Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, klawisze funkcyjne oraz inne popularne klawisze skrótów w programie Microsoft Excel. Uwzględniono również skróty umożliwiające dostęp do Wstążki.

Kliknij jedną z poniższych kart, aby uzyskać instrukcje dotyczące określonej wersji programu Excel (na początku znajdują się tematy dotyczące programu Excel dla systemu Windows, a następnie dla komputerów Mac).

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, klawisze funkcyjne oraz inne popularne klawisze skrótów w programie Excel 2016. Uwzględniono również skróty umożliwiające dostęp do Wstążki.

Porada : Aby korzystać z tych materiałów podczas pracy, możesz wydrukować ten temat. Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisze CTRL+P.

Uwaga : Jeśli akcja, której często używasz, nie ma klawisza skrótu, możesz zarejestrować makro, aby go utworzyć.

Ważne : 

 • Opisane skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Czy stare skróty klawiaturowe nadal będą działać?

Skróty klawiaturowe zaczynające się od klawisza Ctrl nadal działają w programie Excel 2016. Na przykład skrót klawiaturowy Ctrl+C nadal powoduje skopiowanie do schowka, a skrót Ctrl+V nadal powoduje wklejenie ze schowka.

Większość starych skrótów typu Alt+ również działa. Trzeba jednak pamiętać cały skrót — na ekranie nie są wyświetlane przypomnienia, jakie klawisze należy nacisnąć. Można na przykład nacisnąć klawisz Alt, a następnie nacisnąć któryś ze starych klawiszy menu: E (Edycja), W (Widok), I (Wstaw) itd. Zostanie wyświetlone okno z informacją o użyciu klawisza dostępu ze starszej wersji pakietu Microsoft Office. Jeśli znasz całą sekwencję klawiszy, możesz uruchomić polecenie. Jeśli nie znasz sekwencji, naciśnij klawisz Esc i użyj etykiet porad dotyczących klawiszy.

Skróty klawiaturowe umożliwiające nawigację w obrębie Wstążki

Informacje podane w tej sekcji mogą ułatwić niezaznajomionym z nowym interfejsem użytkownikom poznanie modelu skrótów klawiaturowych stosowanych podczas pracy ze Wstążką. Na Wstążce są dostępne nowe skróty nazywane poradami dotyczącymi klawiszy, które można wyświetlić, naciskając klawisz Alt. Na Wstążce powiązane polecenia są pogrupowane na kartach. Na przykład na karcie Narzędzia główne znajduje się grupa Liczba, zawierająca polecenie Format liczb.

Etykiety porad dotyczących klawiszy widoczne na wstążce

Aby wyświetlić kartę na Wstążce, naciśnij klawisz odpowiadający karcie — na przykład klawisz N, aby wyświetlić kartę Wstawianie, lub klawisz M, aby wyświetlić kartę Formuły. Dzięki temu zostaną wyświetlone wszystkie etykiety porad dotyczących klawiszy odpowiadające przyciskom na danej karcie. Następnie naciśnij klawisz odpowiadający wybranemu przyciskowi.

 • Aby przejść do Wstążki, naciśnij klawisz Alt, a następnie przechodź między kartami za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo.

 • Aby ukryć Wstążkę i zwiększyć ilość miejsca do pracy, naciśnij klawisze Ctrl+F1. Powtórz tę czynność, aby ponownie wyświetlić Wstążkę.

Przechodzenie do klawiszy dostępu Wstążki

Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na Wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie pola Powiedz mi na Wstążce umożliwiającego wpisanie terminu do wyszukania w celu uzyskania wskazówek lub wyświetlenia zawartości Pomocy.

Alt+Q, a następnie wprowadź szukany termin.

Otwieranie karty Plik umożliwiającej korzystanie z widoku Backstage.

Alt+F

Otwieranie karty Narzędzia główne w celu formatowania tekstu i liczb oraz skorzystania z narzędzia Znajdowanie.

Alt+H

Otwieranie karty Wstawianie umożliwiającej wstawianie tabel przestawnych, wykresów, dodatków, wykresów przebiegu w czasie, obrazów, kształtów, nagłówków lub pól tekstowych.

Alt+N

Otwieranie karty Układ strony umożliwiającej pracę z motywami oraz określanie ustawień strony, skalowania i wyrównania.

Alt+P

Otwieranie karty Formuły umożliwiającej wstawianie, śledzenie i dostosowywanie funkcji i obliczeń.

Alt+M

Otwieranie karty Dane umożliwiającej łączenie się i pracę z danymi, a także ich sortowanie, filtrowanie i analizowanie.

Alt+A

Otwieranie karty Recenzja, umożliwiającej sprawdzanie pisowni, dodawanie komentarzy oraz ochronę arkuszy i skoroszytów.

Alt+R

Otwieranie karty Widok umożliwiającej wyświetlanie podglądu podziałów stron i układów, pokazywanie i ukrywanie nagłówków i linii siatki, określanie powiększenia, zarządzanie oknami i okienkami oraz wyświetlanie makr.

Alt+W

Początek strony

Praca z menu i kartami Wstążki przy użyciu klawiatury

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty Wstążki i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt lub F10 Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawiszy strzałek.

Przenoszenie fokusu do poleceń na Wstążce.

Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie między elementami na Wstążce odpowiednio w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

Klawisz Strzałka w dół, Strzałka w górę, Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Aktywowanie zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy zaznaczonego polecenia.

Klawisz Strzałka w dół

Otwieranie menu zaznaczonego przycisku.

Alt+Strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Klawisz Strzałka w dół

Rozwijanie lub zwijanie Wstążki.

Ctrl+F1

Otwieranie menu kontekstowego.

Shift+F10 lub

klawisz menu kontekstowego

Przechodzenie do podmenu, gdy jest otwarte lub zaznaczone menu główne.

Klawisz Strzałka w lewo

Początek strony

Często używane skróty

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty w programie Excel 2016.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zamykanie arkusza kalkulacyjnego

Ctrl+W

Otwieranie arkusza kalkulacyjnego

Ctrl+O

Przechodzenie do karty Narzędzia główne

Alt+H

Zapisywanie arkusza kalkulacyjnego

Ctrl+S

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Cofanie

Ctrl+Z

Usuwanie zawartości komórki

Klawisz Delete

Wybieranie koloru wypełnienia

Alt+H, H

Wycinanie

Ctrl+X

Przechodzenie do karty Wstawianie

Alt+N

Pogrubienie

Ctrl+B

Wyrównanie zawartości komórki do środka

Alt+H, A, C

Przechodzenie do karty Układ strony

Alt+P

Przechodzenie do karty Dane

Alt+A

Przechodzenie do karty Widok

Alt+W

Formatowanie komórki z poziomu menu kontekstowego

Shift+F10 lub

klawisz menu kontekstowego

Dodawanie obramowania

Alt+H, B

Usuwanie kolumny

Alt+H, D, C

Przechodzenie do karty Formuła

Alt+M

Początek strony

Nawigacja w komórkach: skróty klawiaturowe

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Shift+Tab

Przechodzenie o jedną komórkę w górę w arkuszu.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie o jedną komórkę w dół w arkuszu.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie o jedną komórkę w lewo w arkuszu.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Klawisz Strzałka w prawo

Przechodzenie do granicy bieżącego obszaru danych w arkuszu.

Ctrl+klawisze strzałek

Przejście do trybu kończenia, przejście do następnej niepustej komórki w tym samym wierszu lub w tej samej kolumnie co komórka aktywna i opuszczenie trybu kończenia. Jeśli komórki są puste, przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

End, klawisz strzałki

Przechodzenie do ostatniej komórki w arkuszu, w najniższym używanym wierszu i najdalszej używanej kolumnie.

Ctrl+End

Rozszerzanie zaznaczenia komórek do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawy dolny róg).

Ctrl+Shift+End

Przechodzenie do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb Scroll Lock jest włączony.

Home+Scroll Lock

Przechodzenie na początek wiersza w arkuszu. Home Przechodzenie na początek arkusza.

Ctrl+Home

Przechodzenie o jeden ekran w dół w arkuszu.

Page Down

Przechodzenie do następnego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w prawo w arkuszu.

Alt+Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w górę w arkuszu.

Page Up

Przechodzenie o jeden ekran w lewo w arkuszu.

Alt+Page Up

Przechodzenie do poprzedniego arkusza w skoroszycie

Ctrl+Page Up

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo w arkuszu. Lub, w arkuszu chronionym, przechodzenie między odblokowanymi komórkami.

Tab

Początek strony

Zaznaczanie i wykonywanie akcji: skróty klawiaturowe

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie całego arkusza.

Ctrl+A lub Ctrl+Shift+Spacja

Zaznaczanie bieżącego i następnego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Shift+Page Down

Zaznaczanie bieżącego i poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Shift+Page Up

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną komórkę.

Shift+klawisze strzałek

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl+Shift+klawisze strzałek

Włączanie trybu rozszerzania, umożliwiającego rozszerzanie zaznaczenia przy użyciu klawiszy strzałek. Aby wyłączyć, naciśnij ponownie.

Włączanie trybu rozszerzania, umożliwiającego rozszerzanie zaznaczenia przy użyciu klawiszy strzałek. Aby wyłączyć, naciśnij ponownie. F8

Dodawanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

Shift+F8

Rozpoczynanie nowego wiersza w tej samej komórce.

Alt+Enter

Wypełnianie zaznaczonego zakresu komórek bieżącym wpisem.

Ctrl+Enter

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie komórki powyżej

Shift+Enter

Zaznaczanie całej kolumny w arkuszu.

Ctrl+spacja

Zaznaczanie całego wiersza w arkuszu.

Shift+spacja

Zaznaczanie wszystkich obiektów w arkuszu, jeśli jest zaznaczony obiekt.

Ctrl+Shift+Spacja

Rozszerzanie zaznaczenia komórek do początku arkusza.

Ctrl+Shift+Home

Zaznaczanie bieżącego regionu, jeśli arkusz zawiera dane. Naciśnij drugi raz, aby zaznaczyć bieżący region i jego wiersze podsumowania. Naciśnij po raz trzeci, aby zaznaczyć cały arkusz.

Ctrl+A lub Ctrl+Shift+Spacja

Zaznaczanie bieżącego regionu wokół aktywnej komórki lub zaznaczanie całego raportu w formie tabeli przestawnej.

Ctrl+Shift+Gwiazdka (*)

Zaznaczenie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Home

Powtarzanie ostatniego polecenia lub akcji, o ile to możliwe.

Ctrl+Y

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Początek strony

Formatowanie w komórkach: skróty klawiaturowe

Czynność

Skrót klawiaturowy

Formatowanie komórki przy użyciu okna dialogowego Formatowanie komórek.

Ctrl+1

Formatowanie czcionek w oknie dialogowym Formatowanie komórek

Ctrl+Shift+F lub Ctrl+Shift+P

Edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

F2

Dodawanie lub edycja komentarza komórki

Shift+F2

Wstawianie pustych komórek przy użyciu okna dialogowego Wstawianie.

Ctrl+Shift+plus (+)

Wyświetlanie okna dialogowego Usuwanie w celu usunięcia zaznaczonych komórek.

Ctrl+Minus (-)

Wstawianie bieżącej godziny.

Ctrl+Shift+Dwukropek (:)

Wstawianie bieżącej daty.

Ctrl+Średnik (;)

Przełączanie między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł w arkuszu.

Ctrl+Akcent słaby (`)

Kopiowanie formuły z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły.

Ctrl+Apostrof (')

Przenoszenie zaznaczonych komórek.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonych komórek.

Ctrl+C

Wklejanie zawartości w punkcie wstawiania i zastąpienie zaznaczonej zawartości.

Ctrl+V

Wklejanie zawartości przy użyciu okna Wklejanie specjalne.

Ctrl+Alt+V

Stosowanie lub usuwanie kursywy.

Ctrl+I lub Ctrl+3

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia.

Ctrl+B lub Ctrl+2

Stosowanie lub usuwanie podkreślenia.

Ctrl+U lub Ctrl+4

Stosowanie lub usuwanie przekreślenia.

Ctrl+5

Przechodzenie między ukrywaniem obiektów, wyświetlaniem obiektów a wyświetlaniem symboli zastępczych obiektów.

Ctrl+6

Stosowanie obramowania konturowego do zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+Handlowe „i” (&)

Usuwanie obramowania konturowego z zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+Podkreślenie (_)

Wyświetlanie lub ukrywanie symboli konspektu.

Ctrl+8

Ukrywanie zaznaczonych wierszy.

Ctrl+9

Ukrywanie zaznaczonych kolumn.

Ctrl+0

Używanie polecenia Wypełnij w dół w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się najwyżej w zaznaczonym zakresie do komórek znajdujących się poniżej.

Ctrl+D

Używanie polecenia Wypełnij w prawo w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się na lewym końcu zaznaczonego zakresu do komórek znajdujących się na prawo od niej.

Ctrl+R

Stosowanie ogólnego formatu liczbowego.

Ctrl+Shift+Tylda (~)

Stosowanie formatu walutowego z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne są umieszczane w nawiasach).

Ctrl+Shift+Znak dolara ($)

Stosowanie formatu procentowego bez miejsc po przecinku.

Ctrl+Shift+Procent (%)

Stosowanie formatu naukowego z dwoma miejscami po przecinku.

Ctrl+Shift+Daszek (^)

Stosowanie formatu daty z dniem, miesiącem i rokiem.

Ctrl+Shift+Znak numeru (#)

Stosowanie formatu czasu z godziną i minutami.

Ctrl+Shift+Znak @

Stosowanie formatu liczbowego z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.

Ctrl+Shift+Wykrzyknik (!)

Tworzenie lub edytowanie hiperlinku.

Ctrl+K

Sprawdzanie pisowni w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

F7

Wyświetlanie opcji funkcji Szybka analiza dla zaznaczonych komórek zawierających dane.

Ctrl+Q

Wyświetlanie okna dialogowego Tworzenie tabeli.

