Sortowanie i grupowanie danych w widoku danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Microsoft Office SharePoint Designer 2007 ułatwia sortowanie i grupowanie danych w widoku danych.

Podczas sortowania danych w widoku danych następuje modyfikacja kolejności wyświetlania danych. Sortowanie to technika pozwalająca ponownie rozmieścić rekordy w taki sposób, aby ułatwić zrozumienie danych. Typowym przykładem kolejności sortowania jest kolejność alfabetyczna lub liczbowa. Są także dostępne sortowania zaawansowane oparte na wyrażeniu.

Podczas grupowania dane w widoku danych są grupowane według określonego kryterium. Sortowanie i grupowanie są czynnościami powiązanymi z sobą: aby pogrupować pola, należy najpierw określić kolejność sortowania. Na przykład podstawową formą grupowania jest sortowanie alfabetyczne listy produktów w taki sposób, aby produkty zaczynające się od litery „A” były wyświetlane razem. Każdą grupę w widoku danych można rozwinąć lub zwinąć, korzystając z nagłówka grupy.

Jeżeli dane w widoku danych są sortowane lub grupowane za pomocą programu Office SharePoint Designer 2007, domyślnie widok danych zawiera określone przez użytkownika sortowanie danych lub kolejność grupy. Do widoku danych można dodać również pasek narzędzi, który umożliwia osobom odwiedzającym witrynę sortowanie lub grupowanie danych za pomocą przeglądarki. Łącza do dodatkowych informacji o dodawaniu takiego paska narzędzi można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Aby utworzyć przykładowych danych i widok danych, które są używane w poniższym przykładzie lub dowiedzieć się więcej na temat widoków danych, zobacz Tworzenie widoku danych.

Co chcesz zrobić?

Sortowanie danych

Tworzenie zamówienia sortowanie zaawansowane

Usuwanie kolejności sortowania

Grupowanie danych

Usuwanie grupowania kolejność

Sortowanie danych

Sortowanie danych umożliwia przedstawienie informacji w kolejności, która najlepiej odpowiada potrzebom użytkownika, zamiast w kolejności pierwotnego wprowadzenia danych. Firma Northwind Traders, która zajmuje się sprzedażą wyszukanych potraw, utworzyła na przykład widok danych z listą produktów. Aby ułatwić znajdowanie produktów na liście, można zaproponować posortowanie alfabetyczne listy według nazwy produktu.

Istnieje również możliwość posortowania wielu pól przez dodanie do listy kolejności sortowania większej liczby pól. Aby na przykład ułatwić znajdowanie produktów na liście, widok danych można posortować w taki sposób, aby wyświetlić listę produktów według kategorii, a następnie według nazwy produktu w ramach każdej kategorii.

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych, który chcesz posortować.

 2. Kliknij widok danych prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

  Można również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 3. Na liście Typowe zadania widoku danych kliknij polecenie Sortuj i grupuj.

 4. W oknie dialogowym Sortowanie i grupowanie w obszarze Dostępne pola kliknij pole, według którego chcesz posortować, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Jeżeli w obszarze Dostępne pola nie będą wyświetlane żadne pola, kliknij dwukrotnie przycisk Więcej pól, kliknij pole, według którego chcesz posortować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby kontynuować przykład firmy Northwind Traders i alfabetycznie posortować przykładowe dane według nazwy produktu, kliknij pole ProductName.

 5. W obszarze Właściwości sortowania wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby posortować pole od najniższej do najwyższej wartości (na przykład A, B, C lub 1, 2, 3), kliknij przycisk Rosnąco.

  • Aby posortować pole od najwyższej do najniższej wartości (na przykład Z, Y, X lub 3, 2, 1), kliknij przycisk Malejąco.

   Aby zmienić kolejność sortowania pola z rosnącej na malejącą lub na odwrót, kliknij dwukrotnie pole na liście Kolejność sortowania. Trójkąt obok nazwy pola wskazuje, czy pole jest posortowane w kolejności rosnącej, czy malejącej.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Widok danych przedstawiający produkty w kolejności alfabetycznej według nazwy produktu

  Lista produktów firmy Northwind Traders została obecnie posortowana według jednego pola: ProductName. Następnie można posortować listę według wielu pól.

 7. Aby posortować listę według wielu pól, dodaj więcej pól do listy Kolejność sortowania.

  Aby na przykład posortować listę produktów według kategorii, a następnie według nazwy produktu w ramach każdej kategorii, do kolejności sortowania należy dodać pole CategoryID. W obszarze Dostępne pola kliknij pole CategoryID, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Pola CategoryID oraz ProductName znajdują się teraz na liście Kolejność sortowania.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Istnieje również możliwość zmiany kolejności sortowania pól. Aby zmienić kolejność pól, kliknij pole na liście Kolejność sortowania, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

  Przykładowa lista produktów firmy Northwind Traders została posortowana najpierw według pola ProductName, a następnie według pola CategoryID. Aby posortować listę produktów najpierw według pola CategoryID, a następnie według pola ProductName, na liście Kolejność sortowania kliknij pozycję CategoryID, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę.

