Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online

Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu Excel Online w systemie Windows na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i z myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w programie Excel Online w systemie Windows.

Uwagi : 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

W tym artykule

Szybkie porady dotyczące korzystania z aplikacji Excel Online za pomocą skrótów klawiaturowych

 • Aplikacja Excel Online działa w przeglądarce internetowej, dlatego skróty klawiaturowe są inne niż w klasycznym programie Excel. Na przykład przechodzenie do regionów w aplikacji odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6).

  Można używać typowych skrótów przeglądarki, takich jak F1 i Ctrl+

 • Dowolne polecenie można szybko znaleźć, naciskając klawisze Alt+Win+Q w celu przejścia do pola Powiedz mi. W polu Powiedz mi można po prostu wpisać wyraz lub nazwę szukanego polecenia (funkcja dostępna tylko w widoku do edycji). Funkcja Powiedz mi wyszukuje pokrewne opcje, a następnie wyświetla listę. Wybierz polecenie za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • Aby przejść do określonej komórki w skoroszycie, użyj polecenia Przejdź do: naciśnij klawisze Ctrl+G, wpisz odwołanie do komórki (na przykład B14) i naciśnij klawisz Enter.

 • Jeśli korzystasz z czytnika zawartości ekranu, zobacz Typowe zadania w aplikacji Excel Online.

Często używane skróty

Oto najczęściej używane skróty w aplikacji Excel Online.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do określonej komórki

Ctrl+G

Przenoszenie w dół

Page down lub strzałka w dół

Przenoszenie w górę

Page up lub strzałka w górę

Drukowanie

Ctrl+P

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Wycinanie

Ctrl+X

Cofanie

Ctrl+Z

Zamykanie skoroszytu

Ctrl+W

Znajdowanie

Ctrl+F

Pogrubianie

Ctrl+B

Otwieranie menu kontekstowego komórki

 • Klawiatura dla systemu Windows: klawisz menu kontekstowego systemu Windows+F10. Klawisz menu kontekstowego systemu Windows znajduje się pomiędzy lewym klawiszem Alt a lewym klawiszem Ctrl

 • Inna klawiatura: Shift+F10

Powiedz mi

Alt+Q

Znajdowanie

Ctrl+F lub Shift+F3

Powtarzanie znajdowania w dół

Shift+F4

Powtarzanie znajdowania w górę

Ctrl+Shift+F4

Wstawianie wykresu

Alt+F1

Klawisze dostępu: skróty do korzystania ze wstążki

Aplikacja Excel Online oferuje teraz klawisze dostępu, skróty klawiaturowe umożliwiające nawigację w obrębie wstążki. Jeśli używasz klawiszy dostępu, aby zaoszczędzić czas w klasycznym programie Excel, przekonasz się, że klawisze dostępu w aplikacji Excel Online są bardzo podobne.

W programie Excel 2016 dla systemu Windows klawisze dostępu zaczynają się od klawisza Alt. W aplikacji Excel Online wszystkie klawisze dostępu zaczynają się od kombinacji Alt+Win, a następnie należy dodać literę dla karty wstążki. Aby na przykład przejść na kartę Recenzja, trzeba nacisnąć klawisze Alt+Win+R.

Wstążka aplikacji Excel Online z kartą Narzędzia główne i wskazówkami klawiszowymi na wszystkich kartach
 • Aby przejść do wstążki, naciśnij klawisze Alt+Win, lub naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż przejdziesz na kartę Narzędzia główne.

 • Aby przechodzić między kartami na wstążce, naciskaj klawisz Tab.

 • Aby ukryć wstążkę i zwiększyć ilość miejsca do pracy, naciśnij klawisze Ctrl+F1. Powtórz tę czynność, aby ponownie wyświetlić wstążkę.

Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na Wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie pola Powiedz mi na wstążce umożliwiającej wpisanie terminu do wyszukania.

Alt+Win, Q

Otwieranie karty Plik umożliwiającej korzystanie z widoku Backstage.

Alt+Win, F

Otwieranie karty Narzędzia główne i formatowanie tekstu i liczb lub używanie innych narzędzi, takich jak Znajdź.

Alt+Win, H

Otwieranie karty Wstawianie i wstawianie funkcji, tabeli, wykresu, hiperlinku lub komentarza.

Alt+Win, N

Otwieranie karty Dane i odświeżanie połączeń lub używanie narzędzi danych.

Alt+Win, A

Otwieranie karty Recenzja i korzystanie z funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu lub praca z komentarzami.

Alt+Win, R

Otwieranie karty Widok w celu wybrania widoku, blokowanie wierszy lub kolumn w arkuszu lub pokazywanie linii siatki i nagłówków

Alt+Win, W

Skróty opisane w tej tabeli mogą zaoszczędzić czas, gdy pracujesz z kartami wstążki lub z menu wstążki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty Wstążki i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt+Win. Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawisza Tab.

