Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu Skype dla firm w systemie Windows na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w programie Skype dla firm w systemie Windows.

Uwagi: 

  • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

W tym temacie

Skróty często używane na komputerze

Poniższa tabela stanowi podręczną listę często używanych skrótów w programie Skype dla firm.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Okno główne: znajdowanie kontaktu

F6 (może być konieczne naciśnięcie 2 lub 3 razy)

Po wybraniu kontaktu: wyświetlenie dodatkowych opcji, na przykład wykonanie połączenia, rozpoczęcie rozmowy i inne

Enter

Po wybraniu kontaktu: otwarcie menu kontekstowego

Shift+F10

Odebranie przychodzącego połączenia lub rozmowy

Klawisz logo Windows+Shift+O

Odrzucenie przychodzącego połączenia lub rozmowy

Klawisz logo Windows+Esc

Wyciszanie lub włączanie mikrofonu w trakcie połączenia

Klawisz logo Windows+F4

Po nawiązaniu połączenia wideo: Włącz kamerę/Wyłącz kamerę

Klawisz logo Windows+F5

Zatrzymanie udostępniania pulpitu

Alt+T

Okno konwersacji: zaproszenie kontaktu do istniejącej konwersacji

Alt+V

Okno konwersacji: zakończenie konwersacji

Alt+Q

Ogólna nawigacja i poruszanie się

Poniższych skrótów klawiaturowych można używać bez względu na to, który element jest aktywny.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaakceptowanie powiadomienia o przychodzącym zaproszeniu

Klawisz logo Windows+Shift+O

Odrzucenie powiadomienia o zaproszeniu

Klawisz logo Windows+Esc

Przejście do pola wyszukiwania Znajdź kontakt

Ctrl+Shift+Spacja

Otwarcie okna głównego i przejście do pola wyszukiwania

Ctrl+Alt+Shift+3

Wyciszenie lub włączenie mikrofonu w trakcie połączenia

Klawisz logo Windows+F4

Po nawiązaniu połączenia wideo: Włącz kamerę/Wyłącz kamerę

Klawisz logo Windows+F5

Zatrzymanie udostępniania ekranu w trakcie rozmowy

Ctrl+Shift+S

Wycofanie kontroli podczas udostępniania ekranu w trakcie rozmowy

Ctrl+Alt+Spacja

Okno główne Skype’a dla firm

Poniższe skróty klawiaturowe działają, gdy jest aktywne okno główne programu Skype dla firm.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście na kartę listy Kontakty

Ctrl+1

Przejście na kartę rozmów trwałych

Ctrl+2

Przejście na kartę listy Konwersacja

Ctrl+3

Przejście na kartę Telefon

Ctrl+4

Przejście na kartę Spotkania

Ctrl+5

Przełączenie połączenia pod numer służbowy innej osoby (jako pełnomocnik). (Funkcja dostępna w niektórych subskrypcjach usługi /Office 365).

Ctrl+1 lub Ctrl+Shift+1

Otwarcie menu System. Klawisz Alt otwiera pasek menu.

Alt+Spacja

Otwarcie menu Plik

Alt+F

Użycie opcji Rozpocznij spotkanie teraz

Alt+M

Otwarcie menu Narzędzia

Alt+T

Otwarcie menu Pomoc

Alt+H

Szybka nawigacja między głównymi sekcjami okna

F6

Lista kontaktów

Poniższe skróty klawiaturowe służą do obsługi listy Kontakty.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usunięcie wybranej grupy niestandardowej lub kontaktu

Delete

Przeniesienie zaznaczonej grupy w górę

Alt+strzałka w górę

Przeniesienie zaznaczonej grupy w dół

Alt+Strzałka w dół

W menu skrótów: otwarcie wizytówki zaznaczonego kontaktu lub grupy kontaktów

Alt+Enter

Zwinięcie lub rozwinięcie zaznaczonej grupy

Spacja

Usunięcie zaznaczonego kontaktu z listy Kontakty (dotyczy tylko kontaktów spoza grup dystrybucyjnych)

Shift+Delete

Wizytówka

Poniższe skróty klawiaturowe służą do obsługi okna wizytówki. Skrót Alt+Enter umożliwia otwarcie wizytówki.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zamknięcie wizytówki

Esc

Przełączanie kart u dołu wizytówki

Ctrl+Tab

Przełączanie kart u dołu wizytówki w odwrotnej kolejności

Ctrl+Shift+Tab

Okno konwersacji

Poniższe skróty klawiaturowe służą do obsługi okna Konwersacja.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie strony głównej Pomoc w menu Pomoc

F1

Zamknięcie widoku pełnoekranowego. W przeciwnym razie okno Konwersacja zostaje zamknięte tylko wtedy, gdy nie trwa połączenie audio, połączenie wideo ani udostępnianie.