  Okno dialogowe Sortowanie i grupowanie wyświetlające najpierw pole CategoryID, a potem ProductName

  Wynikiem jest lista posortowana najpierw według pola CategoryID, a następnie według pola ProductName.

  Widok danych przedstawiający produkty posortowane najpierw według kategorii, a następnie według nazwy produktu

Początek strony

Tworzenie zaawansowanej kolejności sortowania

W niektórych sytuacjach może być potrzebne utworzenie kolejności sortowania z zastosowaniem bardziej zaawansowanych kryteriów niż te określone w oknie dialogowym Sortowanie i grupowanie. Firma Northwind Traders chce na przykład posortować widok danych w taki sposób, aby produkty były wyświetlane według całkowitej wartości produktów znajdujących się obecnie w magazynie. W takim wypadku istnieje możliwość posortowania danych za pomocą wyrażenia XPath utworzonego przy użyciu opcji znajdujących się w oknie dialogowym Sortowanie zaawansowane.

W programie Office SharePoint Designer 2007 wyrażenie XPath pozwala tworzyć zaawansowane kolejności sortowania. XPath to język służący do lokalizowania i przetwarzania informacji w dokumencie XML. Konstruktor wyrażeń XPath udostępnia technologię IntelliSense dla języka XPath, która umożliwia zarówno początkującym, jak i zaawansowanym użytkownikom tworzenie wyrażeń XPath służących do wykonywania złożonych kolejności sortowania na danych.

Sortowanie za pomocą wyrażenia XPath odbywa się na pliku XML, który stanowi podstawę danych. Jeżeli zaawansowana kwerenda XPath jest wykonywana na źródle danych SQL, takim jak lista lub biblioteka programu Microsoft SharePoint albo baza danych SQL, przed zastosowaniem kolejności sortowania za pomocą wyrażenia XPath dane są renderowane w formacie XML, tak więc kolejność sortowania może działać wolniej niż oczekiwano.

 1. W oknie dialogowym Sortowanie i grupowanie w obszarze Właściwości sortowania kliknij przycisk Edytuj wyrażenie sortowania.

  Konstruktora wyrażeń XPath można otworzyć, klikając dwukrotnie przycisk Dodaj wyrażenie sortowania w obszarze Dostępne pola w oknie dialogowym Sortowanie i grupowanie.

  W oknie dialogowym Sortowanie zaawansowane w obszarze Wybierz pole do wstawienia kliknij dwukrotnie pole, które chcesz wstawić do wyrażenia. Aby wstawić pełną ścieżkę pola, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij dwukrotnie pole.

  Aby na przykład posortować dane według całkowitej wartości produktów w magazynie, kliknij dwukrotnie pozycję UnitsInStock. Pozycja UnitsInStock jest wyświetlana w oknie Edytowanie wyrażenia XPath.

 2. W oknie Edytowanie wyrażenia XPath ustaw punkt wstawiania zaraz za nazwą pola, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  Zostanie wyświetlona lista operatorów wyrażenia XPath udostępnianych przez technologię IntelliSense. Dzięki technologii IntelliSense dla języka XPath można korzystać z listy dostępnych pól lub funkcji, które są prawidłowe w kontekście wyrażenia.

 3. Na liście operatorów udostępnianych przez technologię IntelliSense kliknij dwukrotnie odpowiedni operator.

  W tym przykładzie kliknij dwukrotnie gwiazdkę (*). Zostanie wyświetlona lista technologii IntelliSense z dostępnymi polami.

 4. Na liście dostępnych pól kliknij dwukrotnie odpowiednie pole.

  Aby utworzyć zaawansowaną kolejność sortowania w przykładzie firmy Northwind Traders, kliknij dwukrotnie pole UnitPrice. Końcowe wyrażenie ma następującą postać:

  Wyrażenie XPath dla kolumn obliczeniowych wyświetlane w oknie Edytowanie wyrażenia XPath

  Na dole okna Konstruktora wyrażeń XPath jest wyświetlany podgląd wyników filtru, który odzwierciedla wyrażenie tworzone w oknie Edytowanie wyrażenia XPath.

Początek strony

Usuwanie kolejności sortowania

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych, z którego chcesz usunąć kolejność sortowania.

 2. Kliknij widok danych prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

  Można również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 3. Na liście Typowe zadania widoku danych kliknij polecenie Sortuj i grupuj.

 4. W oknie dialogowym Sortowanie i grupowanie w obszarze Kolejność sortowania kliknij pole, które chcesz usunąć z kolejności sortowania, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Aby usunąć całe sortowanie z widoku danych, usuń wszystkie pola z kolejności sortowania.

Początek strony

Grupowanie danych

Aby pogrupować dane należy najpierw utworzyć kolejność sortowania. Zobacz sekcję wcześniejszych Sortowanie danych.