Ctrl+L lub Ctrl+T

Początek strony

Praca z danymi, funkcjami i paskiem formuł: skróty klawiaturowe

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie całego raportu w formie tabeli przestawnej.

Ctrl+Shift+Gwiazdka (*)

Edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

F2

Rozwijanie lub zwijanie paska formuły.

Ctrl+Shift+U

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły.

Esc

Kończenie wpisu na pasku formuły i zaznaczanie komórki poniżej.

Enter

Przenoszenie kursora na koniec tekstu na pasku formuły.

Ctrl+End

Zaznaczanie całego tekstu na pasku formuły od położenia kursora do końca.

Ctrl+Shift+End

Obliczanie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach.

F9

Obliczanie aktywnego arkusza.

Shift+F9

Obliczanie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Ctrl+Alt+F9 

Sprawdzanie formuł zależnych, a następnie obliczanie wszystkich komórek we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Wyświetlanie menu lub komunikatu przycisku Sprawdzanie błędów.

Alt+Shift+F10

Wyświetlanie okna dialogowego Argumenty funkcji, gdy punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule.

Ctrl+A

Wstawianie nazw argumentów i nawiasów, jeśli punkt wstawiania znajduje się na prawo od nazwy funkcji w formule.

Ctrl+Shift+A

Wywołaj funkcję Wypełnianie błyskawiczne, aby automatycznie rozpoznać wzorce w sąsiadujących kolumnach i wypełnić bieżącą kolumnę.

Ctrl+E

Cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych w formule, jeśli zaznaczono odwołanie do komórki lub zakres.

F4

Wstawianie funkcji.

Shift+F3

Kopiowanie wartości z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły.

Ctrl+Shift+Cudzysłów prosty (")

Tworzenie wykresu osadzonego na podstawie danych w bieżącym zakresie.

Alt+F1

Tworzenie wykresu na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

F11

Definiowanie nazwy do użycia w odwołaniach.

Alt+M, M, D

Wklejanie nazwy z okna dialogowego Wklejanie nazwy (jeśli w skoroszycie zdefiniowano nazwy).

F3

Przechodzenie do pierwszego pola w następnym rekordzie w formularzu danych.

Enter

Tworzenie, uruchamianie, edytowanie lub usuwanie makra.

Alt+F8

Otwieranie edytora języka Microsoft Visual Basic for Applications.

Alt+F11

Początek strony

Klawisze funkcyjne

Klawisz

Opis

F1

Wyświetla okienko zadań Pomoc programu Excel.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F1 wyświetla lub ukrywa wstążkę.

Kombinacja klawiszy Alt+F1 tworzy wykres osadzony na podstawie danych w bieżącym zakresie.

Kombinacja klawiszy Alt+Shift+F1 wstawia nowy arkusz.

F2

Edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

Kombinacja klawiszy Shift+F2 pozwala dodać lub edytować komentarz komórki.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F2 wyświetla obszar drukowania na karcie Drukuj w elemencie Backstage.

F3

Wyświetla okno dialogowe Wklejanie nazwy. Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy w skoroszycie zostały zdefiniowane nazwy (karta Formuły, grupa Nazwy zdefiniowane, przycisk Definiuj nazwę).

Kombinacja klawiszy Shift+F3 wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji.

F4

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

Po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F4 zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

Kombinacja klawiszy Alt+F4 zamyka program Excel.

F5

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F5 przywraca rozmiary okna zaznaczonego skoroszytu.

F6

Przełącza między kontrolkami arkusza, wstążki, okienka zadań i powiększania. W podzielonym arkuszu (menu Widok, polecenia Zarządzaj tym oknem, Zablokuj okienka, Podziel okno) klawisz F6 uwzględnia okienka podziału podczas przełączania między okienkami a obszarem wstążki.

Kombinacja klawiszy Shift+F6 przełącza między arkuszem, kontrolkami powiększania, okienkiem zadań a wstążką.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F6 powoduje przejście do następnego okna skoroszytu, jeśli jest otwarte więcej niż jedno okno.

F7

Wyświetla okno dialogowe Pisownia, aby sprawdzić pisownię w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F7 wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, jeśli nie jest zmaksymalizowane. Należy użyć klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu nacisnąć klawisz Enter lub Esc, aby anulować.

F8

Włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekst Rozszerzone zaznaczenie, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

Kombinacja klawiszy Shift+F8 umożliwia dodanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F8 wykonuje polecenie Rozmiar (w menu Sterowanie okna skoroszytu), jeśli skoroszyt nie jest zmaksymalizowany.

Kombinacja klawiszy Alt+F8 powoduje wyświetlenie okna dialogowego Makro, służącego do tworzenia, uruchamiania, edytowania lub usuwania makra.

F9

Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.

Kombinacja klawiszy Shift+F9 oblicza aktywny arkusz.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+F9 oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+Shift+F9 ponownie sprawdza formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F9 minimalizuje okno skoroszytu do ikony.

F10

Włącza lub wyłącza wyświetlanie porad dotyczących klawiszy. (Naciśnięcie klawisza Alt działa identycznie).

Kombinacja klawiszy Shift+F10 wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

Kombinacja klawiszy Alt+Shift+F10 wyświetla menu lub komunikat przycisku Sprawdzanie błędów.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F10 maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu.

F11

Tworzy wykres na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

Kombinacja klawiszy Shift+F11 wstawia nowy arkusz.

Kombinacja klawiszy Alt+F11 otwiera edytor języka Microsoft Visual Basic For Applications, w którym można utworzyć makro, używając języka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Wyświetla okno dialogowe Zapisywanie jako.

Początek strony

Inne przydatne klawisze skrótów

Klawisz

Opis

Alt

Wyświetla na wstążce porady dotyczące klawiszy (nowe skróty).

Na przykład

Sekwencja klawiszy Alt, W, P przełącza arkusz do widoku układu strony.

Sekwencja klawiszy Alt, W, L przełącza arkusz do widoku normalnego.

Sekwencja klawiszy Alt, W, I przełącza arkusz do widoku podglądu podziału stron.

Klawisze strzałek

Umożliwiają przejście o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Ctrl+klawisz strzałki powoduje przejście do krawędzi bieżącego obszar danych w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Shift+klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, rozszerza zaznaczenie do następnej niepustej komórki.

Klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo powoduje zaznaczenie karty po lewej lub po prawej, jeśli jest zaznaczona wstążka. Jeśli podmenu jest otwarte lub zaznaczone, te klawisze strzałek przełączają między menu głównym i podmenu. Jeśli jest zaznaczona karta wstążki, klawisze te służą do nawigacji między przyciskami kart.

Klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę wybiera następne lub poprzednie polecenie, jeśli menu lub podmenu jest otwarte. Jeśli jest wybrana karta wstążki, za pomocą tych klawiszy można poruszać się w dół lub w górę grupy opcji na karcie.

W oknie dialogowym klawisze strzałek powodują przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

Klawisz Strzałka w dół lub kombinacja klawiszy Alt+strzałka w dół otwiera zaznaczoną listę rozwijaną.

Backspace

Usuwa jeden znak na lewo od kursora w pasku formuły.

Usuwa również zawartość aktywnej komórki.

W trybie edycji komórki usuwa znak na lewo od punktu wstawiania.

Delete

Usuwa zawartość zaznaczonych komórek (dane i formuły) bez wpływu na format komórek i komentarze.

W trybie edycji komórki usuwa znak na prawo od punktu wstawiania.

End

Klawisz End włącza i wyłącza tryb kończenia. W trybie kończenia można nacisnąć klawisz strzałki, aby przejść do kolejnej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub tym samym wierszu, w których znajduje się komórka aktywna. Tryb kończenia jest wyłączany automatycznie po naciśnięciu klawisza strzałki. Przed kolejnym naciśnięciem klawisza strzałki należy ponownie nacisnąć klawisz End. Informacja o włączonym trybie kończenia jest widoczna na pasku stanu.

Jeśli komórki są puste, naciśnięcie klawisza End, a następnie klawisza strzałki, powoduje przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

Klawisz End zaznacza też ostatnie polecenie z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy Ctrl+End powoduje przejście do ostatniej komórki w arkuszu, najniższego używanego wiersza i ostatniej używanej kolumny. Jeśli kursor znajduje się w pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl+End powoduje przeniesienie kursora na koniec tekstu.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+End rozszerza zaznaczenie do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawego dolnego rogu). Jeśli kursor znajduje się w pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+End powoduje zaznaczenie całego tekstu w pasku formuły od położenia kursora do końca — nie ma to wpływu na wysokość paska formuły.

Enter

Kończy wprowadzanie tekstu w komórce lub pasku formuły i zaznacza komórkę poniżej (domyślnie).

W formularzu danych powoduje przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie.

Otwiera wybrane menu (klawisz F10 uaktywnia pasek menu) lub wykonuje akcję wybranego polecenia.

W oknie dialogowym wykonuje akcję domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK).

Kombinacja klawiszy Alt+Enter rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Enter wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem.

Kombinacja klawiszy Shift+Enter kończy wprowadzanie tekstu w komórce i zaznacza komórkę powyżej.

Esc

Anuluje wpis w komórce lub pasku formuły.

Zamyka otwarte menu, podmenu, okno dialogowe lub okno komunikatu.

Zamyka również tryb pełnoekranowy, jeśli go zastosowano, i przywraca normalny tryb ekranu w celu ponownego wyświetlenia wstążki i paska stanu.

Home

Powoduje przejście na początek wiersza w arkuszu.

Powoduje przejście do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb Scroll Lock jest włączony.

Powoduje także wybranie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Home powoduje przejście na początek arkusza.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Home rozszerza zaznaczenie komórek do początku arkusza.

Page Down

Powoduje przejście o jeden ekran w dół w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Alt+Page Down powoduje przejście o jeden ekran w prawo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Page Down powoduje przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Page Down zaznacza bieżący i następny arkusz w skoroszycie.

Page Up

Powoduje przejście o jeden ekran w górę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Alt+Page Up powoduje przejście o jeden ekran w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Page Up powoduje przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Page Up zaznacza bieżący i poprzedni arkusz w skoroszycie.

Spacja

W oknie dialogowym wykonuje akcję zaznaczonego przycisku albo zaznacza lub czyści pole wyboru.

Kombinacja klawiszy Ctrl+spacja zaznacza całą kolumnę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Shift+spacja zaznacza cały wiersz w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+spacja zaznacza cały arkusz.

 • Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.

 • Jeśli jest zaznaczony obiekt, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Alt+spacja wyświetla menu Sterowanie okna programu Excel.

Tab

Powoduje przejście o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Powoduje przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy Shift+Tab powoduje przejście do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Tab powoduje przejście do następnej karty w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Tab powoduje przejście do poprzedniej karty w oknie dialogowym.

Początek strony

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, klawisze funkcyjne oraz inne popularne klawisze skrótów w programie Excel 2013. Uwzględniono również skróty umożliwiające dostęp do Wstążki.

Porada : Aby korzystać z tych materiałów podczas pracy, możesz wydrukować ten temat. Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisze CTRL+P.

Uwaga : Jeśli akcja, której często używasz, nie ma klawisza skrótu, możesz zarejestrować makro, aby go utworzyć.

Ważne : 

 • Opisane skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Uzyskiwanie dostępu do Wstążki za pomocą klawiatury

Informacje podane w tej sekcji mogą ułatwić niezaznajomionym z nowym interfejsem użytkownikom poznanie modelu skrótów klawiaturowych stosowanych podczas pracy ze Wstążką. Na Wstążce są dostępne nowe skróty, zwane poradami dotyczącymi klawiszy, które można wyświetlić, naciskając klawisz Alt.

Etykiety porad dotyczących klawiszy widoczne na wstążce

Aby wyświetlić kartę na Wstążce, naciśnij klawisz odpowiadający karcie — na przykład klawisz N, aby wyświetlić kartę Wstawianie, lub klawisz M, aby wyświetlić kartę Formuły. Dzięki temu zostaną wyświetlone wszystkie etykiety porad dotyczących klawiszy odpowiadające przyciskom na danej karcie. Następnie naciśnij klawisz odpowiadający wybranemu przyciskowi.

Czy stare skróty klawiaturowe nadal będą działać?

Skróty klawiaturowe zaczynające się od klawisza Ctrl nadal działają w programie Microsoft Excel 2013. Na przykład skrót klawiaturowy Ctrl+C nadal powoduje skopiowanie do schowka, a skrót Ctrl+V nadal powoduje wklejenie ze schowka.

Większość starych skrótów typu Alt+ również działa. Trzeba jednak pamiętać cały skrót — na ekranie nie są wyświetlane przypomnienia, jakie klawisze należy nacisnąć. Można na przykład nacisnąć klawisz Alt, a następnie nacisnąć któryś ze starych klawiszy menu: E (Edycja), W (Widok), I (Wstaw) itd. Zostanie wyświetlone okno z informacją o użyciu klawisza dostępu ze starszej wersji pakietu Microsoft Office. Jeśli znasz całą sekwencję klawiszy, możesz uruchomić polecenie. Jeśli nie znasz sekwencji, naciśnij klawisz Esc i użyj etykiet porad dotyczących klawiszy.

Kombinacje klawiszy skrótów z klawiszem Ctrl

Klawisz

Opis

Ctrl+PgDn

Przełącza między kartami arkusza od lewej do prawej.

Ctrl+PgUp

Przełącza między kartami arkusza od prawej do lewej.

Ctrl+Shift+&

Stosuje obramowanie konturowe do zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift_

Usuwa obramowanie konturowe z zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+~

Stosuje format liczbowy Ogólne.

Ctrl+Shift+$

Stosuje format walutowy z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne są umieszczane w nawiasach).

Ctrl+Shift+%

Stosuje format procentowy bez miejsc po przecinku.

Ctrl+Shift+^

Stosuje format naukowy z dwoma miejscami po przecinku.

Ctrl+Shift+#

Stosuje format daty z dniem, miesiącem i rokiem.

Ctrl+Shift+@

Stosuje format czasu z godziną i minutami.

Ctrl+Shift+!

Stosuje format liczbowy z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.

