Samouczek: dodawanie danych internetowych i ustawianie wartości domyślnych raportu programu Power View

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Abstrakcyjne:    Na końcu poprzednim samouczku Opartych na mapie tworzenie raportów programu Power View, dostępny w skoroszycie programu Excel danych pochodzących z różnych źródeł, Model danych oparty na relacje Power Pivot i raport programu Power View opartych na mapie za pomocą podstawowych informacji Igrzysk Olimpijskich. W tym samouczku możemy rozszerzyć Optymalizacja skoroszytu zawierającego więcej danych, ciekawych obrazów i przygotowywanie skoroszytu łatwe tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View.

Uwaga : W tym artykule opisano modele danych w programie Excel 2013. Jednak tych samych danych modelowania i funkcje dodatku Power Pivot wprowadzone w programie Excel 2013 dotyczą również programu Excel 2016.

Niniejszy samouczek zawiera następujące sekcje:

Importowanie internetowych łączy obrazów do modelu danych

Uzupełnianie modelu danych przy użyciu danych internetowych

Ukrywanie tabel i pól w celu łatwiejszego tworzenia raportu

Punkt kontrolny i test

Na końcu tego samouczka jest umieszczony test, który można wykonać, aby sprawdzić stopień opanowania materiału.

W tej serii samouczków użyto danych opisujących medale olimpijskie, kraje będące gospodarzami oraz różne wydarzenia sportowe na igrzyskach olimpijskich. W tej serii są dostępne następujące samouczki:

 1. Importowanie danych do programu Excel 2013 i tworzenie modelu danych

 2. Rozszerzanie relacji modelu danych przy użyciu programu Excel 2013, dodatku Power Pivot i języka DAX

 3. Tworzenie raportów programu Power View opartych na mapie

 4. Dodawanie danych internetowych i ustawianie wartości domyślnych raportu programu Power View

 5. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 1

 6. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 2

Sugerujemy zapoznawanie się z poszczególnymi samouczkami zgodnie z ich kolejnością.

Samouczki za pomocą programu Excel 2013 Power Pivot włączone. Aby uzyskać więcej informacji o programie Excel 2013, kliknij tutaj. Aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania Power Pivot, kliknij tutaj.


Importowanie internetowych łączy obrazów do modelu danych

Ilość danych stale rośnie, a wraz z nimi oczekiwania dotyczące możliwości ich wizualizowania. Dodatkowe dane umożliwiają poznanie różnorodnych perspektyw oraz zbadanie wielu różnych sposobów interakcji tych danych. Za pomocą dodatku Power Pivot i programu Power View można połączyć wszystkie dane (a także dane zewnętrzne) i zwizualizować je w zabawny, ciekawy sposób.

W tej sekcji rozszerzymy model danych, aby zawierał obrazy flag regionów i krajów biorących udział w Olimpiadzie, a następnie dodamy zdjęcia przedstawiające dyscypliny sportowe igrzysk olimpijskich.

Dodawanie obrazów flag do modelu danych

Obrazy wzbogacają wizualny efekt raportów programu Power View. W poniższych krokach dodasz dwie kategorie obrazu — obraz dla każdej dyscypliny oraz obraz flagi reprezentującej każdy region lub kraj.

Masz do dyspozycji dwie tabele, które dobrze się nadają do dodania tych informacji: tabela Discipline dla obrazów dyscyplin i tabela Hosts dla flag. Aby było ciekawiej, skorzystasz z obrazów znalezionych w Internecie i użyjesz łącza do każdego obrazu, aby mógł on być renderowany dla każdej osoby wyświetlającej raport, niezależnie od miejsca, w którym ta osoba się znajduje.

