Skanowanie oceny migracji: długie adresy URL usługi OneDrive

Dowiedz się, jak podczas migracji rozwiązywać problemy z długimi adresami URL usługi OneDrive.

Omówienie

W przypadku przenoszenia witryny usługi OneDrive ze środowiska źródłowego do docelowego adres URL usługi OneDrive zmieni format. Na platformie źródłowej witryny usługi OneDrive mają format https://onedrive.contoso.com/personal/użytkownik_domeny. Na platformie docelowej część użytkownik_domeny w adresie URL zostanie zastąpiona główną nazwą użytkownika. Będzie to przypominać następujący adres: https://onedrive.contoso.com/personal/użytkownik_contoso_com.

Przykład:

Jeśli został użyty ten plik:

https://OneDrive.contoto.com/personal/contoso_jerzypawlak/Dokumenty/Folder1/Folder2/ProjektA.docx

Nazwa katalogu pliku byłaby następująca:

 • Personal/contoso_jerzypawlak/Dokumenty/Folder1/Folder2

Uwaga : Ścieżka pliku w programie SharePoint jest objęta ograniczeniem długości wynoszącym 256 znaków.

Po przeprowadzeniu migracji ścieżka pliku będzie miała następującą postać:

Personal/jerzypawlak_contoso_com/Dokumenty/Folder1/Folder2

Zauważ, że adres URL jest teraz o 4 znaki dłuższy niż wcześniej. W zależności od sposobu tworzenia głównych nazw użytkownika w danej firmie zmiana długości może być większa.

Jeśli długość ścieżki pliku w środowisku źródłowym wynosiła 255 znaków, po przeprowadzeniu migracji ścieżka będzie miała 259 znaków, a zatem przekroczy limit obsługiwany w bazie danych. Spowoduje to niepowodzenie migracji zawartości.

Określiliśmy 4 różne lokalizacje, w których mogą wystąpić błędy wynikające z długich adresów URL. W efekcie mamy 4 różne raporty dotyczące długich adresów URL. Sekcja Raporty wyników skanowania zawiera wszystkie raporty oraz zalecane środki zaradcze.

Migracja danych

Migracja zawartości źródłowej powodującej powstanie długich adresów URL zakończy się niepowodzeniem. Spowoduje niepowodzenie zadań migracji, co niepotrzebnie wydłuży operację migracji.

Ważne : Każda witryna skonfigurowana jako „Brak dostępu” (zablokowana) zostanie pominięta w programie SharePoint. Aby wyświetlić listę zablokowanych zbiorów witryn, zobacz wynik skanowania w poszukiwaniu zablokowanych witryn.

Przygotowywanie do migracji

Przejrzyj raporty i skorzystaj ze środków zaradczych zalecanych w przypadku poszczególnych raportów. Działania naprawcze na ogół polegają na przeniesieniu zawartości bliżej katalogu głównego zbioru witryn.

Po migracji

Sprawdź, czy zawartość została poddana migracji.

Raporty wyników skanowania

To skanowanie generuje 4 pliki wyjściowe. Każdy plik dotyczy konkretnego problemu z długim adresem URL, który spowoduje niepowodzenie migracji. LongODBUrl-AllDocs-detail.csv    Istnieją dwa ograniczenia dotyczące długości ścieżki do danego pliku:

 • Względna ścieżka na serwerze do folderu zawierającego plik może zawierać maksymalnie 256 znaków. W przypadku następującego pliku przykładowego:

  https://OneDrive.contoso.com/Personal/contoso_jerzypawlak/Dokumenty/Folder1/Folder2/ProjektA.docx

  Nazwa katalogu byłaby następująca: Personal/contoso_jerzypawlak/Dokumenty/Folder1/Folder2

  Po przeprowadzeniu migracji ścieżka pliku będzie miała następującą postać: Zauważ, że adres URL jest teraz dłuższy niż wcześniej: Personal/jerzypawlak_contoso_com/Dokumenty/Folder1/Folder2

 • Względna ścieżka na serwerze do folderu lub pliku może zawierać maksymalnie 260 znaków. W przypadku następującego pliku przykładowego:

  https://OneDrive.contoso.com/Personal/contoso_jerzypawlak/Dokumenty/Folder1/Folder2/ProjektA.docx

  Względna ścieżka na serwerze do pliku będzie przypominać następującą: Personal/contoso_jerzypawlak/Dokumenty/Folder1/Folder2/ProjektA.docx

Właściciele plików wymienionych w tym raporcie muszą przenieść te pliki, aby ścieżki do nich były krótsze, lub usunąć te pliki. Można na przykład przenieść plik ProjektA.docx wyżej, do folderu znajdującego się bezpośrednio w folderze Dokumenty, albo usunąć plik, jeśli nie jest już potrzebny.

