Skróty klawiaturowe w programie OneNote 2010

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe umożliwiające wykonywanie typowych zadań w programie Microsoft OneNote 2010. Skróty klawiaturowe odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach nie muszą być dokładnie takie same jak w amerykańskim.

W skrótach klawiaturowych składających się z dwóch klawiszy naciskanych jednocześnie klawisze są rozdzielone znakiem plus (+). W skrótach klawiaturowych składających się z dwóch klawiszy naciskanych jeden po drugim klawisze są rozdzielone przecinkiem ( , ).

Uwaga : Wyświetlana wersja artykułu może nie być najnowszą wersją. Jeśli na pasku stanu u dołu okna widnieje komunikat Offline, należy podłączyć komputer do Internetu, kliknąć przycisk Offline w Podglądzie Pomocy, a następnie kliknąć polecenie Pokaż zawartość z witryny Office.com w menu skrótów. Zamiast tego można też odwiedzić witrynę Office.com i poszukać najnowszej dokumentacji na stronie Microsoft OneNote 2010 — Pomoc i instrukcje.

Szybkie łącza

Sporządzanie i formatowanie notatek

Organizowanie notesu i zarządzanie nim

Udostępnianie notatek

Ochrona notatek

Sporządzanie i formatowanie notatek

Wpisywanie i edytowanie notatek

Czynność

Klawisze

Otwieranie nowego okna OneNote.

CTRL+M

Otwieranie małego okna OneNote, aby utworzyć notatkę boczną.

CTRL+SHIFT+M

Dokowanie okna programu OneNote.

CTRL+ALT+D

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Ponawianie ostatniej akcji.

CTRL+Y

Zaznaczenie wszystkich elementów na bieżącej stronie.

Uwaga : Naciśnij CTRL+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

CTRL+A

Wycinanie zaznaczonego tekstu lub elementu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub elementu do Schowka.

CTRL+C

Wklejenie zawartości Schowka.

CTRL+V

Przechodzenie na początek wiersza.

HOME

Przechodzenie na koniec wiersza.

END

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Usuwanie jednego znaku z lewej strony.

BACKSPACE

Usuwanie jednego znaku po prawej.

DELETE

Usuwanie jednego wyrazu z lewej strony.

CTRL+BACKSPACE

Usuwanie jednego wyrazu z prawej strony.

CTRL+DELETE

Wstawianie podziału wiersza bez rozpoczynania nowego akapitu.

SHIFT+ENTER

Sprawdzanie pisowni.

F7

Otwieranie tezaurusa dla aktualnie zaznaczonego wyrazu.

SHIFT+F7

Wywoływanie menu kontekstowego dla notatki, karty lub dowolnego innego obiektu, na którym obecnie znajduje się fokus.

SHIFT+F10

Wykonywanie akcji sugerowanej na pasku informacji (jeśli jest wyświetlany u góry strony).

CTRL+SHIFT+W

Formatowanie notatek

Czynność

Klawisze

Wyróżnianie zaznaczonego tekstu żółtym kolorem.

CTRL+SHIFT+H
lub CTRL+ALT+H

Wstawianie hiperłącza.

CTRL+K

Kopiowanie formatowania zaznaczonego tekstu (Malarz formatów).

CTRL+SHIFT+C

Wklejanie formatowania do zaznaczonego tekstu (Malarz formatów).

CTRL+SHIFT+V

Otwieranie hiperłącza.

Uwaga : Kursor musi znajdować się wewnątrz sformatowanego tekstu hiperłącza.

ENTER

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia w zaznaczonym tekście.

CTRL+B

Stosowanie lub usuwanie kursywy w zaznaczonym tekście.

CTRL+I

Stosowanie lub usuwanie podkreślenia w zaznaczonym tekście.

CTRL+U

Stosowanie lub usuwanie przekreślenia w zaznaczonym tekście.

CTRL+ŁĄCZNIK

Stosowanie lub usuwanie indeksu górnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+=

Stosowanie lub usuwanie indeksu dolnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+=

Zastosowanie lub usunięcie listy punktowanej w zaznaczonym akapicie

CTRL+KROPKA

Stosowanie lub usuwanie listy numerowanej w zaznaczonym akapicie.

CTRL+KRESKA UŁAMKOWA

Stosowanie stylu Nagłówek 1 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+1

Stosowanie stylu Nagłówek 2 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+2

Stosowanie stylu Nagłówek 3 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+3

Stosowanie stylu Nagłówek 4 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+4

Stosowanie stylu Nagłówek 5 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+5

Stosowanie stylu Nagłówek 6 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+6

Stosowanie stylu normalnego do bieżącej notatki.