Ctrl+Shift+*

Zaznacza bieżący obszar wokół aktywnej komórki (obszar danych otoczony pustymi wierszami i pustymi kolumnami).

W tabeli przestawnej zaznacza cały raport w formie tabeli przestawnej.

Ctrl+Shift+:

Wstawia bieżącą godzinę.

Ctrl+Shift+"

Kopiuje wartość z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

Ctrl+Shift+plus (+)

Wyświetla okno dialogowe Wstawianie w celu wstawienia pustych komórek.

Ctrl+minus (-)

Wyświetla okno dialogowe Usuwanie w celu usunięcia zaznaczonych komórek.

Ctrl+;

Wstawia bieżącą datę.

Ctrl+`

Przełącza między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł w arkuszu.

Ctrl+'

Kopiuje formułę z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

Ctrl+1

Wyświetla okno dialogowe Formatowanie komórek.

Ctrl+2

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

Ctrl+3

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

Ctrl+4

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

Ctrl+5

Stosuje lub usuwa przekreślenie.

Ctrl+6

Przełącza między ukrywaniem a wyświetlaniem obiektów.

Ctrl+8

Wyświetla lub ukrywa symbole konspektu.

Ctrl+9

Ukrywa zaznaczone wiersze.

Ctrl+0

Ukrywa zaznaczone kolumny.

Ctrl+A

Zaznacza cały arkusz.

Jeśli arkusz zawiera dane, użycie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie całego arkusza.

Gdy punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule, wyświetla okno dialogowe Argumenty funkcji.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+A wstawia nazwy argumentów i nawiasy, jeśli punkt wstawiania znajduje się na prawo od nazwy funkcji w formule.

Ctrl+B

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

Ctrl+C

Kopiuje zaznaczone komórki.

Ctrl+D

Używa polecenia Wypełnij w dół w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się najwyżej w zaznaczonym zakresie do komórek znajdujących się poniżej.

Ctrl+E

Wywołaj funkcję Wypełnianie błyskawiczne, aby automatycznie rozpoznać wzorce w sąsiadujących kolumnach i wypełnić bieżącą kolumnę.

Ctrl+F

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Znajdowanie.

Kombinacja klawiszy Shift+F5 również wyświetla tę kartę, natomiast kombinacja Shift+F4 powtarza ostatnią akcję Znajdź.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+F otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

Ctrl+G

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Naciśnięcie klawisza F5 także wyświetla to okno dialogowe.

Ctrl+H

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Zamienianie.

Ctrl+I

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

Ctrl+K

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wstawianie hiperłącza dla nowych hiperlinków lub Edytowanie hiperłącza dla zaznaczonych istniejących hiperlinków.

Ctrl+L

Wyświetla okno dialogowe Tworzenie tabeli.

Ctrl+N

Tworzy nowy, pusty skoroszyt.

Ctrl+O

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie w celu otwarcia lub odnalezienia pliku.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+O zaznacza wszystkie komórki zawierające komentarze.

Ctrl+P

Wyświetla kartę Drukuj w elemencie Microsoft Office Backstage.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+P otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

Ctrl+Q

Wyświetla opcje funkcji Szybka analiza dla danych, jeśli komórki zawierające dane zostały zaznaczone.

Ctrl+R

Używa polecenia Wypełnij w prawo w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się na lewym końcu zaznaczonego zakresu do komórek znajdujących się na prawo od niej.

Ctrl+S

Zapisuje aktywny plik z bieżącą nazwą, w bieżącej lokalizacji i w bieżącym formacie.

Ctrl+T

Wyświetla okno dialogowe Tworzenie tabeli.

Ctrl+U

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+U rozwija lub zwija pasek formuły.

Ctrl+V

Wstawia zawartość Schowka w miejscu, w którym znajduje się punkt wstawiania, zastępując ewentualne zaznaczenie. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+V wyświetla okno dialogowe Wklejanie specjalne. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki w arkuszu lub innym programie.

Ctrl+W

Zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

Ctrl+X

Wycina zaznaczone komórki.

Ctrl+Y

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

Ctrl+Z

Używa polecenia Cofnij w celu cofnięcia ostatniego polecenia lub usunięcia ostatniego wpisu.

Porada : Kombinacje Ctrl+J i Ctrl+M to obecnie skróty nieprzypisane.

Początek strony

Klawisze funkcyjne

Klawisz

Opis

F1

Wyświetla okienko zadań Pomoc programu Excel.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F1 wyświetla lub ukrywa Wstążkę.

Kombinacja klawiszy Alt+F1 tworzy wykres osadzony na podstawie danych w bieżącym zakresie.

Kombinacja klawiszy Alt+Shift+F1 wstawia nowy arkusz.

F2

Rozpoczyna edytowanie aktywnej komórki i umieszcza punkt wstawiania na końcu zawartości komórki. Przenosi także punkt wstawiania na pasek formuły, gdy edytowanie w komórce jest wyłączone.

Kombinacja klawiszy Shift+F2 pozwala dodać lub edytować komentarz komórki.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F2 wyświetla obszar drukowania na karcie Drukuj w elemencie Backstage.

F3

Wyświetla okno dialogowe Wklejanie nazwy. Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy w skoroszycie zostały zdefiniowane nazwy (karta Formuły, grupa Nazwy zdefiniowane, przycisk Definiuj nazwę).

Kombinacja klawiszy Shift+F3 wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji.

F4

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

Po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F4 zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

Kombinacja klawiszy Alt+F4 zamyka program Excel.

F5

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F5 przywraca rozmiary okna zaznaczonego skoroszytu.

F6

Przełącza między kontrolkami arkusza, Wstążki, okienka zadań i powiększania. W podzielonym arkuszu (menu Widok, polecenia Zarządzaj tym oknem, Zablokuj okienka, Podziel okno) klawisz F6 uwzględnia okienka podziału podczas przełączania między okienkami a obszarem Wstążki.

Kombinacja klawiszy Shift+F6 przełącza między arkuszem, kontrolkami powiększania, okienkiem zadań a Wstążką.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F6 powoduje przejście do następnego okna skoroszytu, jeśli jest otwarte więcej niż jedno okno.

F7

Wyświetla okno dialogowe Pisownia, aby sprawdzić pisownię w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F7 wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, jeśli nie jest zmaksymalizowane. Należy użyć klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu nacisnąć klawisz Enter lub Esc, aby anulować.

F8

Włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekst Rozszerzone zaznaczenie, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

Kombinacja klawiszy Shift+F8 umożliwia dodanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F8 wykonuje polecenie Rozmiar (w menu Sterowanie okna skoroszytu), jeśli skoroszyt nie jest zmaksymalizowany.

Kombinacja klawiszy Alt+F8 powoduje wyświetlenie okna dialogowego Makro, służącego do tworzenia, uruchamiania, edytowania lub usuwania makra.

F9

Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.

Kombinacja klawiszy Shift+F9 oblicza aktywny arkusz.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+F9 oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+Shift+F9 ponownie sprawdza formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F9 minimalizuje okno skoroszytu do ikony.

F10

Włącza lub wyłącza wyświetlanie porad dotyczących klawiszy. (Naciśnięcie klawisza Alt działa identycznie).

Kombinacja klawiszy Shift+F10 wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

Kombinacja klawiszy Alt+Shift+F10 wyświetla menu lub komunikat przycisku Sprawdzanie błędów.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F10 maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu.

F11

Tworzy wykres na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

Kombinacja klawiszy Shift+F11 wstawia nowy arkusz.

Kombinacja klawiszy Alt+F11 otwiera edytor języka Microsoft Visual Basic For Applications, w którym można utworzyć makro, używając języka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Wyświetla okno dialogowe Zapisywanie jako.

Początek strony

Inne przydatne klawisze skrótów

Klawisz

Opis

Alt

Wyświetla na Wstążce porady dotyczące klawiszy (nowe skróty).

Na przykład

Sekwencja klawiszy Alt, W, P przełącza arkusz do widoku układu strony.

Sekwencja klawiszy Alt, W, L przełącza arkusz do widoku normalnego.

Sekwencja klawiszy Alt, W, I przełącza arkusz do widoku podglądu podziału stron.

Klawisze strzałek

Umożliwiają przejście o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Ctrl+klawisz strzałki powoduje przejście do krawędzi bieżącego obszar danych w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Shift+klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, rozszerza zaznaczenie do następnej niepustej komórki.

Klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo powoduje zaznaczenie karty po lewej lub po prawej, jeśli jest zaznaczona Wstążka. Jeśli podmenu jest otwarte lub zaznaczone, te klawisze strzałek przełączają między menu głównym i podmenu. Jeśli jest zaznaczona karta Wstążki, klawisze te służą do nawigacji między przyciskami kart.

Klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę wybiera następne lub poprzednie polecenie, jeśli menu lub podmenu jest otwarte. Jeśli jest wybrana karta Wstążki, za pomocą tych klawiszy można poruszać się w dół lub w górę grupy opcji na karcie.

W oknie dialogowym klawisze strzałek powodują przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

Klawisz Strzałka w dół lub kombinacja klawiszy Alt+strzałka w dół otwiera zaznaczoną listę rozwijaną.

Backspace

Usuwa jeden znak na lewo od kursora w pasku formuły.

Usuwa również zawartość aktywnej komórki.

W trybie edycji komórki usuwa znak na lewo od punktu wstawiania.

Delete

Usuwa zawartość zaznaczonych komórek (dane i formuły) bez wpływu na format komórek i komentarze.

W trybie edycji komórki usuwa znak na prawo od punktu wstawiania.

End

Klawisz End włącza i wyłącza tryb kończenia. W trybie kończenia można nacisnąć klawisz strzałki, aby przejść do kolejnej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub tym samym wierszu, w których znajduje się komórka aktywna. Tryb kończenia jest wyłączany automatycznie po naciśnięciu klawisza strzałki. Przed kolejnym naciśnięciem klawisza strzałki należy ponownie nacisnąć klawisz End. Informacja o włączonym trybie kończenia jest widoczna na pasku stanu.

Jeśli komórki są puste, naciśnięcie klawisza End, a następnie klawisza strzałki, powoduje przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

Klawisz End zaznacza też ostatnie polecenie z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy Ctrl+End powoduje przejście do ostatniej komórki w arkuszu, najniższego używanego wiersza i ostatniej używanej kolumny. Jeśli kursor znajduje się w pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl+End powoduje przeniesienie kursora na koniec tekstu.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+End rozszerza zaznaczenie do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawego dolnego rogu). Jeśli kursor znajduje się w pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+End powoduje zaznaczenie całego tekstu w pasku formuły od położenia kursora do końca — nie ma to wpływu na wysokość paska formuły.

Enter

Kończy wprowadzanie tekstu w komórce lub pasku formuły i zaznacza komórkę poniżej (domyślnie).

W formularzu danych powoduje przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie.

Otwiera wybrane menu (klawisz F10 uaktywnia pasek menu) lub wykonuje akcję wybranego polecenia.

W oknie dialogowym wykonuje akcję domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK).

Kombinacja klawiszy Alt+Enter rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Enter wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem.

Kombinacja klawiszy Shift+Enter kończy wprowadzanie tekstu w komórce i zaznacza komórkę powyżej.

Esc

Anuluje wpis w komórce lub pasku formuły.

Zamyka otwarte menu, podmenu, okno dialogowe lub okno komunikatu.

Zamyka również tryb pełnoekranowy, jeśli go zastosowano, i przywraca normalny tryb ekranu w celu ponownego wyświetlenia Wstążki i paska stanu.

Home

Powoduje przejście na początek wiersza w arkuszu.

Powoduje przejście do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb Scroll Lock jest włączony.

Powoduje także wybranie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Home powoduje przejście na początek arkusza.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Home rozszerza zaznaczenie komórek do początku arkusza.

Page Down

Powoduje przejście o jeden ekran w dół w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Alt+Page Down powoduje przejście o jeden ekran w prawo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Page Down powoduje przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Page Down zaznacza bieżący i następny arkusz w skoroszycie.

Page Up

Powoduje przejście o jeden ekran w górę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Alt+Page Up powoduje przejście o jeden ekran w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Page Up powoduje przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Page Up zaznacza bieżący i poprzedni arkusz w skoroszycie.

Spacja

W oknie dialogowym wykonuje akcję zaznaczonego przycisku albo zaznacza lub czyści pole wyboru.

Kombinacja klawiszy Ctrl+spacja zaznacza całą kolumnę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Shift+spacja zaznacza cały wiersz w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+spacja zaznacza cały arkusz.

 • Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.

 • Jeśli jest zaznaczony obiekt, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Alt+spacja wyświetla menu Sterowanie okna programu Excel.

Tab

Powoduje przejście o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Powoduje przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy Shift+Tab powoduje przejście do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Tab powoduje przejście do następnej karty w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Tab powoduje przejście do poprzedniej karty w oknie dialogowym.

Początek strony

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, klawisze funkcyjne oraz inne popularne klawisze skrótów w programie Excel 2010. Uwzględniono również skróty umożliwiające dostęp do Wstążki.

Uwaga : Jeśli korzystasz z programu Microsoft Excel Starter 2010, pamiętaj, że nie wszystkie funkcje programu Excel są obsługiwane w programie Excel Starter 2010.

Porada : Aby korzystać z tych materiałów podczas pracy, możesz wydrukować ten temat. Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisze CTRL+P.

Uwaga : Jeśli akcja, której często używasz, nie ma klawisza skrótu, możesz zarejestrować makro, aby go utworzyć.

Ważne : 

 • Opisane skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Uzyskiwanie dostępu do Wstążki za pomocą klawiatury

Informacje podane w tej sekcji mogą ułatwić niezaznajomionym z nowym interfejsem użytkownikom poznanie modelu skrótów klawiaturowych stosowanych podczas pracy ze Wstążką. Na Wstążce są dostępne nowe skróty, zwane poradami dotyczącymi klawiszy, które można wyświetlić, naciskając klawisz Alt.

