Scenariusze konfigurowania dla programu Office 365 PowerShell

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Użyj tych scenariuszy programu PowerShell, aby łączyć się z usługami Office 365, uzyskiwać pomoc i ustawiać zasady wykonywania skryptów.

Nawiązywanie połączenia z usługami Office 365 za pomocą programu PowerShell

W celu połączenia się z usługami Office 365 należy najpierw zainstalować lub zaimportować najnowsze moduły programu PowerShell, a następnie utworzyć uwierzytelnione połączenie.

Nawiązywanie połączenia z usługą Azure Active Directory przy użyciu modułu Windows Azure Active Directory

W celu zainstalowania modułu Windows Azure Active Directory i połączenia się za pomocą nazwy konta użytkownika i hasła lub uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), zobacz Nawiązywanie połączenia z programem Office 365 PowerShell.

Nawiązywanie połączenia z usługą Azure Active Directory przy użyciu modułu V2 dla usługi Azure Active Directory

W celu zainstalowania modułu V2 dla usługi Azure Active Directory i połączenia się za pomocą nazwy użytkownika i hasła lub uwierzytelniania wieloskładnikowego, zobacz Nawiązywanie połączenia z modułem V2 programu PowerShell usługi Azure Active Directory.

Nawiązywanie połączenia z usługą Exchange Online

Aby dowiedzieć się, jak połączyć się z usługą Exchange Online przy użyciu nazwy użytkownika konta i hasła, zobacz Nawiązywanie połączenia z programem Exchange Online PowerShell.

Aby zainstalować moduł zdalny programu Microsoft Exchange Online PowerShell i połączyć się za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego, zobacz Nawiązywanie połączenia z programem Exchange Online PowerShell przy użyciu uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Nawiązywanie połączenia z usługą SharePoint Online

W celu zainstalowania powłoki zarządzania usługi SharePoint Online i połączenia się za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła lub uwierzytelniania wieloskładnikowego, zobacz Nawiązywanie połączenia z programem SharePoint Online PowerShell.

Nawiązywanie połączenia z usługą Skype dla firm Online

Aby dowiedzieć się, jak połączyć się z usługą Skype dla firm Online za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła, zobacz Łączenie się z usługą Skype dla firm Online za pomocą programu Windows PowerShell.

Aby połączyć się z usługą Skype dla firm Online za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego, wykonaj poniższe czynności:

 1. W celu zainstalowania bieżącego modułu programu Skype dla firm Online PowerShell przejdź do strony Usługa Skype dla firm Online, moduł programu Windows PowerShell, kliknij pozycję Pobierz, uruchom pobrany plik i zainstaluj go.

  Operację tę wystarczy wykonać tylko raz na każdym komputerze, z którego zarządzasz usługą Skype dla firm Online.

 2. Otwórz okno wiersza polecenia programu Windows PowerShell.

 3. Wpisz nazwę konta ujętą w podwójny cudzysłów, usuwając tekst instrukcji i znaki < oraz >.

  $acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
  
  #Create a Skype for Business Online session
  $sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName
  
  #Import the Skype for Business session
  Import-PSSession $sfboSession

  Uruchom uzyskane polecenia w oknie programu Windows PowerShell.

 4. Wpisz hasło do konta w oknie dialogowym SkypeForBusinessAuth (Autoryzacja programu Skype dla firm), a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym SkypeForBusinessAuth (Autoryzacja programu Skype dla firm), aby podać dodatkowe informacje uwierzytelniające, takie jak kod weryfikacyjny, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

Nawiązywanie połączenia z usługami Azure Active Directory i Exchange Online

Te polecenia programu PowerShell umożliwiają połączenie się z usługami Azure Active Directory i Exchange Online po zainstalowaniu modułu usługi Windows Azure Active Directory.

#Connecting to Exchange Online and Azure Active Directory

#Get administrator account credentials
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory 
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create an Exchange Online session
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session
Import-PSSession $ExchangeSession 

Porada: Aby uzyskać ten blok poleceń programu PowerShell w postaci pliku skryptu (PS1), kliknij tutaj.

