Skróty klawiaturowe w programie InfoPath

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym temacie Pomocy opisano skróty klawiaturowe używane podczas wypełniania formularzy programu Microsoft Office InfoPath.

W przypadku korzystania z układu klawiatury innego niż wersja językowa programu — na przykład polskiego układu klawiatury w programie w wersji angielskiej (USA) — niektóre wymienione tu skróty klawiaturowe mogą działać inaczej.

W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem „plus” (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Porada: Aby znaleźć określony skrót klawiaturowy w tym temacie, naciśnij klawisz TAB, aby zaznaczyć łącze Pokaż wszystko, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij klawisze CTRL+F. Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisz TAB, aby zaznaczyć łącze Pokaż wszystko, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij klawisze CTRL+P.

Wypełnianie formularzy

Przechodzenie między polami

Czynność

Klawisze

Przechodzenie między polami do przodu w kolejności klawisza Tab w formularzu.

TAB

Przechodzenie między polami do tyłu w kolejności klawisza Tab w formularzu.

SHIFT+TAB

Wstawianie nowego wiersza lub sekcji tabeli powtarzanej.

CTRL+ENTER

Wprowadzanie tekstu w polach

Czynność

Klawisze

Wyszukiwanie wyrazu lub wyrażenia w polu.

CTRL+F

Zastępowanie wyrazu lub wyrażenia w polu.

CTRL+H

Wycinanie zaznaczonego tekstu lub elementu.

CTRL+X

Skopiowanie zaznaczonego tekstu.

CTRL+C

Wklejanie tekstu lub elementu.

CTRL+V

Wyświetlenie zaznaczonego formantu wyboru daty.

ALT+ STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie na początek wpisu.

HOME

Przechodzenie na koniec wpisu.

END

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Usuwanie jednego znaku po lewej.

BACKSPACE

Usuwanie jednego znaku po prawej.

DELETE

Usuwanie jednego wyrazu po lewej.

CTRL+BACKSPACE

Usuwanie jednego wyrazu po prawej.

CTRL+DELETE

Wstawienie symbolu euro.

CTRL+ALT+E

Wstawianie podziału wiersza.

SHIFT+ENTER

Zaznaczanie tekstu w polach

Czynność

Klawisze

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia jednego znaku z lewej strony.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego znaku z prawej strony.

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z lewej strony.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z prawej strony.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczenie tekstu od punktu wstawiania do początku wiersza.

SHIFT+HOME

Zaznaczenie tekstu od punktu wstawiania do końca wiersza.

SHIFT+END

W polach zawierających wiele wierszy zaznaczenie tekstu od punktu wstawiania do początku wpisu.

CTRL+SHIFT+HOME

W polach zawierających wiele wierszy zaznaczenie tekstu od punktu wstawiania do końca wpisu.

CTRL+SHIFT+END

Formatowanie tekstu w polach

Można formatować tekst tylko w polach tekstu sformatowanego, które obsługują formatowanie i grafikę, oprócz tekstu.

Porada: Aby szybko stwierdzić, czy pole jest polem tekstu sformatowanego, umieść punkt wstawiania w polu. Jeśli przyciski na pasku narzędzi Formatowanie pojawia się aktywny, a nie wyszarzone, pole jest polem tekstu sformatowanego.

Czynność

Klawisze

Usunięcie całego formatowania zaznaczonego tekstu.

CTRL+SPACJA

Wstawianie hiperłącza.

CTRL+K

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia w zaznaczonym tekście.

CTRL+B

Stosowanie lub usuwanie kursywy w zaznaczonym tekście.

CTRL+I

Zastosowanie lub usunięcie podkreślenia w zaznaczonym tekście.

CTRL+U

Zastosowanie lub usunięcie przekreślenia w zaznaczonym tekście.

ALT+SHIFT+K

Stosowanie lub usuwanie indeksu górnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+=

Stosowanie lub usuwanie indeksu dolnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+=

Skopiowanie formatowania z zaznaczonego tekstu.