CTRL+SHIFT+N

Powoduje wcięcie akapitu z lewej.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Usuwa wcięcie akapitu z lewej.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Wyrównanie do prawej zaznaczonego akapitu.

CTRL+R

Wyrównanie do lewej zaznaczonego akapitu.

CTRL+L

Powiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+<

Czyszczenie całego formatowania zastosowanego do zaznaczonego tekstu.

CTRL+SHIFT+N

Pokazywanie lub ukrywanie liniatury na bieżącej stronie.

CTRL+SHIFT+R

Dodawanie elementów do strony

Czynność

Klawisze

Wstawianie dokumentu lub pliku na bieżącej stronie.

ALT+N, F

Wstawianie dokumentu lub pliku w postaci wydruku na bieżącej stronie.

ALT+N, O

Pokazywanie lub ukrywanie wydruków dokumentów na bieżącej stronie (gdy program OneNote działa w trybie dużego kontrastu).

ALT+SHIFT+P

Wstawianie rysunku z pliku.

ALT+N, P

Wstawianie rysunku ze skanera lub aparatu.

ALT+N, S

Wstawianie wycinka ekranu.

Uwaga : Ikona programu OneNote musi być aktywna w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań systemu Windows.

Klawisz logo Windows+S

Wstawianie bieżącej daty.

ALT+SHIFT+D

Wstawianie aktualnej daty i godziny.

ALT+SHIFT+F

Wstawianie bieżącej godziny.

ALT+SHIFT+T

Wstawianie podziału wiersza.

SHIFT+ENTER

Uruchamianie równania matematycznego lub konwertowanie zaznaczonego tekstu na równanie matematyczne.

ALT+=

Tworzenie tabeli przez dodanie drugiej kolumny do wpisanego już tekstu.

TAB

Tworzenie kolejnej kolumny w tabeli z jednym wierszem.

TAB

Tworzenie kolejnego wiersza, kiedy kursor znajduje się w ostatniej komórce tabeli.

Uwaga : Drugie naciśnięcie klawisza ENTER umożliwia ukończenie tabeli.

ENTER

Tworzenie wiersza pod bieżącym wierszem w tabeli.

CTRL+ENTER

Tworzenie kolejnego akapitu w tej samej komórce w tabeli.

ALT+ENTER

Tworzenie kolumny na prawo od bieżącej kolumny w tabeli.

CTRL+ALT+R

Tworzenie kolumny na lewo od bieżącej kolumny w tabeli.

CTRL+ALT+E

Tworzenie wiersza nad bieżącym wierszem w tabeli (kiedy kursor znajduje się na początku dowolnego wiersza).

ENTER

Usuwanie bieżącego pustego wiersza w tabeli (kiedy kursor znajduje się na początku wiersza).

DEL (dwukrotne naciśnięcie)

Zaznaczanie notatek i obiektów

Czynność

Klawisze

Zaznaczenie wszystkich elementów na bieżącej stronie.

Uwaga : Naciśnij CTRL+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

CTRL+A

Zaznaczanie do końca wiersza.

SHIFT+END

Zaznaczanie całego wiersza (kiedy kursor znajduje się na początku wiersza).

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przeskakiwanie do tytułu strony i zaznaczanie go.

CTRL+SHIFT+T

Anulowanie zaznaczonego konspektu lub zaznaczonej strony.

ESC

Przenoszenie w górę bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów.

ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenoszenie w dół bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów.

ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie w lewo bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów (i zmniejszenie wcięcia).

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie w prawo bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów (i zwiększenie wcięcia).

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie bieżącego akapitu oraz jego akapitów podrzędnych.

CTRL+SHIFT+ŁĄCZNIK

Usuwanie zaznaczonej notatki lub zaznaczonego obiektu.

DELETE

Przechodzenie na początek wiersza.

HOME

Przechodzenie na koniec wiersza.

END

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Powrót do ostatnio odwiedzonej strony.

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnej odwiedzonej strony.

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Uruchamianie odtwarzania wybranego nagrania dźwiękowego lub wideo.

CTRL+ALT+P

Uruchamianie odtwarzania wybranego nagrania dźwiękowego lub wideo.

CTRL+ALT+S

Przewijanie do tyłu o kilka sekund bieżącego nagrania dźwiękowego lub wideo.

CTRL+ALT+Y

Przewijanie do przodu o kilka sekund bieżącego nagrania dźwiękowego lub wideo.

CTRL+ALT+U

Oznaczanie notatek

Czynność

Klawisze

Zastosowanie, zaznaczenie lub wyczyszczenie znacznika Zadanie do wykonania.

