Skróty klawiaturowe używane w programie Microsoft Office InfoPath

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym temacie Pomocy omówiono skróty klawiaturowe służące do wykonywania popularnych zadań w programie Microsoft Office InfoPath 2007, np. przy projektowaniu szablonów formularzy. Skróty odnoszą się do klawiatury w układzie języka angielskiego (Stany Zjednoczone). Klawisze w innych układach klawiatury mogą działać inaczej.

W przypadku skrótów klawiaturowych, w których trzeba nacisnąć dwa lub więcej klawisze jednocześnie, klawisze są oddzielone znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych, w których naciśnięcie jednego klawisza następuje zaraz po naciśnięciu innego klawisza, klawisze są oddzielone przecinkiem (,).

Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisz TAB w celu zaznaczenia opcji Pokaż wszystko, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+P.

W tym artykule

Projektowanie szablonów formularzy

Uzyskiwanie pomocy

W oknie pomocy

Korzystanie z menu, pasków narzędzi i okienek zadań

Za pomocą okna dialogowe

Microsoft Office — informacje podstawowe

Projektowanie szablonów formularzy

Opracowywanie szablonów formularzy

Czynność

Naciśnij

Projektowanie nowego szablonu formularza.

CTRL+SHIFT+D

Uwaga : Jeśli zostanie otwarte okno dialogowe Wprowadzenie, naciskaj klawisz TAB do momentu, aż zostanie zaznaczona opcja Projektuj szablon formularza, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Otwieranie okna dialogowego Otwieranie w trybie projektowania.

CTRL+O lub CTRL+F12

Wyświetlanie okienka zadań Zadania projektowania.

ALT+N

Wyświetlanie podglądu bieżącego szablonu formularza.

CTRL+SHIFT+B

Znajdowanie wyrazu lub frazy.

CTRL+F

Zamienianie wyrazu lub frazy.

CTRL+H

Wycinanie zaznaczonego tekstu lub elementu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub elementu.

CTRL+C

Wklejanie tekstu lub elementu.

CTRL+V

Drukowanie bieżącego szablonu formularza.

CTRL+P

Wyświetlanie właściwości zaznaczonego formantu.

ALT+ENTER

Wstawić formant.

ALT+I, C

Zaznaczyć poprzedni formant.

CTRL+< (znak mniejszości) lub SHIFT+TAB

Zaznaczanie następnego formantu.

CTRL+> (znak większości) lub TAB

Otworzyć program Microsoft Script Editor (MSE).

ALT+SHIFT+F11

Otworzyć witrynę Centrum pomocy dla deweloperów pakietu Microsoft Office w przeglądarce sieci Web.

ALT+H, I

Wstawianie hiperłącza.

CTRL+K

Zaznaczanie do początku akapitu.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczanie do końca akapitu.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie tekstu, grafiki lub pola jeden wiersz w górę lub jeden wiersz w dół.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Wstawianie podziału wiersza.

SHIFT+ENTER

Wstawianie symbolu euro.

CTRL+ALT+E

Formatowanie tekstu

Czynność

Naciśnij

Usuwanie całego formatowania.

CTRL+SPACJA

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia w zaznaczonym tekście.

CTRL+B

Stosowanie lub usuwanie kursywy w zaznaczonym tekście.

CTRL+I

Stosowanie lub usuwanie podkreślenia w zaznaczonym tekście.

CTRL+U

Stosowanie lub usuwanie przekreślenia w zaznaczonym tekście.

ALT+SHIFT+K

Stosowanie lub usuwanie indeksu górnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+ZNAK RÓWNOŚCI

Stosowanie lub usuwanie indeksu dolnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+ZNAK RÓWNOŚCI

Zastosować lub usunąć styl Normalny z zaznaczonego tekstu.

CTRL+SHIFT+N

Zastosowanie lub usunięcie stylu Nagłówek 1 w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+1

Zastosować lub usunąć styl Nagłówek 2 w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+2

Zastosowanie lub usunięcie stylu Nagłówek 3 w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+3

Zastosowanie lub usunięcie listy punktowanej w zaznaczonym akapicie.

CTRL+SHIFT+L

Zwiększanie wcięcia akapitu z lewej.

CTRL+M

Usuwanie wcięcia akapitu z lewej.

CTRL+SHIFT+M

Justowanie zaznaczonego akapitu.

CTRL+J

Wyrównywanie zaznaczonego akapitu do prawej.

CTRL+R

Wyrównywanie zaznaczonego akapitu do środka.

