Rozwiązywanie problemów dotyczących błędów przepływu pracy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Office SharePoint Designer 2007 to jedno z narzędzi wchodzących w skład produktów i technologii programu SharePoint, które umożliwia tworzenie przepływów pracy. Jedną z unikatowych funkcji dostępnych podczas projektowania przepływów pracy w programie Office SharePoint Designer 2007 jest możliwość sprawdzania błędów przepływu pracy.

W tym artykule przedstawiono sprawdzanie błędów przepływu pracy w programie Office SharePoint Designer 2007. Podano tu również informacje o rozwiązywaniu problemów dotyczących komunikatów o błędach wyświetlanych w programie Office SharePoint Designer 2007 oraz komunikatów o błędach wyświetlanych w przeglądarce dla przepływów pracy utworzonych w programie Office SharePoint Designer 2007.

Informacje ogólne

Prawdy dotyczące rozwiązywania problemów z błędami przepływu pracy

Wyświetlanie błędów przepływu pracy w programie SharePoint Designer

Wyświetlanie błędów przepływu pracy w przeglądarce

Ponownie uruchom przepływ pracy po Rozwiązywanie problemów

Gdzie w celu uzyskania dodatkowej pomocy?

Komunikaty o błędach wyświetlane w programie SharePoint Designer

(0; 0) Nie można sprawdzić poprawności aktywności "ID3": właściwość "Warunek" ma nieprawidłową wartość. Wyrażenie warunkowe jest nieprawidłowy. Typ: "WFLib.StringConditions, WFLib, wersji = 1.0.0.0, kultury = neutralność, PublicKeyToken = 41c356f81cbff68b" nie jest autoryzowany do użycia w reguły przepływu pracy lub warunków)

Istnieje już przepływ pracy o nazwie Nazwa przepływu pracy

Znaleziono błędy podczas kompilowania przepływu pracy. Pliki przepływu pracy zostały zapisane, ale nie można uruchomić.

Nie można załadować pliku konfiguracji przepływu pracy

Nie można załadować przepływu pracy

Program SharePoint Designer wystąpił błąd podczas generowania formularza inicjowania

Typ działania głównego jest nieprawidłowy

Nazwy etapu wybrana jest nieprawidłowy. Potwierdź, że jest niepuste i że wszelkie istniejące nazwy krok nie jest zgodna

Listy, ankiety lub biblioteki dokumentów o tej samej nazwie już istnieje

Ta akcja wymaga, że "Zawartość zatwierdzenia" jest włączona dla bieżącej listy

Ta gałąź może zawierać warunku

Ta gałąź musi być dwóch lub większej liczby akcji lub można zmienić na uruchamianie kolejno

Ta witryna sieci web nie obsługuje przepływów pracy utworzonych przez program SharePoint Designer

Nie można skojarzyć z przepływem pracy

Nie można załadować akcje przepływu pracy z serwera

Nieoczekiwany błąd na serwerze

Przepływy pracy zdefiniowane przez użytkownika zostały wyłączone przez administratora programu SharePoint. Przepływy pracy zdefiniowane przez użytkownika nie będzie można uruchomić

Ustawiając automatyczne uruchamianie przepływu pracy, możesz należy upewnić się, że istnieje wartości domyślnych dla wszystkich parametrów inicjowania

Przepływy pracy muszą być skojarzone z listą programu SharePoint. Ta witryna nie zawiera list. Przed utworzeniem przepływu pracy, musisz dodać listę do witryny.

Nie można utworzyć elementu na tej liście bieżącej, ponieważ spowoduje to uruchomienie innego wystąpienia tego samego przepływu pracy. Wyczyść automatycznie uruchom ten przepływ pracy po utworzeniu nowego elementu pole wyboru, aby rozwiązać ten problem.

Nie możesz użyć akcji zadania w tym przepływie pracy, ponieważ spowoduje to uruchomienie innego wystąpienia tego samego przepływu pracy. Wyczyść automatycznie uruchom ten przepływ pracy po utworzeniu nowego elementu pole wyboru, aby rozwiązać ten problem.

Po zaznaczeniu listy skojarzyć ten przepływ pracy z, aby kontynuować

Podano identyczne docelowe nazwy plików dla niektórych plików, które chcesz skopiować. Upewnij się, że wszystkie pliki docelowe mają unikatowe nazwy i spróbuj ponownie.

Komunikaty o błędach wyświetlane w przeglądarce

Wystąpił błąd w procesie zatwierdzania

Wyewidencjonowanie dokumentu

Należy wyewidencjonować dokument

Sprawdzanie błędów w elementu listy

Wystąpił błąd podczas wyewidencjonowywania elementu listy

Błąd podczas kopiowania elementu listy

Błąd podczas tworzenia elementu listy

Błąd podczas usuwania elementu listy

Błąd odrzucanie wyewidencjonowania elementu listy

Wystąpił błąd podczas aktualizowania elementu listy

Niepowodzenie przy uruchamianiu

Niepowodzenie przy uruchamianiu (ponawianie próby)

Nie odnaleziono elementu listy

Brak nazwy pliku. Wartość musi być podany dla "FileLeafRef" w ItemProperties.

Nie można wykonać polecenia wstawiania formant źródła danych

Nie można wysłać wiadomości e-mail. Upewnij się, że ustawienia wychodzącej poczty e-mail dla serwera są poprawnie skonfigurowane.

Wystąpił nieoczekiwany błąd

Konflikt aktualizacji

Rozwiązywanie innych problemów

Czerwone hiperłącza są wyświetlane w Projektancie przepływów pracy w programie Office SharePoint Designer 2007

Użytkownik nie może wprowadzić wartości w akcji w Projektancie przepływów pracy w programie Office SharePoint Designer 2007

Automatyczne przepływy pracy można skompilować w programie Office SharePoint Designer 2007

Informacje o rozwiązywaniu problemów dotyczących błędów przepływu pracy

Przepływy pracy to jedna z najbardziej złożonych i zaawansowanych funkcji produktów i technologii programu SharePoint. Za pomocą przepływu pracy można szybko dodać wyrażenia warunkowe do witryny lub aplikacji bez pisania kodu. Przepływy pracy oferują zaawansowane możliwości, ale są zarazem podatne na problemy występujące w środowisku użytkownika, zwłaszcza na stan elementów listy używanych w operacjach przepływu pracy oraz na ustawienia serwera dotyczące przepływów pracy. W przypadku wykrycia problemu działanie przepływu pracy kończy się niepowodzeniem. Najczęstsze przyczyny błędów przepływu pracy to błąd w projekcie przepływu pracy, problemy z siecią i ograniczone uprawnienia użytkownika. Duża zależność od wszystkich tych czynników oraz stopień komplikacji przepływów pracy mogą czasami utrudnić rozwiązywanie problemów.

Korzystając z informacji dotyczących rozwiązywania problemów w tym artykule jako formularz wskazówek. W tym artykule stany tylko typowych przyczyn błędów przepływu pracy. To jest wiele przyczyny błędów przepływu pracy może być unikatowe dla środowiska użytkownika. Aby rozwiązać problem przepływu pracy, zaleca się również Sprawdzanie innych problemów w środowisku Jeśli uważasz, że rodzaj problemu jest nietypowych. Dalszej części Where w celu uzyskania dodatkowej pomocy? również znajdują się odniesienia do przydatnych zasobów do uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów z błędami przepływu pracy.

Początek strony

Wyświetlanie błędów przepływu pracy w programie SharePoint Designer

Podczas projektowania przepływu pracy w programie Office SharePoint Designer 2007 ważne jest sprawdzenie, czy w przepływie pracy nie występują brakujące lub nieprawidłowe dane. W przeciwnym razie przepływ pracy nie zostanie pomyślnie skompilowany. W projektancie przepływów pracy należy kliknąć przycisk Sprawdź przepływ pracy. Jeśli w przepływie pracy występują brakujące lub nieprawidłowe dane, program Office SharePoint Designer 2007 może poinformować o tym użytkownika na wiele sposobów, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Wskaźniki błędów w projektancie przepływów pracy

1. Należy kliknąć przycisk Sprawdź przepływ pracy, aby sprawdzić poprawność przepływu pracy. Jeśli przepływ pracy zawiera błędy, zostanie wyświetlony poniższy komunikat.

Komunikat ostrzegawczy podczas kompilowania przepływu pracy zawierającego błędy

Można kliknąć przycisk OK, aby zapisać i zamknąć przepływ pracy w celu zmodyfikowania go później. Spowoduje to zapisanie jedynie wersji roboczej przepływu pracy. Jak już wspomniano, przed skompilowaniem przepływu pracy należy usunąć błędy. Zalecane jest kliknięcie przycisku Sprawdź przepływ pracy przed kliknięciem przycisku Zakończ w celu skompilowania przepływu pracy.

