Sposób obsługi zer wiodących oraz dokładność w kodach liczbowych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Czasami w danych programu Office Excel są używane dane takie jak numery PESEL, numery telefonu lub kody pocztowe. Każda z tych wartości jest kodem liczbowym, który nie jest używany w obliczeniach, ale mimo to może być przechowywany jako liczba. Program Excel usuwa z takich wartości zera wiodące, chociaż powinny one pozostać w odpowiednich miejscach. W tym artykule przedstawiono, jak w programie Excel można obsługiwać zera wiodące w kodach liczbowych.

W przypadku używania numerów kart kredytowych lub innych kodów liczbowych składających się z więcej niż 16 cyfr należy użyć formatu tekstowego, ponieważ w programie Excel maksymalna dokładność wynosi 15 cyfr i każda następna cyfra jest zaokrąglana w dół do zera.

W tym artykule

Domyślne usuwanie zer wiodących przez format liczbowy

Stosowanie formatu niestandardowego lub specjalnego w celu zachowania zer wiodących

Używanie formuły lub kolumny obliczeniowej

Zaokrąglanie w dół kodów liczbowych kart kredytowych

Konwertowanie kodu liczbowego na format tekstowy

Domyślne usuwanie zer wiodących przez format liczbowy

Kody liczbowe są wprowadzane w skoroszycie programu Excel na wiele sposobów. Można je po prostu wpisać lub skopiować i wkleić z innego programu. Można też otworzyć plik tekstowy lub zaimportować dane ze źródła danych takiego jak baza danych programu Access. Kody liczbowe są w wielu przypadkach konwertowane w programie Excel na format liczbowy lub format ogólny. Domyślnie te formaty powodują usunięcie wszelkich zer wiodących oraz — zależnie od długości liczby — użycie notacji naukowej. Program Excel po prostu traktuje kod liczbowy jak zwykłą liczbę, a w kodach liczbowych zera wiodące powinny pozostać w odpowiednich miejscach.

Liczba
kodu

Fikcyjny przykład

Zachowanie domyślne
(zależnie od szerokości komórki)

Numer
PESEL

012345678

123456789
1,2E+08

Telefon

0014255550177

14255550177
1,4E+10

Pocztowy
kodu

00123

123

Takie zachowanie programu może pozostać niezauważone w przypadku korzystania z długiej listy kodów liczbowych. Dlatego ważna jest znajomość tego problemu, szczególnie jeśli dane są używane w innych programach. Wprawdzie można przekonwertować format liczbowy na format tekstowy, ale taka konwersja może być niepożądana, szczególnie w przypadku obszernych list zawierających długie liczby, ponieważ może to zwiększyć rozmiar skoroszytu.

Stosowanie formatu niestandardowego lub specjalnego w celu zachowania zer wiodących

Jeśli problem ma zostać rozwiązany tylko w obrębie określonego skoroszytu (gdy dane nie są używane przez inny program jako dane źródłowe), a kody liczbowe zawierają mniej niż 16 cyfr, w celu zachowania zer wiodących można zastosować format niestandardowy lub specjalny.

Dodatkowo, niektóre cyfry w kodach liczbowych można oddzielić, dodając nawiasy i łączniki do formatu niestandardowego. Aby na przykład numer telefonu był bardziej czytelny, można umieścić numer kierunkowy w nawiasach i rozdzielić cyfry łącznikami.

Liczba
kodu

Fikcyjny przykład

Format liczb i
nowe zachowanie

Numer
PESEL

012345678

00000000000 
00123456789 

Telefon

0012345556789

(0-00) 000-00-00 
(0-12) 123-45-67 

Pocztowy
kodu

00123

00-000 
00-123 

Procedura   

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, które mają zostać sformatowane.

  Jak zaznaczyć komórkę lub zakres

  Aby zaznaczyć

  Wykonaj następujące czynności

  Pojedynczą komórkę

  Kliknij komórkę lub przejdź do niej, naciskając klawisze strzałek.

  Zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij zaznaczenie do ostatniej komórki lub przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT, naciskając klawisze strzałek, aby rozszerzyć zaznaczenie.

  Można również zaznaczyć pierwszą komórkę zakresu, a następnie nacisnąć klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie, używając klawiszy strzałek. Aby wyłączyć rozszerzanie zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisz F8.

  Duży zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie kliknij ostatnią komórkę zakresu, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT. Aby wyświetlić ostatnią komórkę, być może trzeba będzie użyć funkcji przewijania.

  Wszystkie komórki arkusza

  Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

  Select All button

  Aby zaznaczyć cały arkusz, można również nacisnąć klawisze CTRL+A.

  Uwaga : Jeśli arkusz zawiera dane, naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Naciśnięcie klawiszy CTRL+A po raz drugi powoduje zaznaczenie całego arkusza.

  Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek

  Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie przytrzymaj klawisz CTRL i zaznacz inne komórki lub zakresy.

  Można także zaznaczyć pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8, aby dodać do zaznaczenia kolejne niesąsiadujące komórki lub ich zakres. Aby wyłączyć dodawanie komórek lub zakresów do zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8.

  Uwaga : Nie można anulować zaznaczenia nieprzylegającej komórki lub zakresu komórek bez anulowania całego zaznaczenia.

  Cały wiersz lub kolumnę

  Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

  Worksheet headings

  Nagłówek wiersza

  Nagłówek kolumny

  Można też zaznaczać komórki w wierszu lub kolumnie, zaznaczając pierwszą komórkę, a następnie naciskając kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI (W PRAWO lub W LEWO dla wierszy, W GÓRĘ lub W DÓŁ dla kolumn).

