Sortowanie danych w zakresie lub tabeli

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Sortowanie danych jest integralną częścią analizy danych. Może zaistnieć potrzeba uporządkowania listy nazwisk w kolejności alfabetycznej, sporządzenia listy poziomów zapasów produktu od najwyższego do najniższego albo uporządkowania wierszy według kolorów lub ikon. Sortowanie pozwala szybko wyświetlić dane w sposób, który ułatwia lepsze ich zrozumienie, organizowanie i odnajdywanie potrzebnych informacji oraz podejmowanie skuteczniejszych decyzji.

Uwaga : Aby znaleźć największe lub najmniejsze wartości w zakresie komórek lub w tabeli, na przykład 10 najwyższych ocen albo 5 najniższych wartości sprzedaży, należy użyć Autofiltru lub formatowania warunkowego.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Filtrowanie danych w tabeli programu Excel lub zakresiei Dodawanie, zmienianie, znajdowanie i czyszczenie formatów warunkowych.

Co chcesz zrobić?

Informacje o sortowaniu

Sortowanie tekstu

Sortowanie liczb

Sortowanie dat lub godzin

Sortowanie według kolorów komórki, kolorów czcionki lub ikon

Sortowanie według listy niestandardowej

Sortowanie wierszy

Sortowanie według wielu kolumn lub wierszy

Sortowanie według częściowej wartości w kolumnie

Sortowanie jednej kolumny w zakresie komórek bez zmiany innych kolumn

Uzyskiwanie dodatkowych informacji na temat ogólnych problemów związanych z sortowaniem

Informacje o sortowaniu

Dane można sortować według tekstu (od A do Z lub od Z do A), liczb (od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych) oraz dat i godzin (od najstarszych do najnowszych i od najnowszych do najstarszych) w jednej lub większej liczbie kolumn. Można również sortować dane według listy niestandardowej (na przykład według listy zawierającej wartości Duży, Średni i Mały) lub według formatów, w tym według kolorów komórek, kolorów czcionek lub zestawów ikon. Zazwyczaj sortuje się kolumny, ale można też sortować według wierszy.

Kryteria sortowania dla tabeli programu Excel są zapisywane razem ze skoroszytem, aby można było ponownie zastosować sortowanie do tej tabeli za każdym razem po otwarciu skoroszytu, ale kryteria sortowania dla zakresu komórek nie są zapisywane. W celu zapisania kryteriów sortowania, tak aby można było ponownie zastosować sortowanie po otwarciu skoroszytu, warto użyć tabeli. Jest to szczególnie istotne w przypadku sortowania wielu kolumn lub sortowania, którego utworzenie zajmuje dużo czasu.

Po ponownym zastosowaniu sortowania wyświetlone wyniki mogą być inne z następujących powodów:

 • Zmodyfikowano, dodano lub usunięto dane w ramach zakresu komórek lub kolumny tabeli.

 • Zmieniły się wartości zwracane przez formułę i dla arkusza zostało wykonane ponowne obliczenie.

Początek strony

Sortowanie tekstu

 1. Zaznacz kolumnę danych alfanumerycznych w zakresie komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli zawierającej dane alfanumeryczne.

 2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Aby posortować dane rosnąco w porządku alfanumerycznym, kliknij przycisk Polecenie Sortuj od A do Z w programie Excel sortujące od A do Z lub od najmniejszej liczby do największej (Sortuj od A do Z).

 4. Aby posortować dane malejąco w porządku alfanumerycznym, kliknij przycisk Polecenie Sortuj od Z do A w programie Excel sortujące od Z do A lub od największej liczby do najmniejszej (Sortuj od Z do A).

Dane można również posortować z uwzględnieniem wielkości liter:

 1. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Sortuj.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 2. W oknie dialogowym Sortowanie kliknij przycisk Opcje.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje sortowania.

 3. W oknie dialogowym Opcje sortowania zaznacz pole wyboru Uwzględnij wielkość liter.

 4. Kliknij przycisk OK dwa razy.

 5. Aby ponownie zastosować sortowanie po zmianie danych, kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zastosuj ponownie.

Problem: sprawdzanie, czy wszystkie dane są przechowywane jako tekst    Jeśli kolumna, którą chcesz posortować, zawiera liczby przechowywane jako wartości liczbowe oraz liczby przechowywane jako tekst, sformatuj je wszystkie jako tekst. W przeciwnym razie liczby przechowywane jako wartości liczbowe zostaną posortowane przed liczbami przechowywanymi jako tekst. Aby sformatować wszystkie zaznaczone dane jako tekst, na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij przycisk Formatuj czcionkę komórki, kliknij kartę Liczby, a następnie w obszarze Kategoria kliknij pozycję Tekstowe.

