Samouczek: tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 2

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Abstrakcyjne:    Na końcu poprzednim samouczku Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 1skoroszytu programu Excel miał trzy raporty programu Power View i wiele wizualizacji, w tym utworzyć interakcyjną mapę, kołowych, słupkowych i kolumnowych. W tym samouczku dowiesz się, jak utworzyć dodatkowe interakcyjnych raportów programu Power View.

Pamiętaj, że po opublikowaniu tych raportów i ich udostępnieniu w programie SharePoint te wizualizacje są tak samo interakcyjne dla odbiorców, jak w niniejszym samouczku.

Niniejszy samouczek zawiera następujące sekcje:

Tworzenie wykresów wielokrotności

Tworzenie interakcyjnych raportów przy użyciu kart i kafelków

Tworzenie wykresów punktowych i bąbelkowych w opartych na czasie wizualizacjach odtwarzanych

Punkt kontrolny i test

Na końcu tego samouczka jest umieszczony test, który można wykonać, aby sprawdzić stopień opanowania materiału. Można również sprawdzić listę filmów, które pokazują zastosowania wielu pojęć i możliwości programu Power View.

W tej serii samouczków użyto danych opisujących medale olimpijskie, kraje będące gospodarzami oraz różne wydarzenia sportowe na igrzyskach olimpijskich. W tej serii są dostępne następujące samouczki:

 1. Importowanie danych do programu Excel 2013 i tworzenie modelu danych

 2. Rozszerzanie relacji modelu danych przy użyciu programu Excel 2013, dodatku Power Pivot i języka DAX

 3. Tworzenie raportów programu Power View opartych na mapie

 4. Dodawanie danych internetowych i ustawianie wartości domyślnych raportu programu Power View

 5. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 1

 6. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 2

Sugerujemy zapoznawanie się z poszczególnymi samouczkami zgodnie z ich kolejnością.

W samouczkach jest używany program Excel 2013 z włączonym dodatkiem Power Pivot. Aby uzyskać więcej informacji o programie Excel 2013, zobacz Przewodnik Szybki start dla programu Excel 2013. Aby uzyskać wskazówki dotyczące włączania dodatku Power Pivot, zobacz Dodatek Power Pivot.

Tworzenie wykresów wielokrotności

W tej sekcji będziemy kontynuować tworzenie interakcyjnych wizualizacji w programie Power View. Na początek przedstawimy sposób tworzenia kilku różnych typów wykresów wielokrotności. Wielokrotności są czasami nazywane wykresami kratowymi.

Tworzenie interakcyjnych Pionowa Wykresów wielokrotności

Aby utworzyć wykresy wielokrotności, musisz zacząć od innego wykres, na przykład kołowego lub liniowego.

 1. W programie Excel wybierz arkusz Bar and Column. Utwórz nowy raport programu Power View, wybierając pozycję POWER VIEW > Wstawianie > Power View z poziomu Wstążki. Zostanie utworzony pusty arkusz raportu programu Power View. Zmień nazwę raportu na Multiples, klikając prawym przyciskiem myszy kartę u dołu i wybierając polecenie Zmień nazwę w wyświetlonym menu. Możesz również kliknąć dwukrotnie kartę, aby zmienić jej nazwę.

 2. Rozwiń tabelę Medals w okienku Pola programu Power View i wybierz pola Gender i Event. W obszarze POLA kliknij przycisk strzałki obok pola Event i wybierz pozycję Liczność (niepuste). Tabela utworzona w programie Power View będzie wyglądała tak, jak na poniższym obrazie.

  Wizualizacja tabeli programu Power View

 3. Na Wstążce wybierz pozycję PROJEKT > Przełączanie wizualizacji > Inny wykres > Wykres kołowy. Raport wygląda teraz tak, jak na poniższym obrazie.