Etykiety porad dotyczących klawiszy widoczne na wstążce

Aby wyświetlić kartę na Wstążce, naciśnij klawisz odpowiadający karcie — na przykład klawisz N, aby wyświetlić kartę Wstawianie, lub klawisz M, aby wyświetlić kartę Formuły. Dzięki temu zostaną wyświetlone wszystkie etykiety porad dotyczących klawiszy odpowiadające przyciskom na danej karcie. Następnie naciśnij klawisz odpowiadający wybranemu przyciskowi.

Czy stare skróty klawiaturowe nadal będą działać?

Skróty klawiaturowe zaczynające się od klawisza CTRL nadal działają w programie Excel 2010. Na przykład skrót klawiaturowy CTRL+C nadal powoduje skopiowanie do schowka, a skrót CTRL+V nadal powoduje wklejenie ze schowka.

Większość starych skrótów typu ALT+ również działa. Trzeba jednak pamiętać cały skrót — na ekranie nie są wyświetlane przypomnienia, jakie klawisze należy nacisnąć. Można na przykład nacisnąć klawisz ALT, a następnie nacisnąć któryś ze starych klawiszy menu: E (Edycja), W (Widok), I (Wstaw) itd. Zostanie wyświetlone okno z informacją o użyciu klawisza dostępu ze starszej wersji pakietu Microsoft Office. Jeśli znasz całą sekwencję klawiszy, możesz uruchomić polecenie. Jeśli nie znasz sekwencji, naciśnij klawisz ESC i użyj etykiet porad dotyczących klawiszy.

Kombinacje klawiszy skrótów z klawiszem CTRL

Porada :  Pobierz lub wydrukuj Podręczną kartę informacyjną: Skróty klawiaturowe — klawisze Ctrl. (PDF)

Klawisz

Opis

CTRL+PgUp

Przełącza między kartami arkusza od lewej do prawej.

CTRL+PgDn

Przełącza między kartami arkusza od prawej do lewej.

CTRL+SHIFT+(

Odkrywa ukryte wiersze w obrębie zaznaczenia.

CTRL+SHIFT+&

Stosuje obramowanie konturowe do zaznaczonych komórek.

CTRL+SHIFT_

Usuwa obramowanie konturowe z zaznaczonych komórek.

CTRL+SHIFT+~

Stosuje format liczbowy Ogólne.

CTRL+SHIFT+$

Stosuje format walutowy z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne są umieszczane w nawiasach).

CTRL+SHIFT+%

Stosuje format procentowy bez miejsc po przecinku.

CTRL+SHIFT+^

Stosuje format naukowy z dwoma miejscami po przecinku.

CTRL+SHIFT+#

Stosuje format daty z dniem, miesiącem i rokiem.

CTRL+SHIFT+@

Stosuje format czasu z godziną i minutami.

CTRL+SHIFT+!

Stosuje format liczbowy z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.

CTRL+SHIFT+*

Zaznacza bieżący obszar wokół aktywnej komórki (obszar danych otoczony pustymi wierszami i pustymi kolumnami).

W tabeli przestawnej zaznacza cały raport w formie tabeli przestawnej.

CTRL+SHIFT+:

Wstawia bieżącą godzinę.

CTRL+SHIFT+"

Kopiuje wartość z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Wyświetla okno dialogowe Wstawianie w celu wstawienia pustych komórek.

CTRL+Minus (-)

Wyświetla okno dialogowe Usuwanie w celu usunięcia zaznaczonych komórek.

CTRL+;

Wstawia bieżącą datę.

CTRL+`

Przełącza między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł w arkuszu.

CTRL+'

Kopiuje formułę z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

CTRL+1

Wyświetla okno dialogowe Formatowanie komórek.

CTRL+2

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

CTRL+3

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

CTRL+4

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

CTRL+5

Stosuje lub usuwa przekreślenie.

CTRL+6

Przełącza między ukrywaniem a wyświetlaniem obiektów.

CTRL+8

Wyświetla lub ukrywa symbole konspektu.

CTRL+9

Ukrywa zaznaczone wiersze.

CTRL+0

Ukrywa zaznaczone kolumny.

CTRL+A

Zaznacza cały arkusz.

Jeśli arkusz zawiera dane, użycie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie całego arkusza.

Gdy punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule, wyświetla okno dialogowe Argumenty funkcji.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+A wstawia nazwy argumentów i nawiasy, jeśli punkt wstawiania znajduje się na prawo od nazwy funkcji w formule.

CTRL+B

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

CTRL+C

Kopiuje zaznaczone komórki.

CTRL+D

Używa polecenia Wypełnij w dół w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się najwyżej w zaznaczonym zakresie do komórek znajdujących się poniżej.

CTRL+F

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Znajdowanie.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F5 również wyświetla tę kartę, natomiast kombinacja SHIFT+F4 powtarza ostatnią akcję Znajdź.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+F otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

CTRL+G

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Naciśnięcie klawisza F5 także wyświetla to okno dialogowe.

CTRL+H

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Zamienianie.

CTRL+I

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

CTRL+K

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wstawianie hiperłącza dla nowych hiperlinków lub Edytowanie hiperłącza dla zaznaczonych istniejących hiperlinków.

CTRL+L

Wyświetla okno dialogowe Tworzenie tabeli.

CTRL+N

Tworzy nowy, pusty skoroszyt.

CTRL+O

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie w celu otwarcia lub odnalezienia pliku.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+O zaznacza wszystkie komórki zawierające komentarze.

CTRL+P

Wyświetla kartę Drukuj w elemencie Microsoft Office Backstage.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+P otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

CTRL+R

Używa polecenia Wypełnij w prawo w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się na lewym końcu zaznaczonego zakresu do komórek znajdujących się na prawo od niej.

CTRL+S

Zapisuje aktywny plik z bieżącą nazwą, w bieżącej lokalizacji i w bieżącym formacie.

CTRL+T

Wyświetla okno dialogowe Tworzenie tabeli.

CTRL+U

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+U rozwija lub zwija pasek formuły.

CTRL+V

Wstawia zawartość Schowka w miejscu, w którym znajduje się punkt wstawiania, zastępując ewentualne zaznaczenie. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+V wyświetla okno dialogowe Wklejanie specjalne. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki w arkuszu lub innym programie.

CTRL+W

Zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

CTRL+X

Wycina zaznaczone komórki.

CTRL+Y

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

CTRL+Z

Używa polecenia Cofnij w celu cofnięcia ostatniego polecenia lub usunięcia ostatniego wpisu.

Porada : Kombinacje CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M i CTRL+Q to obecnie skróty nieprzypisane.

Początek strony

Klawisze funkcyjne

Porada :  Pobierz lub wydrukuj Podręczną kartę informacyjną: Skróty klawiaturowe — klawisze funkcyjne. (PDF)

Klawisz

Opis

F1

Wyświetla okienko zadań Pomoc programu Excel.

Kombinacja klawiszy CTRL+F1 wyświetla lub ukrywa Wstążkę.

Kombinacja klawiszy ALT+F1 tworzy wykres osadzony na podstawie danych w bieżącym zakresie.

Kombinacja klawiszy ALT+SHIFT+F1 wstawia nowy arkusz.

F2

Rozpoczyna edytowanie aktywnej komórki i umieszcza punkt wstawiania na końcu zawartości komórki. Przenosi także punkt wstawiania na pasek formuły, gdy edytowanie w komórce jest wyłączone.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F2 pozwala dodać lub edytować komentarz komórki.

Kombinacja klawiszy CTRL+F2 wyświetla obszar drukowania na karcie Drukuj w elemencie Backstage.

F3

Wyświetla okno dialogowe Wklej nazwę. Dostępne, jeśli w skoroszycie znajdują się nazwy.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F3 wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji.

F4

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

Po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych.

Kombinacja klawiszy CTRL+F4 zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

Kombinacja klawiszy ALT+F4 zamyka program Excel.

F5

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Kombinacja klawiszy CTRL+F5 przywraca rozmiary okna zaznaczonego skoroszytu.

F6

Przełącza między kontrolkami arkusza, Wstążki, okienka zadań i powiększania. W podzielonym arkuszu (menu Widok, polecenia Zarządzaj tym oknem, Zablokuj okienka, Podziel okno) klawisz F6 uwzględnia okienka podziału podczas przełączania między okienkami a obszarem Wstążki.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F6 przełącza między arkuszem, kontrolkami powiększania, okienkiem zadań a Wstążką.

Kombinacja klawiszy CTRL+F6 powoduje przejście do następnego okna skoroszytu, jeśli jest otwarte więcej niż jedno okno.

F7

Wyświetla okno dialogowe Pisownia, aby sprawdzić pisownię w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

Kombinacja klawiszy CTRL+F7 wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, jeśli nie jest ono zmaksymalizowane. Użyj klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu naciśnij klawisz ENTER lub ESC, aby anulować.

F8

Włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekst Rozszerzone zaznaczenie, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F8 umożliwia dodanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

Kombinacja klawiszy CTRL+F8 wykonuje polecenie Rozmiar (w menu Sterowanie okna skoroszytu), jeśli skoroszyt nie jest zmaksymalizowany.

Kombinacja klawiszy ALT+F8 powoduje wyświetlenie okna dialogowego Makro, służącego do tworzenia, uruchamiania, edytowania lub usuwania makra.

F9

Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F9 oblicza aktywny arkusz.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+F9 oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+SHIFT+F9 ponownie sprawdza formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Kombinacja klawiszy CTRL+F9 minimalizuje okno skoroszytu do ikony.

F10

Włącza lub wyłącza wyświetlanie porad dotyczących klawiszy. (Naciśnięcie klawisza ALT działa identycznie).

Kombinacja klawiszy SHIFT+F10 wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

Kombinacja klawiszy ALT+SHIFT+F10 wyświetla menu lub komunikat przycisku Sprawdzanie błędów.

Kombinacja klawiszy CTRL+F10 maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu.

F11

Tworzy wykres na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F11 wstawia nowy arkusz.

Kombinacja klawiszy ALT+F11 otwiera edytor języka Microsoft Visual Basic For Applications, w którym można utworzyć makro, używając języka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Wyświetla okno dialogowe Zapisywanie jako.

Początek strony

Inne przydatne klawisze skrótów

Uwaga :  Pobierz lub wydrukuj Podręczną kartę informacyjną: Skróty klawiaturowe — różne. (PDF)

Klawisz

Opis

ALT

Wyświetla na Wstążce porady dotyczące klawiszy (nowe skróty).

Na przykład

Sekwencja klawiszy ALT, W, P przełącza arkusz do widoku układu strony.

Sekwencja klawiszy ALT, W, L przełącza arkusz do widoku normalnego.

Sekwencja klawiszy ALT, W, I przełącza arkusz do widoku podglądu podziału stron.

KLAWISZE STRZAŁEK

Umożliwiają przejście o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje przejście do krawędzi bieżącego regionu daty w arkuszu.

Kombinacja klawiszy SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI rozszerza zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, rozszerza zaznaczenie do następnej niepustej komórki.

Klawisz STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO powoduje zaznaczenie karty po lewej lub po prawej, jeśli jest zaznaczona Wstążka. Jeśli podmenu jest otwarte lub zaznaczone, te klawisze strzałek przełączają między menu głównym i podmenu. Jeśli jest zaznaczona karta Wstążki, klawisze te służą do nawigacji między przyciskami kart.

Klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ wybiera następne lub poprzednie polecenie, jeśli menu lub podmenu jest otwarte. Jeśli jest wybrana karta Wstążki, za pomocą tych klawiszy można poruszać się w dół lub w górę grupy opcji na karcie.

W oknie dialogowym klawisze strzałek powodują przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

Klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub kombinacja klawiszy ALT+STRZAŁKA W DÓŁ otwiera zaznaczoną listę rozwijaną.

BACKSPACE

Usuwa jeden znak na lewo od kursora w pasku formuły.

Usuwa również zawartość aktywnej komórki.

W trybie edycji komórki usuwa znak na lewo od punktu wstawiania.

DELETE

Usuwa zawartość zaznaczonych komórek (dane i formuły) bez wpływu na format komórek i komentarze.

W trybie edycji komórki usuwa znak na prawo od punktu wstawiania.

END

Klawisz END powoduje włączenie trybu kończenia. W trybie kończenia możesz nacisnąć klawisz strzałki, aby przejść do następnej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co komórka aktywna. Jeśli komórki są puste, naciśnięcie klawisza END, a następnie klawisza strzałki, powoduje przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

Klawisz END zaznacza też ostatnie polecenie z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy CTRL+END powoduje przejście do ostatniej komórki w arkuszu, najniższego używanego wiersza i ostatniej używanej kolumny. Jeśli kursor znajduje się w pasku formuły, naciśnięcie klawiszy CTRL+END powoduje przeniesienie kursora na koniec tekstu.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+END rozszerza zaznaczenie do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawego dolnego rogu). Jeśli kursor znajduje się w pasku formuły, naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+END powoduje zaznaczenie całego tekstu w pasku formuły od położenia kursora do końca — nie ma to wpływu na wysokość paska formuły.

ENTER

Kończy wprowadzanie tekstu w komórce lub pasku formuły i zaznacza komórkę poniżej (domyślnie).

W formularzu danych powoduje przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie.

Otwiera wybrane menu (klawisz F10 uaktywnia pasek menu) lub wykonuje akcję wybranego polecenia.

W oknie dialogowym wykonuje akcję domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK).

Kombinacja klawiszy ALT+ENTER rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.

Kombinacja klawiszy CTRL+ENTER wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem.

Kombinacja klawiszy SHIFT+ENTER kończy wprowadzanie tekstu w komórce i zaznacza komórkę powyżej.

ESC

Anuluje wpis w komórce lub pasku formuły.

Zamyka otwarte menu, podmenu, okno dialogowe lub okno komunikatu.

Zamyka również tryb pełnoekranowy, jeśli go zastosowano, i przywraca normalny tryb ekranu w celu ponownego wyświetlenia Wstążki i paska stanu.

HOME

Powoduje przejście na początek wiersza w arkuszu.