 1. Po przeprowadzeniu wyszukiwania w Internecie znajdujesz dobre źródło obrazów flag dla każdego kraju lub regionu: witrynę CIA.gov World Factbook. Gdy na przykład klikniesz poniższy link, otrzymasz obraz flagi Francji.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  Po dalszym zbadaniu witryny i odnalezieniu adresów URL innych flag zdajesz sobie sprawę, że adresy URL mają spójny format i że jedyną zmienną jest dwuliterowy kod kraju lub regionu. Jeśli zatem wszystkie dwuliterowe kody krajów i regionów byłyby znane, można by było wstawić je do poszczególnych adresów URL i otrzymać łącza do wszystkich flag. To jest plus, a gdy uważnie przyglądasz się swoim danym, zdajesz sobie sprawę, że tabela Hosts zawiera dwuliterowe kody kraju lub regionu. Doskonale.

 2. Do utworzenia nowego pola w tabeli Hosts , aby przechowywać flagę adresy URL. W samouczku wcześniejszych języka DAX używane do łączenia dwóch pól i robimy taki sam dla flagi adresy URL. W Power Pivot wybierz puste kolumny, która ma tytuł Kolumny Dodaj kolumnę z tabeli Hosts . Na pasku formuły wpisz następującą formułę języka DAX (lub możesz skopiować i wkleić go w kolumnie formuły). Wygląd długi, ale najczęściej jest to adres URL chcemy za pomocą od CIA Factbook.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  w tej funkcji języka DAX czy kilka rzeczy w jednym wierszu. Pierwszy, funkcja języka DAX ZAMIEŃ zastępuje tekst w ciągu danego tekstu, aby za pomocą tej funkcji można zastąpić część adresu URL, którego odwołanie Francji flagi (fr) z odpowiednich dwuliterowy kod dla każdego kraju lub regionu. Liczba 82 zawiera informację, funkcja Zastąp rozpoczęcia zamiennych 82 znaki w ciągu. 2, zachęcający następujące ZAMIEŃ liczbę znaków, aby zamienić. Następnie możesz zauważyć, że adres URL jest uwzględniana wielkość liter (możesz przetestowano tego najpierw oczywiście), a nasz dwuliterowych kodów są wielkie litery, aby było przekonwertować je na małe litery, jak firma Microsoft wstawione do adresu URL przy użyciu funkcji języka DAX DOLNY.

 3. Zmień nazwę kolumny zawierającej adresy URL flag na FlagURL. Twój ekran dodatku Power Pivot wygląda teraz tak, jak ekran przedstawiony na poniższej ilustracji.

  Pole adresu utworzone za pomocą dodatku Power Pivot i języka DAX

 4. Wróć do programu Excel i zaznacz tabelę przestawną w arkuszu Arkusz1. W obszarze Pola tabeli przestawnej wybierz pozycję WSZYSTKIE. Jak widać, pole FlagURL, które zostało dodane, jest dostępne, jak pokazano na poniższej ilustracji.
  Pole FlagURL zostało dodane do tabeli Hosts

  Uwagi : W niektórych przypadkach kod alfa-2, używane przez witrynę Factbook świata CIA.gov nie odpowiada oficjalnym ISO 3166-1 alfa-2 kod z tabeli Hosts , co oznacza, że niektóre flagi nie są wyświetlane poprawnie. Możesz rozwiązać ten problem i uzyskać po prawej stronie flagi adresy URL, dokonując następujące elementy zastępcze bezpośrednio w tabeli Hosts w programie Excel dla każdej pozycji, którego dotyczy problem. Dobra wiadomość jest tego Power Pivot automatycznie wykrywa zmiany wprowadzone w programie Excel i formuły języka DAX:

  • zamień AT na AU

Dodawanie piktogramów sportów do modelu danych

Raporty programu Power View są bardziej interesujące, gdy z wydarzeniami olimpijskimi są skojarzone obrazy. W tej sekcji dodasz obrazy do tabeli Disciplines.