  Wykres kołowy w programie Power View

 4. Załóżmy, że chcemy wyświetlić liczbę wydarzeń według płci w czasie. Jednym ze sposobów na wyświetlanie tych informacji jest użycie wielokrotności. Z Medal przeciągnij pole Year do pola WIELOKROTNOŚCI PIONOWE. Aby wyświetlić więcej wielokrotności, usuń legendę z raportu, wybierając pozycję UKŁAD > Legenda > Brak z poziomu Wstążki.

 5. Zmień układ w taki sposób, aby siatka wielokrotności miała wymiary sześć na sześć wykresów. Przy zaznaczonym wykresie wybierz pozycję UKŁAD > Wysokość siatki > 6, a następnie pozycję UKŁAD > Szerokość siatki > 6. Raport wygląda teraz tak, jak na poniższym obrazie.

  Wykres kołowy wielokrotności w programie Power View

 6. Wykres wielokrotności jest również interakcyjny. Umieszczenie wskaźnika myszy nad dowolnym wykresem kołowym spowoduje wyświetlenie informacji o danym wycinku. Kliknij dowolny wycinek wykresu kołowego w siatce — ten wybór zostanie wyróżniony dla każdego wykresu w ramach wielokrotności. Na poniższym obrazie został zaznaczony żółty wycinek (kobiety) dla roku 1952. Wszystkie pozostałe żółte wycinki również zostały wyróżnione. Jeśli jest dostępnych więcej wykresów niż można wyświetlić na jednym ekranie w programie Power View, wzdłuż prawej krawędzi wizualizacji jest wyświetlany pionowy pasek przewijania.

  Interakcja z wykresami wielokrotności programu Power View

Tworzenie interakcyjnych wykresów wielokrotności poziomych

Wykresy poziome funkcjonują podobnie do wykresów wielokrotności pionowych.

 1. Zmienimy teraz wykresy wielokrotności pionowych na wykresy poziome. Aby to zrobić, przeciągnij pole Year z obszaru WIELOKROTNOŚCI PIONOWE do obszaru WIELOKROTNOŚCI POZIOME, jak pokazano na poniższym obrazie.


  Zmiana wizualizacji programu Power View z poziomu okienka Pola programu Power View

 2. Wizualizacja raportu Power View zostanie zmieniona na wykres wielokrotności poziomej. Zwróć uwagę na pasek przewijania wyświetlony u dołu wizualizacji, jak na poniższym obrazie.

  Wielokrotności poziome w programie Power View

Tworzenie wykresów liniowych wielokrotności

Tworzenie wykresów liniowych jako wielokrotność również jest bardzo łatwe. Poniższe kroki przedstawiają sposób utworzenia wielu wykresów liniowych dotyczących liczby medali dla każdego roku.

 1. Utwórz nowy arkusz program Power View i zmień jego nazwę na Line Multiples. W okienku Pola programu Power View wybierz pola Medal Count i Year z tabeli Medals. Zmień wizualizację na wykres liniowy, wybierając pozycję PROJEKTOWANIE > Inny wykres > Liniowy. Przeciągnij pole Year do obszaru OŚ. Wykres wygląda teraz tak, jak na poniższym obrazie.
  Wykres liniowy w programie Power View

 2. Skupmy się na medalach z zimowych igrzysk olimpijskich. W okienku Filtry wybierz pozycję WYKRES, a następnie przeciągnij pole Season z tabeli Medals do okienka Filtry. Wybierz pozycję Winter, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Filtrowanie wykresu w programie Power View

 3. Aby utworzyć wykresy liniowe wielokrotności, przeciągnij pole NOC_CountryRegion z tabeli Medals do obszaru WIELOKROTNOŚCI PIONOWE. Raport wygląda teraz tak, jak na poniższym obrazie.
  Wielokrotności liniowe w programie Power View

 4. Wykresy wielokrotności można porządkować na podstawie różnych pól w porządku rosnącym lub malejącym, klikając opcje dostępne w lewym górnym rogu wizualizacji.