Powoduje przejście do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb SCROLL LOCK jest włączony.

Powoduje także wybranie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy CTRL+HOME powoduje przejście na początek arkusza.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+HOME rozszerza zaznaczenie komórek do początku arkusza.

PAGE DOWN

Powoduje przejście o jeden ekran w dół w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+PAGE DOWN powoduje przejście o jeden ekran w prawo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+PAGE DOWN powoduje przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+PAGE DOWN zaznacza bieżący i następny arkusz w skoroszycie.

PAGE UP

Powoduje przejście o jeden ekran w górę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+PAGE UP powoduje przejście o jeden ekran w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+PAGE UP powoduje przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+PAGE UP zaznacza bieżący i poprzedni arkusz w skoroszycie.

SPACJA

W oknie dialogowym wykonuje akcję zaznaczonego przycisku albo zaznacza lub czyści pole wyboru.

Kombinacja klawiszy CTRL+SPACJA zaznacza całą kolumnę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy SHIFT+SPACJA zaznacza cały wiersz w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA zaznacza cały arkusz.

 • Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.

 • Jeśli jest zaznaczony obiekt, naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+SPACJA wyświetla menu Sterowanie okna programu Excel.

TAB

Powoduje przejście o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Powoduje przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy SHIFT+TAB powoduje przejście do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy CTRL+TAB powoduje przejście do następnej karty w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+TAB powoduje przejście do poprzedniej karty w oknie dialogowym.

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, klawisze funkcyjne oraz inne popularne klawisze skrótów w programie Excel 2007. Uwzględniono również skróty umożliwiające dostęp do Wstążki.

Porada : Aby korzystać z tych materiałów podczas pracy, możesz wydrukować ten temat. Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisze CTRL+P.

Uwaga : Jeśli akcja, której często używasz, nie ma klawisza skrótu, możesz zarejestrować makro, aby go utworzyć.

Ważne : 

 • Opisane skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Kombinacje klawiszy skrótów z klawiszem CTRL

Klawisz

Opis

CTRL+PgUp

Przełącza między kartami arkusza od lewej do prawej.

CTRL+PgDn

Przełącza między kartami arkusza od prawej do lewej.

CTRL+SHIFT+(

Odkrywa ukryte wiersze w obrębie zaznaczenia.

CTRL+SHIFT+)

Odkrywa ukryte kolumny w obrębie zaznaczenia.

CTRL+SHIFT+&

Stosuje obramowanie konturowe do zaznaczonych komórek.

CTRL+SHIFT_

Usuwa obramowanie konturowe z zaznaczonych komórek.

CTRL+SHIFT+~

Stosuje format liczbowy Ogólne.

CTRL+SHIFT+$

Stosuje format walutowy z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne są umieszczane w nawiasach).

CTRL+SHIFT+%

Stosuje format procentowy bez miejsc po przecinku.

CTRL+SHIFT+^

Stosuje format wykładniczy z dwoma miejscami po przecinku.

CTRL+SHIFT+#

Stosuje format daty z dniem, miesiącem i rokiem.

CTRL+SHIFT+@

Stosuje format czasu z godziną i minutami.

CTRL+SHIFT+!

Stosuje format liczbowy z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.

CTRL+SHIFT+*

Zaznacza bieżący obszar wokół aktywnej komórki (obszar danych otoczony pustymi wierszami i pustymi kolumnami).

W tabeli przestawnej zaznacza cały raport w formie tabeli przestawnej.

CTRL+SHIFT+:

Wstawia bieżącą godzinę.

CTRL+SHIFT+"

Kopiuje wartość z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Wyświetla okno dialogowe Wstawianie w celu wstawienia pustych komórek.

CTRL+Minus (-)

Wyświetla okno dialogowe Usuwanie w celu usunięcia zaznaczonych komórek.

CTRL+;

Wstawia bieżącą datę.

CTRL+`

Przełącza między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł w arkuszu.

CTRL+'

Kopiuje formułę z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

CTRL+1

Wyświetla okno dialogowe Formatowanie komórek.

CTRL+2

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

CTRL+3

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

CTRL+4

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

CTRL+5

Stosuje lub usuwa przekreślenie.

CTRL+6

Powoduje przejście między ukrytymi obiektami, wyświetlenie obiektów i wyświetlenie symboli zastępczych obiektów.

CTRL+8

Wyświetla lub ukrywa symbole konspektu.

CTRL+9

Ukrywa zaznaczone wiersze.

CTRL+0

Ukrywa zaznaczone kolumny.

CTRL+A

Zaznacza cały arkusz.

Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy CTRL+A po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.

Gdy punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule, wyświetla okno dialogowe Argumenty funkcji.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+A wstawia nazwy argumentów i nawiasy, jeśli punkt wstawiania znajduje się na prawo od nazwy funkcji w formule.

CTRL+B

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

CTRL+C

Kopiuje zaznaczone komórki.

Kombinacja klawiszy CTRL+C zastosowana po innej kombinacji klawiszy CTRL+C powoduje wyświetlenie Schowka.

CTRL+D

Używa polecenia Wypełnij w dół w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się najwyżej w zaznaczonym zakresie do komórek znajdujących się poniżej.

CTRL+F

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Znajdowanie.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F5 również wyświetla tę kartę, natomiast kombinacja SHIFT+F4 powtarza ostatnią akcję Znajdź.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+F otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

CTRL+G

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Naciśnięcie klawisza F5 także wyświetla to okno dialogowe.

CTRL+H

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Zamienianie.

CTRL+I

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

CTRL+K

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wstawianie hiperłącza dla nowych hiperlinków lub Edytowanie hiperłącza dla zaznaczonych istniejących hiperlinków.

CTRL+N

Tworzy nowy, pusty skoroszyt.

CTRL+O

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie w celu otwarcia lub odnalezienia pliku.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+O zaznacza wszystkie komórki zawierające komentarze.

CTRL+P

Wyświetla okno dialogowe Drukowanie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+P otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

CTRL+R

Używa polecenia Wypełnij w prawo w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się na lewym końcu zaznaczonego zakresu do komórek znajdujących się na prawo od niej.

CTRL+S

Zapisuje aktywny plik z bieżącą nazwą, w bieżącej lokalizacji i w bieżącym formacie.

CTRL+T

Wyświetla okno dialogowe Tworzenie tabeli.

CTRL+U

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+U rozwija lub zwija pasek formuły.

CTRL+V

Wstawia zawartość Schowka w miejscu, w którym znajduje się punkt wstawiania, zastępując ewentualne zaznaczenie. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+V wyświetla okno dialogowe Wklejanie specjalne. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki w arkuszu lub innym programie.

CTRL+W

Zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

CTRL+X

Wycina zaznaczone komórki.

CTRL+Y

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

CTRL+Z

Używa polecenia Cofnij w celu cofnięcia ostatniego polecenia lub usunięcia ostatniego wpisu.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+Z używa polecenia Cofnij lub Wykonaj ponownie, aby cofnąć lub przywrócić ostatnią korektę automatyczną, gdy są wyświetlane tagi inteligentne Autokorekty.

Początek strony

Klawisze funkcyjne

Klawisz

Opis

F1

Wyświetla okienko zadań Pomoc programu Microsoft Office Excel.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F1 wyświetla lub ukrywa Wstążkę, składnik interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent.

Kombinacja klawiszy ALT+F1 tworzy wykres na podstawie danych w bieżącym zakresie.

Kombinacja klawiszy ALT+SHIFT+F1 wstawia nowy arkusz.

F2

Rozpoczyna edytowanie aktywnej komórki i umieszcza punkt wstawiania na końcu zawartości komórki. Przenosi także punkt wstawiania na pasek formuły, gdy edytowanie w komórce jest wyłączone.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F2 pozwala dodać lub edytować komentarz komórki.

Kombinacja klawiszy CTRL+F2 wyświetla okno Podgląd wydruku.

F3

Wyświetla okno dialogowe Wklej nazwę.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F3 wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji.

F4

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

Po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie różnych kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych.

Kombinacja klawiszy CTRL+F4 zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

F5

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Kombinacja klawiszy CTRL+F5 przywraca rozmiary okna zaznaczonego skoroszytu.

F6

Przełącza między kontrolkami arkusza, Wstążki, okienka zadań i powiększania. W podzielonym arkuszu (menu Widok, polecenia Zarządzaj tym oknem, Zablokuj okienka, Podziel okno) klawisz F6 uwzględnia okienka podziału podczas przełączania między okienkami a obszarem Wstążki.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F6 przełącza między arkuszem, kontrolkami powiększania, okienkiem zadań a Wstążką.

Kombinacja klawiszy CTRL+F6 powoduje przejście do następnego okna skoroszytu, jeśli jest otwarte więcej niż jedno okno.

F7

Wyświetla okno dialogowe Pisownia, aby sprawdzić pisownię w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

Kombinacja klawiszy CTRL+F7 wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, jeśli nie jest ono zmaksymalizowane. Użyj klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu naciśnij klawisz ENTER lub ESC, aby anulować.

F8

Włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekst Rozszerzone zaznaczenie, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F8 umożliwia dodanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

Kombinacja klawiszy CTRL+F8 wykonuje polecenie Rozmiar (w menu Sterowanie okna skoroszytu), jeśli skoroszyt nie jest zmaksymalizowany.

Kombinacja klawiszy ALT+F8 powoduje wyświetlenie okna dialogowego Makro, służącego do tworzenia, uruchamiania, edytowania lub usuwania makra.

F9

Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F9 oblicza aktywny arkusz.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+F9 oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+SHIFT+F9 ponownie sprawdza formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Kombinacja klawiszy CTRL+F9 minimalizuje okno skoroszytu do ikony.

F10

Włącza lub wyłącza porady dotyczące klawiszy.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F10 wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

Kombinacja klawiszy ALT+SHIFT+F10 wyświetla menu lub komunikat tagu inteligentnego. Jeśli istnieje więcej niż jeden tag inteligentny, przełącza na następny tag inteligentny i wyświetla jego menu lub komunikat.

Kombinacja klawiszy CTRL+F10 maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu.

F11

Tworzy wykres na podstawie danych w bieżącym zakresie.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F11 wstawia nowy arkusz.

Kombinacja klawiszy ALT+F11 otwiera edytor języka Microsoft Visual Basic, w którym można utworzyć makro, używając języka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Wyświetla okno dialogowe Zapisywanie jako.

Początek strony

Inne przydatne klawisze skrótów

Klawisz

Opis

KLAWISZE STRZAŁEK

Umożliwiają przejście o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje przejście do krawędzi bieżącego regionu daty w arkuszu.

Kombinacja klawiszy SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI rozszerza zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, rozszerza zaznaczenie do następnej niepustej komórki.

Klawisz STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO powoduje zaznaczenie karty po lewej lub po prawej, jeśli jest zaznaczona Wstążka. Jeśli podmenu jest otwarte lub zaznaczone, te klawisze strzałek przełączają między menu głównym i podmenu. Jeśli jest zaznaczona karta Wstążki, klawisze te służą do nawigacji między przyciskami kart.

Klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ wybiera następne lub poprzednie polecenie, jeśli menu lub podmenu jest otwarte. Jeśli jest wybrana karta Wstążki, za pomocą tych klawiszy można poruszać się w dół lub w górę grupy opcji na karcie.

W oknie dialogowym klawisze strzałek powodują przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

Klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub kombinacja klawiszy ALT+STRZAŁKA W DÓŁ otwiera zaznaczoną listę rozwijaną.

BACKSPACE

Usuwa jeden znak na lewo od kursora w pasku formuły.

Usuwa również zawartość aktywnej komórki.

W trybie edycji komórki usuwa znak na lewo od punktu wstawiania.

DELETE

Usuwa zawartość zaznaczonych komórek (dane i formuły) bez wpływu na format komórek i komentarze.

W trybie edycji komórki usuwa znak na prawo od punktu wstawiania.

END

Powoduje przejście do komórki w prawym dolnym rogu okna, jeśli tryb SCROLL LOCK jest włączony.

Zaznacza też ostatnie polecenie z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy CTRL+END powoduje przejście do ostatniej komórki w arkuszu, w najniższym używanym wierszu ostatniej używanej kolumny. Jeśli kursor znajduje się w pasku formuły, naciśnięcie klawiszy CTRL+END powoduje przeniesienie kursora na koniec tekstu.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+END rozszerza zaznaczenie do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawego dolnego rogu). Jeśli kursor znajduje się w pasku formuły, naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+END powoduje zaznaczenie całego tekstu w pasku formuły od położenia kursora do końca — nie ma to wpływu na wysokość paska formuły.

ENTER

Kończy wprowadzanie tekstu w komórce lub pasku formuły i zaznacza komórkę poniżej (domyślnie).

W formularzu danych powoduje przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie.

Otwiera wybrane menu (klawisz F10 uaktywnia pasek menu) lub wykonuje akcję wybranego polecenia.

W oknie dialogowym wykonuje akcję domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK).

Kombinacja klawiszy ALT+ENTER rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.

Kombinacja klawiszy CTRL+ENTER wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem.

Kombinacja klawiszy SHIFT+ENTER kończy wprowadzanie tekstu w komórce i zaznacza komórkę powyżej.

ESC

Anuluje wpis w komórce lub pasku formuły.

Zamyka otwarte menu, podmenu, okno dialogowe lub okno komunikatu.

Zamyka również tryb pełnoekranowy, jeśli go zastosowano, i przywraca normalny tryb ekranu w celu ponownego wyświetlenia Wstążki i paska stanu.

HOME

Powoduje przejście na początek wiersza w arkuszu.

Powoduje przejście do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb SCROLL LOCK jest włączony.

Powoduje także wybranie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy CTRL+HOME powoduje przejście na początek arkusza.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+HOME rozszerza zaznaczenie komórek do początku arkusza.

PAGE DOWN

Powoduje przejście o jeden ekran w dół w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+PAGE DOWN powoduje przejście o jeden ekran w prawo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+PAGE DOWN powoduje przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+PAGE DOWN zaznacza bieżący i następny arkusz w skoroszycie.