Esc

Zaakceptowanie dowolnego z powiadomień o zaproszeniach. Dotyczy to zaproszeń audio, wideo, połączeń i próśb dotyczących udostępniania.

Alt+C

Zamknięcie okna Konwersacja.

Alt+F4

Zignorowanie wszelkich powiadomień o zaproszeniach. Dotyczy to zaproszeń audio, wideo, połączeń i próśb dotyczących udostępniania.

Alt+l

Ponowne dołączenie dźwięku podczas spotkania

Alt+R

Otwarcie okna dialogowego Zapisywanie jako w celu zapisania pliku wysłanego w oknie Konwersacja

Alt+S

Zaproszenie kontaktu do istniejącej konwersacji

Alt+V

Zapisanie zawartości historii wiadomości błyskawicznych. Ma zastosowanie w przypadku konwersacji między dwiema osobami i korzystania z programu Outlook.

Ctrl+S

Pokazanie lub ukrycie obszaru wiadomości błyskawicznych

Ctrl+W

Przesłanie pliku, a w kontekście konferencji — dodanie załącznika do spotkania

Ctrl+F

Uruchomienie programu OneNote w celu sporządzenia notatek o sesji konwersacji

Ctrl+N

Pokazanie lub ukrycie listy uczestników

Ctrl+R

W przypadku kontroli nad ekranem udostępnionym przez innego użytkownika podczas spotkania: przejście w lewo do poprzedniego elementu interfejsu w oknie Konwersacja

Ctrl+Shift+Alt+strzałka w lewo

W przypadku kontroli nad ekranem udostępnionym przez innego użytkownika podczas spotkania: przejście w prawo do następnego elementu interfejsu w oknie Konwersacja

Ctrl+Shift+Alt+strzałka w prawo

Dodanie lub zakończenie wideo

Ctrl+Shift+Enter

Wstrzymanie lub wznowienie trwającej konwersacji audio

Ctrl+Shift+H

Oznaczenie konwersacji jako mającej wysoką ważność. Ta opcja ma zastosowanie w przypadku konwersacji między dwiema osobami, ale nie jest dostępna w przypadku spotkań.

Ctrl+Shift+I

Pokazanie lub ukrycie sceny udostępniania

Ctrl+Shift+Y

Przełączenie do widoku kompaktowego

Ctrl+Shift+P

Dodanie lub zakończenie audio

Ctrl+Enter

Tylko programy Lync 2013 i Skype dla firm 2015: gdy aktywny jest przycisk trybu, otwiera odpowiednie objaśnienie

Strzałka w górę

Tylko w programach Lync 2013 i Skype dla firm 2015: gdy przycisk trybu jest aktywny, wykonywane jest działanie domyślne. Dla audio wycisza lub włącza mikrofon. Dla wideo włącza lub wyłącza kamerę.

Spacja

Odrzucenie lub ukrycie otwartego objaśnienia lub dymka z fokusem klawiatury

Esc

Podczas udostępniania ekranu ustawia fokus klawiatury na pasku narzędzi w celu sterowania udostępnianiem ekranu. W programie Skype dla firm 2016 naciśnij Esc, aby przywrócić fokus do okna konwersacji.

Ctrl+Shift+Space

Tylko w programie Skype dla firm 2016: szybka nawigacja między głównymi sekcjami okna

F6

Opcje sterowania połączeniami (okno konwersacji)

Poniższe skróty klawiaturowe służą do obsługi opcji sterowania połączeniami podczas połączenia równorzędnego. Te skróty nie działają podczas połączenia konferencyjnego.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zakończenie połączenia lub rozmowy

Alt+Q

Przełączanie: otwarcie selektora kontaktów podczas połączenia równorzędnego.( Funkcja dostępna w niektórych subskrypcjach usługi Office 365).

