Skanowanie oceny migracji: skojarzenia przepływu pracy 2010

Omówienie

Narzędzie do obsługi migracji umożliwia zwykle przeprowadzenie migracji definicji przepływu pracy ze źródłowego programu SharePoint do środowiska docelowego. Jednak jakiekolwiek wystąpienia przepływu pracy w toku nie podlegają migracji. W efekcie przepływy pracy, które podczas przeprowadzania migracji były w toku, są resetowane i wyświetlane w miejscu docelowym tak, jakby nigdy ich nie uruchomiono.

Migracja danych

Dane przepływu pracy są podzielone na dwie następujące części:

  • Definicja przepływu pracy. Definicja opisuje cały proces przepływu pracy, na przykład przepływ pracy zatwierdzania składający się z trzech etapów, z których każdy ma własne reguły rozsyłania. Te dane zwykle są poddawane migracji razem z pozostałymi danymi zbioru witryn i będą dostępne w środowisku docelowym.

  • Wystąpienia przepływu pracy. Każde uruchomione wystąpienie definicji przepływu pracy zachowuje stan przepływu pracy w toku. Na przykład ten dokument jest na drugim etapie procesu zatwierdzania i jest przydzielony do Jana Michalskiego. Niestety, nie można zmigrować tych informacji do nowej platformy. Wynikiem tego będzie utrata wszystkich uruchomionych wystąpień przepływu pracy. Na przykład dokument znajdujący na drugim etapie przepływu pracy w środowisku źródłowym znajdzie się ponownie na etapie zerowym (oznaczającym, że przepływ pracy nie został uruchomiony) po przeprowadzeniu migracji do środowiska docelowego.

Ważne : Każda witryna skonfigurowana jako „Brak dostępu” (zablokowana) zostanie pominięta w programie SharePoint. Aby wyświetlić listę zablokowanych zbiorów witryn, zobacz wynik skanowania w poszukiwaniu zablokowanych witryn.

Przygotowywanie do migracji

Aby uniknąć konieczności ponownego uruchamiania przepływu pracy, najlepiej ukończyć trwające przepływy pracy przed przeprowadzeniem migracji, jeśli zawartość jest przenoszona do środowiska docelowego.

Po migracji

Po zakończeniu migracji do środowiska docelowego użytkownicy muszą ponownie uruchomić przepływy pracy, które trwały podczas przeprowadzania migracji. Jeśli przepływ pracy zawierał tożsamości, może być konieczne ponowne opublikowanie przepływu pracy za pomocą programu SharePoint Designer.

Raporty wyników skanowania

WorkflowAssociations2010-detail.csv    Ten raport wyników skanowania zawiera listę wszystkich skojarzeń przepływu pracy 2010 w środowisku oraz liczbę uruchomionych wystąpień podczas skanowania.

Kolumna

Opis

SiteId

Unikatowy identyfikator zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteURL

Adres URL zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteOwner

Właściciel zbioru witryn.

SiteAdmins

Lista osób wymienionych jako administratorzy zbioru witryn.

SiteSizeInMB

Rozmiar zbioru witryn w megabajtach [MB].

NumOfWebs

Liczba sieci Web istniejących w zbiorze witryn.

ContentDBName

Nazwa bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

ContentDBServerName

Serwer SQL hostujący bazę danych zawartości.

ContentDBSizeInMB

Rozmiar bazy danych zawartości hostujący zbiór witryn.

LastContentModifiedDate

Data/godzina modyfikacji zawartości zbioru witryn.

TotalItemCount

Łączna liczba elementów znalezionych w zbiorze witryn.

Hits

Liczba żądań zarejestrowanych dla zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DistinctUsers

Liczba unikatowych użytkowników, którzy uzyskali dostęp do zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DaysOfUsageData

Liczba dni, przez które usługa rejestrowania użycia zachowuje dane. Zapewnia to kontekst dla kolumn Hits i DistinctUsers. Jeśli na przykład ta wartość wynosi 14 dni, dane z kolumn Hits i DistinctUsers są za ostatnie 14 dni.

Scope

Może mieć wartość List (Lista), ContentType (Typ zawartości) lub Site (Witryna). Jest to poziom, z którym jest skojarzony przepływ pracy.

RunningInstances

Liczba przepływów pracy uruchomionych w danym zakresie.