Kolumna

Opis

SiteId

Unikatowy identyfikator zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteURL

Adres URL zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteOwner

Właściciel zbioru witryn.

SiteAdmins

Lista osób wymienionych jako administratorzy zbioru witryn.

SiteSizeInMB

Rozmiar zbioru witryn w megabajtach [MB].

NumOfWebs

Liczba sieci Web istniejących w zbiorze witryn.

ContentDBName

Nazwa bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

ContentDBServerName

Serwer SQL hostujący bazę danych zawartości.

ContentDBSizeInMB

Rozmiar bazy danych zawartości hostujący zbiór witryn.

LastContentModifiedDate

Data/godzina modyfikacji zawartości zbioru witryn.

TotalItemCount

Łączna liczba elementów znalezionych w zbiorze witryn.

Hits

Liczba żądań zarejestrowanych dla zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DistinctUsers

Liczba unikatowych użytkowników, którzy uzyskali dostęp do zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DaysOfUsageData

Liczba dni, przez które usługa rejestrowania użycia zachowuje dane. Zapewnia to kontekst dla kolumn Hits i DistinctUsers. Jeśli na przykład ta wartość wynosi 14 dni, dane z kolumn Hits i DistinctUsers są za ostatnie 14 dni.

UPN

Główna nazwa użytkownika użyta do ustalenia różnicy w długości adresu URL. Jeśli główna nazwa użytkownika to „****”, to znaczy, że właściciel nie miał w swoim profilu programu SharePoint ustawionego atrybutu UserPrincipalName. W związku z tym zastosowano średnią długość wartości UserPrincipalName z magazynu profilów programu SharePoint.

URLLengthDifference

Stopień powiększenia adresu URL po zmianie nazwy witryny.

File

Plik, który wymaga podjęcia działania.

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do konkretnego uruchomienia narzędzia do oceny migracji programu SharePoint.

LongODBUrl-NavNodes-detail.csv    Węzły nawigacji mające ograniczenie długości adresu URL wynoszące 260 znaków. Może to prowadzić do przekroczenia maksymalnej długości pola adresu URL.

Załóżmy, że masz w usłudze OneDrive witrynę o adresie https://OneDrive.contoso.com/personal/contoso_jerzypawlak. Witryna zawiera link szybkiego uruchamiania o nazwie Raporty. Adres URL tego linku wskazuje następujące miejsce: https://onedrive.contoso.com/personal/contoso_jerzypawlak/dokumenty/folder1/…folderN/Raporty. Podczas migracji program SharePoint zmieniłby adres URL, aby wskazywał on folder /jerzypawlak_contoso_com/. Dodatkowe znaki dodane do adresu URL mogą spowodować przekroczenie limitu długości wynoszącego 260 znaków, przez co migracja zakończy się niepowodzeniem.

Aby rozwiązać ten problem, należy przenieść folder raportów bliżej folderu głównego biblioteki /dokumenty/, a następnie zaktualizować link szybkiego uruchamiania. Innym rozwiązaniem jest usunięcie linku szybkiego uruchamiania.

Kolumna

Opis

SiteId

Unikatowy identyfikator zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteURL

Adres URL zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteOwner

Właściciel zbioru witryn.

SiteAdmins

Lista osób wymienionych jako administratorzy zbioru witryn.

SiteSizeInMB

Rozmiar zbioru witryn w megabajtach [MB].

NumOfWebs

Liczba sieci Web istniejących w zbiorze witryn.

ContentDBName

Nazwa bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

ContentDBServerName

Serwer SQL hostujący bazę danych zawartości.

ContentDBSizeInMB

Rozmiar bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

UPN

Główna nazwa użytkownika użyta do ustalenia różnicy w długości adresu URL. Jeśli główna nazwa użytkownika to „****”, to znaczy, że właściciel nie miał w swoim profilu programu SharePoint ustawionego atrybutu UserPrincipalName. W związku z tym zastosowano średnią długość wartości UserPrincipalName z magazynu profilów programu SharePoint.

URLLengthDifference

Stopień powiększenia adresu URL po zmianie nazwy witryny.

WebURL

Adres URL sieci Web zawierającej węzeł nawigacji.

NavigationNodeLocation

Tytuły węzła nawigacji pokazujące, gdzie znajduje się węzeł nawigacji. Może istnieć wiele poziomów węzłów nawigacji, co pomaga w zlokalizowaniu węzła stanowiącego przyczynę problemu.

NavigationNodeTitle

Tytuł węzła nawigacji, na który ma wpływ zaistniała sytuacja.

NavigationNodeURL

Adres URL, który będzie za długi po zmianie nazwy witryny.