 1. Po zakończeniu wyszukiwania w Internecie, możesz znaleźć, że Wikimedia Commons zawiera doskonałe piktogramów dla każdego Igrzysk Olimpijskich dyscypliny przesłane przez Parutakupiu. Poniższe łącze zawiera wiele obrazów z Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Gdy przyglądasz się poszczególnym obrazom, stwierdzasz, że struktura adresu URL uniemożliwia automatyczne tworzenie łączy do obrazów za pomocą języka DAX. Chcesz sprawdzić, ile dyscyplin zawiera model danych, aby ocenić, czy wstawiać łącza ręcznie. W dodatku Power Pivot zaznacz tabelę Disciplines i spójrz na dolną część okna dodatku Power Pivot. Tam można zauważyć, że liczba rekordów wynosi 69, jak pokazano na poniższej ilustracji.
  Dodatek Power Pivot wyświetla liczbę rekordów

  Decydujesz, że 69 rekordów to nie jest zbyt dużo, aby kopiować i wklejać ręcznie, zwłaszcza że utworzone raporty będą wyglądać bardzo atrakcyjnie.

 3. Aby dodać adresy URL piktogramów, potrzebna jest nowa kolumna w tabeli Disciplines. Jest to ciekawe wyzwanie: tabela Disciplines została dodana do modelu danych za pomocą zaimportowania bazy danych programu Access, zatem tabela Disciplines jest widoczna tylko w dodatku Power Pivot, a nie w programie Excel. Jednak w dodatku Power Pivot nie można bezpośrednio wprowadzać danych w poszczególnych rekordach, nazywanych również wierszami. Aby rozwiązać ten problem, możemy utworzyć nową tabelę na podstawie informacji w tabeli Disciplines, dodać ją do modelu danych i utworzyć relację.

 4. W dodatku Power Pivot skopiuj trzy kolumny z tabeli Disciplines. Możesz je zaznaczyć, umieszczając wskaźnik myszy na kolumnie Disciplines i przeciągając go do kolumny SportID, jak pokazano na poniższej ilustracji, a następnie klikając pozycję Narzędzia główne > Schowek > Kopiuj.

  Kopiowanie pól w dodatku Power Pivot

 5. W programie Excel utwórz nowy arkusz i wklej skopiowane dane. Sformatuj wklejone dane jako tabelę, tak jak w poprzednich samouczkach z tej serii, określając górny wiersz jako etykiety, a następnie nadaj tabeli nazwę DiscImage. Arkuszowi także nadaj nazwę DiscImage.

Uwaga : Skoroszyt z ręczne wprowadzanie ukończone, o nazwie DiscImage_table.xlsx, jest jednym z plików, które pobierane w pierwszej samouczek z tej serii. Aby ułatwić, możesz pobrać ją, klikając tutaj. W tym artykule czynności, które można stosować do podobnych sytuacjach na swoich danych.

 1. W kolumnie obok kolumny SportID w pierwszym wierszu wpisz ciąg DiscImage. Program Excel automatycznie rozszerzy tabelę, aby uwzględnić ten wiersz. Arkusz DiscImage wygląda jak na poniższej ilustracji.

  Rozszerzanie tabeli w programie Excel

 2. Wprowadź adresy URL dla każdej dyscypliny w oparciu o piktogramy z witryny Wikimedia Commons. W przypadku pobrania skoroszytu, w którym zostały już one wprowadzone, możesz je skopiować i wkleić do tej kolumny.

 3. Nadal w programie Excel wybierz pozycję Power Pivot > Tabele > Dodaj do modelu danych, aby dodać utworzona tabelę do modelu danych.

 4. W dodatku Power Pivot w obszarze Widok diagramu utwórz relację, przeciągając pole DisciplineID z tabeli Disciplines do pola DisciplineID w tabeli DiscImage.

Ustawianie kategorii danych w celu poprawnego wyświetlania obrazów

Aby obrazy były poprawnie wyświetlane w raportach programu Power View, należy prawidłowo ustawić kategorię danych na Adres URL obrazu. Dodatek Power Pivot podejmuje próbę ustalenia typu danych zawartych w modelu danych i w takim przypadku dodaje termin (sugerowane) do wybranej automatycznie kategorii, ale zawsze warto to sprawdzić. Potwierdźmy.