CTRL+1

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Ważne.

CTRL+2

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Pytanie.

CTRL+3

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Zapamiętać na przyszłość.

CTRL+4

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Definicja.

CTRL+5

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

CTRL+6

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

CTRL+7

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

CTRL+8

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

CTRL+9

Usuwanie wszystkich znaczników notatek z zaznaczonych notatek.

CTRL+0

Korzystanie z konspektów

Czynność

Klawisze

Wyświetlanie konspektu do poziomu 1.

ALT+SHIFT+1

Rozwijanie do poziomu 2.

ALT+SHIFT+2

Rozwijanie do poziomu 3.

ALT+SHIFT+3

Rozwijanie do poziomu 4.

ALT+SHIFT+4

Rozwijanie do poziomu 5.

ALT+SHIFT+5

Rozwijanie do poziomu 6.

ALT+SHIFT+6

Rozwijanie do poziomu 7.

ALT+SHIFT+7

Rozwijanie do poziomu 8.

ALT+SHIFT+8

Rozwijanie do poziomu 9.

ALT+SHIFT+9

Rozwijanie wszystkich poziomów.

ALT+SHIFT+0

Zwiększanie wcięcia o jeden poziom.

TAB

Zmniejszanie wcięcia o jeden poziom.

SHIFT+TAB

Rozwijanie zwiniętego konspektu.

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Zwijanie rozwiniętego konspektu.

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Określanie ustawień językowych

Uwaga : Aby zmienić kierunek pisania tekstu notatek, trzeba włączyć obsługę języków pisanych od prawej do lewej strony w narzędziu Preferencje językowe pakietu Microsoft Office 2010.

Czynność

Klawisze

Ustawianie kierunku pisania od lewej do prawej.

CTRL+LEWY SHIFT

Ustawianie kierunku pisania od prawej do lewej.

CTRL+PRAWY SHIFT

Zwiększanie wcięcia o jeden poziom w tekście pisanym od prawej do lewej.

TAB

Zmniejszanie wcięcia o jeden poziom w tekście pisanym od prawej do lewej.

SHIFT+TAB

Początek strony

Organizacja notatnika i zarządzanie nim

Korzystanie ze stron i notatek bocznych

Czynność

Klawisze

Włączanie lub wyłączanie widoku pełnej strony.

F11

Otwieranie nowego okna OneNote.

CTRL+M

Otwieranie małego okna OneNote, aby utworzyć notatkę boczną.

CTRL+SHIFT+M

Rozwijanie lub zwijanie kart grupy stron.

CTRL+SHIFT+*

Drukowanie bieżącej strony.

CTRL+P

Dodawanie nowej strony na końcu zaznaczonej sekcji.

CTRL+N

Zwiększanie szerokości paska kart stron.

CTRL+SHIFT+[

Zmniejszanie szerokości paska kart stron.

CTRL+SHIFT+]

Tworzenie nowej strony pod bieżącą kartą strony na tym samym poziomie.

CTRL+ALT+N

Zmniejszanie poziomu wcięcia etykiety karty bieżącej strony.

CTRL+ALT+[

Zwiększanie poziomu wcięcia etykiety karty bieżącej strony.

CTRL+ALT+]

Tworzenie nowej podstrony pod bieżącą stroną.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Zaznaczanie wszystkich elementów.

Naciśnij CTRL+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

CTRL+A

Zaznaczanie bieżącej strony.

CTRL+SHIFT+A
Jeśli zaznaczona strona należy do grupy, naciśnij klawisze CTRL+A, aby zaznaczyć wszystkie strony w grupie.

Przenoszenie karty wybranej strony w górę.

ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenoszenie karty wybranej strony w dół.

ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie punktu wstawiania do tytułu strony.

CTRL+SHIFT+T

Przechodzenie do pierwszej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

ALT+PAGE UP

Przechodzenie do ostatniej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

ALT+PAGE DOWN

Przewijanie bieżącej strony do góry.

PAGE UP

Przewijanie bieżącej strony w dół.

PAGE DOWN

Przewijanie do początku bieżącej strony.

CTRL+HOME

Przewijanie do końca bieżącej strony.

CTRL+END

Przechodzenie do następnego akapitu.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do poprzedniego akapitu.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenoszenie punktu wstawiania do góry na bieżącej stronie lub rozwijanie strony u góry.

CTRL+ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenoszenie punktu wstawiania do dołu na bieżącej stronie lub rozwijanie strony u dołu.

CTRL+ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie punktu wstawiania w lewo na bieżącej stronie lub rozwijanie strony po lewej.

CTRL+ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie punktu wstawiania w prawo na bieżącej stronie lub rozwijanie strony po prawej.