2. Czerwone hiperłącze wskazuje, że w warunku lub akcji nie określono wymaganej wartości. Należy kliknąć hiperłącze, aby wprowadzić odpowiedni parametr.

3. Ikona błędu oznacza, że przed uruchomieniem przepływu pracy należy skonfigurować odpowiedni element.

4. Zatrzymanie wskaźnika myszy na ikonie błędu spowoduje wyświetlenie etykietki ekranowej z informacją o sposobie usunięcia błędu.

5. Ikona błędu obok etapu przepływu pracy w obszarze Etapy przepływu pracy wskazuje, że określony etap zawiera błąd. Należy kliknąć ten etap, aby wyświetlić błędy.

Początek strony

Wyświetlanie błędów przepływu pracy w przeglądarce

Czasami przepływy pracy skompilowane pomyślnie w programie Office SharePoint Designer 2007 nie działają na serwerze. Istnieją różne przyczyny nieprawidłowego działania przepływów pracy — na przykład przepływ pracy może próbować utworzyć nowy element w bibliotece, która została usunięta, lub uprawnienia użytkownika mogą zostać zmienione w taki sposób, że uniemożliwiają dostęp do listy lub witryny. Jeśli nie można pomyślnie ukończyć przepływu pracy, jego stan końcowy jest wyświetlany na liście, do której jest dołączony, w kolumnie z nazwą danego przepływu pracy, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Wskaźnik błędu w kolumnie przepływu pracy dla elementu

W tej kolumnie może zostać wyświetlony stan końcowy Ukończony, Wystąpił błąd, Zatrzymany lub Niepowodzenie przy uruchamianiu (ponawianie próby).

Kliknięcie tego łącza stanu powoduje przejście do strony Stan przepływu pracy, zawierającej krótki opis błędu umieszczony w sekcji Historia przepływu pracy, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Opis błędu w sekcji Historia przepływu pracy dla elementu

Początek strony

Ponowne uruchamianie przepływu pracy po rozwiązaniu problemów

Zalecaną metodą ponownego uruchomienia przepływu pracy po rozwiązaniu problemów jest ustawienie przepływu pracy tak, aby był uruchamiany ręcznie, a następnie ręczne uruchomienie go w przeglądarce. Dzięki temu w sytuacji, gdy użytkownik chce jedynie przetestować przepływ pracy, nie będzie musiał tworzyć wielu dodatkowych elementów listy tylko po to, aby wyzwolić przepływ pracy uruchamiany po utworzeniu elementu.

Jeśli poprzednie wystąpienie przepływu pracy powoduje błąd, należy anulować przepływu pracy przed podjęciem próby uruchom go ponownie. Aby uzyskać więcej informacji na temat anulowanie przepływu pracy zobacz artykuł Anulowanie trwającego przepływu pracy.

Początek strony

Uzyskiwanie dodatkowej pomocy

Uzyskiwanie dodatkowej pomocy na przepływy pracy przez wyszukiwanie forum i zadawaj własne pytania:

Początek strony

Komunikaty o błędach wyświetlane w programie SharePoint Designer

Ta sekcja zawiera listę komunikatów o błędach przepływu pracy, które są wyświetlane w programie Office SharePoint Designer 2007. W odniesieniu do każdego komunikatu o błędzie podano prawdopodobną przyczynę oraz akcję, jaką należy podjąć w celu usunięcia błędu.

Uwaga : Niektóre błędy może usunąć tylko administrator serwera, więc zostały również podane informacje umożliwiające usunięcie błędu przeznaczone dla administratora serwera.

(0, 0) Sprawdzenie poprawności działania 'ID3' nie powiodło się: Nieprawidłowa wartość właściwości „Warunek”. Wyrażenie warunku jest nieprawidłowe. Typ: „WFLib.StringConditions, WFLib, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=41c356f81cbff68b” nie jest autoryzowany do użycia w regułach lub warunkach przepływu pracy

Ten błąd kompilacji przepływu pracy jest wyświetlany na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Błąd przepływu pracy.

Uwaga : Każde wystąpienie tego komunikatu o błędzie może zawierać odmienny identyfikator i informacje o zestawie.

Przyczyna

 • Co najmniej jedna akcja użyta w przepływie pracy odwołuje się do zestawów, które nie występują na bezpiecznej liście w pliku web.config.

 • Co najmniej jedna akcja użyta w przepływie pracy odwołuje się do zestawów, które są określone jako niebezpieczne na bezpiecznej liście w pliku web.config.

Rozwiązanie

Administrator serwera powinien otworzyć plik web.config i upewnić się, że zestawy są poprawnie umieszczone na liście w tym pliku. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. W programie Office SharePoint Designer 2007 otwórz przepływ pracy w projektancie przepływów pracy i zanotuj akcje oraz warunki używane w tym przepływie pracy.

 2. Na serwerze otwórz plik ACTIONS i zanotuj zestawy oraz typy używane dla poszczególnych akcji i warunków. Ścieżka do pliku ACTIONS jest następująca:

  dysk\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\%numer wersji%\TEMPLATE\%identyfikator LCID języka%\workflow

 3. Na serwerze otwórz plik web.config (z poziomu katalogu głównego) za pomocą Notatnika lub innego edytora tekstów i sprawdź, czy typy dla tych akcji i warunków przepływu pracy są wymienione w sekcji bezpiecznych zestawów na bezpiecznej liście.

  Uwaga : Jeśli typ jest określony jako bezpieczny w odwołaniu, jako nazwa takiego typu może być używany symbol wieloznaczny (*). Zestawy mogą zezwalać lub nie zezwalać na stosowanie niektórych typów. Jeśli w odwołaniu w zestawie typ jest określony jako bezpieczny lub niebezpieczny (nawet w przypadku użycia symbolu wieloznacznego), zawsze oznacza to, że jest niebezpieczny. Należy zatem upewnić się, czy typ dla danej akcji lub warunku jest jawnie określony jako bezpieczny w odwołaniu na liście bezpiecznych zestawów.

Początek strony

Istnieje już przepływ pracy o nazwie Nazwa przepływu pracy

Przyczyna

Wprowadzono nazwę, która jest już używana przez inny przepływ pracy w witrynie.

Rozwiązanie

Wprowadź unikatową nazwę przepływu pracy. Nazwy przepływów pracy muszą być unikatowe na poziomie witryny.

Początek strony

Znaleziono błędy podczas kompilowania przepływu pracy. Pliki przepływu pracy zostały zapisane, ale nie można ich uruchomić

Przyczyna

 • Proces kompilacji przepływu pracy mógł zostać przypadkowo anulowany.

 • Walidacja przepływu pracy po stronie serwera nie powiodła się z powodu błędów w przepływie pracy.

Rozwiązanie

 • Jeśli kompilacja przepływu pracy została przypadkowo anulowana, kliknij przycisk Zakończ w projektancie przepływów pracy, aby ponownie skompilować przepływ pracy.

 • W przeciwnym razie upewnij się, że w projekcie przepływu pracy są używane poprawne dane i reguły.

Początek strony

Nie można załadować pliku konfiguracyjnego dla przepływu pracy

Przyczyna

Jedną z przyczyn mogą być nieprawidłowe znaczniki XOML w pliku konfiguracyjnym XML przepływu pracy, który próbuje otworzyć użytkownik.

Rozwiązanie

 1. W programie Office SharePoint Designer 2007 na liście folderów kliknij znak plus (+) obok biblioteki Przepływy pracy, aby ją rozwinąć, a następnie kliknij znak plus (+) obok folderu danego przepływu pracy, aby go rozwinąć.

 2. Kliknij dwukrotnie plik konfiguracyjny (nazwa_przepływu_pracy.xoml.wfconfig.xml), aby go otworzyć.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na stronie, a następnie kliknij polecenie Sprawdź poprawnie sformułowany kod XML.

 4. Popraw wszelkie błędy i zapisz plik.

 5. Ponownie otwórz przepływ pracy.

Początek strony

Nie można załadować przepływu pracy

Przyczyna

Jedną z przyczyn mogą być nieprawidłowe znaczniki XML w pliku reguł przepływu pracy, który próbuje otworzyć użytkownik.

Rozwiązanie

 1. W programie Office SharePoint Designer 2007 na liście folderów kliknij znak plus (+) obok biblioteki Przepływy pracy, aby ją rozwinąć, a następnie kliknij znak plus (+) obok folderu danego przepływu pracy, aby go rozwinąć.

 2. Kliknij dwukrotnie plik reguł, aby go otworzyć.

  Nazwa pliku reguł jest zazwyczaj następująca: nazwa_przepływu_pracy.xoml.rules.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na stronie, a następnie kliknij polecenie Sprawdź poprawnie sformułowany kod XML.