 1. W dodatku Power Pivot wybierz tabelę DiscImage, a następnie zaznacz kolumnę DiscImage.

 2. Na wstążce wybierz pozycję Zaawansowane > Właściwości raportów > Kategoria danych i wybierz pozycję Adres URL obrazu, jak pokazano na poniższej ilustracji. Program Excel spróbuje wykryć kategorię danych i oznaczy wybraną kategorię danych jako sugerowaną.

  Ustawianie kategorii danych w dodatku Power Pivot

Model danych zawiera teraz adresy URL piktogramów, które można skojarzyć z każdą dyscypliną. Kategoria danych została prawidłowo ustawiona na Adres URL obrazu.

Uzupełnianie modelu danych przy użyciu danych internetowych

Wiele witryn internetowych oferuje dane, których można użyć w raportach, o ile są one wiarygodne i przydatne. W tej sekcji dodasz dane populacji do modelu danych.

Dodawanie informacji o populacji do modelu danych

Aby tworzyć raporty, które zawierają informacje o populacji, trzeba znaleźć dane populacji, a następnie dołączyć je do modelu danych. Doskonałym źródłem takich informacji jest bank danych Worldbank.org. Po odwiedzeniu tej witryny znajdziesz następującą stronę, która umożliwia wybranie i pobranie różnego rodzaju danych dotyczących kraju lub regionu.

http://databank.worldbank.org/Data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-indicators

Istnieje wiele opcji pobierania danych z witryny Worldbank.org oraz wiele różnych ciekawych raportów, które można utworzyć przy ich użyciu. Na razie interesuje nas populacja krajów i regionów w naszym modelu danych. W kolejnych krokach pobierzesz tabelę danych populacji i dodasz ją do modelu danych.

Uwaga : Witryny sieci Web czasami ulec zmianie, dlatego w układzie przy Worldbank.org mogą być nieco inne niż opisane poniżej. Alternatywnie możesz pobrać skoroszyt programu Excel o nazwie Population.xlsx , która już zawiera dane Worldbank.org, utworzone, wykonaj następujące czynności, klikając tutaj.

 1. Przejdź do witryny sieci Web Worldbank.org za pomocą łącza podanego powyżej.

 2. W środkowej części strony w obszarze krajukliknij przycisk Zaznacz wszystko.

 3. W obszarze SERIES (SERIA) wyszukaj i wybierz pozycję population, total (populacja, suma). Poniższa ilustracja przedstawia obraz tego wyszukiwania, a strzałka wskazuje pole wyszukiwania.

  Wybieranie zestawów danych w witrynie Worldbank.org

 4. W obszarze TIME (CZAS) wybierz rok 2008 (jest to nieco oddalona data, ale jest zgodna z danymi igrzysk olimpijskich użytymi w tych samouczkach).

 5. Po dokonaniu tych wyborów kliknij przycisk DOWNLOAD (POBIERZ), a następnie wybierz program Excel jako typ pliku. Nazwa pobranego skoroszytu nie jest zbyt czytelna. Zmień nazwę skoroszytu na Population.xls, a następnie zapisz go w takiej lokalizacji, aby można było uzyskać do niego dostęp w następnej serii kroków.

Teraz można już zaimportować te dane do modelu danych.

 1. W skoroszycie programu Excel, który zawiera dane igrzysk olimpijskich, wstaw nowy arkusz i nadaj mu nazwę Population.

 2. Przejdź do pobranego skoroszytu Population.xls, otwórz go i skopiuj dane. Pamiętaj, że po zaznaczeniu dowolnej komórki w zestawie danych możesz zaznaczyć wszystkie sąsiadujące dane, naciskając klawisze Ctrl+A. Wklej dane do komórki A1 w arkuszu Population w skoroszycie igrzysk olimpijskich.