CTRL+SHIFT+C

Zastosowanie skopiowanego formatowania do zaznaczonego tekstu.

CTRL+SHIFT+V

Zastosowanie lub usunięcie stylu Normalny w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+N

Zastosowanie lub usunięcie stylu Nagłówek 1 w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+1

Zastosowanie lub usunięcie stylu Nagłówek 2 w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+2

Zastosowanie lub usunięcie stylu Nagłówek 3 w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+3

Zastosowanie lub usunięcie listy punktowanej w zaznaczonym akapicie.

CTRL+SHIFT+L

Zwiększanie wcięcia akapitu z lewej.

CTRL+M

Usuwanie wcięcia akapitu z lewej.

CTRL+SHIFT+M

Justowanie zaznaczonego akapitu.

CTRL+J

Wyrównywanie zaznaczonego akapitu do prawej.

CTRL+R

Wyrównywanie zaznaczonego akapitu do środka.

CTRL+E

Wyrównywanie zaznaczonego akapitu do lewej.

CTRL+L

Zastosowanie kroju czcionki do zaznaczonego tekstu.

CTRL+SHIFT+F

Zastosowanie rozmiaru czcionki do zaznaczonego tekstu.

CTRL+SHIFT+P

Zwiększenie rozmiaru czcionki zaznaczonego tekstu o 2 punkty.

CTRL+SHIFT+,

Zmniejszenie rozmiaru czcionki zaznaczonego tekstu o 2 punkty.

CTRL+SHIFT+.

Zwiększenie rozmiaru czcionki zaznaczonego tekstu o 1 punkt.

CTRL+]

Zmniejszenie rozmiaru czcionki zaznaczonego tekstu o 1 punkt.

CTRL+[

Otwarcie okienka zadań Czcionka.

CTRL+D

Praca z tekstem od prawej do lewej

Poniższe skróty klawiaturowe są dostępne tylko wtedy, gdy w systemie są zainstalowane języki z zapisem od prawej do lewej.

Czynność

Klawisze

Zmiana kierunku akapitu na kierunek od prawej do lewej.

CTRL+PRAWY SHIFT

Zmiana kierunku akapitu na kierunek od lewej do prawej.

CTRL+LEWY SHIFT

Praca z tabelami

Poniższe skróty klawiaturowe są dostępne tylko w polach tekstu sformatowanego.

Porada: Aby szybko stwierdzić, czy pole jest polem tekstu sformatowanego, umieść punkt wstawiania w polu. Jeśli przyciski na pasku narzędzi Formatowanie pojawia się aktywny, a nie wyszarzone, pole jest polem tekstu sformatowanego.

Czynność

Klawisze

Zmiana szerokości kolumny w lewo bez zmieniania szerokości innych kolumn.

Przytrzymaj klawisz SHIFT i przeciągnij myszą.

Przechodzenie między sąsiednimi komórkami.

Przyciski strzałek (naciskaj wielokrotnie, jeśli komórki zawierają tekst)

Zmiana rozmiaru wszystkich zaznaczonych wierszy lub kolumn do takiej samej wysokości lub szerokości.

Przeciągnij wskaźnik, przytrzymując naciśnięty klawisz ALT.

Zaznaczenie zawartości komórki tabeli.

F2

Wprowadzanie poprawek i zapisywanie zmian

Czynność

Klawisze

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Ponawianie ostatniej akcji.

CTRL+Y

Wyświetlanie następnego błędu sprawdzania poprawności danych.

CTRL+SHIFT+E

Wyświetlanie szczegółów dotyczących wybranego błędu sprawdzania poprawności danych.

CTRL+SHIFT+S

Sprawdzanie pisowni.

F7

Wyświetlanie okna dialogowego Zapisywanie jako.

SHIFT+F12

Zapisywanie formularza.

CTRL+S

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×