PAGE UP

Powoduje przejście o jeden ekran w górę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+PAGE UP powoduje przejście o jeden ekran w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+PAGE UP powoduje przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+PAGE UP zaznacza bieżący i poprzedni arkusz w skoroszycie.

SPACJA

W oknie dialogowym wykonuje akcję zaznaczonego przycisku albo zaznacza lub czyści pole wyboru.

Kombinacja klawiszy CTRL+SPACJA zaznacza całą kolumnę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy SHIFT+SPACJA zaznacza cały wiersz w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA zaznacza cały arkusz.

 • Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.

 • Jeśli jest zaznaczony obiekt, naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+SPACJA wyświetla menu Sterowanie okna programu Microsoft Office Excel.

TAB

Powoduje przejście o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Powoduje przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy SHIFT+TAB powoduje przejście do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy CTRL+TAB powoduje przejście do następnej karty w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+TAB powoduje przejście do poprzedniej karty w oknie dialogowym.

Początek strony

Ten artykuł zawiera listę skrótów klawiaturowych programu Excel 2016 dla komputerów Mac. Wiele skrótów z klawiszem CTRL używanych w programie Excel na komputerze z systemem Windows działa również w programie Excel 2016 dla komputerów Mac. Jednak nie wszystkie. W razie wątpliwości skorzystaj z tej listy. Zwróć uwagę na to, że skróty omówione w niniejszym temacie odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury.

Często używane skróty

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wklejanie

COMMAND + V
lub
CONTROL + V

Kopiowanie

COMMAND + C
lub
CONTROL + C

Czyszczenie

DELETE

Zapisywanie

COMMAND + S
lub
CONTROL + S

Cofanie

COMMAND + Z
lub
CONTROL + Z

Wykonywanie ponownie

COMMAND + Y
lub
CONTROL + Y lub
COMMAND + SHIFT+ Z

Wycinanie

COMMAND + X
lub
CONTROL + X

Pogrubianie

COMMAND + B
lub
CONTROL + B

Drukowanie

COMMAND + P
lub
CONTROL + P

Otwieranie narzędzia Visual Basic

OPCJA + F11

Wypełnianie w dół

COMMAND + D
lub
CONTROL + D

Wypełnianie w prawo

COMMAND + R
lub
CONTROL + R

Wstawianie komórek

CONTROL + SHIFT + =

Usuwanie komórek

COMMAND + ŁĄCZNIK
lub
CONTROL + ŁĄCZNIK

Obliczenie wszystkich otwartych skoroszytów

COMMAND + =
lub
F9

Zamykanie okna

COMMAND + W
lub
CONTROL + W

Zamykanie programu Excel

COMMAND + Q

Wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do

CONTROL + G
lub
F5

Wyświetlenie okna dialogowego Formatowanie komórek

COMMAND + 1
lub
CONTROL + 1

Wyświetlanie okna dialogowego Zamienianie

CONTROL + H
lub
COMMAND + SHIFT + H

Wklejanie specjalne

COMMAND + CONTROL + V
lub
CONTROL + OPCJA + V
lub
COMMAND + OPCJA + V

Podkreślenie

COMMAND + U

Kursywa

COMMAND + I
lub
CONTROL + I

Nowy pusty skoroszyt

COMMAND + N
lub
CONTROL + N

Nowy skoroszyt z szablonu

COMMAND + SHIFT + P

Wyświetlanie okna dialogowego Zapisywanie jako

COMMAND + SHIFT + S
lub
F12

Wyświetlanie okna Pomoc

F1
lub
COMMAND + /

Zaznaczenie wszystkiego

COMMAND + A
lub
COMMAND + SHIFT + SPACJA

Dodawanie lub usuwanie filtru

COMMAND + SHIFT + F
lub
CONTROL + SHIFT + L

Minimalizowanie lub maksymalizowanie kart wstążki

COMMAND + OPCJA + R

Wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie

COMMAND + O
lub
CONTROL + O

Sprawdzanie pisowni

F7

Otwieranie tezaurusa

SHIFT + F7

Wyświetlanie Konstruktora formuł

SHIFT + F3

Otwarcie okna dialogowego Definiowanie nazwy

COMMAND + F3

Otwieranie okna dialogowego Tworzenie nazw

COMMAND + SHIFT + F3

Wstawienie nowego arkusza *

SHIFT + F11

Drukowanie

COMMAND + P lub Control + P

Podgląd wydruku

COMMAND + P lub Control + P

** Ten skrót powoduje konflikty z domyślnym przypisaniem klawisza systemu Mac OS. Aby użyć tego skrótu, należy zmienić ustawienia klawiatury systemu Mac. Przejdź do pozycji Apple > Preferencje systemowe > Klawiatura > Skróty. Kliknij pozycję Mission Control, a następnie wyczyść zaznaczenie opcji Pokaż biurko.

Początek strony

Klawisze funkcyjne

Uwaga : Uwaga: Jeśli klawisz funkcyjny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, naciśnij klawisz FN razem z klawiszem funkcyjnym. Jeśli nie chcesz naciskać klawisza FN za każdym razem, możesz zmienić preferencje systemowe: Przejdź do pozycji Apple > Preferencje systemowe > Klawiatura. Zaznacz pole wyboru obok pozycji Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie okna Pomocy

F1

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Wstawienie lub edycja komentarza komórki

Shift + F2

Otwarcie okna dialogowego Zapisywanie

Opcja + F2

Otwarcie Konstruktora formuł

Shift + F3

Otwarcie okna dialogowego Definiowanie nazwy

COMMAND + F3

Zamknięcie

COMMAND + F4

Wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do

F5

Wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie

Shift + F5

Przejście do pola Przeszukaj arkusz

Control + F5

Sprawdzanie pisowni.

F7

Otwarcie tezaurusa

Shift + F7 lub Control + Opcja + COMMAND + R

Rozszerzenie zaznaczenia

F8

Dodanie do zaznaczenia

Shift + F8

Wyświetlenie okna dialogowego Makro

Opcja + F8

Obliczenie wszystkich otwartych skoroszytów

F9

Obliczenie aktywnego arkusza

Shift + F9

Zminimalizowanie aktywnego okna

Control + F9

Wyświetlenie menu kontekstowego lub menu dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

Shift + F10

Zmaksymalizowanie lub przywrócenie aktywnego okna

Control + F10 lub COMMAND + F10

Wstawienie nowego arkusza wykresu *

F11

Wstawienie nowego arkusza *

Shift + F11

Wstawienie arkusza makr programu Excel 4.0

COMMAND + F11

Otwieranie narzędzia Visual Basic

Opcja + F11

Wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako

F12

Wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie

COMMAND + F12

Początek strony

Przechodzenie i przewijanie w obrębie arkusza lub skoroszytu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście o jedną komórkę w górę, dół, lewo lub prawo

Klawisz strzałki

Przejście do granicy bieżącego obszaru danych

COMMAND + klawisz strzałki

Przejście na początek wiersza

HOME

Przejście na początek arkusza

CONTROL + HOME

Przejście do ostatniej używanej komórki w arkuszu

CONTROL + END

Przejście o jeden ekran w dół

PAGE DOWN
Na komputerze MacBook naciśnij klawisze FN + STRZAŁKA W DÓŁ

Przejście o jeden ekran w górę

PAGE UP
Na komputerze MacBook naciśnij klawisze FN + STRZAŁKA W GÓRĘ

Przejście o jeden ekran w prawo

OPCJA + PAGE DOWN

Przejście o jeden ekran w lewo

OPCJA + PAGE UP

Przejście do następnego arkusza w skoroszycie

CONTROL + PAGE DOWN
lub
OPCJA + STRZAŁKA W PRAWO

Przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie

CONTROL + PAGE DOWN
lub
OPCJA + STRZAŁKA W LEWO

Przewinięcie w celu wyświetlenia komórki aktywnej

CONTROL + DELETE

Wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do

CONTROL + G

Wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie

CONTROL + F
lub
SHIFT + F5

Otwarcie wyszukiwania (w obrębie komórki lub po zaznaczeniu komórki)

COMMAND + F

Przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu

TAB

Początek strony

Drukowanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Drukowanie

COMMAND + P lub Control + P

Podgląd wydruku

COMMAND + P lub Control + P

Początek strony

Wprowadzanie danych w arkuszu

Uwaga : Uwaga: Jeśli klawisz funkcyjny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, naciśnij klawisz FN razem z klawiszem funkcyjnym. Jeśli nie chcesz naciskać klawisza FN za każdym razem, możesz zmienić preferencje systemowe: Przejdź do pozycji Apple > Preferencje systemowe > Klawiatura. Zaznacz pole wyboru obok pozycji Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Zakończenie wpisu w komórce i przejście dalej w ramach zaznaczenia

RETURN

Rozpoczęcie nowego wiersza w tej samej komórce

CONTROL + OPCJA + RETURN

Wypełnienie zaznaczonego zakresu komórek wpisywanym tekstem

COMMAND + RETURN
lub
CONTROL + RETURN

Zakończenie wpisu w komórce i przejście do góry w ramach zaznaczenia

SHIFT + RETURN

Zakończenie wpisu w komórce i przejście o jedną komórkę w prawo w ramach zaznaczenia

TAB

Zakończenie wpisu w komórce i przejście o jedną komórkę w lewo w ramach zaznaczenia

SHIFT + TAB

Anulowanie wpisu w komórce

ESC

Usunięcie znaku na lewo od punktu wstawiania lub usunięcie zaznaczenia

DELETE

Usunięcie znaku na prawo od punktu wstawiania lub usunięcie zaznaczenia
Uwaga: ten klawisz jest niedostępny na niektórych mniejszych klawiaturach

Delete

Usunięcie tekstu do końca wiersza
Uwaga: ten klawisz jest niedostępny na niektórych mniejszych klawiaturach

CONTROL + Delete

Przejście o jeden znak w górę, dół, lewo lub prawo

Klawisz strzałki

Przejście na początek wiersza

HOME

Wstawienie komentarza

SHIFT + F2

Otwarcie i edycja komentarza komórki

SHIFT + F2

Wypełnienie w dół

CONTROL + D
lub

COMMAND + D

Wypełnienie w prawo

CONTROL + R
lub

COMMAND + R

Zdefiniowanie nazwy

CONTROL + L

Początek strony

Praca w komórkach na pasku formuły

Uwaga : Uwaga: Jeśli klawisz funkcyjny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, naciśnij klawisz FN razem z klawiszem funkcyjnym. Jeśli nie chcesz naciskać klawisza FN za każdym razem, możesz zmienić preferencje systemowe: Przejdź do pozycji Apple > Preferencje systemowe > Klawiatura. Zaznacz pole wyboru obok pozycji Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Edycja komórki aktywnej, a następnie wyczyszczenie jej lub usunięcie poprzedzającego znaku w komórce aktywnej w czasie edycji zawartości komórki

DELETE

Zakończenie wpisu w komórce

RETURN

Wprowadzenie formuły jako formuły tablicowej

COMMAND + SHIFT + RETURN lub
CONTROL + SHIFT + RETURN

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły

ESC

Wyświetlenie Konstruktora formuł po wpisaniu prawidłowej nazwy funkcji w formule

CONTROL + A

Wstawienie hiperlinku

COMMAND + K
lub
CONTROL + K

Edycja komórki aktywnej i umieszczenie punktu wstawiania na końcu wiersza

CONTROL + U

Otwarcie Konstruktora formuł

SHIFT + F3

Obliczenie aktywnego arkusza

SHIFT + F9

Wyświetlenie menu kontekstowego

SHIFT + F10

Rozpoczęcie formuły

=

Przełączenie stylu odwołania formuły między bezwzględnym, względnym i mieszanym

COMMAND + T
lub
F4

Wstawienie formuły Autosumowanie

COMMAND + SHIFT + T

Wprowadzenie daty

CONTROL + ŚREDNIK (;)

Wprowadzenie godziny

COMMAND + ŚREDNIK (;)

Skopiowanie wartości z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły

CONTROL + SHIFT + ZNAK CALA (")

Przełączenie między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł komórek

CONTROL + AKCENT SŁABY (`)

Skopiowanie formuły z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły

CONTROL + APOSTROF (')

Wyświetlenie listy Autouzupełnianie

CONTROL + OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Zdefiniowanie nazwy

CONTROL + L

Otwarcie okienka Inteligentne wyszukiwanie

CONTROL + OPCJA + COMMAND + L

Początek strony

Formatowanie i edytowanie danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Utworzenie tabeli

COMMAND + T
lub
CONTROL + T

Wstawienie podziału wiersza w komórce

COMMAND + OPCJA + RETURN lub
CONTROL + OPCJA + RETURN

Wstawienie znaków specjalnych, takich jak symbole Emoji

CONTROL + COMMAND + SPACJA

Zwiększenie rozmiaru czcionki

COMMAND + SHIFT + >

Zmniejszenie rozmiaru czcionki

COMMAND + SHIFT + <

Wyrównywanie do środka

COMMAND + E

Wyrównywanie do lewej

COMMAND + L

Wyświetlanie okna dialogowego Modyfikowanie stylu komórki

COMMAND + SHIFT + L

Wyświetlenie okna dialogowego Formatowanie komórek

COMMAND + 1

Zastosowanie ogólnego formatu liczbowego

CONTROL + SHIFT + ~

Zastosowanie formatu walutowego z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne pojawiają się jako czerwone w nawiasach)

CONTROL + SHIFT + $

Zastosowanie formatu procentowego bez miejsc po przecinku

CONTROL + SHIFT + %

Zastosowanie formatu wykładniczego z dwoma miejscami po przecinku

CONTROL + SHIFT + ^

Zastosowanie formatu daty z dniem, miesiącem i rokiem

CONTROL + SHIFT + #

Zastosowanie formatu czasu z godziną i minutami oraz wskazaniem AM lub PM

CONTROL + SHIFT + @

Zastosowanie formatu liczbowego z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych

CONTROL + SHIFT + !