Problem: usuwanie wszystkich spacji wiodących    W niektórych przypadkach dane zaimportowane z innej aplikacji mogą zawierać spacje wiodące wstawione przed danymi. Usuń spacje wiodące przed rozpoczęciem sortowania danych. Można to zrobić ręcznie lub za pomocą funkcji USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY.

Początek strony

Sortowanie liczb

 1. Zaznacz kolumnę danych numerycznych w zakresie komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli zawierającej dane numeryczne.

 2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Aby posortować liczby od najmniejszych do największych, kliknij przycisk Polecenie Sortuj od A do Z w programie Excel sortujące od A do Z lub od najmniejszej liczby do największej (Sortuj od najmniejszych do największych).

 4. Aby posortować liczby od największych do najmniejszych, kliknij przycisk Polecenie Sortuj od Z do A w programie Excel sortujące od Z do A lub od największej liczby do najmniejszej (Sortuj od największych do najmniejszych).

Problem: sprawdzanie, czy wszystkie liczby są przechowywane jako wartości liczbowe    Jeśli wyniki są inne niż oczekiwano, kolumna może zawierać liczby przechowywane jako tekst zamiast wartości liczbowych. Liczby ujemne zaimportowane na przykład z niektórych systemów księgowych lub liczby wprowadzone z wiodącym apostrofem (') są przechowywane jako tekst. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Naprawianie liczb sformatowanych jako tekst przez zastosowanie formatu liczb.

Początek strony

Sortowanie dat lub godzin

 1. Zaznacz kolumnę dat lub godzin w zakresie komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli zawierającej daty lub godziny.

 2. Zaznacz kolumnę dat lub godzin w zakresie komórek lub w tabeli.

 3. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

 4. Aby posortować daty lub godziny od najwcześniejszej do najpóźniejszej, kliknij przycisk Polecenie Sortuj od A do Z w programie Excel sortujące od A do Z lub od najmniejszej liczby do największej (Sortuj od najstarszych do najnowszych).

 5. Aby posortować daty lub godziny od najpóźniejszej do najwcześniejszej, kliknij przycisk Polecenie Sortuj od Z do A w programie Excel sortujące od Z do A lub od największej liczby do najmniejszej (Sortuj od najnowszych do najstarszych).

 6. Aby ponownie zastosować sortowanie po zmianie danych, kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zastosuj ponownie.

Problem: sprawdzanie, czy daty i godziny są przechowywane jako daty i godziny    Jeśli wyniki są inne, niż oczekiwano, kolumna może zawierać daty i godziny przechowywane jako tekst, a nie jako daty i godziny. Aby program Excel poprawnie sortował daty i godziny, wszystkie daty i godziny w kolumnie muszą być przechowywane jako liczby kolejne dat lub godzin. Jeśli program Excel nie może rozpoznać wartości jako daty lub godziny, data lub godzina jest przechowywana jako tekst. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konwertowanie dat przechowywanych jako tekst na daty.

Uwaga :  Jeśli chcesz posortować dane według dni tygodnia, sformatuj komórki tak, aby wyświetlić dni tygodnia. Jeśli chcesz posortować dane według dni tygodnia bez względu na datę, przekonwertuj je na tekst, używając funkcji TEKST. Funkcja TEKST zwraca jednak wartość tekstową, więc operacja sortowania będzie oparta na danych alfanumerycznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wyświetlanie dat jako dni tygodnia.

Początek strony

Sortowanie według kolorów komórki, kolorów czcionki lub ikon

Jeśli zakres komórek lub kolumnę tabeli sformatowano ręcznie albo warunkowo przy użyciu kolorów komórki albo kolorów czcionki, można również wykonać sortowanie według tych kolorów. Ponadto można sortować według zestawu ikon utworzonych przez zastosowanie formatowania warunkowego.

 1. Zaznacz kolumnę danych w zakresie komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli.

 2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Sortuj.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

  Pojawi się okno dialogowe Sortowanie.

 3. W obszarze Kolumna w polu Sortuj według wybierz kolumnę, którą chcesz posortować.

 4. W obszarze Sortowanie według wybierz typ sortowania. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby sortować według kolorów komórek, wybierz opcję Kolor komórki.

  • Aby sortować według kolorów czcionek, wybierz opcję Kolor czcionki.

  • Aby sortować według zestawu ikon, wybierz opcję Ikona komórki.