Ctrl+Shift+T

Zawieszenie połączenia

Ctrl+Shift+H

Wyświetlenie konsoli wybierania numerów

Ctrl+Shift+D

Wideo (okno konwersacji)

Te skróty klawiaturowe służą do pracy ze strumieniem wideo w oknie Konwersacja.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie okna konwersacji w trybie pełnoekranowym

F5

Zakończenie trybu pełnoekranowego obrazu wideo

F5 (w programie Skype dla firm 2016) lub Esc

Otwarcie okna Galeria wideo; zamknięcie okna Galeria wideo

Ctrl+Shift+O

Zablokowanie obrazu wideo dla wszystkich uczestników spotkania

Ctrl+Shift+L

Wiadomości błyskawiczne (okno konwersacji)

Poniższe skróty klawiaturowe działają podczas konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych z inną osobą.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie Pomocy

F1

Zapisanie konwersacji prowadzonej za pomocą wiadomości błyskawicznych w pliku

F12

Zapisanie konwersacji prowadzonej za pomocą wiadomości błyskawicznych w historii konwersacji

Ctrl+S

Zaznaczenie całej zawartości konwersacji

Ctrl+A

Wycięcie zaznaczonego tekstu

Ctrl+X

Wklejenie skopiowanego tekstu

Shift+Insert lub Ctrl+V

Skopiowanie zaznaczonego tekstu

Ctrl+C

Pogrubienie zaznaczonego tekstu

Ctrl+B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu

Ctrl+l

Zastosowanie podkreślenia do zaznaczonego tekstu

Ctrl+U

Ponowne wykonanie ostatniej akcji

Ctrl+Y

Cofnięcie ostatniej akcji

Ctrl+Z

Zmiana koloru wpisanego tekstu

Ctrl+Shift+F

Otwarcie pliku odebranego w programie Skype

Alt+P

Odrzucenie pliku wysłanego w programie Skype

Alt+D

Umieszczenie fokusu w obszarze wprowadzania komunikatora

Ctrl+Shift+M

Rozpoczęcie nowego wiersza w wiadomości błyskawicznej, która jeszcze nie została wysłana

Shift+Enter

Konwersacja lub scena spotkania

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie okna Konwersacja w trybie pełnoekranowym

F5

Zakończenie trybu pełnoekranowego obrazu

Esc

Zatrzymanie udostępniania

Alt+T

Zarządzanie zawartością dostępną do prezentowania

Ctrl+Shift+E

Pokazanie lub ukrycie sceny udostępniania

Ctrl+Shift+Y

Wymuszenie wyświetlenia oczekującego alertu L1 w widoku pełnoekranowym

Ctrl+Shift+A

Przełączenie do widoku prelegenta

Ctrl+Shift+J

Przełączenie do widoku galerii

Ctrl+Shift+l

W przypadku kontroli nad ekranem udostępnionym przez innego użytkownika podczas spotkania: przejście w lewo do poprzedniego elementu interfejsu w oknie Konwersacja.

Ctrl+Shift+Alt+strzałka w prawo

W przypadku kontroli nad ekranem udostępnionym przez innego użytkownika podczas spotkania: przejście w prawo do następnego elementu interfejsu w oknie Konwersacja.

Ctrl+Shift+Alt+strzałka w lewo

Środowisko konwersacji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usunięcie zaznaczonych elementów

Delete

Przejście na początek listy

Home

Przejście na koniec listy

End

Przejście o jedną stronę do góry, to jest około 24 wiersze

Page Up

Przejście o jedną stronę w dół, to jest około 24 wiersze

Page Down

Przejście do poprzedniego kontaktu w celu rozpoczęcia konwersacji

Strzałka w górę

Przejście w dół do następnego kontaktu w celu rozpoczęcia konwersacji

Strzałka w dół

Konwersacje na kartach

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie menu systemowego okna karty

Alt+Spacja

Ustawienie fokusu na elemencie karty w widoku konwersacji na kartach

Ctrl+Shift+T

Przełączenie do następnej karty (w pętli ciągłej przez wszystkie karty)

Ctrl+Tab

Przejście na kartę o określonym numerze i przeniesienie fokusu do jej konwersacji

Ctrl+1,2…9

Zadokowanie lub oddokowanie wybranej konwersacji w oknie karty

Ctrl+O

Zamknięcie karty

Esc

Rozmowa trwała

W oknie rozmowy trwałej są używane te same skróty co w oknie konwersacji i wiadomości błyskawicznych. Ta funkcja jest niedostępna w subskrypcjach usługi Office 365.

