Scenariusze raportowania dla programu Office 365 PowerShell

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Użyj tych scenariuszy dotyczących programu PowerShell, aby tworzyć raporty dotyczące użytkowników, grup dystrybucyjnych i nieużywanych skrzynek pocztowych, a także korzystać z filtrowania i sortowania.

Tworzenie raportów dotyczących licencjonowanych i nieposiadających licencji użytkowników usługi Office 365

Za pomocą programu PowerShell możesz tworzyć listy licencjonowanych i nieposiadających licencji użytkowników i wyświetlać je w oknie programu PowerShell albo zapisywać w pliku.

Aby rozpocząć, musisz połączyć się z usługą Office 365 przy użyciu modułu usługi Windows Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Nawiązywanie połączenia z programem Office 365 PowerShell.

To polecenie pozwala wyświetlić listę kont licencjonowanych użytkowników po jednym ekranie naraz:

Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | More

W celu wyeksportowania tej listy w postaci pliku tekstowego i łatwiejszego jej przeglądania oraz przeszukiwania wpisz ścieżkę i nazwę pliku ujęte w podwójny cudzysłów, usuwając tekst instrukcji i znaki < oraz >.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser | Where {$_.isLicensed -eq $true} | Out-File  $fileName

Z okna modułu usługi Windows Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell uruchom uzyskane polecenia.

W celu wyeksportowania tej listy do pliku CSV umożliwiającego zaimportowanie jej do programu Microsoft Excel i przeprowadzenie szczegółowej analizy wpisz ścieżkę i nazwę pliku, a następnie uruchom uzyskane polecenia.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.csv>"
Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Aby wyświetlić listę użytkowników nieposiadających licencji po jednym ekranie naraz, uruchom to polecenie:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | More

W celu wyeksportowania tej listy do pliku tekstowego ułatwiającego jej przeglądanie oraz przeszukiwanie wpisz ścieżkę i nazwę pliku, a następnie uruchom uzyskane polecenia.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\Non-LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Out-File  $fileName

W celu wyeksportowania tej listy do pliku CSV umożliwiającego zaimportowanie jej do programu Microsoft Excel i przeprowadzenie analizy wpisz ścieżkę i nazwę pliku, a następnie uruchom uzyskane polecenia.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\Non-licensedUsers.csv>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Tworzenie raportów dotyczących grup dystrybucyjnych usługi Office 365

Grupy dystrybucyjne są używane w organizacjach do wysyłania wiadomości e-mail do grup użytkowników za pośrednictwem aplikacji poczty e-mail, takich jak program Microsoft Outlook. W tym scenariuszu jest tworzona lista grup dystrybucyjnych w ramach subskrypcji usługi Office 365.

Aby rozpocząć, musisz połączyć się z usługą Exchange Online. Aby dowiedzieć się, jak połączyć się z usługą Exchange Online przy użyciu nazwy użytkownika konta i hasła, zobacz Nawiązywanie połączenia z programem Exchange Online PowerShell. Aby zainstalować moduł zdalny programu Microsoft Exchange Online PowerShell i połączyć się za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego, zobacz Nawiązywanie połączenia z programem Exchange Online PowerShell przy użyciu uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Użyj tego polecenia, aby wyświetlić listę istniejących grup dystrybucyjnych po jednym ekranie naraz.

Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | More

W celu wyeksportowania tej listy do pliku tekstowego ułatwiającego jej przeglądanie oraz przeszukiwanie wpisz ścieżkę i nazwę pliku, a następnie uruchom uzyskane polecenia.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\DistGroups.txt>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Out-File  $fileName

W celu wyeksportowania tej listy do pliku CSV umożliwiającego zaimportowanie jej do programu Microsoft Excel i przeprowadzenie szczegółowej analizy wpisz ścieżkę i nazwę pliku, a następnie uruchom uzyskane polecenia.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\DistGroups.csv>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Pobieranie listy nieaktywnych skrzynek pocztowych programu Exchange

Gdy użytkownicy opuszczają organizację, ich skrzynki pocztowe są zachowywane w ramach subskrypcji usługi Office 365. W tym scenariuszu te stare skrzynki pocztowe są uwidaczniane, co pozwala podjąć odpowiednie kroki w celu ich usunięcia. Ten scenariusz pokazuje sposób wyświetlania listy wszystkich użytkowników, którzy nie logowali się do swoich skrzynek pocztowych przez co najmniej 30 dni.

