Skróty klawiaturowe ułatwiające pracę z kształtami, polami tekstowymi i tekstami WordArt

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Skróty klawiaturowe opisane w tym artykule odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach klawiatury mogą nie być takie same jak w układzie amerykańskim.

W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem „plus” (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Skróty klawiaturowe dotyczące pracy z grafikami SmartArt zobacz skróty klawiaturowe dla grafik SmartArt.

Aby wyświetlić dodatkowe skróty klawiaturowe w przypadku każdego programu, należy skorzystać z łączy w sekcji Zobacz też.

Z którego programu pakietu Office korzystasz?

Program PowerPoint

Program Word

PowerPoint

Czynność

Klawisze

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

ESC

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

TAB lub SHIFT+TAB, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Zaznaczanie tekstu w obiekcie (z zaznaczonym obiektem).

ENTER

Zaznaczanie wszystkich obiektów (z zaznaczonym obiektem)

CTRL+A

Zaznaczanie obiektu, który znajduje się pod innymi obiektami, i przechodzenie do przodu między kolejnymi nałożonymi na siebie obiektami.

TAB po zaznaczeniu najwyżej położonego obiektu

Zaznaczanie obiektu, który znajduje się pod innymi obiektami, i przechodzenie wstecz między kolejnymi nałożonymi na siebie obiektami.

SHIFT+TAB po zaznaczeniu najwyżej położonego obiektu

Zaznaczanie wielu kształtów

Naciśnij i przytrzymaj klawisz CONTROL, podczas klikania kształtów

Zaznaczanie wielu kształtów z tekstem

Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT podczas klikania kształtów

Otwieranie lub zamykanie okienka zaznaczenia.

ALT+F10

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

CTRL+V

Kopiowanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+C

Wklejanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+V

Wklejanie specjalne.

CTRL+ALT+V

Grupowanie kształtów, obrazów lub obiektów WordArt.

CTRL+G po zaznaczeniu elementów, które mają być zgrupowane

Rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub obiektów WordArt.

CTRL+SHIFT+G po zaznaczeniu elementów, które mają być rozgrupowane

Pokazywanie lub ukrywanie siatki.

SHIFT+F9

Pokazywanie lub ukrywanie prowadnic.

ALT+F9

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Ponawianie ostatniej akcji.

CTRL+Y

Kopiowanie atrybutów kształtu

 1. Zaznacz kształt o atrybutach, które chcesz skopiować.

  Jeśli został zaznaczony kształt z dołączonym tekstem, skopiowany zostanie zarówno wygląd i styl tekstu, jak i atrybuty kształtu.

 2. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+C, aby skopiować atrybuty kształtu.

 3. Naciśnij klawisz TAB lub klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć kształt lub obiekt, do którego atrybuty mają zostać skopiowane.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+V.

Edytowanie obiektu połączonego lub osadzonego

 1. Naciśnij klawisz TAB lub klawisze SHIFT + TAB, aby zaznaczyć obiekt, który ma być.

 2. Naciśnij klawisze SHIFT+F10, aby wyświetlić menu skrótów.

 3. Naciśnij klawisz STRZAŁKA w DÓŁ, aby zaznaczyć < zmiennej > obiekt, WPROWADŹ lub STRZAŁKA w PRAWO klawisz, aby wyświetlić menu podrzędnego, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

Wstawianie grafiki SmartArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisz N, a następnie klawisz M, aby wybrać pozycję SmartArt.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni typ grafiki SmartArt.

 3. Naciśnij klawisz TAB, a następnie za pomocą klawiszy strzałek wybierz układ grafiki SmartArt, który chcesz wstawić.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Wstawianie pola tekstowego

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, N, aby wyświetlić kartę Wstawianie.

 2. Użyj klawiszy STRZAŁEK, aby przejść do Pola tekstowego, znajduje się w grupie tekst.

  Jeśli na komputerze włączono obsługę języków wschodnioazjatyckich, za pomocą klawiszy strzałek wybierz poziome pole tekstowe lub pionowe pole tekstowe.

 3. Naciśnij klawisze CTRL+ENTER.

 4. Wpisz odpowiedni tekst.

Wstawianie obiektów WordArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie klawisze Y1, a następnie klawisze W2, aby zaznaczyć obszar WordArt.

 2. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać odpowiedni styl obiektu WordArt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

Zaznaczanie kształtu

Uwaga: Jeśli kursor znajduje się w obrębie tekstu, należy nacisnąć klawisz ESC.

 • Naciśnij klawisz TAB, aby przechodzić do przodu (lub klawisze SHIFT + TAB, aby przechodzić do tyłu) za pomocą kształtów lub obiektów do momentu uchwytów zmiany rozmiaru na obiekcie, który chcesz zaznaczyć.