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w Skypie dla firm

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu Skype dla firm na komputerze Mac na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy. W tym artykule podano skróty klawiaturowe dostępne w programie Skype dla firm na komputerze Mac.

W tym temacie

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm na Maca

Aby efektywnie wykonywać zadania w programie Skype dla firm na komputerze Mac, można używać następujących skrótów klawiaturowych.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Logowanie lub wylogowywanie się

POLECENIE + G

Rozpocznij spotkanie teraz

POLECENIE + N

Rozpoczynanie połączenia

SHIFT + POLECENIE + R

Zamykanie programu Skype dla firm

POLECENIE + Q

Zminimalizowanie aktywnego okna

POLECENIE + M

Przywrócenie aktywnego okna

POLECENIE + 1

Zamknięcie aktywnego okna

POLECENIE + W

Dołączenie do spotkania online przy użyciu adresu URL

Strzałka w górę + POLECENIE + O

Ikony emoji i symbole

SHIFT + POLECENIE + SPACJA

Zamknięcie widoku pełnoekranowego podczas wyświetlania pulpitu

ESC

Ustawianie preferencji

POLECENIE + PRZECINEK

Wyświetlenie błędów pisowni i gramatycznych

POLECENIE + DWUKROPEK

Zgłoszenie problemu

ALT + POLECENIE + B

Rozłączanie

STRZAŁKA W GÓRĘ + POLECENIE + E

Zawieszenie połączenia

STRZAŁKA W GÓRĘ + POLECENIE + H

Wyciszenie mikrofonu

STRZAŁKA W GÓRĘ + POLECENIE + M

Rozpoczynanie połączenia wideo

STRZAŁKA W GÓRĘ + POLECENIE + V

Udostępnienie ekranu

STRZAŁKA W GÓRĘ + POLECENIE + S

Transfer połączenia

ALT + POLECENIE + T

Dopuszczenie wszystkich z poczekalni

STRZAŁKA W GÓRĘ + POLECENIE + A

Wyciszenie uczestników

SHIFT + POLECENIE + M

Ukrycie

POLECENIE + H

Ukrycie innych

ALT + POLECENIE + H

Konsola wybierania numerów

POLECENIE + 2

Skróty klawiaturowe w programie Lync for Mac 2011

Aby efektywnie wykonywać zadania w programie Lync, można używać następujących skrótów klawiaturowych.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Logowanie lub wylogowywanie się

POLECENIE + G

Anulowanie logowania

POLECENIE + KROPKA

Zamykanie programu Lync

POLECENIE + Q

Wyświetlenie listy kontaktów

POLECENIE + L

Zamknięcie aktywnego okna (listy kontaktów lub okna wiadomości)

POLECENIE + W

Zapisanie wiadomości błyskawicznej

POLECENIE + S

Sprawdzenie pisowni

POLECENIE + SHIFT + DWUKROPEK (:)

Cofnięcie tekstu

POLECENIE + Z

Wycięcie tekstu

POLECENIE + X

Skopiowanie tekstu

POLECENIE + C

Wklejenie tekstu

POLECENIE + V

Zaznaczenie wszystkiego w oknie wiadomości

POLECENIE + A

Wyświetlenie historii konwersacji

POLECENIE + O

Wysłanie wiadomości e-mail do wybranego kontaktu

POLECENIE + E

Otwarcie okna konwersacji, wybranie kontaktu

ENTER lub SPACJA

Zakończenie połączenia

POLECENIE + SHIFT + RETURN

Zakończenie wideo pełnoekranowego

ESC

Wstrzymanie wideo pełnoekranowego

SPACJA

POLECENIE + N

Dołączenie do spotkania online przy użyciu adresu URL

STRZAŁKA W GÓRĘ + POLECENIE + N

Zamknięcie widoku pełnoekranowego podczas wyświetlania pulpitu

ESC

Zobacz też

Ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych w programie Skype dla firm

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×