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do konkretnego uruchomienia narzędzia do oceny migracji programu SharePoint.

LongODBUrl-Perms-detail.csv    Uprawnienia ustawiane w obiekcie w programie SharePoint są śledzone za pomocą adresu URL tego obiektu. Jeśli ustawisz uprawnienia do folderu, program SharePoint zapisze ścieżkę względną do tego folderu. Jeśli ustawisz uprawnienia do elementu, program SharePoint zapisze ścieżkę względną na serwerze do tego elementu.

W wyniku tego podczas migracji witryny adresy URL skojarzone z uprawnieniami zostaną zaktualizowane. Jeśli nowy adres URL jest za długi, może to spowodować niepowodzenie migracji.

Działania naprawcze w tej sytuacji polegają na przeniesieniu zawartości bliżej katalogu głównego zbioru witryn. Innym rozwiązaniem jest usunięcie określonych uprawnień z elementów zgłoszonych w raporcie.

Kolumna

Opis

SiteId

Unikatowy identyfikator zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteURL

Adres URL zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteOwner

Właściciel zbioru witryn.

SiteAdmins

Lista osób wymienionych jako administratorzy zbioru witryn.

SiteSizeInMB

Rozmiar zbioru witryn w megabajtach [MB].

NumOfWebs

Liczba sieci Web istniejących w zbiorze witryn.

ContentDBName

Nazwa bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

ContentDBServerName

Serwer SQL hostujący bazę danych zawartości.

ContentDBSizeInMB

Rozmiar bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

UPN

Główna nazwa użytkownika (UserPrincipalName — UPN) użyta do ustalenia różnicy w długości adresu URL. Jeśli główna nazwa użytkownika to „****”, to znaczy, że właściciel nie miał w swoim profilu programu SharePoint ustawionego atrybutu UserPrincipalName. W związku z tym zastosowano średnią długość wartości UserPrincipalName z magazynu profilów programu SharePoint.

URLLengthDifference

Stopień powiększenia adresu URL po zmianie nazwy witryny.

WebURL

Adres URL sieci Web hostującej zabezpieczony obiekt.

SecuredObject

Adres URL (zabezpieczonego obiektu), który będzie za długi po zmianie nazwy witryny. Jeśli dodasz uprawnienia do pliku, będzie to ścieżka względna na serwerze do pliku. Jeśli dodasz uprawnienia do folderu, będzie to ścieżka względna na serwerze do folderu.

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do konkretnego uruchomienia narzędzia do oceny migracji programu SharePoint.

LongODBUrl-Deps-detail.csv    Niektóre pliki mogą mieć dodatkowe zależności. Te zależności są śledzone za pomocą adresów URL. Jeśli informacje o zależnościach są za długie, migracja nie powiedzie się.

W tym raporcie istnieją dwa ograniczenia:

 • Atrybut FullURL ma ograniczenie wynoszące 260 znaków. Jest to plik z zależnościami. Aby rozwiązać problem wynikający ze zbyt długiej wartości FullURL, usuń dany plik lub przenieś go bliżej folderu głównego zbioru witryn.

 • Atrybut DependencyDescription ma ograniczenie wynoszące 270 znaków. Jest to zależność skojarzona z wartością FullURL. Aby rozwiązać problem dotyczący wartości DependencyDescription, usuń daną zależność lub przenieś ją bliżej folderu głównego zbioru witryn.

Kolumna

Opis

SiteId

Unikatowy identyfikator zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteURL

Adres URL zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteOwner

Właściciel zbioru witryn.

SiteAdmins

Lista osób wymienionych jako administratorzy zbioru witryn.

SiteSizeInMB

Rozmiar zbioru witryn w megabajtach [MB].

NumOfWebs

Liczba sieci Web istniejących w zbiorze witryn.

ContentDBName

Nazwa bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

ContentDBServerName

Serwer SQL hostujący bazę danych zawartości.

ContentDBSizeInMB

Rozmiar bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

UPN

Główna nazwa użytkownika użyta do ustalenia różnicy w długości adresu URL. Jeśli główna nazwa użytkownika to „****”, to znaczy, że właściciel nie miał w swoim profilu programu SharePoint ustawionego atrybutu UserPrincipalName. W związku z tym zastosowano średnią długość wartości UserPrincipalName z magazynu profilów programu SharePoint.

URLLengthDifference

Stopień powiększenia adresu URL po zmianie nazwy witryny.

FullURL

Adres URL pliku zawierającego zależności.

DependencyDescription

Opis skojarzony z zależnością. Może to być adres URL, którego nazwa jest zmieniana.

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do konkretnego uruchomienia narzędzia do oceny migracji programu SharePoint.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×