Nawiązywanie połączenia ze wszystkimi obciążeniami pracą usługi Office 365

Aby móc się połączyć ze wszystkimi obciążeniami pracą usługi Office 365 w tym samym oknie programu PowerShell, należy najpierw zaimportować lub zainstalować odpowiednie moduły. Ten blok poleceń programu PowerShell służy do nawiązywania połączenia z usługami Azure Active Directory, Skype dla firm Online, SharePoint Online i Exchange Online.

Podczas logowania się za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła wprowadź nazwę organizacji, a następnie uruchom ten zestaw poleceń programu PowerShell:

#Connect to Office 365 Cloud Services using PowerShell

#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.onmicrosoft.com, the organization name is "contoso".
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$orgName="<organization name>"

#Capture administrative credential for future connections.
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory.
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create a Skype for Business Online session.
$sfboSession = New-CsOnlineSession -Credential $credential

#Import the Skype for Business Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to SharePoint Online.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection

#Imports the Exchange Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $ExchangeSession

Podczas logowania się za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego wprowadź nazwę konta, a następnie uruchom ten zestaw poleceń programu PowerShell:

#Specify an account name. 
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"

#Extract the organization name from the account name
$orgName= ($acctName).Substring($acctName.IndexOf("@")+1, $acctName.IndexOf(".") - $acctName.IndexOf("@") - 1 )

#Establish Online Services connection to Office 365 Management Layer
Connect-MsolService

#Create Skype for Business session
$sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName

#Import the Skype for Business session command
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to your SharePoint Online services.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName $acctName

Zostaną wyświetlone cztery monity o podanie nazwy użytkownika konta, hasła i informacji uwierzytelniania wieloskładnikowego, takich jak kod weryfikacyjny.

Uzyskiwanie pomocy za pomocą programu PowerShell

Czasami trzeba uzyskać dodatkową pomoc dla programu PowerShell. Na szczęście program PowerShell oferuje wbudowaną zawartość pomocy.

Wyświetlanie plików pomocy dla polecenia cmdlet programu PowerShell

Aby uzyskać więcej informacji na temat określonego polecenia cmdlet, na przykład Get-Proces, możesz uruchomić następujące polecenie.

#Show the help files for a PowerShell command.

Get-Help Get-Process

Wyświetlanie artykułu z witryny TechNet dotyczącego polecenia cmdlet programu PowerShell

Aby w witrynie TechNet otworzyć dokumentację online dotyczącą składni dla określonego polecenia cmdlet, na przykład Get-Process, uruchom następujące polecenie.

#Goes online to the TechNet article for the PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Online

Uwaga: Prawidłowe działanie tego polecenia wymaga dostępu do Internetu.

Wyświetlanie przykładów polecenia programu PowerShell

Aby w oknie programu PowerShell wyświetlić przykładową składnię określonego polecenia cmdlet, na przykład Get-Proces, uruchom następujące polecenie.

#Shows examples for a PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Examples

Aktualizowanie plików pomocy programu PowerShell

Zawartość pomocy programu PowerShell jest aktualizowana regularnie. Aby uzyskać dostęp do najnowszej zawartości pomocy, uruchom polecenie Update-Help. Po uruchomieniu tego polecenia może pojawić się następujący komunikat: „Polecenie Update-Help spowoduje pobranie najbardziej aktualnych plików pomocy dotyczących modułów programu Windows PowerShell i zainstalowanie ich na tym komputerze”. Naciśnij przycisk T i poczekaj na zaktualizowanie plików pomocy przez moduł. Operacja potrwa tylko kilka chwil.

#Update your PowerShell help files.

Update-Help

Porada: Aby uzyskać ten blok poleceń programu PowerShell w postaci pliku skryptu (PS1), kliknij tutaj.