Zastosowanie obramowania konturowego wokół zaznaczonych komórek

COMMAND + OPCJA + ZERO

Dodanie obramowania konturowego na prawo od zaznaczenia

COMMAND + OPCJA + STRZAŁKA W PRAWO

Dodanie obramowania konturowego na lewo od zaznaczenia

COMMAND + OPCJA + STRZAŁKA W LEWO

Dodanie obramowania konturowego na górę zaznaczenia

COMMAND + OPCJA + STRZAŁKA W GÓRĘ

Dodanie obramowania konturowego na dół zaznaczenia

COMMAND + OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Usunięcie obramowania konturowego

COMMAND + OPCJA + ŁĄCZNIK

Zastosowanie lub usunięcie pogrubienia

COMMAND + B

Zastosowanie lub usunięcie kursywy

COMMAND + I

Zastosowanie lub usunięcie podkreślenia

COMMAND + U

Zastosowanie lub usunięcie przekreślenia

COMMAND + SHIFT + X

Ukrycie kolumny

COMMAND + )
lub
CONTROL + )

Wyświetlanie kolumny

COMMAND + SHIFT + )
lub
CONTROL + SHIFT + )

Ukrycie wiersza

COMMAND + (
lub
CONTROL + (

Odkrycie wiersza

COMMAND + SHIFT + (
lub
CONTROL + SHIFT + (

Edycja komórki aktywnej

CONTROL + U

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły

ESC

Edycja komórki aktywnej, a następnie wyczyszczenie jej lub usunięcie poprzedzającego znaku w komórce aktywnej w czasie edycji zawartości komórki

DELETE

Wklejenie tekstu do komórki aktywnej

COMMAND + V

Zakończenie wpisu w komórce

RETURN

Wprowadzenie do wybranych komórek wpisu z bieżącej komórki

COMMAND + RETURN lub
CONTROL + RETURN

Wprowadzenie formuły jako formuły tablicowej

COMMAND + SHIFT + RETURN lub
CONTROL + SHIFT + RETURN

Wyświetlenie Konstruktora formuł po wpisaniu prawidłowej nazwy funkcji w formule

CONTROL + A

Początek strony

Praca z zaznaczeniem

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kopiowanie

COMMAND + C
lub
CONTROL + V

Wklejanie

COMMAND + V
lub
CONTROL + V

Wycinanie

COMMAND + X
lub
CONTROL + X

Czyszczenie

DELETE

Usunięcie zaznaczenia

CONTROL + ŁĄCZNIK

Cofnięcie ostatniej akcji

COMMAND + Z

Ukrycie kolumny

COMMAND + )
lub
CONTROL + )

Wyświetlanie kolumny

COMMAND + SHIFT + )
lub
CONTROL + SHIFT + )

Ukrycie wiersza

COMMAND + (
lub
CONTROL + (

Odkrycie wiersza

COMMAND + SHIFT + (
lub
CONTROL + SHIFT + (

Przejście z góry na dół w obrębie zaznaczenia (w dół) *

RETURN

Przejście z dołu do góry w obrębie zaznaczenia (w górę) *

SHIFT + RETURN

Przejście od lewej do prawej w obrębie zaznaczenia
lub przejście w dół o jedną komórkę, jeśli tylko jedna kolumna jest zaznaczona

TAB

Przejście od prawej do lewej w obrębie zaznaczenia
lub przejście w górę o jedną komórkę, jeśli tylko jedna kolumna jest zaznaczona

SHIFT + TAB

Przejście zgodnie z ruchem wskazówek zegara do następnego rogu zaznaczenia

CONTROL + KROPKA

Zgrupowanie zaznaczonych komórek

COMMAND + SHIFT + K

Rozgrupowanie zaznaczonych komórek

COMMAND + SHIFT + J

Początek strony

Zaznaczanie komórek, kolumn lub wierszy

Uwaga : Uwaga: Jeśli klawisz funkcyjny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, naciśnij klawisz FN razem z klawiszem funkcyjnym. Jeśli nie chcesz naciskać klawisza FN za każdym razem, możesz zmienić preferencje systemowe: Przejdź do pozycji Apple > Preferencje systemowe > Klawiatura. Zaznacz pole wyboru obok pozycji Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozszerzenie zaznaczenia o jedną komórkę

SHIFT + klawisz strzałki

Rozszerzenie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki
w tej samej kolumnie lub wierszu co komórka aktywna

COMMAND + SHIFT + klawisz strzałki

Rozszerzenie zaznaczenia do początku wiersza

SHIFT + HOME

Rozszerzenie zaznaczenia do początku arkusza

CONTROL + SHIFT + HOME

Rozszerzenie zaznaczenia do ostatniej komórki używanej
w arkuszu (prawy dolny róg)

CONTROL + SHIFT + END

Zaznaczenie całej kolumny

CONTROL + SPACJA

Zaznaczenie całego wiersza

SHIFT + SPACJA

Zaznaczenie całego arkusza

COMMAND + A

Zaznaczenie tylko widocznych komórek

COMMAND + SHIFT + * (gwiazdka)

Zaznaczenie tylko komórki aktywnej, jeśli jest zaznaczonych wiele komórek

SHIFT + DELETE

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden ekran w dół

SHIFT + PAGE DOWN

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden ekran w górę

SHIFT + PAGE UP

Przejście między ukrytymi obiektami, wyświetlenie obiektów
i wyświetlenie symboli zastępczych obiektów

CONTROL + 6

Włączenie funkcji rozszerzania zaznaczenia
za pomocą klawiszy strzałek

F8

Dodanie kolejnego zakresu komórek do zaznaczenia

SHIFT + F8

Zaznaczenie bieżącej tablicy, do której należy
komórka aktywna

CONTROL + /

Zaznaczenie w wierszu komórek, które nie odpowiadają wartości w komórce aktywnej w tym wierszu. Zaznaczanie wiersza należy zacząć od komórki aktywnej.

CONTROL + \

Zaznaczenie tylko komórek, do których bezpośrednio odwołują się formuły w zaznaczeniu

CONTROL + SHIFT + [

Zaznaczenie wszystkich komórek, do których bezpośrednio lub pośrednio odwołują się formuły w zaznaczeniu

CONTROL + SHIFT + {

Zaznaczenie tylko komórek z formułami, które odwołują się bezpośrednio do komórki aktywnej

CONTROL + ]

Zaznaczenie wszystkich komórek z formułami, które odwołują się bezpośrednio lub pośrednio do komórki aktywnej

CONTROL + SHIFT + }

Początek strony

Używanie wykresów

Uwaga : Uwaga: Jeśli klawisz funkcyjny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, naciśnij klawisz FN razem z klawiszem funkcyjnym. Jeśli nie chcesz naciskać klawisza FN za każdym razem, możesz zmienić preferencje systemowe: Przejdź do pozycji Apple > Preferencje systemowe > Klawiatura. Zaznacz pole wyboru obok pozycji Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawienie nowego arkusza wykresu *

F11

Przejście przez zaznaczenie obiektu wykresu

Klawisz strzałki

Początek strony

* Ten skrót powoduje konflikty z domyślnym przypisaniem klawisza systemu Mac OS. Aby użyć tego skrótu, należy zmienić ustawienia klawiatury systemu Mac. Przejdź do pozycji Apple > Preferencje systemowe > Klawiatura > Skróty. Kliknij pozycję Mission Control, a następnie wyczyść zaznaczenie opcji Pokaż biurko.

Sortowanie, filtrowanie i używanie raportów w formie tabel przestawnych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie okna dialogowego Sortowanie

COMMAND + SHIFT + R

Dodanie lub usunięcie filtru

COMMAND + SHIFT + F
lub
CONTROL + SHIFT + L

Wyświetlenie listy filtrów lub menu podręcznego pola strony
tabeli przestawnej zaznaczonej komórki

OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Początek strony

Tworzenie konspektu danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie lub ukrycie symboli konspektu

CONTROL + 8

Ukrycie zaznaczonych wierszy

CONTROL + 9

Odkrycie zaznaczonych wierszy

CONTROL + SHIFT + nawias otwierający ( ( )

Ukrycie zaznaczonych kolumn

CONTROL + ZERO

Odkrycie zaznaczonych kolumn

CONTROL + SHIFT + nawias zamykający ( ) )

Początek strony

Praca w oknach

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwinięcie lub zminimalizowanie wstążki

COMMAND + OPCJA + R

Przełączenie na widok pełnoekranowy

COMMAND + CONTROL + F

Przełączenie do następnej aplikacji

COMMAND + TAB

Przełączenie do poprzedniej aplikacji

COMMAND + SHIFT + TAB

Zamknięcie aktywnego okna skoroszytu

COMMAND + W

Kopiowanie obrazu ekranu i zapisanie go w
pliku zrzutu ekranu na biurku.

COMMAND + SHIFT + 3

Zminimalizowanie aktywnego okna

CONTROL + F9

Zmaksymalizowanie lub przywrócenie aktywnego okna

CONTROL + F10
lub
COMMAND + F10

Ukrycie programu Excel

COMMAND + H

Początek strony

Praca w oknach dialogowych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do następnego pola tekstowego

TAB

Przejście do poprzedniego pola, opcji, kontrolki lub polecenia

SHIFT + TAB

Zamknięcie okna dialogowego lub anulowanie akcji

ESC

Wykonanie akcji przypisanej do domyślnego przycisku polecenia
(przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK)

RETURN

Anulowanie polecenia i zamknięcie

ESC

Informacje pokrewne

Ułatwienia dostępu w programie Excel 2016 dla komputerów Mac

Skróty klawiaturowe wymienione w tym temacie dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze na innej klawiaturze mogą nie odpowiadać klawiszom na klawiaturze amerykańskiej. Inne mogą być również skróty klawiaturowe w przypadku komputerów przenośnych.

Niektóre skróty z klawiszami funkcyjnymi powodują konflikty z domyślnymi przypisaniami klawiszy w systemie Mac OS X 10.3 lub nowszym. Aby z nich korzystać, należy zmienić ustawienia dla klawiszy funkcyjnych. W menu Apple przejdź do polecenia Preferencje systemowe. W obszarze Sprzęt kliknij pozycję Klawiatura>Klawiatura, a następnie zaznacz pole wyboru Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie Konstruktora formuł

SHIFT + F3
lub
FN + SHIFT + F3

Powtórzenie ostatniego znajdowania (Znajdź następny)

SHIFT + F4
lub
FN + SHIFT + F4

Zamknięcie okna

COMMAND + F4
lub
FN + COMMAND + F4

Wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do

F5

Wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie

SHIFT + F5

Przejście do następnego okienka w podzielonym skoroszycie

F6

Przejście do poprzedniego okienka w podzielonym skoroszycie

SHIFT + F6

Przejście do następnego okna skoroszytu

COMMAND + F6

Przejście do poprzedniego okna skoroszytu

COMMAND + SHIFT + F6

Sprawdzenie pisowni

F7
lub
FN + F7

Dodanie do zaznaczenia

SHIFT + F8

Wyświetlenie okna dialogowego Makro

OPCJA + F8
lub
FN + OPCJA + F8

Obliczenie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach

F9

Obliczenie aktywnego arkusza

SHIFT + F9

Wyświetlenie menu kontekstowego

SHIFT + F10

Wstawienie nowego arkusza wykresu

F11

Wstawienie nowego arkusza

SHIFT + F11

Wstawienie arkusza makr programu Excel 4.0

COMMAND + F11
lub
FN + COMMAND + F11

Wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako

F12

Wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie

COMMAND + F12
lub
FN + COMMAND + F12

Początek strony

Przenoszenie i przewijanie w arkuszu lub skoroszycie

Efekt

Skrót klawiaturowy

Przejście o jedną komórkę w górę, dół, lewo lub prawo

Klawisz strzałki

Przejście do granicy bieżącego obszaru danych

CONTROL + klawisz strzałki

Przejście na początek wiersza

HOME

Przejście na początek arkusza

CONTROL + HOME

Przejście do ostatniej używanej komórki w arkuszu, która jest komórką na przecięciu skrajnej prawej kolumny i dolnego wiersza (w prawym dolnym rogu) lub komórką przeciwległą do komórki bazowej, którą zazwyczaj jest komórka A1

CONTROL + END

Przejście o jeden ekran w dół

PAGE DOWN

Przejście o jeden ekran w górę

PAGE UP

Przejście o jeden ekran w prawo

OPCJA + PAGE DOWN

Przejście o jeden ekran w lewo

OPCJA + PAGE UP

Przejście do następnego arkusza w skoroszycie

CONTROL + PAGE DOWN

Przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie

CONTROL + PAGE UP

Przejście do następnego skoroszytu lub okna

CONTROL + TAB

Przejście do poprzedniego skoroszytu lub okna

CONTROL + SHIFT + TAB

Przejście do następnego okienka w podzielonym skoroszycie

F6

Przejście do poprzedniego okienka w podzielonym skoroszycie

SHIFT + F6

Przewinięcie w celu wyświetlenia komórki aktywnej

CONTROL + DELETE

Wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do

CONTROL + G

Wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie

COMMAND + F

Powtórzenie akcji znajdowania (to samo co Znajdź następny)

COMMAND + G

Przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu

TAB

Początek strony

Wyświetlanie podglądu i drukowanie

Efekt

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie okna dialogowego Drukowanie

COMMAND + P

Wprowadzanie danych w arkuszu

Efekt

Skrót klawiaturowy

Zakończenie wpisu w komórce i przejście dalej w ramach zaznaczenia

RETURN

Rozpoczęcie nowego wiersza w tej samej komórce

CONTROL + OPCJA + RETURN

Wypełnienie zaznaczonego zakresu komórek wpisywanym tekstem

CONTROL + RETURN

Zakończenie wpisu w komórce i przejście wstecz w ramach zaznaczenia

SHIFT + RETURN

Zakończenie wpisu w komórce i przejście o jedną komórkę w prawo w ramach zaznaczenia

TAB

Zakończenie wpisu w komórce i przejście o jedną komórkę w lewo w ramach zaznaczenia