WebURL

Adres URL sieci Web, z którą jest skojarzony przepływ pracy.

ListTitle

Tytuł listy, z którą jest skojarzony przepływ pracy. Jeśli zakres to Site, wartością będzie N/D.

ListUrl

Adres URL listy ze skojarzeniem przepływu pracy.

ContentTypeName

Nazwa typu zawartości, jeśli zakres to ContentType.

IsReusable

Ma wartość Prawda, jeśli skojarzenie przepływu pracy zostało opublikowane jako przepływ pracy wielokrotnego użytku.

ReusableScope

Określa zakres przepływu pracy wielokrotnego użytku. Może mieć wartość Reusable lub GlobalReusable.

WorkflowName

Nazwa skojarzenia przepływu pracy. Jest to tekst, który jest wyświetlany w programie SharePoint podczas uruchamiania danego przepływu pracy.

WorkflowDescription

Opis skojarzenia przepływu pracy.

HasCustomWorkflowActivity

Ma wartość True (Prawda), jeśli przepływ pracy korzysta z niestandardowego działania przepływu pracy wdrożonego za pośrednictwem rozwiązań wymagających pełnego zaufania.

WorkflowReferencedAssemblies

Nazwa zestawu skojarzonego z działaniem niestandardowym. Ta kolumna jest wypełniona, jeśli atrybut HasCustomWorkflowActivity ma wartość True (Prawda).

SolutionNames

Nazwa pakietu rozwiązań wymagających pełnego zaufania, z którym jest skojarzone działanie niestandardowe. Ta kolumna jest wypełniona, jeśli atrybut HasCustomWorkflowActivity ma wartość True (Prawda).

WorkflowPublishedBy

Imię i nazwisko osoby, która opublikowała przepływ pracy.

WorkflowID

Unikatowy identyfikator skojarzony z przepływem pracy.

AddListItemPermissionsExist

Ma wartość True (Prawda), jeśli przepływ pracy zawiera akcję, która powoduje dodanie uprawnień do listy. Działanie korzysta z tożsamości użytkownika i może nie funkcjonować po migracji, jeśli przepływ pracy nie zostanie ponownie opublikowany ręcznie.

RemoveListItemPermissionsExists

Ma wartość True (Prawda), jeśli przepływ pracy zawiera akcję, która powoduje usunięcie uprawnień do listy. Działanie korzysta z tożsamości użytkownika i może nie funkcjonować po migracji, jeśli przepływ pracy nie zostanie ponownie opublikowany ręcznie.

ReplaceListItemPermissionsExists

Ma wartość True (Prawda), jeśli przepływ pracy zawiera akcję, która powoduje zamianę uprawnień do listy. Działanie korzysta z tożsamości użytkownika i może nie funkcjonować po migracji, jeśli przepływ pracy nie zostanie ponownie opublikowany ręcznie.

EmailActivityExists

Ma wartość True (Prawda), jeśli przepływ pracy zawiera akcję, która powoduje wysłanie wiadomości e-mail. Działanie korzysta z tożsamości użytkownika i może nie funkcjonować po migracji, jeśli przepływ pracy nie zostanie ponownie opublikowany ręcznie.

ImpersonationExists

Ma wartość True (Prawda), jeśli przepływ pracy zawiera akcję, która powoduje personifikację konta w celu wykonania akcji. Działanie korzysta z tożsamości użytkownika i może nie funkcjonować po migracji, jeśli przepływ pracy nie zostanie ponownie opublikowany ręcznie.

RulesFileExists

Ma wartość True (Prawda), jeśli przepływ pracy zawiera reguły warunkowe zawierające tożsamości. Działanie korzysta z tożsamości użytkownika i może nie funkcjonować po migracji, jeśli przepływ pracy nie zostanie ponownie opublikowany ręcznie.

ContentAppovalExists

Ma wartość True (Prawda), jeśli przepływ pracy zawiera działania zatwierdzania zawartości. Działanie korzysta z tożsamości użytkownika i może nie funkcjonować po migracji, jeśli przepływ pracy nie zostanie ponownie opublikowany ręcznie.

WorkflowFileCheckedOut

Jeśli plik przepływu pracy jest wyewidencjonowany, nie zostanie poddany migracji zgodnie z oczekiwaniami.

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do konkretnego uruchomienia narzędzia do oceny migracji programu SharePoint.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×