Sposoby dostosowywania pola tekstowego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po wstawieniu pola tekstowego do szablonu formularza można je dostosować, zmieniając jego właściwości w oknie dialogowym Właściwości pola tekstowego. Aby otworzyć to okno dialogowe, należy kliknąć dwukrotnie odpowiednie pole tekstowe w szablonie formularza.

Poniższa tabela przedstawia przykładowe sposoby dostosowywania pola tekstowego wraz z powodami ich używania. Mimo że tabela nie dostarcza szczegółowych informacji odnośnie postępowania z opcjami w oknie dialogowym Właściwości pola tekstowego, to jednak pozwala zorientować się w zakresie dostępnych opcji.

Uwagi : 

  • Jeśli jest projektowany szablon formularza zgodny z przeglądarką, niektóre funkcje w oknie dialogowym Właściwości pola tekstowego nie są dostępne. Nie są na przykład obsługiwane podziały akapitów.

  • Jeśli szablon formularza jest oparty na bazie danych, schemacie lub innym istniejącym źródle danych, nie można dostosowanie wszystkich właściwości formantu. Na przykład można zmienić rozmiar kontrolki, ale nie jego nazwy pola lub grupy, które pochodzą z istniejącego źródła danych.

Karta

Zadanie

Szczegóły

Dane

Zmiana nazwy pola skojarzonego

Podczas projektowania szablonu formularza nowy, pusty, można zmienić domyślne pole lub grupie nazwę formant do elementu, który jest łatwiejsza do zidentyfikowania podczas pracy ze źródłem danych. Na przykład pole o nazwie "Sprzedawca" jest bardziej czytelna niż pola "pole1".

Uwaga : Zmiana nazwy pola nie powoduje zmiany powiązania między polem tekstowym a polem źródła danych. Aby powiązać pole tekstowe z innym polem źródła danych, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, a następnie kliknąć polecenie Zmień powiązanie w menu skrótów.

Dane

Zmiana typu danych

Podczas projektowania nowego, pustego szablonu formularza można zmienić domyślny typ danych dla formantu. Domyślnym typem danych dla pola tekstowego jest typ danych Tekst (string), ale można zmienić to ustawienie. Jeśli na przykład w polu Wielkość transakcji użytkownicy mają wprowadzać wartości walutowe w złotówkach, jako typ danych pola można ustawić typ danych Pełna liczba (integer), a następnie wybrać takie opcje formatowania, aby wartości wprowadzone w tym polu były wyświetlane z symbolem waluty „zł”.

Dodatkowe informacje o typach danych

W poniższej tabeli przedstawiono typy danych, których można używać z polami tekstowymi:

Typ danych

Opis

Tekst (string)

Typ danych przeznaczony do wprowadzania nazwisk, adresów, numerów telefonów, numerów PESEL i tak dalej.

Pełna liczba (integer)

Typ danych przeznaczony do wprowadzania dodatnich lub ujemnych liczb całkowitych, na przykład 1234, –1234 lub 1,234 zł.

Ułamek dziesiętny (double)

Liczby w formie ułamków dziesiętnych, na przykład 1234,12; -1234,12 lub 1234,12 zł.

Prawda/Fałsz (boolean)

Typ danych przeznaczony do wprowadzania wartości „prawda” (1) lub „fałsz” (0).

Hiperłącze (anyURI)

Typ danych przeznaczony do wprowadzania hiperłączy, takich jak ścieżki UNC (Universal Naming Convention) lub adresy URL (Uniform Resource Locator).

Data (date)

Typ danych przeznaczony do wprowadzania dat, na przykład 2007-03-14 lub 14 marca 2007.

Godzina (time)

Typ danych przeznaczony do wprowadzania wartości oznaczających godziny, na przykład 9:46:55 lub 21:46.

Data i godzina (dateTime)

Typ danych przeznaczony do wprowadzania dat i godzin jednocześnie, na przykład 2007-03-14 11:30

Dane

Określanie wartości domyślnej

Jeśli domyślny tekst ma być wyświetlany w formancie po pierwszym otwarciu formularza, możesz wpisać tekst w polu wartość. Można również używać wartości innego pola w źródle danych jako wartość domyślną dla kontrolki. Wartości domyślne różnią się od tekstu zastępczego (opisano w dalszej części tego artykułu) w tym są zawsze zapisywane jako dane w pliku formularza (XML).