 3. W skoroszycie igrzysk olimpijskich sformatuj właśnie wklejone dane jako tabelę i nadaj tej tabeli nazwę Population. Zaznacz dowolną komórkę w zestawie danych, na przykład komórkę A1, i naciśnij klawisze Ctrl+A, aby zaznaczyć wszystkie sąsiadujące dane, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+T, aby sformatować te dane jako tabelę. Ze względu na to, że dane mają nagłówki, zaznacz pole wyboru Moja tabela zawiera nagłówki w wyświetlonym oknie Tworzenie tabeli, jak pokazano tutaj.

  Okno Tworzenie tabeli

  Formatowanie danych jako tabeli ma wiele zalet. Do tabeli można przypisać nazwę, która ułatwia jej identyfikowanie. Można również ustanowić relacje między tabelami, co umożliwi eksplorowanie i analizowanie w tabelach przestawnych, dodatku Power Pivot i programie Power View.

 4. W Narzędzia tabel > Projektowanie tab, zlokalizuj pole Nazwa tabeli, a następnie wpisz populacji nadać nazwę tabeli. Dane populacji znajduje się w kolumnie Tytuł 2008. Aby zachować proste czynności, Zmień nazwę kolumny 2008 w tabeli populacji na populacji. Skoroszytu wygląda teraz na poniższym obrazie.

  Dane populacji w programie Excel

  Uwagi : W niektórych przypadkach Kod kraju , używany przez Worldbank.org witryny nie są zgodne z oficjalny ISO 3166-1 alfa-3 kod podane w tabeli medali , co oznacza, że niektóre kraje/regiony nie można wyświetlić dane dotyczące populacji. Użytkownik może rozwiązać ten problem, wykonując następujące elementy zastępcze bezpośrednio w tabeli populacji w programie Excel dla każdej pozycji, którego dotyczy problem. Szczęście oznacza, że Power Pivot automatycznie wykrywa zmiany wprowadzone w programie Excel:

  • Zmienianie NLD NED

  • Zmienianie š SUI

 5. W programie Excel dodaj tabelę do modelu danych, wybierając pozycję Power Pivot > Tabele > Dodaj do modelu danych, jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Dodawanie nowych danych do modelu danych

 6. Następnie utwórzmy relację. Zauważyliśmy, że kod kraju lub regionu w tabeli Population jest tym samym, co trzycyfrowy kod znajdujący się w polu NOC_CountryRegion tabeli Medals. Świetnie, możemy z łatwością utworzyć relację między tymi tabelami. W dodatku Power Pivot w widoku diagramu przeciągnij tabelę Population tak, aby znajdowała się obok tabeli Medals. Przeciągnij pole NOC_CountryRegion tabeli Medals na pole kodu kraju lub regionu w tabeli Population. Relacja została ustanowiona, jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Tworzenie relacji między tabelami

Nie było to zbyt trudne. Nasz model danych zawiera teraz łącza do flag, łącza do obrazów dyscyplin (wcześniej nazywaliśmy je piktogramami) i nowe tabele z informacjami o populacji. Mamy dostęp do różnorodnych danych i jesteśmy prawie gotowi, aby utworzyć atrakcyjne wizualizacje do uwzględnienia w raportach.

Ale najpierw ułatwmy tworzenie raportów, ukrywając pewne tabele i pola, których nie będziemy używać w raportach.

Ukrywanie tabel i pól w celu łatwiejszego tworzenia raportu

Łatwo zauważyć, jak wiele pól znajduje się w tabeli Medals. Jest ich bardzo dużo, a wielu z nich nie będziesz używać do utworzenia raportu. W tej sekcji nauczysz się, jak ukryć niektóre z tych pól, aby usprawnić proces tworzenia raportu w programie Power View.

Aby to zobaczyć, zaznacz arkusz programu Power View w programie Excel. Poniższa ilustracja przedstawia listę tabel w obszarze Pola programu Power View. Jest to długa lista tabel do wyboru, a wiele tabel zawiera pola, których nigdy nie użyjesz na potrzeby raportów.