 4. Popraw wszelkie błędy, a następnie zapisz i zamknij plik.

Początek strony

Program SharePoint Designer napotkał błąd podczas generowania formularza inicjowania

Przyczyna

Proces kompilacji przepływu pracy, który zawiera parametry inicjowania, mógł zostać przypadkowo anulowany.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie skompilować przepływ pracy.

Początek strony

Typ działania głównego jest nieprawidłowy

Przyczyna

Bezpieczna lista w pliku web.config nie zawiera informacji o zestawie dla co najmniej jednego zestawu zawierającego odwołanie do typu.

Rozwiązanie

 • Na serwerze przywróć oryginalną wersję pliku web.config w katalogu głównym. Może to wymagać zainstalowania od nowa programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 albo Windows SharePoint Services 3.0.

— lub —

 1. Upewnij się, że plik web.config zawiera podane niżej znaczniki. W razie potrzeby możesz skopiować odpowiednie sekcje lub wszystkie znaczniki.

  <authorizedType Assembly="System.Workflow.Activities, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="System.Workflow.*" TypeName="*" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="System.Workflow.ComponentModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="System.Workflow.*" TypeName="*" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" Namespace="Microsoft.SharePoint.Workflow" TypeName="SPWorkflowActivationProperties" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" Namespace="Microsoft.SharePoint.Workflow" TypeName="SPWorkflowTaskProperties" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" Namespace="Microsoft.SharePoint.Workflow" TypeName="SPWorkflowHistoryEventType" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="Microsoft.SharePoint.WorkflowActions, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" Namespace="Microsoft.SharePoint.WorkflowActions" TypeName="*" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Guid" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="DateTime" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Boolean" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Double" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="String" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Collections" TypeName="Hashtable" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Collections" TypeName="ArrayList" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Diagnostics" TypeName="DebuggableAttribute" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Runtime.CompilerServices" TypeName="CompilationRelaxationsAttribute" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Runtime.CompilerServices" TypeName="RuntimeCompatibilityAttribute" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Int32" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="TimeSpan" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Collections.ObjectModel" TypeName="Collection`1" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="System.Workflow.Runtime, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="System.Workflow.Runtime" TypeName="CorrelationToken" Authorized="True" />
 2. Zapisz plik web.config.

 3. Uruchom ponownie Internetowe usługi informacyjne (IIS) przy użyciu narzędzia wiersza polecenia IISReset. Za pomocą wiersza polecenia iisreset / noforce.

Początek strony

Wybrana nazwa etapu jest nieprawidłowa. Upewnij się, że nie jest ona pusta i że różni się od istniejących nazw etapów

Przyczyna

Pole Nazwa etapu jest puste lub wprowadzona nazwa etapu jest taka sama jak nazwa innego etapu w przepływie pracy.

Rozwiązanie

Wprowadź unikatową nazwę danego etapu w polu Nazwa etapu.

Wprowadzanie nazwy etapu przepływu pracy w projektancie przepływów pracy

Początek strony

Istnieje już lista, ankieta lub biblioteka dokumentów o takiej samej nazwie

Ten komunikat może się pojawić po wprowadzeniu nazwy niestandardowego formularza zadania w Kreatorze zadania niestandardowego. Ten kreator jest używany podczas konfigurowania trzech akcji zadań: Przydziel formularz do grupy, Przydziel element do wykonania i Zbierz dane od użytkownika.

Przyczyna

 • Nazwa niestandardowego formularza zadania jest już używana przez inny niestandardowy formularz zadania.

 • Nazwa niestandardowego formularza jest taka sama jak nazwa przepływu pracy.

Rozwiązanie

 • Wprowadź unikatową nazwę niestandardowego formularza zadania.

 • Jeśli niestandardowy formularz zadania w akcji zadania ma taką samą nazwę jak przepływ pracy, usuń tę akcję przepływu pracy, a następnie dodaj ją ponownie. Upewnij się, że została wprowadzona unikatowa nazwa niestandardowego formularza zadania.

Początek strony

Ta akcja wymaga, aby dla bieżącej listy było włączone zatwierdzanie zawartości

Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany jako etykietka ekranowa, gdy Zatrzymaj wskaźnik myszy na ikonie błędu, jak pokazano w sekcji wcześniejszych Wyświetl błędy przepływu pracy w programie SharePoint Designer.

Przyczyna

Użytkownik próbuje ustawić pole Stan zatwierdzenia dla elementu listy lub biblioteki, w przypadku której nie włączono funkcji zatwierdzania zawartości.

Rozwiązanie

Włącz zatwierdzanie zawartości dla listy lub biblioteki. Wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Office SharePoint Designer 2007 na liście folderów kliknij prawym przyciskiem myszy listę lub bibliotekę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. Kliknij kartę Ustawienia.

 3. Zaznacz pole wyboru Wymagaj zatwierdzania zawartości dla przesyłanych elementów.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Ta gałąź musi zawierać warunek

Ten komunikat jest wyświetlany razem z ikoną błędu obok akcji w projektancie przepływów pracy.

Przyczyna

W etapie z gałęziami warunkowymi każda gałąź oprócz ostatniej musi zawierać warunek. Jeśli ostatnia gałąź nie zawiera warunku, działa jako część „inaczej jeżeli” instrukcji jeżeli/inaczej jeżeli — przepływ pracy uruchomi jedną z pozostałych gałęzi, jeśli te warunki będą spełnione; w przeciwnym razie zostanie uruchomiona akcja w ostatniej gałęzi (niezawierająca warunku).

Rozwiązanie

 • Dodaj warunek do odpowiedniej gałęzi w etapie. W tym celu kliknij pozycję Warunki w gałęzi i wybierz warunek z listy.

 • Przenieś gałąź niezawierającą warunku na koniec etapu. W tym celu kliknij strzałkę w dół umieszczoną w prawym górnym rogu odpowiedniej gałęzi, a następnie kliknij polecenie Przenieś gałąź w dół. Powtarzaj tę czynność, aż akcja zostanie wyświetlona na końcu etapu.

Początek strony

Ta gałąź musi zawierać dwie akcje lub należy ją zmienić tak, aby była uruchamiana sekwencyjnie

Ten komunikat jest wyświetlany razem z ikoną błędu obok akcji w projektancie przepływów pracy.

Przyczyna

Dla przepływu pracy ustawiono równoległe uruchamianie akcji, ale gałąź zawiera tylko jedną akcję.

Rozwiązanie

Dodaj akcję do odpowiedniej gałęzi lub zmień przepływ pracy tak, aby akcje były uruchamiane sekwencyjnie:

 • Aby dodać akcję do odpowiedniej gałęzi w przepływie pracy, kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij akcję na liście lub kliknij pozycję Więcej akcji, aby wyświetlić pełną listę.

 • Aby określić, że przepływ pracy ma uruchamiać akcje sekwencyjnie, kliknij strzałkę w dół umieszczoną w prawym górnym rogu odpowiedniej gałęzi, a następnie kliknij polecenie Uruchom wszystkie akcje po kolei.

Początek strony

Ta witryna sieci Web nie obsługuje przepływów pracy utworzonych przez program SharePoint Designer

Przyczyna

 • Program Office SharePoint Designer 2007 nie może wykryć, czy na serwerze danej witryny jest uruchomiony program Microsoft Office SharePoint Server 2007, czy Windows SharePoint Services 3.0.

 • Użytkownik nie ma uprawnień wymaganych do tworzenia przepływów pracy.

Rozwiązanie

 • Zamknij, a następnie uruchom program Office SharePoint Designer 2007. Jeśli nadal nie można tworzyć przepływów pracy, możliwą przyczyną jest niedostępność serwera albo brak uruchomionego programu Office SharePoint Server 2007 lub Windows SharePoint Services 3.0 na serwerze. Skontaktuj się z administratorem serwera, by uzyskać pomoc.

 • Właściciel witryny powinien sprawdzić, czy użytkownik został dodany do listy użytkowników mających uprawnienia do biblioteki przepływów pracy. Jeśli tak nie jest, należy dodać użytkownika do listy:

  1. W programie Office SharePoint Designer 2007 na liście folderów kliknij prawym przyciskiem myszy bibliotekę Przepływy pracy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  2. Kliknij kartę Zabezpieczenia.

  3. Kliknij pozycję Zarządzaj uprawnieniami za pomocą przeglądarki.

  4. W przeglądarce na stronie Uprawnienia: Przepływy pracy kliknij pozycję Nowe, a następnie kliknij pozycję Dodaj użytkownika.

  5. Dodaj użytkownika do listy.

Początek strony

Nie można skojarzyć przepływu pracy

Jest to błąd kompilacji przepływu pracy.

Przyczyna

Folder bieżącego przepływu pracy nie znajduje się w folderze Przepływy pracy na liście folderów i został prawdopodobnie przeniesiony.