 5. W obszarze Kolejność kliknij strzałkę obok przycisku, a następnie w zależności od typu formatu wybierz kolor komórki, kolor czcionki lub ikonę komórki.

 6. W obszarze Kolejność wybierz odpowiedni sposób sortowania. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść komórki z określonym kolorem, kolorem czcionki lub ikoną na górę lub w lewo, wybierz opcję Na górze w przypadku sortowania kolumn lub Po lewej w przypadku sortowania wierszy.

  • Aby przenieść komórki z określonym kolorem, kolorem czcionki lub ikoną na dół lub w prawo, wybierz opcję Na dole w przypadku sortowania kolumn lub Po prawej w przypadku sortowania wierszy.

   Uwaga : Nie istnieje domyślna kolejność sortowania kolorów komórek, kolorów czcionek ani ikon. Należy zdefiniować odpowiednią kolejność dla każdej operacji sortowania.

 7. Aby określić kolejny kolor komórki, kolor czcionki lub ikonę dla operacji sortowania, kliknij przycisk Dodaj poziom, a następnie powtórz kroki od trzeciego do piątego.

  Upewnij się, że w polu Następnie według wybrano tę samą kolumnę i że w obszarze Kolejność dokonano tego samego wyboru.

  Powtórz te czynności dla każdego dodatkowego koloru komórki, koloru czcionki i ikony, które chcesz uwzględnić w sortowaniu.

 8. Aby ponownie zastosować sortowanie po zmianie danych, kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zastosuj ponownie.

Początek strony

Sortowanie według listy niestandardowej

Lista niestandardowa umożliwia sortowanie danych w kolejności zdefiniowanej przez użytkownika. Kolumna może na przykład zawierać wartości, według których mają być sortowane dane, takie jak ciągi „Maksimum”, „Średni” i „Minimum”. Jak wykonać sortowanie, aby najpierw były wyświetlane wiersze zawierające ciąg „Maksimum”, po nich wiersze zawierające ciąg „Średni”, a następnie wiersze zawierające ciąg „Minimum”? W przypadku stosowania sortowania alfabetycznego użycie kolejności „Od A do Z” spowoduje wyświetlanie wierszy z ciągiem „Maksimum” jako pierwszych, lecz wiersze z ciągiem „Minimum” będą wyświetlane przed wierszami z ciągiem „Średni”. Z kolei użycie kolejności „Od Z do A” spowoduje wyświetlanie najpierw wierszy z ciągiem „Średni”, a po nich wierszy z ciągiem „Minimum”. Wiersze z ciągiem „Średni” mają być zawsze wyświetlane w środku, niezależnie od wybranej kolejności. Utworzenie własnej listy niestandardowej pozwala obejść ten problem.

Oprócz list niestandardowych program Excel zawiera wbudowane listy niestandardowe dni tygodnia i miesięcy roku.

 1. Można również utworzyć listę niestandardową:

  1. W zakresie komórek wprowadź wartości, według których ma zostać wykonane sortowanie, od góry do dołu w odpowiedniej kolejności. Przykład:

   A

   1

   Wysokie

   2

   Średnie

   3

   Niskie

  2. Zaznacz wprowadzony zakres. W przypadku powyższego przykładu należy zaznaczyć komórki z zakresu A1:A3.

  3. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Zaawansowane.

  4. W obszarze Ogólne kliknij pozycję Edytuj listy niestandardowe.

  5. W oknie dialogowym Listy niestandardowe kliknij przycisk Importuj, a następnie kliknij dwa razy przycisk OK.

   Uwagi : 

   • Listy niestandardowe można tworzyć tylko na podstawie wartości (tekst, liczba lub data i godzina). Nie można tworzyć list niestandardowych na podstawie formatowania (kolor komórki, kolor czcionki lub ikona).

   • Maksymalna długość listy niestandardowej to 255 znaków. Pierwszy znak nie może być liczbą.

 2. Zaznacz kolumnę danych w zakresie komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli.

 3. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Sortuj.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

  Pojawi się okno dialogowe Sortowanie.

 4. W obszarze Kolumna w polu Sortuj według lub Następnie według wybierz kolumnę, którą chcesz posortować według listy niestandardowej.

 5. W obszarze Kolejność wybierz opcję Lista niestandardowa.

 6. W oknie dialogowym Listy niestandardowe wybierz odpowiednią listę. Aby użyć listy niestandardowej utworzonej w poprzednim przykładzie, kliknij pozycję Wysokie, Średnie, Niskie.

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. Aby ponownie zastosować sortowanie po zmianie danych, kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zastosuj ponownie.