Zbyt wiele dostępnych tabel w skoroszycie programu Excel

Dane źródłowe są nadal ważne, ale lista tabel i pól jest zbyt długa i może być trochę zniechęcająca. Możesz ukryć tabele i pola przed narzędziami klienckimi, takimi jak tabele przestawne i program Power View, bez usuwania danych źródłowych z modelu danych.

W poniższych krokach ukryjesz kilka tabel i pól za pomocą dodatku Power Pivot. Jeśli będziesz potrzebować ukrytych tabel i pól do generowania raportów, zawsze możesz wrócić do dodatku Power Pivot i odkryć je.

Uwaga : Po ukryciu kolumny lub pola nie będzie można tworzyć raportów ani filtrów na podstawie tych ukrytych tabel lub pól.

Ukrywanie tabel za pomocą Power Pivot

 1. W dodatku Power Pivot wybierz pozycję Narzędzia główne > Widok > Widok danych, aby się upewnić, że został wybrany widok danych, a nie widok diagramu.

 2. Ukryjmy następujące tabele, których nie będziesz potrzebować do tworzenia raportów: S_Teams i W_Teams. Istnieje też kilka tabel, w których tylko jedno pole jest przydatne. Później w tym samouczku dowiesz się, co robić w takim przypadku.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę W_Teams znajdującą się w dolnej części okna i wybierz polecenie Ukryj przed narzędziami klienta. Poniższa ilustracja przedstawia menu wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy karty ukrytej tabeli w dodatku Power Pivot.

  Jak ukryć tabele przed narzędziami klienta programu Excel

 4. Ukryj również drugą tabelę, S_Teams. Zauważ, że karty ukrytych tabel zostały wyszarzone, jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Karty ukrytych tabel są wyszarzane w dodatku Power Pivot

Ukrywanie pól za pomocą Power Pivot

Niektóre pola także nie są przydatne do tworzenia raportów. Dane źródłowe mogą być ważne, jednak dzięki ukryciu pól przed narzędziami klienckimi, takimi jak tabele przestawne i program Power View, nawigacja po polach i ich wybieranie w celu uwzględnienia w raportach jest bardziej przejrzyste.

Poniższe kroki pozwalają ukryć zbiór pól z różnych tabel, które nie będą przydatne w raportach.

 1. W dodatku Power Pivot kliknij kartę Medals. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę Edition, a następnie kliknij polecenie Ukryj przed narzędziami klienta, jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w celu ukrycia pól tabeli przed narzędziami klienta programu Excel

  Zwróć uwagę, że kolumna została wyszarzona, podobnie jak karty ukrytych tabel.

 2. Na karcie Medals ukryj przed narzędziami klienta następujące pola: Event_gender, MedalKey.

 3. Na karcie Event ukryj przed narzędziami klienta następujące pola: EventID, SportID.

 4. Na karcie Sports ukryj pole SportID.

Teraz, gdy patrzymy na arkusz programu Power View i obszar Pola programu Power View, widzimy poniższy obraz. Teraz praca będzie łatwiejsza.

Mniejsza liczba tabel w narzędziach klienta ułatwia tworzenie raportów

Ukrywanie tabel i kolumn przed narzędziami klienta pomaga usprawnić proces tworzenia raportu. Można ukryć tyle tabel i kolumn, ile potrzeba, i zawsze można je później odkryć w razie konieczności.

Po przygotowaniu modelu danych możesz eksperymentować z danymi. W następnym samouczku utworzysz różne ciekawe i atrakcyjne wizualizacje, używając danych olimpiady i utworzonego modelu danych.

Punkt kontrolny i test

Sprawdzanie zakresu opanowanego materiału

W tym samouczku pokazano, jak zaimportować dane internetowe do modelu danych. W Internecie jest dostępnych wiele danych i umiejętność ich odnalezienia i dołączenia do raportów jest wspaniałym narzędziem, które warto posiadać w swoim zestawie wiedzy o tworzeniu raportów.

