Scalanie zapytań (dodatek Power Query)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga :  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Operacja Scal powoduje utworzenie nowego zapytania z dwóch istniejących zapytań. Wyniki jednego zapytania zawierają wszystkie kolumny z podstawowej tabeli, przy czym jedna kolumna zawiera link nawigacji do powiązanej tabeli. Powiązana tabela zawiera wszystkie wiersze pasujące do poszczególnych wierszy podstawowej tabeli zgodnie ze wspólną wartością kolumny. Operacja Rozwiń powoduje dodanie kolumn z powiązanej tabeli do podstawowej tabeli. Aby zapoznać się z przykładem, w którym łączna sprzedaż z zapytania szczegółów zamówień jest scalana z tabelą produktów, zobacz samouczek Łączenie danych z wielu źródeł danych.

Za pomocą funkcji scalania można osiągnąć podobne cele jak w przypadku użycia funkcji programu Excel WYSZUKAJ.PIONOWO. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO umożliwia łączenie danych w ramach dwóch zestawów danych z programu Excel. Funkcja scalania pozwala łączyć dwa zapytania danych z programu Excel lub z zewnętrznego źródła danych. Ponadto funkcja scalania ma intuicyjny interfejs użytkownika umożliwiający łatwe tworzenie relacji między dwiema łączonymi tabelami.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń : Poziomy prywatności uniemożliwiają użytkownikom przypadkowe łączenie danych z różnych źródeł danych, które mogą być własnością prywatną lub należeć do organizacji. Zależnie od zapytania użytkownik może przypadkowo wysłać dane z prywatnego źródła danych do innego źródła danych, które może być złośliwe. Dodatek Power Query analizuje każde źródło danych i klasyfikuje je przy użyciu jednego ze zdefiniowanych poziomów prywatności: Publiczne, Organizacyjne i Prywatne. Aby uzyskać więcej informacji o poziomach prywatności, zobacz Poziomy prywatności.

Wykonywanie operacji scalania

Można wykonać dwa typy operacji scalania: Scalanie pośrednie lub Scalanie wbudowane. Scalanie pośrednie umożliwia utworzenie nowego zapytania dla każdej operacji scalania. Scalanie wbudowane powoduje scalanie danych z istniejącym zapytaniem aż do momentu uzyskania wyniku końcowego. Wynikiem jest nowy krok na końcu bieżącego zapytania.

Scalanie wbudowane

 1. Na siatce Podgląd zapytania kliknij ikonę tabeli ( Ikona tabeli ), a następnie kliknij pozycję Scal.

  Scalanie zapytań

Scalanie pośrednie

 1. Na wstążce POWER QUERY lub Edytor zapytań w grupie Połącz kliknij pozycję Scal. Podczas korzystania ze wstążki Edytor zapytań aktywne zapytanie jest wybierane jako podstawowa tabela dla operacji Scal.

  Scalanie zapytań w dodatku Power Query

Aby scalić zapytania

 1. W oknie dialogowym Scalanie:

  1. Wybierz podstawową tabelę z górnej listy rozwijanej, a następnie wybierz kolumnę, klikając jej nagłówek.

  2. Wybierz powiązaną tabelę z dolnej listy rozwijanej, a następnie wybierz pasującą kolumnę, klikając jej nagłówek.

   Uwaga :  Można wybrać kilka kolumn do scalenia. Należy wybrać taką samą liczbę kolumn do dopasowania na podglądzie podstawowej tabeli i powiązanej tabeli.

   Po wybraniu kolumn z podstawowej tabeli i powiązanej tabeli w dodatku Power Query jest wyświetlana liczba dopasowań wśród początkowych wierszy. Ta akcja umożliwia sprawdzenie, czy operacja Scal została wykonana poprawnie, czy należy zmienić ustawienia operacji Scal lub zmodyfikować scalane zapytania.

 2. Zaznacz pole wyboru Uwzględniaj tylko pasujące wiersze, aby wynikowe scalone zapytanie uwzględniało tylko te wiersze podstawowej tabeli, które pasują do powiązanej tabeli. Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, wynikowe scalone zapytanie będzie uwzględniać wszystkie wiersze z podstawowej tabeli.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga :  Wspólne kolumny w podstawowej tabeli i powiązanej tabeli są porównywane zgodnie z kolejnością wybraną dla każdej z tych tabel. Ponadto kolumny muszą mieć taki sam typ, na przykład Tekst lub Liczba, aby były zgodne.

  W poniższym przykładzie dotyczącym operacji Scal przedstawiono operację scalania podstawowej tabeli Produkty i powiązanej tabeli Łączna sprzedaż.

  Okno dialogowe Scalanie

Po kliknięciu przycisku OK w wyniku operacji Scal zostanie utworzone nowe zapytanie.

Ostateczny wynik scalania

Wykonywanie operacji rozwijania

Po wykonaniu operacji Scal można rozwinąć kolumnę linków Tabela, aby dodać kolumny z powiązanej tabeli do podstawowej tabeli. Po rozwinięciu kolumny w podstawowej tabeli można stosować filtry i inne operacje przekształcania.

Rozwijanie kolumny

 1. Na siatce Podgląd kliknij ikonę rozwijania kolumny NewColumn ( Rozwiń ).

 2. Na liście rozwijanej Rozwiń:

  1. Kliknij pozycję (Zaznacz wszystkie kolumny), aby usunąć zaznaczenie wszystkich kolumn.

  2. Kliknij kolumny z powiązanej tabeli, które mają zostać dodane do podstawowej tabeli.

  3. Kliknij przycisk OK.

Uwaga :  Po rozwinięciu kolumny można zmienić jej nazwę. Aby uzyskać więcej informacji o zmienianiu nazw kolumn, zobacz Zmienianie nazwy kolumny.

Scalanie w dodatku Power Query

Tematy pokrewne

Łączenie danych z wielu źródeł danych

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×