CTRL+E

Wyrównywanie zaznaczonego akapitu do lewej.

CTRL+L

Zwiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+PRZECINEK

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+KROPKA

Otworzyć okienko zadań Czcionka.

CTRL+D

Praca z tabelami

Czynność

Naciśnij

Wstawić tabelę powtarzaną.

ALT+I, G

Zmienić szerokość kolumny na lewo od obramowania bez zmiany szerokości innych kolumn.

W trakcie przeciągania obramowania kolumny trzymaj wciśnięty klawisz SHIFT.

Zmienianie wysokości wiersza znajdującego się nad lub pod obramowaniem bez zmiany wysokości pozostałych wierszy.

Uwaga : W przypadku wierszy o wysokości równej wysokości minimalnej ten skrót spowoduje zmianę wysokości wiersza nad obramowaniem. Minimalna wysokość wiersza zależy od szeregu czynników, między innymi od tego, czy wiersz zawiera tekst lub formanty.

W trakcie przeciągania obramowania wiersza trzymaj wciśnięty klawisz SHIFT.

Zmienianie rozmiaru wszystkich zaznaczonych wierszy lub kolumn do takiej samej wysokości lub szerokości.

W trakcie przeciągania obramowania wiersza lub kolumny trzymaj wciśnięty klawisz ALT.

Przechodzenie między następną a poprzednią komórką tabeli.

TAB lub SHIFT+TAB
Gdy kursor znajduje się w ostatniej komórce ostatniego wiersza, naciśnięcie klawisza TAB powoduje dodanie nowego wiersza do tabeli.

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia komórki tabeli.

F2

Wprowadzanie poprawek i zapisywanie zmian

Czynność

Naciśnij

Znajdowanie następnego błędu pisowni lub błędu gramatycznego.

Uwaga : Musi być zaznaczone pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania (należy nacisnąć klawisze ALT+T, a następnie klawisz O).

ALT+F7

Zapisywanie lub publikowanie bieżącego szablonu formularza.

Uwaga : Ten skrót powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym znajdują się opcje umożliwiające zapisanie i opublikowanie szablonu formularza. Jeśli zostanie wybrana opcja ukrywania tego okna dialogowego w przyszłości, naciśnięcie klawiszy ALT+SHIFT+F2 spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako.

ALT+SHIFT+F2

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Ponawianie ostatniej akcji.

CTRL+Y

Zapisać bieżący szablon formularza.

SHIFT+F12

Wyświetlanie podglądu szablonu formularza przed drukowaniem

Czynność

Naciśnij

Wyświetlanie okna dialogowego Podgląd wydruku.

ALT+F, V

Przechodzenie do następnej strony.

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do poprzedniej strony.

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Powiększanie widoku szablonu formularza.

ALT+ZNAK RÓWNOŚCI

Zmniejszanie widoku szablonu formularza.

ALT+ŁĄCZNIK

Początek strony

Uzyskiwanie pomocy

Korzystanie z okna pomocy

Okno Pomoc umożliwia dostęp do całej zawartości Pomocy pakietu Microsoft Office. Znajdują się w nim tematy i łącza do całej pozostałej treści Pomocy.

W oknie Pomoc

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna Pomocy.

F1

Zamykanie okna Pomocy.

ALT+F4

Przełączanie między oknem Pomocy i aktywnym programem.

ALT+TAB

Powrócić do strony głównej Pomocy programu InfoPath 2007 i instrukcji wykonywania zadań.

ALT+HOME

Zaznaczanie następnego elementu.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego elementu.

SHIFT+TAB

Wykonać domyślną akcję dla zaznaczonego elementu.

ENTER

W sekcji Przeglądanie Pomocy programu Nazwa zaznaczanie odpowiednio następnego lub poprzedniego elementu.

TAB lub SHIFT+TAB

Rozwijanie lub zwijanie zaznaczonego elementu w sekcji Przeglądanie Pomocy programu Nazwa.

ENTER

Zaznaczanie następnego tekstu ukrytego lub hiperłącza, w tym pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko u góry tematu.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego tekstu ukrytego lub hiperłącza.

SHIFT+TAB

Uruchamianie akcji dotyczącej zaznaczonej pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko albo tekstu ukrytego lub hiperłącza.

ENTER

Przechodzenie do poprzedniego tematu Pomocy (przycisk Wstecz).

ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE

Przechodzenie do następnego tematu Pomocy (przycisk Dalej).