Wiesz już także, jak dodać obrazy do modelu danych i jak tworzyć formuły języka DAX, aby usprawnić proces wstawiania adresów URL do mieszaniny danych, aby można było ich użyć w raportach. Nauczyliśmy Cię, jak ukryć tabele i kolumny, co jest przydatne podczas tworzenia raportów i pozwala opanować chaos wprowadzany przez tabele i pola, które nie będą używane. Ukrywanie pól i tabel jest szczególnie użyteczne, gdy inne osoby tworzą raporty na podstawie dostarczonych przez Ciebie danych.

W kolejnym samouczku w tej serii zaczniesz tworzyć atrakcyjne raporty programu Power View. Są one ciekawe, interakcyjne i ogranicza je tylko Twoja kreatywność i wyobraźnia. Nawet w obrębie zestawu danych o Olimpiadzie liczba i różnorodne typy raportów, które można utworzyć, są niemal nieograniczone.

Brzmi nieźle? Oto łącze do następnego samouczka, dzięki któremu dowiesz się, jak samodzielnie utworzyć takie raporty:

Samouczek 5: Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 1

TEST

Chcesz sprawdzić przyswojoną wiedzę? Możesz to teraz zrobić. Poniższy test koncentruje się na funkcjach, możliwościach i wymaganiach, o których była mowa w tym samouczku. Odpowiedzi znajdziesz u dołu strony. Powodzenia!

Pytanie 1. Która z następujących metod jest prawidłowym sposobem dodawania danych internetowych do modelu danych?

A. Skopiowanie i wklejenie informacji jako nieprzetworzonego tekstu do programu Excel. Zostaną one dodane automatycznie.

B. Skopiowanie i wklejenie informacji do programu Excel, sformatowanie ich jako tabeli, a następnie wybranie pozycji Power Pivot > Tabele > Dodaj do modelu danych.

C. Utworzenie formuły języka DAX w dodatku Power Pivot, która wypełnia nową kolumnę adresami URL wskazującymi zasoby danych internetowych.

D. Zarówno B, jak i C.

Pytanie 2. Które z poniższych stwierdzeń na temat formatowania danych jako tabeli w programie Excel jest prawdziwe?

A. Do tabeli można przypisać nazwę, która ułatwia jej identyfikowanie.

B. Tabelę można dodać do modelu danych.

C. Między tabelami można ustanowić relację, co pozwala eksplorować i analizować dane w tabelach przestawnych, dodatku Power Pivot i programie Power View.

D. Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.

Pytanie 3. Które z następujących stwierdzeń dotyczących ukrytych tabel w dodatku Power Pivot jest prawdziwe?

A. Ukrycie tabeli w dodatku Power Pivot powoduje wymazanie danych z modelu danych.

B. Ukrycie tabeli w dodatku Power Pivot zapobiega wyświetlaniu tej tabeli w narzędziach klienta, a tym samym uniemożliwia tworzenie raportów, które używają pól tej tabeli do filtrowania.

C. Ukrycie tabeli w dodatku Power Pivot nie ma wpływu na narzędzia klienta.

D. Nie można ukryć tabel w dodatku Power Pivot, można tylko ukryć pola.

Pytanie 4. Prawda czy fałsz: Po ukryciu pola w dodatku Power Pivot nie można go więcej wyświetlić ani uzyskać do niego dostępu, nawet z poziomu dodatku Power Pivot.

A. PRAWDA

B. FAŁSZ

Odpowiedzi do testu

 1. Prawidłowa odpowiedź: D

 2. Prawidłowa odpowiedź: D

 3. Prawidłowa odpowiedź: B

 4. Prawidłowa odpowiedź: B

Uwagi : Dane i obrazy wykorzystane w tym samouczku zostały przygotowane na podstawie następujących materiałów:

 • Olympics Dataset od Guardian News & Media Ltd.

 • Obrazy flag od CIA Factbook (cia.gov)

 • Dane dotyczące populacji od Banku Światowego (worldbank.org)

 • Piktogramy dyscyplin olimpijskich od użytkowników Thadius856 i Parutakupiu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office