 • Aby zaznaczyć wiele elementów, użyj okienka zaznaczenia. Aby otworzyć okienko zaznaczenia, naciśnij i zwolnij klawisze ALT, H, FD, a następnie klawisz P.

Skróty klawiaturowe używane w okienku zaznaczenia

Czynność

Klawisze

Otwieranie okienka zaznaczenia.

ALT+F10

Przenoszenie fokusu między poszczególnymi okienkami.

F6

Wyświetlanie menu kontekstowego.

SHIFT+F10

Przenoszenie fokusu do pojedynczego elementu lub grupy.

STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie fokusu z elementu w grupie do jego grupy nadrzędnej.

STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie fokusu z grupy do pierwszego elementu w tej grupie.

STRZAŁKA W PRAWO

Rozwijanie grupy mającej fokus i wszystkich grup podrzędnych.

* (tylko na klawiaturze numerycznej)

Rozwijanie grupy mającej fokus.

+ (tylko na klawiaturze numerycznej)

Zwijanie grupy mającej fokus.

- (tylko na klawiaturze numerycznej)

Przenoszenie fokusu do elementu i zaznaczanie go.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie elementu mającego fokus.

SPACJA lub ENTER

Dodawanie innego obiektu do zaznaczenia.

SHIFT+SPACJA

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus.

SHIFT+ENTER

Przenoszenie zaznaczonego elementu do przodu.

CTRL+SHIFT+F

Przenoszenie zaznaczonego elementu do tyłu.

CTRL+SHIFT+B

Wyświetlanie lub ukrywanie elementu mającego fokus.

CTRL+SHIFT+S

Zmienianie nazwy elementu mającego fokus.

F2

Przełączanie fokusu klawiatury w obszarze okienka zaznaczenia między widokiem drzewa a przyciskami Pokaż wszystko i Ukryj wszystko.

TAB lub SHIFT+TAB

Zwijanie wszystkich grup.

ALT+SHIFT+1

Rozwijanie wszystkich grup.

ALT+SHIFT+9

Edytowanie punktów w kształcie

Uwaga: Kliknij kształt, a następnie naciśnij klawisze ALT+J+D+E+E.

 • Aby dodać punkt, kliknij kontur kształtu, trzymając naciśnięty klawisz CTRL.

 • Aby usunąć punkt, kliknij go, trzymając naciśnięty klawisz CTRL.

 • Aby punkt był traktowany jak punkt gładki, naciśnij klawisz SHIFT, przeciągając dowolny z uchwytów połączonych z punktem. Po zakończeniu przeciągania punkt zmieni się w punkt gładki. Punkt gładki łączy dwa odcinki linii o równej długości.

 • Aby punkt był traktowany jak punkt prosty, naciśnij klawisz CTRL, przeciągając dowolny z uchwytów połączonych z punktem. Po zakończeniu przeciągania punkt zmieni się w punkt prosty. Punkt prosty łączy dwa odcinki linii o różnej długości.

 • Aby punkt był traktowany jak punkt narożny, naciśnij klawisz ALT, przeciągając dowolny z uchwytów połączonych z punktem. Po zakończeniu przeciągania punkt zmieni się w punkt narożny. Punkt narożny łączy dwa odcinki, z których jeden ma inny kierunek niż drugi.

 • Aby anulować zmiany dotyczące punktu i odcinków linii, naciśnij klawisz ESC przed zwolnieniem przycisku myszy.

Początek strony

Word

Czynność

Klawisze

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

ESC

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

TAB lub SHIFT+TAB, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Zaznaczanie wielu kształtów

Naciśnij i przytrzymaj klawisz CONTROL, podczas klikania kształtów

Zaznaczanie wielu kształtów z tekstem

Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT podczas klikania kształtów

Otwieranie okienka zaznaczenia.

ALT+F10

Zaznaczanie elementu mającego fokus (w okienku zaznaczenia).

SPACJA lub ENTER

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus (w okienku zaznaczenia).

SHIFT+ENTER

Edytowanie tekstu w polu tekstowym.

F2 lub ENTER po zaznaczeniu pola tekstowego

Edytowanie tekstu w kształcie.

F2 lub ENTER po zaznaczeniu kształtu

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

CTRL+V

Kopiowanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+C

Wklejanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+V

Wklejanie specjalne.

CTRL+ALT+V

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Ponawianie ostatniej akcji.

CTRL+Y

Kopiowanie atrybutów kształtu

 1. Zaznacz kształt o atrybutach, które chcesz skopiować.

 2. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+C, aby skopiować atrybuty kształtu.

 3. Naciśnij klawisz TAB lub klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć kształt lub obiekt, do którego atrybuty mają zostać skopiowane.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+V.