Początek strony

Sortowanie wierszy

 1. Zaznacz wiersz danych w zakresie komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli.

 2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Sortuj.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

  Pojawi się okno dialogowe Sortowanie.

 3. Kliknij pozycję Opcje.

 4. W oknie dialogowym Opcje sortowania w obszarze Orientacja kliknij opcję Sortuj od lewej do prawej, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W obszarze Kolumna w polu Sortuj według wybierz wiersz, który chcesz posortować.

 6. Aby posortować według wartości, zrób tak:

  1. W przypadku wartości tekstowych wybierz opcję Od A do Z lub Od Z do A.

  2. W przypadku wartości liczbowych wybierz opcję Od najmniejszych do największych lub Od największych do najmniejszych.

  3. W przypadku wartości dat lub godzin wybierz opcję Od najstarszych do najnowszych lub Od najnowszych do najstarszych.

 7. Aby posortować dane według kolorów komórek, kolorów czcionek lub ikon komórek, zrób tak:

  1. W obszarze Sortowanie według wybierz opcję Wartości.

  2. W obszarze Kolejność wykonaj jedną z następujących czynności:

  3. W obszarze Sortowanie według wybierz opcję Kolor komórki, Kolor czcionki lub Ikona komórki.

  4. Kliknij strzałkę obok przycisku, a następnie wybierz kolor komórki, kolor czcionki lub ikonę komórki.

  5. W obszarze Kolejność wybierz opcje Po lewej lub Po prawej.

 8. Aby ponownie zastosować sortowanie po zmianie danych, kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zastosuj ponownie.

Uwaga :  Podczas sortowania wierszy będących częścią konspektu skoroszytu program Excel sortuje grupy najwyższego poziomu (poziomu 1) tak, aby wiersze lub kolumny szczegółów pozostały obok siebie, nawet jeśli są ukryte.

Początek strony

Sortowanie według wielu kolumn lub wierszy

Dane można posortować według więcej niż jednej kolumny lub wiersza, aby pogrupować je według jednakowych wartości w jednej kolumnie lub wierszu, a następnie posortować kolejną kolumnę lub wiersz w grupie jednakowych wartości. Jeśli na przykład jest dostępna kolumna Dział i kolumna Pracownik, można najpierw wykonać sortowanie według działów (aby zgrupować wszystkich pracowników z tego samego działu), a następnie wykonać sortowanie według nazwisk (aby uporządkować nazwiska w kolejności alfabetycznej dla każdego działu). Można posortować nawet 64 kolumny.

Uwaga : Aby uzyskać najlepsze wyniki, sortowany zakres komórek powinien zawierać nagłówki kolumn.

 1. Zaznacz zakres komórek z co najmniej dwiema kolumnami danych lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w tabeli z co najmniej dwiema kolumnami.

 2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Sortuj.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

  Pojawi się okno dialogowe Sortowanie.

 3. W obszarze Kolumna w polu Sortuj według wybierz pierwszą kolumnę, którą chcesz posortować.

 4. W obszarze Sortowanie według wybierz typ sortowania. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby sortować według tekstu, liczb lub dat i godzin, wybierz opcję Wartości.

  • Aby sortować według formatów, wybierz opcję Kolor komórki, Kolor czcionki lub Ikona komórki.

 5. W obszarze Kolejność wybierz odpowiedni sposób sortowania. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku wartości tekstowych wybierz opcję Od A do Z lub Od Z do A.

  • W przypadku wartości liczbowych wybierz opcję Od najmniejszych do największych lub Od największych do najmniejszych.

  • W przypadku wartości dat lub godzin wybierz opcję Od najstarszych do najnowszych lub Od najnowszych do najstarszych.

  • Aby posortować dane na podstawie listy niestandardowej, wybierz opcję Lista niestandardowa.

 6. Aby dodać kolejną kolumnę sortowania, kliknij przycisk Dodaj poziom, a następnie powtórz kroki od trzeciego do piątego.

 7. Aby skopiować kolumnę sortowania, zaznacz odpowiedni wpis, a następnie kliknij przycisk Kopiuj poziom.

 8. Aby usunąć kolumnę sortowania, zaznacz odpowiedni wpis, a następnie kliknij przycisk Usuń poziom.

  Uwaga : Na liście należy pozostawić co najmniej jeden wpis.

 9. Aby zmienić kolejność sortowania kolumn, zaznacz wpis, a następnie kliknij strzałkę W górę lub W dół w celu zmiany kolejności.

  Wpisy znajdujące się wyżej na liście są sortowane przed wpisami znajdującymi się niżej.