Rozwiązanie

Znajdź folder przepływu pracy na liście folderów i przenieś go z powrotem do folderu Przepływy pracy.

Początek strony

Nie można załadować akcji przepływu pracy z serwera

Przyczyna

 • Użytkownik lub deweloper w organizacji mógł dodać niestandardowe działania do przepływu pracy, wprowadzając przy tym niedokładne lub nieprawidłowe znaczniki XML w pliku.

 • Plik WSS.ACTIONS jest uszkodzony.

  Uwaga : Podczas tworzenia akcji niestandardowej zalecane jest utworzenie najpierw kopii pliku WSS.ACTIONS w tej samej lokalizacji co oryginał. Następnie należy dodać reguły i parametry akcji niestandardowej do kopii pliku WSS.ACTIONS. Należy utworzyć jedną kopię pliku WSS.ACTIONS dla każdej akcji niestandardowej lub warunku. Dzięki temu w przypadku uszkodzenia pliku ACTIONS zawierającego informacje dotyczące akcji niestandardowej można zawsze przywrócić oryginalną wersję pliku, a następnie ponownie dodać wszystkie informacje dla akcji niestandardowej.

Rozwiązanie

Administrator serwera powinien poprawić nieprawidłowe znaczniki XML w pliku ACTIONS. Na serwerze frontonu sieci Web z uruchomionym programem Office SharePoint Server 2007 lub Windows SharePoint Services 3.0 należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz Eksploratora Windows i przejdź do odpowiedniego pliku ACTIONS. Ścieżka do tego pliku jest następująca:

  dysk\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\%numer wersji%\TEMPLATE\%identyfikator LCID języka%\workflow

 2. Otwórz plik ACTIONS w programie Office SharePoint Designer 2007.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu pliku XML, a następnie kliknij polecenie Sprawdź poprawnie sformułowany kod XML.

 4. Popraw wszelkie błędy i zapisz plik.

 5. Uruchom ponownie Internetowe usługi informacyjne (IIS) przy użyciu narzędzia wiersza polecenia IISReset. Za pomocą wiersza polecenia iisreset / noforce.

 6. W razie potrzeby powtórz tę procedurę w odniesieniu do wszystkich pozostałych serwerów frontonu sieci Web.

Jeśli podana metoda nie umożliwia rozwiązania problemu, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Przywróć oryginalną wersję pliku WSS.ACTIONS.

 2. Utwórz kopię pliku WSS.ACTIONS w tej samej lokalizacji i dodaj informacje dotyczące akcji niestandardowej.

  Powtórz tę czynność dla każdej akcji niestandardowej.

  Uwaga : Podczas tworzenia akcji niestandardowej zalecane jest utworzenie najpierw kopii pliku WSS.ACTIONS w tej samej lokalizacji co oryginał. Następnie należy dodać reguły i parametry akcji niestandardowej do kopii pliku WSS.ACTIONS. Należy utworzyć jedną kopię pliku WSS.ACTIONS dla każdej akcji niestandardowej lub warunku. Dzięki temu w przypadku uszkodzenia pliku ACTIONS zawierającego informacje dotyczące akcji niestandardowej można zawsze przywrócić oryginalną wersję pliku, a następnie ponownie dodać wszystkie informacje dla akcji niestandardowej.

Jeśli plik WSS.ACTIONS jest uszkodzony, przywróć jego oryginalną wersję.

Początek strony

Nieoczekiwany błąd na serwerze

Jest to błąd kompilacji przepływu pracy.

Przyczyna

Użytkownik mógł dodać nowe pozycje do listy bezpiecznych zestawów w pliku web.config. Co najmniej jeden zestaw może mieć nieprawidłową nazwę silną.

Rozwiązanie

Otwórz plik web.config w Notatniku lub dowolnym edytorze tekstów i popraw zestaw, który ma nieprawidłową nazwę silną.

Początek strony

Przepływy pracy zdefiniowane przez użytkownika zostały wyłączone przez administratora programu SharePoint. Nie będzie możliwe uruchamianie przepływów pracy zdefiniowanych przez użytkownika

Przyczyna

Dla tej witryny nie można tworzyć niestandardowych przepływów pracy, ponieważ niestandardowe przepływy pracy są wyłączone na serwerze.

Rozwiązanie

Administrator serwera musi włączyć niestandardowe przepływy pracy dla witryny. Wymaga to uprawnień do witryny administracji centralnej:

 1. Otwórz witrynę administracji centralnej służącą do zarządzania tą witryną.

 2. Kliknij kartę Zarządzanie aplikacjami na górnym pasku łączy.

 3. W obszarze Zarządzanie przepływami pracy kliknij pozycję Ustawienia przepływu pracy.

 4. W sekcji Przepływy pracy zdefiniowane przez użytkownika kliknij pozycję Tak.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Przy ustawianiu automatycznego uruchamiania przepływu pracy należy upewnić się, że dla wszystkich parametrów inicjowania istnieją wartości domyślne

Przyczyna

Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli przepływ pracy został skonfigurowany w celu uruchamiania automatycznego i korzysta z formularza inicjowania. Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie, a nie ręcznie, użytkownicy nie będą mogli wprowadzać parametrów inicjowania w formularzu inicjowania podczas uruchamiania przepływu pracy.

Jeśli nie określono wartości domyślnych, przepływ pracy używa własnych wartości domyślnych, takich jak 0 w przypadku liczb, Tak w przypadku wartości logicznych czy pusta wartość w przypadku formantów wyboru daty, pól wyboru i pól tekstowych.

Rozwiązanie

Aby wprowadzić wartości domyślne parametrów inicjowania w przepływie pracy, należy wykonać następujące czynności:

 1. W programie Office SharePoint Designer 2007 otwórz przepływ pracy (menu Plik, polecenie Otwórz przepływ pracy).

 2. W projektancie przepływów pracy kliknij pozycję Inicjacja.

 3. W oknie dialogowym Parametry inicjowania przepływu pracy kliknij parametr, a następnie kliknij pozycję Modyfikuj.

 4. W oknie dialogowym Modyfikowanie pola kliknij przycisk Dalej.

 5. Wprowadź wartość domyślną, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Przepływy pracy muszą być skojarzone z listą programu SharePoint. Ta witryna nie zawiera list. Przed utworzeniem przepływu pracy musisz dodać listę do witryny

Przyczyna

Użytkownik próbuje utworzyć przepływ pracy, który nie jest dołączony do listy. Każdy przepływ pracy zaprojektowany w programie Office SharePoint Designer 2007 musi być dołączony do jednej listy lub biblioteki.

Rozwiązanie

Na pierwszej stronie projektanta przepływów pracy kliknij listę lub bibliotekę na liście rozwijanej i kontynuuj pracę. Jeśli lista rozwijana jest pusta, należy najpierw utworzyć listę lub bibliotekę w witrynie.

Początek strony

Nie możesz utworzyć elementu na bieżącej liście, ponieważ spowoduje to uruchomienie innego wystąpienia tego samego przepływu pracy. Wyczyść pole wyboru Automatycznie uruchom ten przepływ pracy po utworzeniu nowego elementu, aby rozwiązać ten problem

Ten komunikat jest wyświetlany razem z ikoną błędu obok akcji listy w projektancie przepływów pracy.

Przyczyna

Użytkownik próbuje zaprojektować przepływ pracy służący do tworzenia elementu na liście, do której jest dołączony. Jeśli użytkownik utworzy element na tej liście, przepływ pracy uruchomi się automatycznie i utworzy kolejny element, co spowoduje uruchomienie kolejnego wystąpienia przepływu pracy. W takim scenariuszu przepływ pracy może działać w ciągłej pętli.

Rozwiązanie

 • W akcji użyj listy innej niż lista dołączona do przepływu pracy.

 • Dołącz przepływ pracy do innej listy.

 • Na pierwszej stronie projektanta przepływów pracy wyczyść pole wyboru Automatycznie uruchom ten przepływ pracy po utworzeniu nowego elementu i zaznacz pole wyboru Zezwalaj na ręczne uruchamianie tego przepływu pracy z elementu.

Początek strony

Nie możesz użyć akcji zadania w tym przepływie pracy, ponieważ spowoduje to uruchomienie innego wystąpienia tego samego przepływu pracy. Wyczyść pole wyboru Automatycznie uruchom ten przepływ pracy po utworzeniu nowego elementu, aby rozwiązać ten problem

Ten komunikat jest wyświetlany razem z ikoną błędu obok akcji zadania w projektancie przepływów pracy.

Przyczyna

Użyto jednej z akcji zadań (Przydziel formularz do grupy, Przydziel element do wykonania lub Zbierz dane od użytkownika) w przepływie pracy dołączonym do listy Zadania oraz skonfigurowano automatyczne uruchamianie przepływu pracy po utworzeniu nowego elementu. Gdy przepływ pracy jest uruchamiany po utworzeniu zadania przez użytkownika na liście Zadania, tworzy kolejne zadanie, co powoduje uruchomienie kolejnego wystąpienia przepływu pracy. W takim scenariuszu przepływ pracy może działać w ciągłej pętli.