SHIFT + TAB

Anulowanie wpisu w komórce

ESC

Usunięcie znaku na lewo od punktu wstawiania lub usunięcie zaznaczenia

DELETE

Usunięcie znaku na prawo od punktu wstawiania lub usunięcie zaznaczenia

Delete

Usunięcie tekstu do końca wiersza

CONTROL + Delete

Przejście o jeden znak w górę, dół, lewo lub prawo

Klawisz strzałki

Przejście na początek wiersza

HOME

Powtórzenie ostatniej akcji

COMMAND + Y

Edycja komentarza komórki

SHIFT + F2

Wypełnienie w dół

CONTROL + D

Wypełnienie w prawo

CONTROL + R

Zdefiniowanie nazwy

CONTROL + L

Początek strony

Praca w komórkach lub na pasku formuły

Efekt

Skrót klawiaturowy

Edycja komórki aktywnej, a następnie wyczyszczenie jej lub usunięcie poprzedzającego znaku w komórce aktywnej w czasie edycji zawartości komórki

DELETE

Zakończenie wpisu w komórce

RETURN

Wprowadzenie formuły jako formuły tablicowej

CONTROL + SHIFT + RETURN

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły

ESC

Wyświetlenie Konstruktora formuł po wpisaniu prawidłowej nazwy funkcji w formule

CONTROL + A

Wstawienie hiperlinku

COMMAND + K

Edycja komórki aktywnej i umieszczenie punktu wstawiania na końcu wiersza

CONTROL + U

Otwarcie Konstruktora formuł

SHIFT + F3
lub
FN + SHIFT + F3

Obliczenie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach

COMMAND + =

Obliczenie aktywnego arkusza

COMMAND + SHIFT + =

Rozpoczęcie formuły

=

Przełączenie stylu odwołania formuły między bezwzględnym, względnym i mieszanym

COMMAND + T

Wstawienie formuły Autosumowanie

COMMAND + SHIFT + T

Wprowadzenie daty

CONTROL + ŚREDNIK (;)

Wprowadzenie godziny

COMMAND + ŚREDNIK (;)

Skopiowanie wartości z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły

CONTROL + SHIFT + ZNAK CALA (")

Przełączenie między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł komórek

CONTROL + AKCENT SŁABY (`)

Skopiowanie formuły z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły

CONTROL + APOSTROF (')

Wyświetlenie listy Autouzupełnianie

CONTROL + OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Zdefiniowanie nazwy

CONTROL + L

Początek strony

Formatowanie i edytowanie danych

Efekt

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie okna dialogowego Styl

COMMAND + SHIFT + L

Wyświetlenie okna dialogowego Formatowanie komórek

COMMAND + 1

Zastosowanie ogólnego formatu liczbowego

CONTROL + SHIFT + ~

Zastosowanie formatu walutowego z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne pojawiają się jako czerwone w nawiasach)

CONTROL + SHIFT + $

Zastosowanie formatu procentowego bez miejsc po przecinku

CONTROL + SHIFT + %

Zastosowanie formatu wykładniczego z dwoma miejscami po przecinku

CONTROL + SHIFT + ^

Zastosowanie formatu daty z dniem, miesiącem i rokiem

CONTROL + SHIFT + #

Zastosowanie formatu czasu z godziną i minutami oraz wskazaniem A.M. lub P.M.

CONTROL + SHIFT + @

Zastosowanie formatu liczbowego z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych

CONTROL + SHIFT + !

Zastosowanie obramowania konturowego wokół zaznaczonych komórek

COMMAND + OPCJA + ZERO

Dodanie obramowania konturowego na prawo od zaznaczenia

COMMAND + OPCJA + STRZAŁKA W PRAWO

Dodanie obramowania konturowego na lewo od zaznaczenia

COMMAND + OPCJA + STRZAŁKA W LEWO

Dodanie obramowania konturowego na górę zaznaczenia

COMMAND + OPCJA + STRZAŁKA W GÓRĘ

Dodanie obramowania konturowego na dół zaznaczenia

COMMAND + OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Usunięcie obramowania konturowego

COMMAND + OPCJA + ŁĄCZNIK

Zastosowanie lub usunięcie pogrubienia

COMMAND + B

Zastosowanie lub usunięcie kursywy

COMMAND + I

Zastosowanie lub usunięcie podkreślenia

COMMAND + U

Zastosowanie lub usunięcie przekreślenia

COMMAND + SHIFT + X

Ukrycie wierszy

CONTROL + 9

Odkrycie wierszy

CONTROL + SHIFT + (

Ukrycie kolumn

CONTROL + ZERO

Odkrycie kolumn

CONTROL + SHIFT + )

Dodanie lub usunięcie stylu czcionki cienia

COMMAND + SHIFT + W

Dodanie lub usunięcie stylu czcionki konturu

COMMAND + SHIFT + D

Edycja komórki aktywnej

CONTROL + U

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły

ESC

Edycja komórki aktywnej, a następnie wyczyszczenie jej lub usunięcie poprzedzającego znaku w komórce aktywnej w czasie edycji zawartości komórki

DELETE

Wklejenie tekstu do komórki aktywnej

COMMAND + V

Zakończenie wpisu w komórce

RETURN

Wprowadzenie formuły jako formuły tablicowej

CONTROL + SHIFT + RETURN

Wyświetlenie Konstruktora formuł po wpisaniu prawidłowej nazwy funkcji w formule

CONTROL + A

Początek strony

Praca z zaznaczeniem

Efekt

Skrót klawiaturowy

Skopiowanie zaznaczenia

COMMAND + C

Wycięcie zaznaczenia

COMMAND + X

Wklejenie zaznaczenia

COMMAND + V

Wyczyszczenie zawartości zaznaczenia

DELETE

Usunięcie zaznaczenia

CONTROL + ŁĄCZNIK

Skopiowanie tekstu lub grafiki do Albumu z wycinkami

CONTROL + OPCJA + C

Wklejenie do Albumu z wycinkami

CONTROL + OPCJA + V

Cofnięcie ostatniej akcji

COMMAND + Z

Przejście z góry na dół w ramach zaznaczenia (w dół) lub przejście w kierunku wybranym w pozycji Edycja w oknie dialogowym Preferencje (menu Excel, polecenie Preferencje)

RETURN

Przejście z dołu na górę w ramach zaznaczenia (w górę) lub przejście w kierunku przeciwnym do wybranego w pozycji Edycja w oknie dialogowym Preferencje (menu Excel, polecenie Preferencje)

SHIFT + RETURN

Przejście od lewej do prawej w ramach zaznaczenia lub przejście w dół o jedną komórkę, jeśli tylko jedna kolumna jest zaznaczona

TAB

Przejście od prawej do lewej w ramach zaznaczenia lub przejście w górę o jedną komórkę, jeśli tylko jedna kolumna jest zaznaczona

SHIFT + TAB

Przejście zgodnie z ruchem wskazówek zegara do następnego rogu zaznaczenia

CONTROL + KROPKA

Wstawienie grafiki za pomocą przeglądarki multimediów

COMMAND + CONTROL + M

Początek strony

Zaznaczanie komórek, kolumn lub wierszy

Efekt

Skrót klawiaturowy

Rozszerzenie zaznaczenia o jedną komórkę

SHIFT + klawisz strzałki

Rozszerzenie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub wierszu co komórka aktywna

COMMAND + SHIFT + klawisz strzałki

Rozszerzenie zaznaczenia do początku wiersza

SHIFT + HOME

Rozszerzenie zaznaczenia do początku arkusza

CONTROL + SHIFT + HOME

Rozszerzenie zaznaczenia do ostatniej komórki używanej w arkuszu (prawy dolny róg)

CONTROL + SHIFT + END

Zaznaczenie całej kolumny

CONTROL + SPACJA

Zaznaczenie całego wiersza

SHIFT + SPACJA

Zaznaczenie całego arkusza

COMMAND + A

Zaznaczenie tylko komórki aktywnej, jeśli jest zaznaczonych wiele komórek

SHIFT + DELETE

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden ekran w dół

SHIFT + PAGE DOWN

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden ekran w górę

SHIFT + PAGE UP

Przejście między ukrytymi obiektami, wyświetlenie obiektów i wyświetlenie symboli zastępczych obiektów

CONTROL + 6

Wyświetlenie lub ukrycie paska narzędzi Standardowy

CONTROL + 7

Włączenie funkcji rozszerzania zaznaczenia za pomocą klawiszy strzałek

F8

Dodanie kolejnego zakresu komórek do zaznaczenia lub użycie klawiszy strzałek do przejścia na początek zakresu do dodania, a następnie naciśnięcie klawisza F8 i klawiszy strzałek w celu zaznaczenia następnego zakresu

SHIFT + F8

Zaznaczenie bieżącej tablicy, do której należy komórka aktywna

CONTROL + /

Zaznaczenie w wierszu komórek, które nie odpowiadają wartości w komórce aktywnej w tym wierszu. Zaznaczanie wiersza należy zacząć od komórki aktywnej.

CONTROL + \

Zaznaczenie tylko komórek, do których bezpośrednio odwołują się formuły w zaznaczeniu

CONTROL + SHIFT + [

Zaznaczenie w kolumnie komórek, które nie odpowiadają wartości w komórce aktywnej w tej kolumnie. Zaznaczanie kolumny należy zacząć od komórki aktywnej.

CONTROL + |

Zaznaczenie wszystkich komórek, do których bezpośrednio lub pośrednio odwołują się formuły w zaznaczeniu

CONTROL + SHIFT + {

Zaznaczenie tylko komórek z formułami, które odwołują się bezpośrednio do komórki aktywnej

CONTROL + ]

Zaznaczenie wszystkich komórek z formułami, które odwołują się bezpośrednio lub pośrednio do komórki aktywnej

CONTROL + SHIFT + }

Zaznaczenie tylko widocznych komórek w bieżącym zaznaczeniu

COMMAND + SHIFT + Z

Początek strony

Wykresy

Efekt

Skrót klawiaturowy

Wstawienie nowego arkusza wykresu

F11

Przejście przez zaznaczenie obiektu wykresu

Klawisz strzałki

Początek strony

Formularze danych

Efekt

Skrót klawiaturowy

Przejście do tego samego pola w następnym rekordzie

STRZAŁKA W DÓŁ

Przejście do tego samego pola w poprzednim rekordzie

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przejście do następnego pola, które można edytować w rekordzie

TAB

Przejście do poprzedniego pola, które można edytować w rekordzie

SHIFT + TAB

Przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie

RETURN

Przejście do pierwszego pola w poprzednim rekordzie

SHIFT + RETURN

Przejście do tego samego pola 10 rekordów do przodu

PAGE DOWN

Przejście do tego samego pola 10 rekordów wstecz

PAGE UP

Przejście o jeden znak w lewo w polu

STRZAŁKA W LEWO

Przejście o jeden znak w prawo w polu

STRZAŁKA W PRAWO

Przejście o jeden znak w lewo

SHIFT + STRZAŁKA W LEWO

Przejście o jeden znak w prawo

SHIFT + STRZAŁKA W PRAWO

Początek strony

Filtry i raporty w formie tabel przestawnych

Efekt

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie listy filtrów lub menu podręcznego pola strony tabeli przestawnej zaznaczonej komórki

OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Początek strony

Tworzenie konspektu danych

Efekt

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie lub ukrycie symboli konspektu

CONTROL + 8

Ukrycie zaznaczonych wierszy

CONTROL + 9

Odkrycie zaznaczonych wierszy

CONTROL + SHIFT + (

Ukrycie zaznaczonych kolumn

CONTROL + ZERO

Odkrycie zaznaczonych kolumn

CONTROL + SHIFT + )

Początek strony

Paski narzędzi

Efekt

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie pierwszego przycisku na aktywnym przestawnym pasku narzędzi

OPCJA + F10

Przy aktywnym pasku narzędzi zaznaczenie następnego przycisku lub menu na pasku narzędzi

TAB

Przy aktywnym pasku narzędzi zaznaczenie poprzedniego przycisku lub menu na pasku narzędzi

SHIFT + TAB

Wykonanie akcji przypisanej do zaznaczonego przycisku

RETURN

Początek strony

Okna

Efekt

Skrót klawiaturowy

Rozwinięcie lub zminimalizowanie wstążki

COMMAND + OPCJA + R

Przełączenie do następnej aplikacji

COMMAND + TAB

Przełączenie do poprzedniej aplikacji

COMMAND + SHIFT + TAB

Zamknięcie aktywnego okna skoroszytu

COMMAND + W

Przywrócenie rozmiaru aktywnego okna skoroszytu

COMMAND + F5

Przejście do następnego okienka w podzielonym skoroszycie

F6

Przejście do poprzedniego okienka w podzielonym skoroszycie

SHIFT + F6

Przełączenie do następnego okna skoroszytu

COMMAND + F6

Przełączenie do poprzedniego okna skoroszytu

COMMAND + SHIFT + F6

Skopiowanie obrazu ekranu do schowka

COMMAND + SHIFT + 3

Skopiowanie obrazu aktywnego okna do schowka (po naciśnięciu i zwolnieniu kombinacji klawiszy należy kliknąć okno, którego obraz ma zostać przechwycony)

COMMAND + SHIFT + 4

Początek strony

Okna dialogowe

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do następnego pola tekstowego

TAB

Przejście do poprzedniego pola, opcji, kontrolki lub polecenia

SHIFT + TAB

Zamknięcie okna dialogowego lub anulowanie akcji

ESC

Przełączenie się do następnej karty

CONTROL + TAB

Przełączenie się do poprzedniej karty

CONTROL + SHIFT + TAB

Wykonanie akcji przypisanej do domyślnego przycisku polecenia
(przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK)

RETURN

Anulowanie polecenia i zamknięcie

ESC

Czy wiesz?

Jeśli nie masz subskrypcji usługi Office 365 ani najnowszej wersji pakietu Office, możesz ją teraz wypróbować:

Wypróbuj usługę Office 365 lub najnowszą wersję programu Excel

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomoc w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i usuwanie błędów w formułach

Funkcje programu Excel (alfabetycznie)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×