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przewinięcie niewielkiej ilości tekstu bieżącego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół

STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ

Szybkie przewinięcie wyświetlanego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół

PAGE UP, PAGE DOWN

Wyświetlanie menu poleceń okna Pomoc. Aby było to możliwe, w oknie Pomoc musi być ustawiony fokus (należy nacisnąć klawisz F1).

SHIFT+F10

Zatrzymywanie ostatniej akcji (przycisk Zatrzymaj).

ESC

Odświeżanie okna (przycisk Odśwież).

F5

Drukowanie bieżącego tematu Pomocy.

Uwaga : Jeśli okno bieżącego tematu Pomocy nie jest aktywne, należy nacisnąć klawisz F6, a następnie klawisze CTRL+P.

CTRL+P

Zmienianie stanu połączenia.

F6, STRZAŁKA W DÓŁ

Wpisywanie tekstu w polu Wpisz wyrazy do wyszukania.

F6, STRZAŁKA W DÓŁ (naciskać do skutku)

Przechodzić między obszarami w oknie Pomoc, na przykład między paskiem narzędzi, polem Wpisz wyrazy do wyszukania i listą Wyszukaj.

F6

Zaznaczanie odpowiednio następnego lub poprzedniego elementu w spisie treści w widoku drzewa.

STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Rozwijanie lub zwijanie zaznaczonego elementu w spisie treści w widoku drzewa.

STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie następnego hiperłącza albo pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko u góry tematu.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego hiperłącza.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji zaznaczonego hiperłącza albo polecenia Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko.

ENTER

Drukowanie bieżącego tematu Pomocy.

CTRL+P

Wpisywanie pytania

Aby wpisać wyszukiwane zagadnienie, należy najpierw kliknąć myszą w polu Wpisz pytanie do Pomocy.

jak

 1. Naciśnij klawisz ALT, aby zaznaczyć pasek menu.

 2. Naciskaj klawisz TAB do chwili, aż w polu Wpisz pytanie do Pomocy pojawi się kursor.

 3. Wpisz pytanie.

 • Aby zainicjować poszukiwanie wyrażenia wpisanego w polu Wpisz pytanie do pomocy, naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Korzystanie z menu, pasków narzędzi i okienek zadań

Otwieranie i korzystanie z pasków menu i pasków narzędzi

Zanim będzie można przenieść pasek narzędzi lub zmienić jego rozmiar, należy go najpierw zaznaczyć.

jak

 1. Naciśnij klawisz ALT, aby zaznaczyć pasek menu.

 2. Naciśnij wielokrotnie klawisze CTRL+TAB, aby zaznaczyć pasek narzędzi.

 3. Naciśnij klawisze CTRL+SPACJA, aby wyświetlić menu Opcje paska narzędzi.

 4. Naciśnij klawisz S lub M , aby wybrać polecenie Przenieś lub rozmiar.

Czynność

Naciśnij

Przenieść pasek narzędzi

CTRL+klawisze strzałek

Oddokować pasek narzędzi.

STRZAŁKA W DÓŁ (naciskaj do skutku)

Zadokować pasek narzędzi pionowo z lewej lub prawej strony ekranu.

STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO (naciskaj do skutku)

Zaznaczyć pasek menu albo jednocześnie zamknąć i otworzyć menu i podmenu.

ALT lub F10

Zaznaczyć okienko zadań lub pasek narzędzi po naciśnięciu klawisza F10 lub ALT w celu przejścia do paska menu. Ciągłe naciskanie tych klawiszy powoduje przenoszenie fokusu między otwartymi paskami narzędzi, paskami menu i okienkami zadań.

CTRL+TAB lub CTRL+SHIFT+TAB

Zaznaczyć następny przycisk albo menu w wybranym pasku narzędzi lub pasku menu.

TAB lub STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczyć poprzedni przycisk albo menu w wybranym pasku narzędzi lub pasku menu.

SHIFT+TAB lub STRZAŁKA W LEWO

Otworzyć zaznaczone menu lub wykonać akcję dla zaznaczonego przycisku lub polecenia.

ENTER

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

SHIFT+F10

Wyświetlić menu skrótów paska tytułu.

ALT+SPACJA

Zaznaczyć następne polecenie w otwartym menu lub podmenu.

STRZAŁKA W DÓŁ

Gdy menu lub podmenu jest otwarte, zaznaczyć poprzednie polecenie.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczyć menu z lewej. Gdy otwarte jest podmenu, przełączyć między menu głównym a tym podmenu.

STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczyć menu z prawej. Gdy otwarte jest podmenu, przełączyć między menu głównym a tym podmenu.

STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczyć pierwsze polecenie w menu lub podmenu.