  Uwaga : Jeśli wiersz lub kolumna zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje zaznaczenie wierszy lub kolumn do ostatniej użytej komórki. Powtórne naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI zaznacza cały wiersz lub kolumnę.

  Przylegające wiersze lub kolumny

  Przeciągnij wskaźnik myszy przez nagłówki wierszy lub kolumn albo zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie zaznacz ostatni wiersz lub kolumnę, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT.

  Nieprzylegające wiersze lub kolumny

  Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza w pierwszym wierszu lub kolumnie zaznaczenia, następnie klikaj nagłówki następnych wierszy lub kolumn, które chcesz dodać do zaznaczenia, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL.

  Pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu lub w kolumnie

  Zaznacz komórkę w wierszu lub w kolumnie, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).

  Pierwsza lub ostatnia komórka w arkuszu lub w tabeli programu Microsoft Office Excel

  Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+HOME, aby zaznaczyć pierwszą komórkę w arkuszu lub na liście programu Excel.

  Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+END, aby zaznaczyć ostatnią komórkę, która zawiera dane lub formatowanie, w arkuszu lub na liście programu Excel.

  Komórki do ostatniej użytej komórki w arkuszu (dolny prawy róg).

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+END, aby rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej użytej komórki na arkuszu (w prawym dolnym rogu).

  Komórki do początku arkusza.

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+HOME, aby rozszerzyć zaznaczenie do początku arkusza.

  Więcej lub mniej komórek niż komórki znajdujące się w aktywnym zaznaczeniu

  Przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij ostatnią komórkę, którą chcesz dołączyć do nowego zaznaczenia. Prostokątny obszar między komórka aktywna a komórką klikniętą stanie się nowym zaznaczeniem.

  Porada : Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku obok pozycji Liczba.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W polu Kategoria kliknij opcję Niestandardowe, a następnie w polu Typ wpisz format liczbowy, taki jak 00000000000 dla numeru PESEL lub 00-000 dla kodu pocztowego.

  Porada : Można także kliknąć opcję Specjalne, a następnie wybrać opcję Kod pocztowy, Numer telefonu - 6 cyfr, Numer telefonu - 7 cyfr lub Numer PESEL.

  Więcej informacji na temat kodów niestandardowych można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Używanie formuły lub kolumny obliczeniowej

W przypadku korzystania z innego programu, który używa danych w skoroszycie jako danych źródłowych, należy sprawdzić, w jaki sposób ten program obsługuje zera wiodące. Na przykład w skoroszycie mogą znajdować się adresy, które mają zostać użyte jako dane źródłowe do korespondencji seryjnej i jedna z kolumn może zawierać kod pocztowy w formacie niestandardowym 00-000. Program Office Access zachowuje zera wiodące, ale program Office Word je usuwa. W przypadku programu Word, aby zapobiec usunięciu zer wiodących, można określić kolumnę obliczeniową jako pole z kodem pocztowym w korespondencji seryjnej.

Liczba
kodu

Fikcyjny przykład
(w komórce A1)

Funkcja tekst i
nowe zachowanie

Numer
PESEL

012345678

=TEKST(A1;"00000000000")
00123456789

Telefon

0012345556789

=TEKST(A1;"(0-00) 000-00-00")
(0-12) 123-45-67

Pocztowy
kodu

00123

=TEKST(A1;"00-000")
00-123

Zaokrąglanie w dół kodów liczbowych kart kredytowych

Maksymalna dokładność w programie Excel to 15 cyfr znaczących, co oznacza, że dla każdej liczby zawierającej 16 lub więcej cyfr, takiej jak numer karty kredytowej, ostatnia cyfra jest zaokrąglana w dół do zera.

Liczba
kodu

Fikcyjny przykład

Zachowanie domyślne
(zależnie od szerokości komórki)

Karta
kredytowa

0123456789012345

1,23457E+14

Nawet w przypadku użycia niestandardowego formatu liczbowego program Excel zaokrągli liczbę w dół do zera (również wtedy, gdy nie będzie ona zawierać zera wiodącego).

Liczba
kodu

Fikcyjny przykład

Format liczb i
nowe zachowanie

Karta
kredytowa
(z
zerem
wiodącym)

0123456789012345

0000-0000-0000-0000
0123-4567-8901-2345

Karta
kredytowa
(bez
zera
wiodącego)

1234567890123456

0000-0000-0000-0000
1234-5678-9012-3450

W przypadku kodów liczbowych zawierających 16 lub więcej cyfr należy użyć formatu tekstowego.

Początek strony

Konwertowanie kodu liczbowego na format tekstowy

Aby przekonwertować kod liczbowy, taki jak numer karty kredytowej, na format tekstowy, można wykonać następujące czynności:

Użycie znaku apostrofu

W przypadku małego zestawu liczb można wpisać znak apostrofu (') przed kodem liczbowym, a następnie dodać ponownie zera wiodące.

Przekonwertowanie liczby na tekst podczas importowania danych tekstowych

W trzecim kroku Kreatora importu tekstu (na karcie Dane w grupie Pobierz dane zewnętrzne należy kliknąć przycisk Z tekstu) można zaznaczyć kolumnę danych zawierającą numer karty kredytowej, a następnie jawnie wybrać opcję Tekst jako format danych w kolumnie.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×