Edytowanie obiektu połączonego lub osadzonego

 1. Naciśnij klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć odpowiedni obiekt.

 2. Naciśnij klawisze SHIFT+F10, aby wyświetlić menu skrótów.

 3. Naciśnij klawisz STRZAŁKA w DÓŁ, aby zaznaczyć < zmiennej > obiekt, WPROWADŹ lub STRZAŁKA w PRAWO klawisz, aby wyświetlić menu podrzędnego, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

Wstawianie obiektu

 1. Naciśnij klawisze ALT, N, a następnie klawisz J.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby wybrać typ obiektu, a następnie klawisz ENTER, aby utworzyć obiekt.

  • Naciśnij klawisz STRZAŁKA w DÓŁ, dwa razy, aby zaznaczyć kartę Utwórz z pliku, a następnie wpisz nazwę pliku obiektu, który chcesz wstawić lub przejdź do pliku.

Wstawianie grafiki SmartArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisz N, a następnie klawisz M, aby wybrać pozycję SmartArt.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni typ grafiki SmartArt.

 3. Naciśnij klawisz TAB, a następnie za pomocą klawiszy strzałek wybierz układ grafiki SmartArt, który chcesz wstawić.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Wstawianie pola tekstowego

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisz N, a następnie klawisz X.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek zaznacz odpowiednie pole tekstowe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

 4. Jeśli chcesz wrócić do edytowania tekstu w dokumencie po zakończeniu wpisywania tekstu w polu tekstowym, naciśnij klawisz ESC.

Wstawianie obiektów WordArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie klawisze Y1, a następnie klawisze W2, aby wybrać przycisk WordArt.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni styl WordArt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

 4. Naciśnij klawisz ESC.

Zaznaczanie kształtu

Uwaga: Jeśli kursor znajduje się w obrębie tekstu, należy nacisnąć klawisz ESC.

 • Klawisz TAB do cyklu do przodu (lub klawisze SHIFT + TAB, aby przechodzić do tyłu) za pomocą kształtów lub obiektów do momentu uchwytów zmiany rozmiaru na obiekcie, który chcesz zaznaczyć.

Skróty klawiaturowe używane w okienku zaznaczenia

Czynność

Klawisze

Otwieranie okienka zaznaczenia.

ALT+F10

Przenoszenie fokusu między poszczególnymi okienkami.

F6

Wyświetlanie menu kontekstowego.

SHIFT+F10

Przenoszenie fokusu do pojedynczego elementu lub grupy.

STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie fokusu z elementu w grupie do jego grupy nadrzędnej.

STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie fokusu z grupy do pierwszego elementu w tej grupie.

STRZAŁKA W PRAWO

Rozwijanie grupy mającej fokus i wszystkich grup podrzędnych.

* (tylko na klawiaturze numerycznej)

Rozwijanie grupy mającej fokus.

+ (tylko na klawiaturze numerycznej)

Zwijanie grupy mającej fokus.

- (tylko na klawiaturze numerycznej)

Przenoszenie fokusu do elementu i zaznaczanie go.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie elementu mającego fokus.

SPACJA lub ENTER

Dodawanie innego obiektu do zaznaczenia.

SHIFT+SPACJA

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus.

SHIFT+ENTER

Wyświetlanie lub ukrywanie elementu mającego fokus.

CTRL+SHIFT+S

Edytowanie punktów w kształcie

Uwaga: Kliknij kształt, a następnie naciśnij klawisze ALT+J+D+E+E.

 • Aby dodać punkt, kliknij kontur kształtu, trzymając naciśnięty klawisz CTRL.

 • Aby usunąć punkt, kliknij go, trzymając naciśnięty klawisz CTRL.

 • Aby punkt był traktowany jak punkt gładki, naciśnij klawisz SHIFT, przeciągając dowolny z uchwytów połączonych z punktem. Po zakończeniu przeciągania punkt zmieni się w punkt gładki. Punkt gładki łączy dwa odcinki linii o równej długości.

 • Aby punkt był traktowany jak punkt prosty, naciśnij klawisz CTRL, przeciągając dowolny z uchwytów połączonych z punktem. Po zakończeniu przeciągania punkt zmieni się w punkt prosty. Punkt prosty łączy dwa odcinki linii o różnej długości.

 • Aby punkt był traktowany jak punkt narożny, naciśnij klawisz ALT, przeciągając dowolny z uchwytów połączonych z punktem. Po zakończeniu przeciągania punkt zmieni się w punkt narożny. Punkt narożny łączy dwa odcinki, z których jeden ma inny kierunek niż drugi.

 • Aby anulować zmiany dotyczące punktu i odcinków linii, naciśnij klawisz ESC przed zwolnieniem przycisku myszy.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×