Tworzenie interakcyjnych raportów przy użyciu kart i kafelków

Kafelki i karty umożliwiają przekształcenie tabel w serię migawek zdjęć, które wizualizują dane w formie kart podobnych do kart indeksowych. W poniższych krokach użyjemy kart w celu przedstawienia liczby medali przyznanych w różnych dyscyplinach, a następnie dopracujemy naszą wizualizację, dzieląc wyniki na kafelki według edycji.

Tworzenie wizualizacji kart

 1. Utwórz nowy raport programu Power View i zmień jego nazwę na Cards. W okienku Pola programu Power View wybierz pole Discipline z tabeli Disciplines. W tabeli Medals zaznacz pola Liczba wartości odrębnych Edition, Medal Count i NOC_CountryRegion. W obszarze POLA okienka Pola programu Power View kliknij strzałkę obok pozycji NOC_CountryRegion i wybierz pozycję Liczność (unikatowe).

 2. Na wstążce wybierz pozycję PROJEKT > Przełączanie wizualizacji > Tabela > Karta. Tabela wygląda tak, jak na poniższym obrazie.
  Wizualizacja karty w programie Power View

 3. Przy wybranej wizualizacji karty zaznacz pozycję DiscImage w tabeli DiscImage. Może zostać wyświetlone ostrzeżenie o zabezpieczeniach zawierające polecenie kliknięcia przycisku Włącz zawartość w celu wyświetlenia obrazów, jak na poniższej ilustracji.

  Ostrzeżenie Połączenia danych zewnętrznych w programie Excel

 4. W obszarze POLA ustaw pola w następującej kolejności: DiscImage, Discipline, Medal Count, Liczba NOC_CountryRegion i Liczba wartości odrębnych Edition. Karty będą teraz wyglądać w sposób podobny do przedstawionego na poniższym obrazie.
  Wizualizacja karty z uporządkowanymi polami

Korzystanie z karty wizualizacje kafelków

 1. Przeglądanie tych kart na podstawie roku przyznania medali jest bardzo łatwe. W okienku Pola programu Power View przeciągnij z tabeli Medals pole Year do obszaru KAFELKI WG. Wizualizacja wygląda teraz tak, jak na poniższym obrazie.
  Korzystanie z funkcji KAFELKI WG programu Power View

 2. Karty zostały podzielone według roku, ale dodatkowo zaszło też jeszcze jedno zdarzenie. Pole KAFELKI WG stało się kontenerem, który w tym momencie zawiera jedynie karty utworzone w poprzednich krokach. Możemy jednak dodawać do niego kolejne elementy. Użycie funkcji KAFELKI WG pozwala utworzyć interakcyjne raporty, które koordynują wygląd prezentowanych danych.

 3. Kliknij obszar obok wizualizacji kart należący do kontenera KAFELKI WG. Okienko Pola programu Power View zmieni się, wskazując, że nadal pozostajesz w kontenerze KAFELKI WG, ale nie jesteś już w wizualizacji kart. Na poniższym obrazie przedstawiono wygląd okienka Pola programu Power View.
  Kontener KAFELKI WG w raporcie programu Power View

 4. W okienku Pola programu Power View wybierz pozycję WSZYSTKIE, aby wyświetlić wszystkie dostępne tabele. W tabeli Hosts wybierz pola City, Season, NOC_CountryRegion i FlagURL. Następnie z poziomu Wstążki wybierz pozycję PROJEKT > Przełączanie wizualizacji > Tabela > Karta. Aby utworzona tabela zajęła większy obszar dostępnego miejsca w raporcie, zmienimy typ wizualizacji karty. Wybierz pozycję PROJEKTOWANIE > Opcje > Styl kart > Kontur. Tak lepiej. Raport wygląda teraz tak, jak na poniższym obrazie.
  Dodawanie kolejnej wizualizacji do kontenera KAFELKI WG programu Power View

 5. Zwróć uwagę, że po wybraniu innego roku za pomocą kafelków wyświetlonych u góry kontenera KAFELKI WG utworzona karta objaśnienia zostanie zsynchronizowana z wybranym rokiem. Wynika to z faktu, że obie wizualizacje znajdują się w utworzonym kontenerze KAFELKI WG. Na przykład po przewinięciu obszaru KAFELKI WG i wybraniu roku 2002 raport będzie wyglądał tak, jak na poniższym obrazie.

