugi użytkownicy mogą przejrzeć one wpisywane w wersji tylko do odczytu pola tekstu sformatowanego. Mimo że pola tekstu sformatowanego jako tylko do odczytu nie jest wyświetlana jako wygaszony w formularzu, użytkownicy nie będą mogli wpisywać informacje w polu Tekst sformatowany.

Wyświetlanie

Wyłączanie sprawdzania pisowni

Aby uniemożliwić użytkownikom sprawdzanie pisowni tekstu w polu tekstu sformatowanego, można wyczyścić pole wyboru Włącz sprawdzanie pisowni, które domyślnie jest zaznaczone. Można na przykład wyłączyć sprawdzanie pisowni w polach tekstu sformatowanego wyświetlających nazwy własne.

Wyświetlanie

Uniemożliwianie zawijania tekstu

Domyślnie w polach tekstu sformatowanego jest włączone zawijanie tekstu. Aby zapobiec zawijaniu tekstu, wyczyść pole wyboru Zawijaj tekst. Jeśli zawijanie tekstu jest włączone, na liście Przewijanie można wybrać opcje przewijania. Można na przykład włączyć wyświetlanie pasków przewijania w sytuacji, gdy tekst wpisywany przez użytkownika w polu tekstu sformatowanego przekroczy domyślny rozmiar wyświetlania. Aby opcje przewijania działały poprawnie, pole tekstu sformatowanego musi mieć stałą wysokość i szerokość.

Wyświetlanie

Dodanie formatowania warunkowego

Kliknij pozycję Formatowanie warunkowe, aby otworzyć okno dialogowe Formatowanie warunkowe, w którym można zmienić wygląd formantu, w tym jego widoczności, na podstawie wartości, które użytkownicy wprowadzają w formularzu. Na przykład umożliwia formatowanie warunkowe ukryć pola tekstu sformatowanego, chyba że jest zaznaczone określone pole wyboru.

Rozmiar

Dostosowywanie rozmiaru, dopełnienia i marginesów

Rozmiar kontrolki można ręcznie określić, wprowadzając wartości w polach Wysokość i Szerokość. Można również dostosować odstępy wewnątrz i na zewnątrz kontrolki przez zmianę dopełnienia, czyli ilość miejsca buforu otaczającego zawartość formantu, marginesy, czyli wielkość odstępu między krawędziami formantu oraz otaczającego tekstu lub formanty w szablonie formularza.

Rozmiar

Wyrównywanie pola tekstu sformatowanego i jego etykiety

Aby dokładniej wyrównać tekst znajdujący się w polu tekstu sformatowanego z jego etykietą, kliknij przycisk Wyrównaj. Wyrównując pole tekstu sformatowanego, program Microsoft Office InfoPath zmienia wartość w polu Wysokość na autom.. Zmniejsza to wysokość pola tekstu sformatowanego, dzięki czemu tekst wewnątrz niego jest lepiej wyrównany względem otaczającego tekstu. Program InfoPath zmienia również odpowiednio ustawienia dopełnienia i marginesów.

Zaawansowane

Określanie etykietki ekranowej

Aby wyjaśniającą wyświetlane w przypadku użytkowników umieść wskaźnik myszy na kontrolki, wpisz tekst, który ma być w polu etykietka ekranowa. Ułatwienia dostępu, takich jak ekranu narzędzi, składających się na ekranie przeglądania informacji na temat dostępnych jako syntezatora mowy lub odświeżać wyświetlanie Braille'a często pomocą takich etykietek ekranowych interpretować informacje użytkownikom.

Zaawansowane

Zmienianie indeksu kolejności dostępu

Możesz zmienić położenie formantu w kolejności dostępu szablonu formularza. Kolejność tabulacji odpowiada kolejności, w której fokusu w formularzu z jednego pola lub obiektu do następnego jako użytkowników, naciśnij klawisz TAB lub SHIFT + TAB. Domyślnym ustawieniem indeksu dla wszystkich formantów w szablonie formularza jest równy 0, ale kolejność zaczyna się od 1. Oznacza to, że każdy formant od 1 w polu indeks będą kontrolowane najpierw gdy użytkownicy naciśnij klawisz TAB. Żadnej kontrolki z 2 w polu indeks będą kontrolowane drugi itd. Wszystkie formanty z 0 w polu indeks rozpocznie ostatniej w kolejności tabulacji. Jeśli chcesz pominąć formanty w kolejności tabulacji, należy wprowadzić wartość -1 w polu indeks.

Zaawansowane

Przypisywanie skrótu klawiaturowego

W polu klawisz dostępu, aby określić skrót klawiaturowy można wpisać literę lub liczbę. Skróty klawiaturowe umożliwiają przechodzenie do kontrolki przez naciśnięcie kombinacji klawiszy, a nie, przenosząc wskaźnik myszy. Jeśli chcesz używać skrótów klawiaturowych w szablonie formularza, należy poinformować użytkowników o ich istnieniu. Może być na przykład wpisz (ALT + S) , po etykiecie pola tekstowego, aby umożliwić użytkownikom wiedzieli, że jest skrótu klawiaturowego dla pola tekstowego sprzedawcy.

Zaawansowane

Określanie i dostosowywanie akcji scalania

Kliknij pozycję Ustawienia korespondencji seryjnej, aby określić sposób wyświetlania danych, który użytkownicy będą wprowadzać w formancie po kilku formularzy są łączone. Na przykład możesz prefiks każdego elementu z pola tekstu sformatowanego przy użyciu określonego wyrazu lub każdy element oddzielając średnikiem.

Zaawansowane

Uzyskiwanie identyfikatora ViewContext pola tekstu sformatowanego

Wartość ViewContext służy do identyfikowania formantu w kodzie. Na przykład jeśli znasz wartość ViewContext umożliwia tej wartości przy użyciu metody ExecuteAction obiektu widoku programowo wykonywać akcję edycji na dane XML, które jest powiązane z formantem.

Zaawansowane

Określanie i dostosowywanie zakresu wprowadzanych danych

Kliknij przycisk Zakres wprowadzanych danych, aby określić typ danych wejściowych użytkownika jest przeznaczony dla kontrolki. Może to zwiększyć rozpoznawanie pisma ręcznego i mowy kontrolki. Na przykład jeśli korzystasz z zakresu wejściowego IS_URL kontrolki, programu InfoPath wie, aby zignorować spacje między wyrazami.

Formularze przeglądarki

Dostosowywanie ustawień przesyłania danych z powrotem do serwera

Zostanie wyświetlona karta formularzy obsługiwanych w przeglądarce tylko podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. Umożliwia do kontrolki czy dane są przesyłane do serwera użytkownicy zmiany danych w polu Tekst sformatowany.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×