Dane

Wyświetlanie wyników obliczeń

Aby wyświetlić wyniki obliczeń w kontrolce, możesz kliknąć pozycję Wstaw formułę Obraz przycisku obok pola wartości, aby skojarzyć kontrolki formuł i funkcji. Na przykład można utworzyć formułę, która sumuje wartości w kolumnie w tabeli powtarzanej przy użyciu pola tekstowego w połączeniu z funkcją Suma . Lub funkcji dziś można skojarzyć z określonym polu tekstowym, aby po otwarciu formularza bieżącej daty są wyświetlane w tym polu tekstowym.

Dane

Określanie pola tekstu jako wymaganego

Aby w sposób wizualny przypominać użytkownikom o konieczności wpisania danych do formantu, należy zaznaczyć pole wyboru Nie może być puste. Po otwarciu formularza przez użytkownika w formancie pojawi się czerwona gwiazdka przypominająca o tym, że nie wolno zostawić tego formantu pustego. Użytkownicy nie będą mogli przesłać danych bez wprowadzenia wartości do formantu.

Dane

Dodawanie sprawdzania poprawności danych

Kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności danych, aby określić reguły sprawdzania poprawności danych dla kontrolki. Na przykład, w razie potrzeby numery części wprowadzane w określonym formacie — trzy numery, a następnie łącznika, a następnie dwie cyfry — sprawdzanie poprawności danych można użyć, aby upewnić się, że użytkownicy są zgodne z tego wzorca.

Dane

Zastosowanie reguł

Po kliknięciu przycisku Reguły można utworzyć regułę powodującą wykonanie jednej lub kilku akcji automatycznie po zmianie przez użytkownika wartości w formancie. Jeśli na przykład użytkownik wpisze liczbę większą niż 10 w polu tekstowym Ilość w formularzu zamówienia, odpowiednio zdefiniowana reguła może spowodować wyświetlenie okna dialogowego z komunikatem „Zamówienie więcej niż 10 różnych towarów jednocześnie może spowodować opóźnienie wysyłki”. Za pomocą reguł można także automatycznie pobierać zaktualizowane informacje z zewnętrznego źródła danych. W formularzu zakupu akcji można na przykład utworzyć regułę, która będzie pobierać i wyświetlać w polu tekstowym bieżące kursy giełdowe po otwarciu formularza albo na życzenie użytkownika.

Wyświetlanie

Wyświetlanie tekstu zastępczego

Aby dostarczyć użytkownikom wskazówek, jakie dane należy wprowadzać w polu tekstowym, można wpisać tekst instruktażowy w polu Symbol zastępczy. Na przykład w polu tekstowym Liczba noclegów w hotelu można wprowadzić tekst zastępczy podpowiadający użytkownikom, jakiego typu dane powinni wprowadzić.

Tak jak wartość domyślna tekst zastępczy pojawia się wewnątrz kontrolki wprowadzania tekstu po pierwszym otwarciu formularza. Jednak tekst zastępczy różni się od wartości domyślnych trzy następujące sposoby:

  • Teks zastępczy nie jest zapisywany jako dane w pliku formularza (xml).

  • W odróżnieniu od wartość domyślną, którą jest wyświetlany jako zwykły tekst wewnątrz kontrolki, tekst zastępczy zawsze będzie wyświetlany jako wygaszony.

  • W odróżnieniu od wartość domyślna tekst zastępczy nie jest obsługiwana w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Wyświetlanie

Nadawanie polu tekstowemu atrybutu tylko do odczytu

Aby uniemożliwić użytkownikom zmienianie zawartości formantu, zaznacz tylko do odczytu pola wyboru. Na przykład użycie pola tekstowego, aby wyświetlić wyniki formuły, możesz przekonwertować pole tekstowe aby uniemożliwić użytkownikom zastępowania wynik jest tylko do odczytu. Mimo że pola tekstowego jako tylko do odczytu nie jest wyświetlana jako wygaszona w formularzu, użytkownicy nie będą mogli wpisywać informacje w polu tekstowym.