  Interakcja z kafelkami w programie Power View

 6. Sposób, w jaki program Power View dzieli informacje na kafelki, można zmienić. Na Wstążce wybierz pozycję PROJEKTOWANIE > Kafelki > Typ kafelka > Przepływ kafelków. Wizualizacja kafelków zmieni się, a same kafelki zostaną umieszczone u dołu kontenera kafelków programu Power View przenosi płytki na dno pojemnika płytek, jak pokazano na poniższym obrazie.
  Korzystanie ze stylu PRZEPŁYW KAFELKÓW w programie Power View

Jak już wspomniano wcześniej, podczas publikowania tych raportów i ich udostępniania w programie SharePoint te wizualizacje są tylko jako interakcyjne są tak samo interakcyjne dla odbiorców, jak w niniejszym samouczku.

Tworzenie wykresów punktowych i bąbelkowych w opartych na czasie wizualizacjach odtwarzanych

Istnieje również możliwość tworzenia interakcyjnych wykresów pokazujących zmiany danych w czasie. W tej sekcji utworzymy wykresy punktowe i bąbelkowe oraz zwizualizujemy dane dotyczące igrzysk olimpijskich tak, aby każda osoba wyświetlająca raport programu Power View mogła go obsługiwać na wiele ciekawych i zaskakujących sposobów.

Tworzenie wykresu punktowego i bąbelkowego

 1. Utwórz nowy raport programu Power View, wybierając pozycję POWER VIEW > Wstawianie > Power View z poziomu Wstążki. Zmień nazwę raportu na Bubbles. Z tabeli Medals wybierz pola Medal Count i NOC CountryRegion. W obszarze POLA kliknij strzałkę obok pola NOC_CountryRegion i wybierz wartość Liczność (unikatowe), aby uzyskać liczbę krajów lub regionów zamiast ich nazw. Następnie w tabeli Events wybierz pole Sport.

 2. Wybierz pozycję PROJEKT > Przełączanie wizualizacji > Inny wykres > Punktowy, aby zmienić wizualizację wykresu punktowego. Raport wygląda teraz tak, jak na poniższym obrazie.

  Wykres punktowy w programie Power View

 3. Następnie przeciągnij pole Event z tabeli Events do obszaru ROZMIAR w okienku Pola programu Power View. Raport stał się bardziej interesujący i wygląda tak, jak na poniższym obrazie.

  Użyciu obszaru ROZMIAR na wykresie bąbelkowym w programie Power View

 4. Wykres punktowy jest teraz wykresem bąbelkowym, a rozmiar poszczególnych bąbelków jest uzależniony od liczby medali przyznanych w danej dyscyplinie.

 5. Wykres bąbelkowy jest też interakcyjny. Po umieszczeniu wskaźnika nad bąbelkiem Rowing program Power View prezentuje dodatkowe informacje na temat tej dyscypliny w sposób pokazany na poniższym obrazie.

  Umieść wskaźnik myszy nad wykresami bąbelkowymi programu Power View, aby uzyskać więcej informacji

Tworzenie wizualizacji odtwarzanych opartych na czasie

Wiele z tworzonych wizualizacji jest opartych na wydarzeniach dziejących się w określonym czasie. W przypadku zestawu danych olimpijskich ciekawe może być zaobserwowanie, w jaki sposób medale były przyznawane w kolejnych latach. Poniższe kroki pokazują sposób tworzenia wizualizacji, które można odtwarzać (animować) według danych opartych na czasie.