Rozwiązanie

 • Dołącz przepływ pracy do innej listy.

 • Na pierwszej stronie projektanta przepływów pracy wyczyść pole wyboru Automatycznie uruchom ten przepływ pracy po utworzeniu nowego elementu i zaznacz pole wyboru Zezwalaj na ręczne uruchamianie tego przepływu pracy z elementu.

Początek strony

Aby kontynuować, musisz wybrać listę, z którą zostanie skojarzony ten przepływ pracy

Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli przepływ pracy nie jest skojarzony z listą na pierwszej stronie projektanta przepływów pracy.

Przyczyna

Możliwe są następujące przyczyny:

 • Plik konfiguracyjny dla tego przepływu pracy mógł zostać usunięty.

 • Informacje o skojarzeniu w pliku konfiguracyjnym przepływu pracy mogły zostać usunięte.

 • Jeśli przepływ pracy był poprzednio skojarzony z listą, mogła ona zostać zmieniona lub usunięta.

 • Użytkownik mógł podjąć próbę otworzenia akcji niestandardowej przepływu pracy w programie Office SharePoint Designer 2007.

Rozwiązanie

Jeśli została otwarta akcja niestandardowa, zamknij okno. W przeciwnym razie na pierwszej stronie projektanta przepływów pracy kliknij listę lub bibliotekę na liście rozwijanej i kontynuuj pracę.

Początek strony

Podano identyczne docelowe nazwy plików dla niektórych plików przeznaczonych do kopiowania. Upewnij się, że wszystkie pliki docelowe mają unikalne nazwy i spróbuj ponownie.

Ten komunikat pojawia się, gdy użytkownik próbuje skompilować przepływ pracy następującego typu:

 • Przepływ ustawiony do uruchamiania ręcznego.

 • Przepływ zawierający akcję zadania, w przypadku której nazwa zadania jest taka sama jak nazwa tego przepływu pracy.

Przyczyna

Podczas kompilowania przepływu pracy program Office SharePoint Designer 2007 zapisuje formularz inicjowania (nazwa_przepływu_pracy.aspx) oraz formularz zadania niestandardowego (nazwa_zadania.aspx) w tym samym folderze. Jeśli te dwa formularze mają takie same nazwy, przepływ nie zostanie pomyślnie skompilowany, ponieważ dwa pliki w tym samym folderze nie mogą mieć takich samych nazw.

Rozwiązanie

Należy zmienić nazwę zadania w przepływie pracy:

 1. W akcji zadania kliknij łącze otwierające Kreatora zadania niestandardowego.

 2. Gdy pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący o tym, że zmiana zadania niestandardowego może spowodować przerwanie działania uruchomionych wystąpień przepływu pracy, kliknij przycisk OK.

 3. Kliknij przycisk Dalej.

 4. W polu Nazwa wprowadź inną nazwę. Upewnij się, że wprowadzana nazwa jest inna niż nazwa przepływu pracy.

Początek strony

Komunikaty o błędach wyświetlane w przeglądarce

Ta sekcja zawiera listę błędów przepływu pracy, które pojawiają się w przeglądarce i są specyficzne dla przepływów pracy utworzonych w programie Office SharePoint Designer 2007. Dla każdego komunikatu o błędzie podano prawdopodobną przyczynę oraz akcję, jaką należy podjąć w celu usunięcia błędu.

Aby uzyskać informacje dotyczące wyświetlania komunikatów o błędach przepływu pracy w przeglądarce zobacz sekcję wcześniejszych błędów przepływu pracy widok w przeglądarce.

Wystąpił błąd w procesie zatwierdzania

Przyczyna

Przepływ pracy prawdopodobnie próbuje ustawić pole Stan zatwierdzenia elementu na liście, dla której nie włączono funkcji zatwierdzania zawartości.

Rozwiązanie

Należy włączyć zatwierdzanie zawartości dla listy lub biblioteki dołączonej do bieżącego przepływu pracy, wykonując następujące czynności:

 1. W programie Office SharePoint Designer 2007 na liście folderów kliknij prawym przyciskiem myszy listę lub bibliotekę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. Kliknij kartę Ustawienia.

 3. Zaznacz pole wyboru Wymagaj zatwierdzania zawartości dla przesyłanych elementów.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dokument wyewidencjonowany

Przyczyna

Przepływ pracy próbuje wykonać nieprawidłowe operacje (na przykład wyewidencjonowanie) na elemencie, który już jest wyewidencjonowany. Ponadto przepływy pracy nie mogą być uruchamiane dla elementów, które są wyewidencjonowane.

Rozwiązanie

Upewnij się, że dokument jest zaewidencjonowany.

Początek strony

Należy wyewidencjonować dokument

Przyczyna

Przepływ pracy próbuje wykonać operację na dokumencie, który musi być wyewidencjonowany. Przepływ pracy może na przykład próbować zaewidencjonować dokument, który już jest zaewidencjonowany.

Rozwiązanie

 • Upewnij się, że dokument jest wyewidencjonowany.

 • Sprawdź, czy ustawienia listy określają, że dokument musi zostać wyewidencjonowany, aby mógł być edytowany:

  1. Wyświetl listę lub bibliotekę w przeglądarce.

  2. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  3. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

  4. Zwróć uwagę na opcję wybraną w sekcji Wymagaj wyewidencjonowania.

   Jeśli ta opcja jest ustawiona na wartość Tak (co oznacza, że wyewidencjonowanie jest wymagane), do przepływu pracy należy dodać warunek sprawdzający, czy pole Wyewidencjonowane jest puste. Jeśli pole nie jest puste, oznacza to, że dokument jest wyewidencjonowany i że przepływ pracy może kontynuować działanie. Jeśli pole jest puste, należy dodać do przepływu pracy akcję Wyewidencjonuj element, a następnie wykonać odpowiednią akcję po wyewidencjonowaniu elementu.

   Uwaga : Przed zaprojektowaniem przepływu pracy modyfikującego element listy lub biblioteki (na przykład przez aktualizację lub usunięcie go) zalecane jest sprawdzenie, czy ten element musi być wyewidencjonowywany. Dzięki temu można łatwiej ustalić, czy przepływ pracy musi wyewidencjonować element przed uruchomieniem określonej akcji dotyczącej tego elementu.

Początek strony

Błąd podczas ewidencjonowania elementu listy

Przyczyna

Poniżej podano kilka najczęstszych przyczyn:

 • Dokument na liście może być w niepoprawnym stanie — na przykład element może już być zaewidencjonowany.

 • Odnośniki przepływu pracy w akcji Zaewidencjonuj element odnoszą się do wartości, które mogły zostać zmienione lub usunięte.

 • Uprawnienia użytkownika mogą uniemożliwiać przepływowi pracy dostęp do elementu listy. Przepływ pracy zaprojektowany w programie Office SharePoint Designer 2007 zawsze działa z uprawnieniami osoby, która go uruchomiła. Jeśli ta osoba nie ma uprawnień wymaganych do uzyskania dostępu do listy lub elementu, przepływ pracy również nie będzie mieć takich uprawnień.

 • Element, którego dotyczy bieżąca akcja przepływu pracy, mógł zostać zmieniony lub nie istnieje.

Rozwiązanie

 • Upewnij się, że stan elementu umożliwia użycie elementu przez przepływ pracy. Na przykład, jeśli przepływ pracy próbuje zaewidencjonować dokument, upewnij się, że ten element jest wyewidencjonowany. Jeśli to możliwe, dodaj do przepływu pracy warunek służący do ustalania, czy element jest wyewidencjonowany, po czym dodaj akcję ewidencjonującą element. Następnie określ akcje, jakie ma wykonać przepływ pracy po zaewidencjonowaniu elementu.

 • Otwórz przepływ pracy w programie Office SharePoint Designer 2007 i sprawdź, czy odnośniki w akcji Zaewidencjonuj element wskazują poprawne wartości.

 • Jeśli przypuszczasz, że używane uprawnienia nie umożliwiają uruchomienia tego przepływu pracy, skontaktuj się z właścicielem witryny.

 • Sprawdź, czy istnieje element, który próbował zaewidencjonować przepływ pracy.

Początek strony

Błąd podczas wyewidencjonowywania elementu listy

Przyczyna

Poniżej podano kilka najczęstszych przyczyn:

 • Dokument na liście może być w niepoprawnym stanie — na przykład element może już być wyewidencjonowany.

 • Odnośniki przepływu pracy w akcji Wyewidencjonuj element odnoszą się do wartości, które mogły zostać zmienione lub usunięte.