HOME

Zaznaczyć ostatnie polecenie w menu lub podmenu.

END

Zamknąć otwarte menu. Gdy otwarte jest podmenu, zamknąć tylko to podmenu.

ESC

Otworzyć zaznaczone menu.

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Gdy otwarte jest menu skrócone, wyświetlić pełny zestaw poleceń.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzić między okienkiem zadań a aktywnym szablonem formularza.

F6

Zaznaczyć następny element w okienku zadań.

TAB

Zaznaczyć poprzedni element w okienku zadań.

SHIFT+TAB

Uwaga : Z klawiatury można wybrać dowolne polecenie na pasku menu. Po zaznaczeniu paska za pomocą klawisza ALT należy nacisnąć klawisz odpowiadający podkreślonej literze żądanego polecenia.

Otwieranie i korzystanie z okienka zadań

Aby można było korzystać z okienka zadań, należy je najpierw otworzyć i zaznaczyć.

jak

 1. Aby otworzyć okienko zadań, naciśnij kombinację klawiszy CTRL+F1.

 2. Naciśnij klawisz F6, aby zaznaczyć pasek menu.

 3. Naciśnij klawisze CTRL+SPACJA, aby wyświetlić menu opcji okienka zadań.

 4. Naciśnij klawisz M lub S , aby wybrać polecenie Przenieś lub rozmiar.

Czynność

Naciśnij

Wyświetlić okienko zadań Zadania projektowania.

ALT+N

Przejść do okienka zadań z innego okienka w oknie programu (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara). Konieczne może być kilkukrotne naciśnięcie klawisza F6.

Uwaga : Jeśli po naciśnięciu klawisza F6 nie zostanie wyświetlone odpowiednie okienko zadań, należy nacisnąć klawisz ALT w celu umieszczenia fokusu na pasku menu, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+TAB, co powinno spowodować przejście do okienka zadań.

F6

Przechodzenie do okienka zadań z innego okienka w oknie programu (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

SHIFT+F6

Zmienić rozmiar okienka zadań (po wcześniejszym wybraniu polecenia Rozmiar).

Klawisze strzałek

Przenieść okienko zadań (po wcześniejszym wybraniu polecenia Przenieś).

Klawisze strzałek

Otworzyć okienko zadań lub ukryć bieżące okienko zadań.

CTRL+F1

Przejść do okienka zadań z aktywnego okna programu (może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawisza F6).

F6

Przejście do okienka zadań, jeśli jest aktywne menu lub jest aktywny pasek narzędzi (może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawiszy CTRL+TAB)

CTRL+TAB

Otworzyć menu opcji okienka zadań.

CTRL+SPACJA

Zamknąć menu, jeśli jest otwarte, lub powrócić do szablonu formularza.

ESC

Jeżeli okienko zadań jest aktywne, zaznaczyć następną opcję w okienku zadań.

TAB

Jeżeli okienko zadań jest aktywne, zaznaczyć poprzednią opcję w okienku zadań.

SHIFT+TAB

Przechodzić do góry między pozycjami wybranego podmenu lub przechodzić między opcjami w grupie opcji.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzić w dół między pozycjami wybranego podmenu lub przechodzić między opcjami w grupie opcji.

STRZAŁKA W DÓŁ

Otworzyć zaznaczone menu lub wykonać akcję przypisaną do zaznaczonego przycisku.

ENTER

Otworzyć menu skrótów w szablonie formularza lub otworzyć menu rozwijane dla zaznaczonego elementu okienka zadań.

SHIFT+F10

Jeżeli widoczne jest menu lub podmenu, wybrać pierwsze polecenie w danym menu lub podmenu.

HOME

Jeżeli widoczne jest menu lub podmenu, wybrać ostatnie polecenie w danym menu lub podmenu.

END

Przejść na początek zaznaczonej listy w okienku zadań.

CTRL+HOME

Przejść na koniec zaznaczonej listy w okienku zadań.

CTRL+END

Początek strony

Korzystanie z okien dialogowych

Otwieranie i wybieranie opcji w oknach dialogowych

Czynność

Naciśnij

Otwieranie okna dialogowego Otwieranie w trybie projektowania.

CTRL+O lub CTRL+F12

Przechodzenie z otwartego okna dialogowego z powrotem do szablonu formularza (w przypadku okien dialogowych, które obsługują tę funkcję).

ALT+F6

Przechodzenie do następnej opcji.

TAB

Przechodzenie do poprzedniej opcji.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do następnej karty.