 1. Na wykresie punktowym utworzonym w poprzednich krokach zwróć uwagę na obszar OŚ ODTWARZANIA w okienku Pola programu Power View, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Oś odtwarzania programu Power View

 2. Z tabeli Medals przeciągnij pole Year do obszaru OŚ ODTWARZANIA. W tym momencie zaczyna się zabawa. U dołu wizualizacji wykresu punktowego zostaje utworzona oś, a obok niej pojawia się ikona odtwarzania, jak pokazano na poniższym obrazie. Kliknij przycisk odtwarzania.

  Przycisk odtwarzania w raporcie programu Power View

 3. Zobacz, jak bąbelki przesuwają się, rosną i maleją wraz ze zmianą lat na osi odtwarzania. Możesz również wyróżnić określony bąbelek (w tym przypadku określoną dyscyplinę) i dokładnie przyjrzeć się jego zmianom z upływem czasu na osi odtwarzania. W raz z przesuwaniem się osi jest wyświetlana linia, która w widoczny sposób wyróżnia i śledzi jej punkty danych.

 4. Wybierz dyscyplinę Aquatics, a następnie kliknij przycisk odtwarzania. Dyscyplina Aquatics zostanie wyróżniona, a znak wodny w prawym górnym rogu raportu będzie prezentował wartość Year z osi odtwarzania w miarę jej przesuwania się do przodu. Na koniec ścieżka, jaką dyscyplina Aquatics przebyła w ramach wizualizacji, zostaje wyróżniona, a pozostałe dyscypliny — wygaszone. Na poniższym obrazie przedstawiono raport widoczny po zakończeniu osi odtwarzania.

  Wizualizacje bąbelków opartych na czasie w programie Power View

 5. Możesz wybrać więcej niż jedną dyscyplinę, przytrzymując klawisz CTRL i zaznaczając wiele pozycji. Wypróbuj samodzielnie działanie tej funkcji. Na poniższym obrazie są zaznaczone trzy dyscypliny: Wrestling, Athletics, and Aquatics.

  W raportach odtwarzania programu Power View można wyróżnić wiele bąbelków

 6. Wykresy punktowe można też filtrować, podobnie jak każdą inną wizualizację. Duża liczba wyświetlanych kolorów wynika z liczby dyscyplin w zestawie danych. Z tabeli Medals przeciągnij pole Season do obszaru KOLOR w okienku Pola programu Power View. Teraz są już używane tylko dwa kolory, po jednym dla każdego sezonu (Summer, Winter). Ten efekt został pokazany na poniższym obrazie, ale aby w pełni docenić jego atrakcyjność, obejrzyj film na końcu tego samouczka.

  W raportach odtwarzania programu Power View można używać fragmentatorów

W programie Power View można tworzyć różne niezwykłe i atrakcyjne wizualnie. Każda wizualizacja zapewnia konkretny i odmienny wgląd w posiadane dane. W celu uzyskania jesz bardziej przekonujących raportów można połączyć różne wizualizacje na jednej stronie i ożywić wyświetlane informacje.

Punkt kontrolny i test

Sprawdzenie zakresu opanowanego materiału

Po zakończeniu tego samouczka umiesz już tworzyć wykresy wielokrotności, liniowe, bąbelkowe i punktowe. Potrafisz też podzielić swój raport na kafelki i utworzyć kontener, w którym można umieścić wiele raportów.

Ten samouczek kończy serię czynności związanych z tworzeniem raportów programu Power View.

Filmy oparte na danych z zestawu Olympics Data Set

Czasami miło jest zobaczyć te zadania w działaniu. W tej sekcji znajdziesz łącza do filmów, które zostały utworzone przy użyciu zestawu danych Olympics Data Set. Te filmy są podobne do samouczków, ale niektóre skoroszyty, Power Pivot obrazy, lub arkusze programu Power View mogą być nieco inne.

Power Pivot klipy wideo:

 • Ustawianie pól domyślnych

 • Ukrywanie kolumn i tabel

 • Dodawanie opisów do kolumn i tabel

 • Relacje

 • Podsumowywanie według

Power View klipy wideo:

 • Wprowadzenie do programu Power View w programie Excel 2013.