 • Uprawnienia użytkownika mogą uniemożliwiać przepływowi pracy dostęp do elementu listy. Przepływ pracy zaprojektowany w programie Office SharePoint Designer 2007 zawsze działa z uprawnieniami osoby, która go uruchomiła. Jeśli ta osoba nie ma uprawnień wymaganych do uzyskania dostępu do listy lub elementu, przepływ pracy również nie będzie mieć takich uprawnień.

 • Element, którego dotyczy bieżąca akcja przepływu pracy, mógł zostać zmieniony lub nie istnieje.

Rozwiązanie

 • Upewnij się, że stan elementu umożliwia użycie elementu przez przepływ pracy. Na przykład, jeśli przepływ pracy próbuje wyewidencjonować element, upewnij się, że ten element jest zaewidencjonowany. Jeśli to możliwe, dodaj do przepływu pracy warunek służący do ustalania, czy element jest wyewidencjonowany, po czym dodaj akcję ewidencjonującą element. Następnie określ akcje, jakie ma wykonać przepływ pracy po zaewidencjonowaniu elementu.

 • Otwórz bieżący przepływ pracy w programie Office SharePoint Designer 2007 i sprawdź, czy odnośniki w akcji Wyewidencjonuj element wskazują poprawne wartości.

 • Jeśli przypuszczasz, że nie masz uprawnień wymaganych do uruchomienia tego przepływu pracy, skontaktuj się z właścicielem witryny.

 • Sprawdź, czy istnieje element, który przepływ pracy próbował wyewidencjonować.

Początek strony

Błąd podczas kopiowania elementu listy

Przyczyna

Poniżej podano kilka najczęstszych przyczyn:

 • Istnieje konflikt między polem w kopiowanym elemencie a polem na liście docelowej. Na przykład pole w elemencie na liście A może być niezgodne z możliwymi wartościami pola na liście B wskutek konfliktu związanego z limitami liczby znaków, na jakie zezwala każde z tych pól.

 • Element zawierający załącznik może być kopiowany na listę, która nie obsługuje załączników.

 • Odnośniki przepływu pracy w akcji Kopiuj element listy odwołują się do wartości, które mogły zostać zmienione lub usunięte.

 • Listy, do których odwołuje się akcja Kopiuj element listy, nie zawierają zgodnych kolumn ani właściwości kolumn. Aby można było poprawnie skopiować element, pola w oryginalnym elemencie powinny być zgodne z polami na liście docelowej. Nie można na przykład skopiować elementu z listy Anonsy na listę Dokumenty udostępnione, ponieważ te listy nie zawierają zgodnych kolumn lub właściwości kolumn.

 • Uprawnienia użytkownika mogą uniemożliwiać przepływowi pracy dostęp do elementu listy. Przepływ pracy zaprojektowany w programie Office SharePoint Designer 2007 zawsze działa z uprawnieniami osoby, która go uruchomiła. Jeśli ta osoba nie ma uprawnień wymaganych do uzyskania dostępu do listy lub elementu, przepływ pracy również nie będzie mieć takich uprawnień.

 • Element, którego dotyczy bieżąca akcja przepływu pracy, mógł zostać zmieniony lub nie istnieje.

Rozwiązanie

 • Upewnij się, że typ informacji pola na liście źródłowej i pola na liście docelowej jest zgodny. Na przykład, jeśli oryginalny element zawiera pole o typie informacji Data, odpowiednie pole na liście docelowej również powinno mieć typ informacji Data.

 • Otwórz przepływ pracy w programie Office SharePoint Designer 2007 i sprawdź, czy odnośniki w akcji Kopiuj element listy wskazują poprawne wartości.

 • Jeśli przypuszczasz, że nie masz uprawnień wymaganych do uruchomienia tego przepływu pracy, skontaktuj się z właścicielem witryny.

 • Sprawdź, czy istnieje element, który przepływ pracy próbował skopiować.

Początek strony

Błąd podczas tworzenia elementu listy

Przyczyna

Poniżej podano kilka najczęstszych przyczyn:

 • Pole w bieżącym elemencie lub na innej liście jest mapowane na pole w tworzonym elemencie, ale typ informacji lub format tych pól powoduje konflikt. Na przykład pole w elemencie na liście A może być niezgodne z możliwymi wartościami pola na liście B wskutek konfliktu związanego z limitami liczby znaków, na jakie zezwala każde z tych pól. Inny przykład to sytuacja, w której jest mapowane pole Osoba i grupa (dopuszczające wartość określającą grupę), ale odpowiednie pole w tworzonym elemencie na liście docelowej nie dopuszcza wartości określających grupę.

 • Odnośniki przepływu pracy w akcji Utwórz element listy odwołują się do wartości, które mogły zostać zmienione lub usunięte.

 • Uprawnienia użytkownika mogą uniemożliwiać przepływowi pracy dostęp do elementu listy. Przepływ pracy zaprojektowany w programie Office SharePoint Designer 2007 zawsze działa z uprawnieniami osoby, która go uruchomiła. Jeśli ta osoba nie ma uprawnień wymaganych do uzyskania dostępu do listy lub elementu, przepływ pracy również nie będzie mieć takich uprawnień.

 • Element, którego dotyczy bieżąca akcja przepływu pracy, mógł zostać zmieniony lub nie istnieje.

Rozwiązanie

 • Upewnij się, że typ informacji mapowanych pól jest zgodny. Jeśli na przykład pole o typie informacji Data w bieżącym elemencie jest mapowane na pole w tworzonym elemencie, odpowiednie pole w tworzonym elemencie ró³wnież powinno mieć typ informacji Data.

 • Otwórz przepływ pracy w programie Office SharePoint Designer 2007 i sprawdź, czy odnośniki w akcji Utwórz element listy wskazują poprawne wartości.

 • Jeśli przypuszczasz, że nie masz uprawnień wymaganych do uruchomienia tego przepływu pracy, skontaktuj się z właścicielem witryny.

 • Sprawdź, czy w witrynie istnieje element, którego dotyczy bieżąca akcja przepływu pracy.

Początek strony

Błąd podczas usuwania elementu listy

Przyczyna

Poniżej podano kilka najczęstszych przyczyn:

 • Odnośniki przepływu pracy w akcji Usuń element listy odwołują się do wartości, które mogły zostać zmienione lub usunięte.

 • Uprawnienia użytkownika mogą uniemożliwiać przepływowi pracy dostęp do elementu listy. Przepływ pracy zaprojektowany w programie Office SharePoint Designer 2007 zawsze działa z uprawnieniami osoby, która go uruchomiła. Jeśli ta osoba nie ma uprawnień wymaganych do uzyskania dostępu do listy lub elementu, przepływ pracy również nie będzie mieć takich uprawnień.

 • Element, którego dotyczy bieżąca akcja przepływu pracy, mógł zostać zmieniony lub nie istnieje.

Rozwiązanie

 • Otwórz przepływ pracy w programie Office SharePoint Designer 2007 i sprawdź, czy odnośniki w akcji Utwórz element listy wskazują poprawne wartości.

 • Jeśli przypuszczasz, że nie masz uprawnień wymaganych do uruchomienia tego przepływu pracy, skontaktuj się z właścicielem witryny.

 • Sprawdź, czy w witrynie istnieje element, którego dotyczy bieżąca akcja przepływu pracy.

Początek strony

Błąd podczas odrzucania wyewidencjonowania elementu listy

Przyczyna

Poniżej podano kilka najczęstszych przyczyn:

 • Element listy ma niepoprawny stan. Na przykład dokument może być zaewidencjonowany, podczas gdy odrzucenie wyewidencjonowania przez przepływ pracy wymaga, aby element był wyewidencjonowany.

 • Odnośniki przepływu pracy w akcji Odrzuć wyewidencjonowanie elementu odnoszą się do wartości, które mogły zostać zmienione lub usunięte.

 • Uprawnienia użytkownika mogą uniemożliwiać przepływowi pracy dostęp do elementu listy. Przepływ pracy zaprojektowany w programie Office SharePoint Designer 2007 zawsze działa z uprawnieniami osoby, która go uruchomiła. Jeśli ta osoba nie ma uprawnień wymaganych do uzyskania dostępu do listy lub elementu, przepływ pracy również nie będzie mieć takich uprawnień.

 • Element, dla którego przepływ pracy próbuje obecnie odrzucić wyewidencjonowanie, mógł zostać zmieniony lub nie istnieje.

Rozwiązanie

 • Upewnij się, że element listy ma poprawny stan. Na przykład, jeśli przepływ pracy próbuje odrzucić wyewidencjonowanie, upewnij się, że dokument jest wyewidencjonowany. Możesz dodać warunek w celu ustalenia, czy pole Wyewidencjonowany przez jest puste. Jeśli pole nie jest puste, oznacza to, że element jest wyewidencjonowany i że przepływ pracy może odrzucić wyewidencjonowanie. Jeśli pole jest puste, przepływ pracy może pominąć akcję Odrzuć wyewidencjonowanie elementu.