Wyświetlanie

Wyłączanie sprawdzania pisowni lub funkcji Autouzupełnianie

Aby zapobiec sprawdzaniu przez użytkowników pisowni w tekście wewnątrz formantu służącego do wprowadzania tekstu lub uniemożliwić automatyczne ponowne używanie poprzednich wpisów w tym formancie, należy wyczyścić pola wyboru Włącz moduł sprawdzania pisowni i Włącz autouzupełnianie, które są domyślnie zaznaczone. Można na przykład wyłączyć sprawdzanie pisowni dla pól tekstowych wyświetlających nazwy własne. Jeśli formularz będzie udostępniany wielu osobom, można wyłączyć Autouzupełnianie, aby zapewnić prywatność danych.

Wyświetlanie

Zezwalanie użytkownikom na wpisywanie wielu wierszy tekstu

Aby w polu tekstowym wyświetlać więcej niż jeden wiersz tekstu, należy zaznaczyć pole wyboru Wielowierszowe. Następnie można zdecydować, czy w polu tekstowym będą dozwolone podziały akapitów.

Wyświetlanie

Włączanie podziałów akapitów

Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Wielowierszowe i użytkownicy mają mieć możliwość wpisywania informacji do pola tekstowego w postaci wielu akapitów, należy zaznaczyć pole wyboru Podziały akapitów. Ta funkcja jest przydatna na przykład wtedy, gdy użytkownicy będą wpisywać w polu tekstowym odpowiedzi w formie eseju, a dane powinny być wprowadzane w formacie zwykłego tekstu, ponieważ będą przesyłane do bazy danych. W przypadku, gdy pole wyboru Wielowierszowe jest zaznaczone w szablonie formularza zgodnym z przeglądarką, nie ma możliwości wyczyszczenia pola wyboru Podziały akapitów.

Wyświetlanie

Włączanie zawijania tekstu

Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Wielowierszowe, program InfoPath automatycznie zaznaczy pole wyboru Zawijanie tekstu, aby podczas wpisywania tekst był przenoszony z jednego wiersza do drugiego. Jeśli zawijanie tekstu jest włączone, można także wybrać opcje przewijania, dostępne na liście Przewijanie. Można na przykład włączyć domyślne wyświetlanie pasków przewijania, kiedy tekst wpisany przez użytkownika w danym polu nie może zostać wyświetlony w całości. Aby opcje przewijania działały poprawnie, pole tekstowe musi mieć stałą wysokość i szerokość. W przypadku, gdy pole wyboru Wielowierszowe jest zaznaczone w szablonie formularza zgodnym z przeglądarką, nie ma możliwości wyczyszczenia pola wyboru Zawijanie tekstu ani określenia opcji na liście Przewijanie.

Wyświetlanie

Ograniczanie liczby znaków

Aby ograniczyć liczbę znaków w polu tekstowym, należy zaznaczyć pole wyboru Ogranicz pole tekstowe do, a następnie wpisać dozwoloną liczbę znaków. Jeśli na przykład jest tworzony szablon formularza dla działu kadr, można użyć tej funkcji do zapobiegania wpisywaniu przez użytkowników w polu Identyfikator pracownika więcej niż pięciu znaków. Jeśli szablon formularza jest połączony z bazą danych lub z zewnętrznym schemat XML, a źródło danych ma wymagania odnośnie liczby znaków, program Microsoft Office InfoPath automatycznie wyświetli komunikat o błędzie sprawdzania poprawności danych w przypadku, gdy użytkownik przekroczy narzucone limity, wypełniając formularz oparty na tworzonym szablonie. Aby spowodować natychmiastowe przejście kursora do następnego formantu w formularzu po osiągnięciu przez użytkownika limitu liczby znaków przewidzianego dla danego formantu, należy zaznaczyć pole wyboru Automatycznie przejdź do następnego formantu po osiągnięciu limitu. Ustawianie automatycznego przechodzenia kursora do następnego formantu nie jest obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Wyświetlanie

Dodanie formatowania warunkowego

Kliknij pozycję Formatowanie warunkowe, aby otworzyć okno dialogowe Formatowanie warunkowe, w którym można zmienić wygląd formantu, w tym jego widoczności, na podstawie wartości, które użytkownicy wprowadzają w formularzu. Na przykład w szablonie formularza raport sprzedaży służy formatowania warunkowego alert użytkownika, że kwota wydatków jest większa niż wartość budżetowego.