Podczas grupowania danych w widoku danych można dla każdego pola w kolejności sortowania wyświetlić nagłówek lub stopkę dla grupy i określić, czy grupa ma być domyślnie rozwinięta, czy zwinięta. Grupy można także zachować razem podczas wyświetlania kolejnych stron widoku danych i wyświetlić nazwy kolumn oraz sumy dla każdej grupy.

Dane są grupowane za pomocą pierwszego pola w kolejności sortowania. W pierwszej części tego artykułu widok danych z produktami firmy Northwind Traders został na przykład posortowany według pola CategoryID, a następnie według pola ProductName. Ponieważ pierwszym polem w kolejności sortowania jest CategoryID, dane zostaną pogrupowane według identyfikatora kategorii.

Aby jeszcze bardziej ułatwić przeglądanie widoku danych, produkty zostaną teraz pogrupowane według kategorii, co umożliwi rozwijanie i zwijanie każdej kategorii.

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych, który chcesz pogrupować.

 2. Kliknij widok danych prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

  Można również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 3. Na liście Typowe zadania widoku danych kliknij polecenie Sortuj i grupuj.

  Jeżeli w przykładzie firmy Northwind Traders została wcześniej utworzona kolejność sortowania, to w obszarze Kolejność sortowania powinno być widoczne pole CategoryID, a po nim pole ProductName. Jeżeli dla widoku danych nie skonfigurowano żadnej kolejności sortowania, należy ją utworzyć, aby opcje w obszarze Właściwości grupy stały się dostępne.

 4. W oknie dialogowym Sortowanie i grupowanie na liście Kolejność sortowania kliknij pole, według którego chcesz pogrupować dane. Aby kontynuować przykład firmy Northwind Traders, kliknij pole CategoryID.

  Uwaga : Każde pole w kolejności sortowania może mieć oddzielne właściwości grupy, które będą do niego stosowane. Przed zastosowaniem właściwości grupy należy zaznaczyć odpowiednie pole.

 5. Aby wyświetlić nagłówek na początku każdej grupy, w obszarze Właściwości grupy zaznacz pole wyboru Pokaż nagłówek grupy, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby domyślnie wyświetlać rozwinięte grupy w widoku danych, kliknij pole wyboru Rozwiń grupę domyślnie. Aby kontynuować przykład firmy Northwind Traders, ustaw wyświetlanie nagłówka grupy, a następnie kliknij tę opcję.

  • Aby domyślnie wyświetlać zwinięte grupy w widoku danych, kliknij pole wyboru Zwiń grupę domyślnie.

 6. Aby wyświetlić na końcu każdej grupy stopkę, w której będą wyświetlane informacje na temat liczby rekordów w grupie, zaznacz pole wyboru Pokaż stopkę grupy.

  Po zaznaczeniu pola wyboru Pokaż nagłówek grupy lub Pokaż stopkę grupy zostanie udostępniony przycisk Grupowanie zaawansowane.

 7. Kliknij przycisk Grupowanie zaawansowane, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ukryć poszczególne rekordy na liście, zaznacz pole wyboru Zawsze ukrywaj szczegóły grup.

  • Aby pokazać wszystkie elementy w grupie na jednej stronie, nawet jeżeli suma przekracza określoną liczbę elementów, które można wyświetlić na liście, zaznacz pole wyboru Zachowaj grupy podczas stronicowania. Aby kontynuować przykład firmy Northwind Traders, kliknij tę opcję.

   Opcje stronicowania są dostępne na karcie Stronicowanie w oknie dialogowym Właściwości widoku danych. Na liście Typowe zadania widoku danych kliknij polecenie Właściwości widoku danych.

  • Aby w każdej grupie wstawić wiersz z nazwami kolumn, zaznacz pole wyboru Pokaż nazwy kolumn dla grupy.

  • Aby w każdej grupie wstawić wiersz z całkowitą liczbą rekordów w każdej grupie, zaznacz pole wyboru Pokaż sumy kolumn dla grupy.

   Widok danych posortowany według pola CategoryID oraz ProductName, a następnie pogrupowany według pola CategoryID

   W ramach przykładu firmy Northwind Traders został utworzony widok danych posortowany według pola CategoryID oraz ProductName, a następnie pogrupowany według pola CategoryID. Każda grupa ma nagłówek i będzie zawsze wyświetlana na tej samej stronie w widoku danych, ponieważ wybrano opcję Zachowaj grupy podczas stronicowania.

Początek strony

Usuwanie kolejności grupy

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych, z którego chcesz usunąć kolejność grupy.

 2. Kliknij widok danych prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

  Można również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 3. W oknie dialogowym Sortowanie i grupowanie w obszarze Kolejność sortowania kliknij pole, z którego chcesz usunąć kolejność grupy.

 4. W obszarze Właściwości grupy wyczyść pola wyboru Pokaż nagłówek grupy i Pokaż stopkę grupy.

  Uwaga : Każde pole w kolejności sortowania ma własne właściwości grupy. Aby usunąć wszystkie kolejności grupy z widoku danych, zaznacz każde pole w kolejności sortowania.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×