 • Otwórz przepływ pracy w programie Office SharePoint Designer 2007 i sprawdź, czy odnośniki w akcji Odrzuć wyewidencjonowanie elementu wskazują poprawne wartości.

 • Jeśli przypuszczasz, że nie masz uprawnień wymaganych do uruchomienia tego przepływu pracy, skontaktuj się z właścicielem witryny.

 • Sprawdź, czy w witrynie istnieje element, którego dotyczy bieżąca akcja przepływu pracy.

Początek strony

Błąd podczas aktualizowania elementu listy

Przyczyna

Poniżej podano kilka najczęstszych przyczyn:

 • Pole w bieżącym elemencie lub na innej liście jest mapowane na pole w aktualizowanym elemencie, ale typ informacji lub format tych pól powoduje konflikt. Na przykład pole w elemencie na liście A może być niezgodne z możliwymi wartościami pola na liście B wskutek konfliktu związanego z limitami liczby znaków, na jakie zezwala każde z tych pól. Inny przykład to sytuacja, w której jest mapowane pole Osoba i grupa (dopuszczające wartość określającą grupę), ale odpowiednie pole w aktualizowanym elemencie na liście docelowej nie dopuszcza wartości określających grupę.

 • Odnośniki przepływu pracy w akcji Aktualizuj element listy odwołują się do wartości, które mogły zostać zmienione lub usunięte.

 • Uprawnienia użytkownika mogą uniemożliwiać przepływowi pracy dostęp do elementu listy. Przepływ pracy zaprojektowany w programie Office SharePoint Designer 2007 zawsze działa z uprawnieniami osoby, która go uruchomiła. Jeśli ta osoba nie ma uprawnień wymaganych do uzyskania dostępu do listy lub elementu, przepływ pracy również nie będzie mieć takich uprawnień.

 • Przepływ pracy próbuje zaktualizować element, który mógł zostać zmieniony lub nie istnieje.

 • Element mógł zostać wyewidencjonowany przez innego użytkownika.

Rozwiązanie

 • Upewnij się, że typ informacji pola na liście źródłowej i pola na liście docelowej jest zgodny. Jeśli na przykład pole o typie informacji Data w bieżącym elemencie jest mapowane na pole w aktualizowanym elemencie, odpowiednie pole na liście docelowej również powinno mieć typ informacji Data.

 • Otwórz przepływ pracy w programie Office SharePoint Designer 2007 i sprawdź, czy odnośniki w akcji Aktualizuj element listy wskazują poprawne wartości.

 • Jeśli przypuszczasz, że nie masz uprawnień wymaganych do uruchomienia tego przepływu pracy, skontaktuj się z właścicielem witryny.

 • Sprawdź, czy istnieje element, który przepływ pracy próbuje zaktualizować.

 • Upewnij się, że element jest zaewidencjonowany.

Początek strony

Niepowodzenie przy uruchamianiu

Ten komunikat jest wyświetlany jako łącze w kolumnie przepływu pracy dla elementu, w przypadku którego nie powiodło się uruchomienie danego przepływu pracy.

Przyczyna

Jeśli na liście Historia przepływu pracy jest wyświetlany opis błędu Anulowane przez administratora, może to być spowodowane przez znany problem z przepływami pracy dołączonymi do szablonu witryny.

Rozwiązanie

 • Jeśli przepływ pracy, którego dotyczy problem, zawiera parametry inicjowania lub akcje zadań, usuń je.

 • Wykonaj następujące czynności:

  1. W programie Office SharePoint Designer 2007 kliknij dwukrotnie plik konfiguracyjny przepływu pracy w folderze danego przepływu pracy, aby go otworzyć.

   Plik konfiguracyjny przepływu pracy ma nazwę nazwa_przepływu_pracy.xoml.wfconfig.xml.

  2. Znajdź ciąg odwołujący się do elementu RulesVersion i zmień wersję na v1.0.

   Uwaga : Ciąg RulesVersion jest wyświetlany tylko wtedy, gdy przepływ pracy zawiera warunki.

  3. Wyeksportuj witrynę jako szablon witryny. Łącze do dodatkowych informacji o zapisywaniu witryny jako szablonu witryny zawiera sekcja Zobacz też.

  4. Zaimportuj szablon witryny, aby utworzyć nową witrynę.

Początek strony

Niepowodzenie przy uruchamianiu (ponawianie próby)

Ten błąd może wystąpić po uruchomieniu przepływu pracy zaprojektowanego w programie Office SharePoint Designer 2007, który korzysta z niestandardowych działań utworzonych w programie Visual Studio.

Przyczyna

Możliwe są następujące przyczyny:

 • W globalnej pamięci podręcznej zestawów nie można znaleźć zestawu przepływu pracy, do którego odwołuje się plik szablonu przepływu pracy.

  Uwaga : Dotyczy to wyłącznie przepływów pracy zawierających niestandardowe działania utworzone w programie Visual Studio.

 • W globalnej pamięci podręcznej zestawów nie można znaleźć zestawu niestandardowej akcji przepływu pracy lub warunku, do którego odwołuje się odpowiedni niestandardowy plik ACTIONS.

 • Zestaw niestandardowej akcji przepływu pracy lub warunku, do którego odwołuje się odpowiedni niestandardowy plik ACTIONS, ma niepoprawną nazwę silną. W nazwach silnych zestawów jest uwzględniana wielkość liter.

 • Zestaw niestandardowej akcji przepływu pracy lub warunku, do którego odwołuje się odpowiedni niestandardowy plik ACTIONS, zawiera odwołanie do typu niewymienionego na bezpiecznej liście w pliku web.config.

 • Zestaw niestandardowej akcji przepływu pracy lub warunku, do którego odwołuje się odpowiedni niestandardowy plik ACTIONS, zawiera odwołanie do typu określonego jako niebezpieczny na bezpiecznej liście w pliku web.config.

Rozwiązanie

Jeśli przepływ pracy, którego dotyczy problem, zawiera fabryczne akcje lub warunki:

 1. Przeszukaj wszystkie pliki ACTIONS, aby uzyskać listę zestawów i typów, do których odwołują się zestawy używane do definiowania akcji lub warunków.

 2. Upewnij się, że wersja zestawu jest zgodna z odwołaniem w globalnej pamięci podręcznej zestawów.

 3. Upewnij się, że nazwy silne zestawów są poprawne. Porównaj nazwę zestawu z tokenem klucza publicznego oraz informacjami znalezionymi w globalnej pamięci podręcznej zestawów. Następnie otwórz plik kodu (na przykład plik cs), aby się upewnić, że obszar nazw i nazwy typów używane dla funkcji i nazw są poprawne.

 4. Upewnij się, że plik web.config zawiera wpis dla każdego zestawu i odpowiedniego typu używanego do definiowania akcji lub warunku. Ponadto sprawdź, czy ten wpis określa typ jako autoryzowany i czy żadne inne wpisy nie określają go jako nieautoryzowanego (chyba że jest on niebezpieczny — w takim przypadku należy usunąć akcję lub warunek z przepływu pracy).

Jeśli przepływ pracy, którego dotyczy problem, zawiera niestandardowe działania utworzone w programie Visual Studio:

 1. W pliku workflow.xml wyszukaj nazwę silną zestawu i upewnij się, że identyczna wersja zestawu istnieje w globalnej pamięci podręcznej zestawów.

 2. Otwórz plik związany z kodem dla przepływu pracy i upewnij się, że odwołanie do nazwy klasy i obszaru nazw przepływu pracy jest poprawne.

  Uwaga : Aby nowe zmiany zostały zastosowane, może być konieczne usunięcie i ponowne dodanie funkcji.

Początek strony

Nie znaleziono elementu listy

Przyczyna

 • Element listy, którego powinien użyć przepływ pracy w celu wykonania określonej akcji, nie jest dostępny. Element listy mógł zostać zmieniony lub nie istnieje.

 • Przepływ pracy próbuje dopasować wartości (odnośniki lub pola) w warunku, podczas gdy jedna lub obie te wartości mogły zostać zmienione lub nie istnieją.

Rozwiązanie

 • Otwórz bieżący przepływ pracy w programie Office SharePoint Designer 2007 i sprawdź, czy wartości określone w warunku wskazują istniejące wartości.