Ustawianie zasad wykonywania skryptów

Skrypty programu PowerShell to polecenia tego programu, które można uruchamiać z jednego lub kilku plików tekstowych. Skrypty umożliwiają automatyzowanie typowych zadań w ramach systemu Windows, aplikacji firmy Microsoft oraz usług Office 365. Ponieważ złośliwe skrypty mogą w sposób niezamierzony uruchamiać polecenia i tym samym stwarzać zagrożenie dla komputera, uruchamianie skryptów programu PowerShell jest domyślnie zablokowane przez firmę Microsoft. Zasady wykonywania programu PowerShell należy ustawić zgodnie z własnymi potrzebami. Do wyboru są następujące ustawienia zasad wykonywania:

 • Restricted (Ograniczone)

  Nie są ładowane pliki konfiguracji ani nie są uruchamiane skrypty. Opcja „Restricted” to domyślne ustawienie zasad wykonywania.

 • RemoteSigned (Podpisane zdalnie)

  Ustawia wymaganie, aby wszystkie skrypty i pliki konfiguracji pobrane z Internetu miały podpis zaufanego wydawcy.

 • AllSigned (Wszystkie podpisane)

  Ustawia wymaganie, aby wszystkie skrypty i pliki konfiguracji miały podpis zaufanego wydawcy. Dotyczy to także skryptów utworzonych przez użytkownika i zapisanych na komputerze lokalnym.

 • Unrestricted (Nieograniczone)

  Ładowane są wszystkie pliki konfiguracji i uruchamiane są wszystkie skrypty. W przypadku uruchomienia niepodpisanego skryptu, który został pobrany z Internetu, zostanie najpierw wyświetlony monit o zezwolenie.

 • Bypass (Obejście)

  Żadne działanie nie jest blokowane i nie ma żadnych ostrzeżeń ani monitów.

 • Undefined (Nieokreślone)

  Usuwa aktualnie przypisane zasady wykonywania z bieżącego zakresu. Ten parametr nie powoduje usunięcia zasad wykonywania ustawionych w zakresie zasad grupy.

Uwaga: Należy zwracać uwagę, aby pobierane i używane skrypty programu PowerShell pochodziły od zaufanego wydawcy, zwłaszcza w przypadku wybrania opcji zasad „Unrestricted” (Nieograniczone). Ze względów bezpieczeństwa zaleca się także przywrócenie opcji „Restricted” (Ograniczone), jeśli w najbliższym czasie nie zamierza się uruchamiać skryptów.

Wykonanie polecenia Set-ExecutionPolicy jest możliwe tylko w oknie programu PowerShell otwartym przy użyciu polecenia „Uruchom jako administrator”. Taka sesja programu PowerShell jest nazywana sesją o podwyższonym poziomie uprawnień.

Ustawianie zasad wykonywania jako podpisanych zdalnie

Polecenie to wymaga, aby wszystkie skrypty i pliki konfiguracji pobrane z Internetu miały podpis zaufanego wydawcy. Aby zmienić zastosowane zasady wykonywania, możesz zmienić opcję RemoteSigned (Podpisane zdalnie) na lepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

#Set execution policies as remote signed.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set a policy that requires that all scripts and configuration files downloaded from the Internet be signed by a trusted publisher
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Porada: Aby uzyskać ten blok poleceń programu PowerShell w postaci pliku skryptu (PS1), kliknij tutaj.

Ustawianie zasad wykonywania jako ograniczonych

To polecenie wybierze ustawienie domyślne zasad wykonywania dla programu PowerShell.

#Setting execution policies as restricted.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set the execution policy to the default setting for PowerShell 
Set-ExecutionPolicy Restricted

Porada: Aby uzyskać ten blok poleceń programu PowerShell w postaci pliku skryptu (PS1), kliknij tutaj.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Program PowerShell dla administratorów usługi Office 365

Scenariusze dotyczące programu Office 365 PowerShell

Scenariusze raportowania dla programu Office 365 PowerShell

Scenariusze zarządzania użytkownikami dla programu Office 365 PowerShell

Więcej scenariuszy dotyczących funkcji dla programu Office 365 PowerShell

Zasoby społeczności programu Office 365 PowerShell

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×