CTRL+ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do następnego kontenera notatki.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do początku wiersza.

HOME

Przechodzenie do końca wiersza.

END

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Powrót do ostatnio odwiedzonej strony.

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnej odwiedzonej strony.

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Powiększenie.

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na klawiaturze numerycznej)
–LUB–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Pomniejszenie.

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na klawiaturze numerycznej) lub ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Zapisywanie zmian.

Podczas pracy z programem OneNote notatki użytkownika są automatycznie zapisywane za każdym razem, gdy zostaną wprowadzone zmiany. Nie jest konieczne ręczne zapisywanie notatek.

CTRL+S

Praca z notesami i sekcjami

Czynność

Klawisze

Tworzenie nowej sekcji.

CTRL+T

Otwieranie notesu.

CTRL+O

Otwieranie sekcji.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Przechodzenie do następnej sekcji.

CTRL+TAB

Przechodzenie do poprzedniej sekcji.

CTRL+SHIFT+TAB

Przechodzenie do następnej strony sekcji.

CTRL+PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniej strony sekcji.

CTRL+PAGE UP

Przechodzenie do pierwszej strony sekcji.

ALT+HOME

Przechodzenie do ostatniej strony sekcji.

ALT+END

Przechodzenie do pierwszej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

ALT+PAGE UP

Przechodzenie do ostatniej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

ALT+PAGE DOWN

Przenoszenie lub kopiowanie bieżącej strony.

CTRL+ALT+M

Ustawianie fokusu na bieżącej karcie strony.

CTRL+ALT+G

Zaznaczanie bieżącej karty strony.

CTRL+SHFT+A

Ustawianie fokusu na bieżącej karcie sekcji.

CTRL+SHIFT+G

Przenoszenie bieżącej sekcji.

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Przełączanie się do innego notesu na pasku nawigacyjnym.

CTRL+G i naciśnięcie klawisza STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ w celu zaznaczenia innego notesu, a następnie naciśnięcie klawisza ENTER

Przeszukiwanie notatek

Czynność

Klawisze

Przenoszenie punktu wstawiania do pola Wyszukaj w celu wyszukiwania we wszystkich notesach.

CTRL+E

Wyświetlanie kolejnego wyniku w trybie wyszukiwania we wszystkich notesach.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do wybranego wyniku i anulowanie wyszukiwania w trybie wyszukiwania we wszystkich notesach.

ENTER

Zmienianie zakresu wyszukiwania.

CTRL+E, TAB, SPACJA

Otwieranie okienka wyników wyszukiwania.

ALT+O po wyszukiwaniu

Wyszukiwanie tylko na bieżącej stronie.

Uwaga : Naciskając w dowolnym momencie klawisze CRTL+E lub CTRL+F, można się przełączać miedzy wyszukiwaniem wszędzie a wyszukiwaniem tylko na bieżącej stronie.

CTRL+F

Przechodzenie w trybie wyszukiwania na bieżącej stronie do następnego wyniku wyszukiwania.

ENTER lub F3

Przechodzenie w trybie wyszukiwania na bieżącej stronie do poprzedniego wyniku wyszukiwania.

SHFT+F3

Anulowanie wyszukiwania i powrót do strony.

ESC

Początek strony

Udostępnianie notatek

Udostępnianie notatek innym osobom

Czynność

Klawisze

Wysyłanie wybranych stron w wiadomości e-mail.

CTRL+SHIFT+E

Udostępnianie notatek innym programom

Czynność

Klawisze

Wysyłanie wybranych stron w wiadomości e-mail.

CTRL+SHIFT+E

Tworzenie w programie Outlook zadania Dzisiaj z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+1

Tworzenie w programie Outlook zadania Jutro z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+2

Tworzenie w programie Outlook zadania W tym tygodniu z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+3

Tworzenie w programie Outlook zadania W przyszłym tygodniu z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+4

Tworzenie w programie Outlook zadania Brak daty z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+5

Otwieranie zaznaczonego zadania programu Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Oznaczanie wybranego zadania programu Outlook jako wykonanego.

CTRL+SHIFT+9

Usuwanie zaznaczonego zadania programu Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Synchronizowanie zmian w bieżącym udostępnianym notesie.

SHIFT+F9

Synchronizowanie zmian we wszystkich udostępnianych notesach.

F9

Oznaczanie bieżącej strony jako nieprzeczytanej.

CTRL+Q

Początek strony

Ochrona notatek

Ochrona sekcji za pomocą hasła

Czynność

Klawisze

Blokowanie wszystkich sekcji chronionych hasłem.

CTRL+ALT+L

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×