 • Wykresy bąbelkowe i punktowe

 • Karty

 • Przechodzenie do szczegółów w hierarchii ad hoc

 • Przechodzenie do szczegółów za pomocą hierarchii w modelu

 • Filtry

 • Hierarchie

 • Wyróżnianie

 • Mapy

 • Mapy: Naprawianie niejednoznacznych danych mapy

 • Macierz

 • Wielokrotności

 • Wykresy kołowe

 • Odświeżanie danych w modelu danych

 • Fragmentatory

 • Sortowanie

 • Kafelki

Dziękujemy! Mam nadzieję, że spodobała Ci się ta seria samouczków i że dzięki nim umiesz już tworzyć własne raporty programu Power View. Korzystając z programu Power View, możesz tworzyć zdumiewające, przekonujące i interakcyjne raporty, a następnie udostępniać je przy użyciu Można utworzyć niesamowite, wciągające i interaktywne raporty z Power View i udostępniać je przy użyciu portalu analiz biznesowych w programie SharePoint.

Samouczki w tej serii

Poniższa lista zawiera łącza do wszystkich samouczków z tej serii:

 1. Importowanie danych do programu Excel 2013 i tworzenie modelu danych

 2. Rozszerzanie relacji modelu danych przy użyciu programu Excel 2013, dodatku Power Pivot i języka DAX

 3. Tworzenie raportów programu Power View opartych na mapie

 4. Dodawanie danych internetowych i ustawianie wartości domyślnych raportu programu Power View

 5. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 1

 6. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 2

TEST

Chcesz sprawdzić przyswojoną wiedzę? Możesz to teraz zrobić. Poniższy test koncentruje się na funkcjach, możliwościach i wymaganiach, o których była mowa w tym samouczku. Odpowiedzi znajdziesz u dołu strony. Powodzenia!

Pytanie 1. Jaka jest inna nazwa typu wykresu Wielokrotności?

A. Wykresy przewijania

B. Wykresy krotek

C. Wykresy kratowe

D. Wykresy strony

Pytanie 2. Który obszar w okienku Pola programu Power View umożliwia utworzenie kontenera, w którym można umieścić wiele wizualizacji?

A. Obszarze KOLUMNY.

B. Obszar PODSUMOWANIE.

C. Obszar KAFELKI WG.

D. Obszar KONTENER.

Pytanie 3. Którego obszaru pól programu Power View należy użyć do utworzenia animowanej wizualizacji opartej na polu, na przykład polu daty?

A. Obszaru OŚ ODTWARZANIA.

B. Obszar WIELOKROTNOŚCI POZIOME.

C. Obszaru ANIMACJA.

D. Chyba nie można tworzyć takich fajnych wizualizacji. Można?

Pytanie 4. Co się dzieje z wykresami Wielokrotności, jeśli istnieje więcej wykresów kołowych niż mieści się na jednym ekranie?

A. Program Power View zaczyna automatycznie przewijać wykresy kołowe.

B. Program Power View wyświetla pasek przewijania umożliwiający przewijanie wykresów kołowych.

C. Program Power View tworzy raport obejmujący jedynie te wykresy kołowe, które są jednocześnie widoczne na ekranie.

D. Program Power View automatycznie umieszcza wszystkie wykresy kołowe na jednym ekranie, bez względu na to, jak wiele wykresów jest wymaganych.

Odpowiedzi do testu

 1. Prawidłowa odpowiedź: C

 2. Prawidłowa odpowiedź: C

 3. Prawidłowa odpowiedź: A

 4. Prawidłowa odpowiedź: B

Uwagi: Dane i obrazy wykorzystane w tym samouczku zostały przygotowane na podstawie następujących materiałów:

 • Olympics Dataset od Guardian News & Media Ltd.

 • Obrazy flag od CIA Factbook (cia.gov)

 • Dane dotyczące populacji od Banku Światowego (worldbank.org)

 • Piktogramy dyscyplin olimpijskich od użytkowników Thadius856 i Parutakupiu

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×