 • Ponadto sprawdź, czy odnośniki w następujących akcjach przepływu pracy (jeśli istnieją) wskazują poprawne wartości:

  • Zaewidencjonuj element

  • Wyewidencjonuj element

  • Kopiuj element listy

  • Usuń element

  • Aktualizuj element listy

  • Odrzuć wyewidencjonowanie elementu

Początek strony

Brak nazwy pliku. W elemencie ItemProperties należy określić wartość dla pola FileLeafRef

Przyczyna

Ten błąd zazwyczaj występuje, gdy przepływ pracy zawiera odnośniki wskazujące elementy lub wartości, które nie istnieją lub zostały zmienione.

Rozwiązanie

Otwórz przepływ pracy w programie Office SharePoint Designer 2007 i sprawdź, czy odnośniki w przepływie pracy wskazują poprawne wartości.

Początek strony

Formant źródła danych nie może wykonać polecenia wstawiania

Ten błąd występuje podczas próby uruchomienia przepływu pracy.

Przyczyna

 • Użytkownik wyświetla stronę początkową przepływu pracy, który jest uruchamiany ręcznie w przeglądarce z poziomu programu Office SharePoint Designer 2007 (na przykład przez naciśnięcie klawisza F12), i próbuje uruchomić przepływ pracy na tej stronie początkowej. Strona początkowa przepływu pracy umożliwia jedynie podgląd sposobu wyświetlania strony w przeglądarce. Ta strona nie zawiera w adresie URL parametrów wymaganych do uruchomienia przepływu pracy.

 • Inny użytkownik równocześnie próbuje uruchomić ten sam przepływ pracy.

Rozwiązanie

 • Uruchom przepływ pracy z poziomu witryny w przeglądarce.

 • Ponownie spróbuj uruchomić przepływ pracy.

Początek strony

Nie można wysłać wiadomości e-mail. Sprawdź, czy ustawienia wychodzącej poczty e-mail serwera są poprawnie skonfigurowane

Przyczyna

Przyczyną tego problemu mogą być niepoprawne ustawienia wychodzącej poczty e-mail na serwerze.

Rozwiązanie

Aby sprawdzić poprawność ustawień wychodzącej poczty e-mail na serwerze, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz witrynę administracji centralnej służącą do zarządzania witryną.

 2. Kliknij kartę Operacje na górnym pasku łączy.

 3. W obszarze Topologia i usługi kliknij pozycję Ustawienia wychodzącej poczty e-mail.

 4. Sprawdź, czy ustawienia serwera dla opcji Serwer SMTP poczty wychodzącej są poprawnie skonfigurowane.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Wystąpił nieoczekiwany błąd

Komunikat o błędzie Wystąpił nieoczekiwany błąd jest wyświetlany dla użytkownika anonimowego w przeglądarce podczas próby utworzenia lub zaktualizowania elementu listy.

Przyczyna

Prawdopodobnie użytkownikom anonimowym udzielono uprawnień do dodawania lub edytowania elementów listy bądź biblioteki, do której jest dołączony przepływ pracy skonfigurowany tak, aby był uruchamiany automatycznie po utworzeniu lub zmianie elementu. Przepływ pracy nie może jednak być uruchamiany przez nieuwierzytelnionego użytkownika.

Rozwiązanie

Należy skonfigurować przepływ pracy tak, aby był uruchamiany ręcznie, lub zablokować dostęp anonimowy do listy bądź biblioteki, aby uniemożliwić użytkownikom anonimowym wyzwalanie przepływów pracy przez tworzenie lub edytowanie elementów.

 • Aby określić, że przepływ pracy ma być uruchamiany ręcznie, otwórz go w programie Office SharePoint Designer 2007, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na ręczne uruchamianie tego przepływu pracy z elementu i wyczyść pozostałe pola wyboru.

 • W celu wyłączenia dostępu anonimowego do witryny, aby użytkownicy anonimowi nie mogli dodawać ani modyfikować elementów list, należy wykonać następujące czynności:

  1. W przeglądarce otwórz listę lub bibliotekę, dla której chcesz wyłączyć dostęp anonimowy.

  2. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  3. W kolumnie Uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję Uprawnienia dla tej listy lub Uprawnienia dla tej biblioteki.

   Uwaga : Menu Ustawienia nie jest dostępne na stronie Uprawnienia, jeśli lista lub biblioteka dziedziczy uprawnienia z witryny nadrzędnej. W takim przypadku należy najpierw usunąć to dziedziczenie. W tym celu należy w menu Akcje kliknąć polecenie Edytuj uprawnienia, a następnie kliknąć przycisk OK, aby kontynuować. W przeciwnym razie należy przejść do kroku 4.

  4. Na stronie Uprawnienia w menu Ustawienia kliknij polecenie Dostęp anonimowy.

  5. Na stronie Zmienianie ustawień dostępu anonimowego wyczyść wszystkie pola wyboru.

   Uwaga : Dla bibliotek jest dostępne tylko uprawnienie Wyświetlanie elementów, co umożliwia lepszą ochronę biblioteki.

  6. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Konflikt aktualizacji

Przyczyna

Przepływ pracy próbuje zaktualizować element, który jest obecnie aktualizowany (na przykład przez inny przepływ pracy).

Rozwiązanie

Ponownie spróbuj uruchomić przepływ pracy.

Uwaga : Jeśli poprzednie wystąpienie przepływu pracy powoduje błąd, skontaktuj się z administratorem serwera, aby anulować przepływ pracy, przed podjęciem próby uruchomić przepływ pracy. Aby uzyskać więcej informacji o anulowanie przepływy pracy zobacz Anulowanie trwającego przepływu pracy.

Początek strony

Rozwiązywanie innych problemów

Ta sekcja zawiera scenariusze rozwiązywania problemów, w których komunikat o błędzie może nie być wyświetlany.

Czerwone hiperłącza wyświetlane w projektancie przepływów pracy w programie Office SharePoint Designer 2007

Po kliknięciu przycisku Sprawdź przepływ pracy w projektancie przepływów pracy są czasami wyświetlane czerwone hiperłącza.

Przyczyna

Czerwone hiperłącza wskazują, że w akcji lub warunku nie wprowadzono wymaganego parametru. Przepływ pracy nie zostanie skompilowany, jeśli wymagane parametry w akcjach i warunkach nie będą zawierać wartości.

Rozwiązanie

Należy kliknąć czerwone hiperłącze i wprowadzić odpowiednią wartość.

Uwaga : Jeśli pole *Wyślij tę wiadomość pocztą e-mail* jest wyświetlane jako czerwone hiperłącze w akcji Wyślij wiadomość e-mail, należy sprawdzić, czy wprowadzono wartości w polach Do oraz Temat.

Początek strony

Użytkownik nie może wprowadzić wartości w akcji w projektancie przepływów pracy w programie Office SharePoint Designer 2007

Wartości nie są wyświetlane w akcji po kliknięciu zawartego w niej łącza w celu wprowadzenia odpowiednich wartości.

Przyczyna

Plik ACTIONS dla akcji, której dotyczy problem, jest niezgodny z zestawem, do którego odwołuje się ta akcja.

Rozwiązanie

 1. Otwórz plik kodu (plik cs lub vb) dla zestawu i upewnij się, że sygnatura funkcji w pliku ACTIONS jest taka sama jak odwołanie w zestawie.

 2. Na komputerze, z którego korzystasz, wyczyść pamięć podręczną zestawów serwera proxy w następującej lokalizacji:

  %dysk\%Documents and Settings%\%użytkownik%\Application Data\Microsoft\Sharepoint Designer\proxyassemblycache

Początek strony

Przepływy pracy, dla których ustawiono uruchamianie automatyczne, nie są kompilowane w programie Office SharePoint Designer 2007

Przepływy pracy, dla których ustawiono uruchamianie automatyczne, nie są uruchamiane po dodaniu lub zmianie nowego elementu. W takiej sytuacji nie jest wyświetlany Żaden komunikat o błędzie.

Przyczyna

 • Użytkownik, który utworzył lub zmienił element, był zalogowany za pomocą nazwy użytkownika Konto systemowe. Nie można stosować nazwy użytkownika Konto systemowe do uruchamiania przepływów pracy, dla których ustawiono uruchamianie automatyczne, po utworzeniu lub zmianie elementu.

 • Element został dodany do listy za pośrednictwem poczty e-mail. Ustawienia listy zawierają opcję, która umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio do listy. Gdy użytkownicy wysyłają wiadomości do listy, jako nazwa nadawcy jest zawsze określany użytkownik Konto systemowe.

Rozwiązanie

 • Zarejestruj się jako użytkownik inny niż Konto systemowe i dodaj element bezpośrednio do listy lub zaktualizuj element, aby uruchomić przepływ pracy.

 • Skonfiguruj przepływ pracy tak, aby był uruchamiany ręcznie. W tym celu otwórz przepływ pracy w programie Office SharePoint Designer 2007, a następnie na pierwszej stronie projektanta przepływów pracy zaznacz pole wyboru Zezwalaj na ręczne uruchamianie tego przepływu pracy z elementu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×