 10. Aby ponownie zastosować sortowanie po zmianie danych, kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zastosuj ponownie.

Początek strony

Sortowanie według częściowej wartości w kolumnie

Aby sortować według części wartości w kolumnie, jak na przykład kodu numeru artykułu (789-WDG-34), nazwiska (Anna Ostrowska) lub imienia (Ostrowska, Anna), należy najpierw podzielić kolumnę na co najmniej dwie kolumny, aby wartość, według której ma nastąpić sortowanie, znajdowała się w osobnej kolumnie. Można to zrobić, oddzielając części komórek za pomocą funkcji tekstu lub za pomocą Kreatora konwersji tekstu na kolumny. Aby uzyskać przykłady i więcej informacji, zobacz Dzielenie tekstu na różne komórki oraz Dzielenie tekstu między kolumny przy użyciu funkcji.

Początek strony

Sortowanie jednej kolumny w zakresie komórek bez zmiany innych kolumn

Ostrzeżenie : Podczas używania tej funkcji należy zachować ostrożność. Sortowanie według jednej kolumny w zakresie może dać nieoczekiwane wyniki, takie jak przeniesienie komórek w kolumnie względem innych komórek znajdujących się w tym samym wierszu.

Uwaga : Podanej niżej procedury nie można wykonywać w tabeli.

 1. Zaznacz kolumnę w zakresie komórek, zawierającą co najmniej dwie kolumny.

 2. Aby zaznaczyć kolumnę, którą chcesz sortować, kliknij jej nagłówek.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Sortuj i filtruj, a następnie kliknij jedno z dostępnych poleceń sortowania.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ostrzeżenie sortowania.

 4. Wybierz opcję Pozostawić aktualnie zaznaczony obszar.

 5. Kliknij przycisk Sortuj.

 6. Wybierz odpowiednie opcje sortowania w oknie dialogowym Sortowanie, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami, kliknij przycisk Cofnij Obraz przycisku .

Początek strony

Uzyskiwanie dodatkowych informacji na temat ogólnych problemów związanych z sortowaniem

W przypadku otrzymania nieoczekiwanych wyników podczas sortowania danych wykonaj następujące czynności:

Sprawdź, czy wartości zwrócone przez formułę zmieniły się    Jeśli posortowane dane zawierają jedną lub więcej formuł, wartości zwrócone przez te formuły mogą się zmienić po ponownym obliczeniu arkusza. W takim przypadku należy ponownie zastosować sortowanie, aby uzyskać aktualne wyniki.

Odkryj wiersze i kolumny przed rozpoczęciem sortowania    Ukryte kolumny nie są przenoszone podczas sortowania kolumn, a ukryte wiersze nie są przenoszone podczas sortowania wierszy. Przed wykonaniem sortowania danych zalecane jest odkrycie ukrytych kolumn i wierszy.

Sprawdź ustawienia regionalne    Kolejność sortowania jest zależna od ustawień regionalnych. Upewnij się, że ustawienia regionalne w oknach Ustawienia regionalne lub Opcje regionalne i językowe w Panelu sterowania komputera są prawidłowe. Aby uzyskać informacje dotyczące zmieniania ustawień regionalnych, zapoznaj się z Pomocą systemu Windows.

Wprowadź nagłówki kolumny tylko w jednym wierszu    Jeśli jest konieczne użycie etykiet wielowierszowych, należy zawinąć tekst w komórce.

Włącz lub wyłącz wiersz nagłówka    Podczas sortowania danych przydatny jest wiersz nagłówka, który ułatwia zrozumienie znaczenia danych. Domyślnie wartość w nagłówku nie jest uwzględnienia w operacji sortowania. Czasem włączenie lub wyłączenie nagłówka może być konieczne, aby uwzględnić wartość nagłówka podczas sortowania lub nie uwzględniać tej wartości. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby podczas sortowania pominąć pierwszy wiersz danych, który jest nagłówkiem kolumn, na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja kliknij przycisk Sortuj i filtruj, kliknij polecenie Sortowanie niestandardowe, a następnie zaznacz pole wyboru Moje dane mają nagłówki.

 • Aby podczas sortowania uwzględnić pierwszy wiersz danych, który nie jest nagłówkiem kolumn, na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja kliknij przycisk Sortuj i filtruj, kliknij polecenie Sortowanie niestandardowe, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Moje dane mają nagłówki.

Początek strony

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Opublikuj pytanie na forum społeczności użytkowników programu Excel

Pomóż w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje programu Excel (alfabetycznie)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×