Rozmiar

Dostosowywanie rozmiaru, dopełnienia i marginesów

Rozmiar kontrolki można ręcznie określić, wprowadzając wartości w polach Wysokość i Szerokość. Można również dostosować odstępy wewnątrz i na zewnątrz kontrolki przez zmianę dopełnienia, czyli ilość miejsca buforu otaczającego zawartość formantu, marginesy, czyli wielkość odstępu między krawędziami formantu oraz otaczającego tekstu lub formanty w szablonie formularza.

Rozmiar

Wyrównywanie pola tekstowego i jego etykiety

Aby lepiej wyrównać tekst wewnątrz kontrolki z jego etykietą, kliknij przycisk Wyrównaj. InfoPath automatycznie dostosowywany tak wysokość, dopełnienie z dołu i marginesów na dole formantu w razie potrzeby.

Zaawansowane

Określanie etykietki ekranowej

Aby wyjaśniającą wyświetlane w przypadku użytkowników umieść wskaźnik myszy na kontrolki, wpisz tekst, który ma być w polu etykietka ekranowa. Ułatwienia dostępu, takich jak ekranu narzędzi, składających się na ekranie przeglądania informacji na temat dostępnych jako syntezatora mowy lub odświeżać wyświetlanie Braille'a często pomocą takich etykietek ekranowych interpretować informacje użytkownikom.

Zaawansowane

Zmienianie indeksu kolejności dostępu

Możesz zmienić położenie formantu w kolejności dostępu szablonu formularza. Kolejność tabulacji odpowiada kolejności, w której fokusu w formularzu z jednego pola lub obiektu do następnego jako użytkowników, naciśnij klawisz TAB lub SHIFT + TAB. Domyślnym ustawieniem indeksu dla wszystkich formantów w szablonie formularza jest równy 0, ale kolejność zaczyna się od 1. Oznacza to, że każdy formant od 1 w polu indeks będą kontrolowane najpierw gdy użytkownicy naciśnij klawisz TAB. Żadnej kontrolki z 2 w polu indeks będą kontrolowane drugi itd. Wszystkie formanty z 0 w polu indeks rozpocznie ostatniej w kolejności tabulacji. Jeśli chcesz pominąć formanty w kolejności tabulacji, należy wprowadzić wartość -1 w polu indeks.

Zaawansowane

Przypisywanie skrótu klawiaturowego

W polu klawisz dostępu, aby określić skrót klawiaturowy można wpisać literę lub liczbę. Skróty klawiaturowe umożliwiają przechodzenie do kontrolki przez naciśnięcie kombinacji klawiszy, a nie, przenosząc wskaźnik myszy. Jeśli chcesz używać skrótów klawiaturowych w szablonie formularza, należy poinformować użytkowników o ich istnieniu. Może być na przykład wpisz (ALT + S) , po etykiecie pola tekstowego, aby umożliwić użytkownikom wiedzieli, że jest skrótu klawiaturowego dla pola tekstowego sprzedawcy.

Zaawansowane

Określanie lub dostosowywanie akcji scalania

Kliknij pozycję Ustawienia korespondencji seryjnej, aby określić sposób wyświetlania danych, który użytkownicy będą wprowadzać w formancie po kilku formularzy są łączone. Można na przykład prefiks tekst z pola tekstowego z określonego wyrazu lub elementy pola Separatory tekstu średnikami.

Zaawansowane

Uzyskiwanie identyfikatora ViewContext dla pola tekstowego

Wartość ViewContext służy do identyfikowania formantu w kodzie. Na przykład jeśli znasz wartość ViewContext umożliwia tej wartości przy użyciu metody ExecuteAction obiektu widoku programowo wykonywać akcję edycji na dane XML, które jest powiązane z formantem.

Zaawansowane

Określanie i dostosowywanie zakresu wprowadzanych danych

Kliknij przycisk Zakres wprowadzanych danych, aby określić typ danych wejściowych użytkownika jest przeznaczony dla kontrolki. Może to zwiększyć rozpoznawanie pisma ręcznego i mowy kontrolki. Na przykład jeśli korzystasz z zakresu wejściowego IS_URL kontrolki, programu InfoPath wie, aby zignorować spacje między wyrazami.

Formularze przeglądarki

Dostosowywanie ustawień przesyłania danych z powrotem do serwera

Zostanie wyświetlona karta formularzy obsługiwanych w przeglądarce tylko podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. Umożliwia do kontrolki czy dane są przesyłane do serwera, gdy użytkownikom zmienianie danych w polu tekstowym.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×