CTRL+TAB

Przechodzenie do poprzedniej karty.

CTRL+SHIFT+TAB

Przechodzenie do następnej kategorii.

TAB

Uwaga : Po zaznaczeniu kategorii należy użyć klawiszy strzałek w celu przejścia do żądanej nazwy kategorii.

Przechodzenie do poprzedniej kategorii.

SHIFT+TAB

Uwaga : Po zaznaczeniu kategorii należy użyć klawiszy strzałek w celu przejścia do żądanej nazwy kategorii.

Przechodzenie między opcjami na liście lub w grupie opcji.

Klawisze strzałek

Wykonywanie akcji przypisanej do zaznaczonego przycisku albo zaznaczanie lub czyszczenie zaznaczonego pola wyboru.

SPACJA

Otwieranie listy, jeśli jest zamknięta, i przechodzenie do określonej opcji na liście.

Pierwsza litera opcji na liście rozwijanej

Zaznaczanie opcji albo zaznaczanie lub czyszczenie pola wyboru.

ALT+podkreślona litera w opcji

Otwieranie zaznaczonej listy rozwijanej.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zamykanie zaznaczonej listy rozwijanej lub anulowanie polecenia i zamykanie okna dialogowego.

ESC

Uruchamianie wybranego polecenia.

ENTER

Przechodzenie do poprzedniego folderu.

ALT+1

Otwieranie folderu znajdującego się jeden poziom nad zaznaczonym folderem.

ALT+2

Usuwanie zaznaczonego folderu lub pliku.

ALT+3

Tworzenie nowego podfolderu w otwartym folderze.

ALT+4

Przełączanie między widokami Miniatury, Kafelki, Ikony, Lista, Szczegóły, Właściwości i Podgląd.

ALT+5

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego folderu lub pliku.

SHIFT+F10

Otwieranie listy Szukaj w lub Zapisz w (w systemie Windows Vista jest to lista Pasek adresu).

F4

Aktualizowanie listy folderów i plików wyświetlanej w oknie dialogowym Otwieranie, Otwieranie w trybie projektowania lub Zapisywanie jako.

F5

Korzystanie z pól edycji w oknach dialogowych

Pole edycji to puste pole, w którym można wpisać lub wkleić treść, np. swoją nazwę użytkownika lub ścieżkę do folderu.

Czynność

Klawisze

Przechodzenie na początek wpisu.

HOME

Przechodzenie na koniec wpisu.

END

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego znaku z lewej strony.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego znaku z prawej strony.

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z lewej strony.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z prawej strony.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie od punktu wstawiania do początku wpisu.

SHIFT+HOME

Zaznaczanie od punktu wstawiania do końca wpisu.

SHIFT+END

Początek strony

Podstawy pakietu Microsoft Office

Wyświetlanie i używanie okien

Czynność

Klawisze

Przełączanie do następnego okna.

ALT+TAB

Przełączanie do poprzedniego okna.

ALT+SHIFT+TAB

Zamykanie aktywnego okna.

CTRL+W lub CTRL+F4

Przywracanie rozmiaru aktywnego okna po jego zminimalizowaniu lub zmaksymalizowaniu.

CTRL+F5

Przełączanie do następnego okna, jeśli jest otwartych kilka okien.

CTRL+F6

Przechodzenie do poprzedniego okna, jeśli jest otwartych kilka okien.

CTRL+SHIFT+F6

Wykonywanie polecenia Przenieś (w menu Sterowanie dla okna), jeśli okno dokumentu nie jest zmaksymalizowane. W celu przeniesienia okna należy użyć klawiszy strzałek, a po zakończeniu operacji nacisnąć klawisz ESC.

CTRL+F7

Wykonywanie polecenia Rozmiar (w menu Sterowanie dla okna), jeśli okno dokumentu nie jest zmaksymalizowane. W celu zmiany rozmiaru okna należy użyć klawiszy strzałek, a po zakończeniu operacji nacisnąć klawisz ESC.

CTRL+F8

Minimalizowanie okna do ikony (działa tylko w przypadku niektórych programów pakietu Microsoft Office).

CTRL+F9

Maksymalizowanie lub przywracanie zaznaczonego okna, którego rozmiar był zmieniany.

CTRL+F10

Kopiowanie obrazu ekranu do Schowka.

PRINT SCREEN

Kopiowanie obrazu aktywnego okna do Schowka.

ALT+PRINT SCREEN

Poruszanie się w tekście

Czynność

Klawisze

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie na koniec wiersza.

END

Przechodzenie na początek wiersza.

HOME

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×