Uwaga : W niektórych przypadkach raport nie zawiera daty ostatniego logowania (LastLogin), ale zawsze będzie udostępniał liczbę dni bez logowania (DaysInactive). W tym raporcie mogą być widoczne również skrzynki pocztowe objęte archiwizacją w związku z postępowaniem sądowym. Nie oznacza to jednak, że wymagają one oczyszczenia lub usunięcia.

Aby rozpocząć, musisz połączyć się z usługą Exchange Online. Aby dowiedzieć się, jak połączyć się z usługą Exchange Online przy użyciu nazwy użytkownika konta i hasła, zobacz Nawiązywanie połączenia z programem Exchange Online PowerShell. Aby zainstalować moduł zdalny programu Microsoft Exchange Online PowerShell i połączyć się za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego, zobacz Nawiązywanie połączenia z programem Exchange Online PowerShell przy użyciu uwierzytelniania wieloskładnikowego.

To polecenie wyświetli listę użytkowników nieaktywnych przez ostatnie 30 dni po jednym ekranie naraz:

Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | More

Aby wygenerować listę użytkowników nieaktywnych przez co najmniej 30 dni i wyeksportować ją do pliku CSV, wpisz ścieżkę i nazwę pliku, a następnie uruchom uzyskane polecenia.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\StaleMailboxes.csv>"
Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Wyświetlanie użytkowników przy użyciu filtrów i sortowania

Aby przefiltrować listę, możesz użyć polecenia Where (Gdzie), aby określić kolejność listy — polecenia Sort (Sortuj), a aby określić zestaw wyświetlanych właściwości — polecenia Select (Wybierz).

Aby rozpocząć, musisz połączyć się z usługą Office 365 przy użyciu modułu usługi Windows Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Nawiązywanie połączenia z programem Office 365 PowerShell.

Na przykład załóżmy, że chcesz wyświetlić listę członków, którzy pracują w Twoim dziale sprzedaży wraz z ich główną nazwą użytkownika (UPN), nazwą wyświetlaną i informacją o tym, czy posiadają oni licencję, a wszystkie dane mają być posortowane według głównej nazwy użytkownika:

  • Aby wybrać tylko te konta użytkowników, których właściwość Department (Dział) ma wartość „Sales” (Sprzedaż), możesz użyć polecenia Where (Gdzie).

  • W celu posortowania według właściwości UserPrincipalName (Główna nazwa użytkownika) możesz użyć polecenia Sort (Sortuj).

  • Aby określić właściwości UserPrincipalName (Główna nazwa użytkownika), DisplayName (Nazwa wyświetlana) i isLicensed (Posiada licencję), możesz użyć polecenia Select (Wybierz).

  • Natomiast użycie polecenia More (Więcej) spowoduje wyświetlanie listy po jednym ekranie naraz.

Oto uzyskane polecenie:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" } | Sort UserPrincipalName | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed | More

Teraz załóżmy, że chcesz wyświetlić listę wszystkich członków, którzy pracują w działach sprzedaży i marketingu. W takiej sytuacji należy rozszerzyć kryteria polecenia Where (Gdzie), aby uwzględnić oba te działy, a do polecenia Select (Wybierz) dodać właściwość Department (Dział). Oto uzyskane polecenie:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" -or $_.Department -eq "Marketing" } | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed,Department | More

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Program PowerShell dla administratorów usługi Office 365

Scenariusze dotyczące programu Office 365 PowerShell

Scenariusze konfigurowania dla programu Office 365 PowerShell

Scenariusze zarządzania użytkownikami dla programu Office 365 PowerShell

Więcej scenariuszy dotyczących funkcji dla programu Office 365 PowerShell

Zasoby społeczności programu Office 365 PowerShell

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×