Przenoszenie fokusu do poleceń na Wstążce.

Enter, a następnie Tab lub Shift+Tab

Aktywowanie zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy dla zaznaczonego polecenia

Spacja lub Enter

Otwieranie menu dla zaznaczonego przycisku.

Alt+Strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Esc

Skróty dla poleceń aplikacji Excel Online w widoku do edycji

Jeśli arkusz kalkulacyjny zostanie otwarty w widoku do czytania aplikacji Excel Online, polecenia edycji nie będą działać. Aby przełączyć się do widoku do edycji, przenieś fokus z arkusza, naciskając klawisze Ctrl+F6, a następnie przejdź klawiszem Tab do listy Edytuj skoroszyt. Naciśnij kolejno spację i klawisz strzałki w dół, a następnie wybierz pozycję Edytuj w aplikacji Excel Online.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycinanie

Ctrl+X

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Cofanie

Ctrl+Z

Wykonywanie ponownie

Ctrl+Y

Rozpoczynanie nowego wiersza w tej samej komórce

Alt+Enter

Wstawianie hiperlinku

Ctrl+K

Wstawianie tabeli

Ctrl+L

Wstaw funkcję

Shift+F3

Zwiększenie rozmiaru czcionki

Ctrl+Shift+>

Zmniejszenie rozmiaru czcionki

Ctrl+Shift+<

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie komórki poniżej

Enter

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie komórki powyżej

Shift+Enter

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie następnej komórki w wierszu

Tab

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie poprzedniej komórki w wierszu

Shift+Tab

Anulowanie wpisu w komórce

Esc

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Czyszczenie zaznaczonej komórki

Delete

Czyszczenie zaznaczonej komórki i rozpoczynanie edycji

Backspace

Przechodzenie na początek wiersza w komórce

Home

Przechodzenie na koniec wiersza w komórce

End

Zaznaczanie kolejnych znaków w prawo

Shift+strzałka w prawo

Zaznaczanie do początku danych w komórce

Shift+Home

Zaznaczanie do końca danych w komórce

Shift+End

Zaznaczanie kolejnych znaków w lewo

Shift+strzałka w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl+Shift+strzałka w prawo lub Ctrl+Shift+strzałka w lewo

Czynność

Skrót klawiaturowy

Pogrubienie

Ctrl+B

Kursywa

Ctrl+I

Podkreślenie

Ctrl+U

Wklejenie formatowania

Shift+Ctrl+V

Czynność

Skrót klawiaturowy

W górę o jedną komórkę

Strzałka w górę lub Shift+Enter

W dół o jedną komórkę

Strzałka w dół lub Enter

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo

Strzałka w prawo lub Tab

Przechodzenie na początek wiersza

Home

Przechodzenie do komórki A1

Ctrl+Home

Przechodzenie do ostatniej komórki używanego zakresu

Ctrl+End

Przechodzenie o jeden ekran w dół (28 wierszy)

Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w górę (28 wierszy)

Page Up

Przejście do granicy bieżącego obszaru danych

Ctrl+strzałka w prawo lub Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie między wstążką i zawartością skoroszytu

Ctrl+F6

Przechodzenie do innej karty wstążki

Tab.

Naciśnij klawisz Enter, aby przejść do wstążki dla tej karty.

Wstawienie nowego arkusza

Shift+F11

Przełączanie do następnego arkusza

Alt+Control+Page Down

Przełączanie do poprzedniego arkusza

Alt+Control+Page Up

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie menu/przechodzenie do szczegółów

Alt+strzałka w dół

Ukrywanie szczegółów

Alt+strzałka w górę

Używanie hiperlinku

Ctrl+Enter

Otwieranie okienka komentarzy podczas edytowania

Shift+F2

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie zakresu komórek

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczanie całej kolumny

Ctrl+SPACJA

Zaznaczanie całego wiersza

Shift+SPACJA

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl+Shift+strzałka w prawo lub Ctrl+Shift+strzałka w lewo

Czynność

Skrót klawiaturowy

Od góry do dołu (lub do przodu w obrębie zaznaczenia)

Enter

Od dołu do góry (lub do tyłu w obrębie zaznaczenia)

Shift+Enter

Do przodu w obrębie wiersza (lub w dół w obrębie zaznaczenia jednokolumnowego)

Tab

Do tyłu w obrębie wiersza (lub w górę w obrębie zaznaczenia jednokolumnowego)

Shift+Tab

Czynność

Skrót klawiaturowy

Obliczanie skoroszytu (odświeżanie)

F9

Obliczanie pełne

Ctrl+Shift+Alt+F9

Odświeżanie danych zewnętrznych

Alt+F5

Odświeżanie wszystkich danych zewnętrznych

Ctrl+Alt+F5

Autosumowanie

Alt+znak równości (=)

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Podstawowe zadania w aplikacji Excel Online z użyciem czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×