Rozpoczynanie pracy z podstawowymi dostosowaniami witryny

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dynamiczne witryny sieci Web o profesjonalnym wyglądzie — łącznie z witrynami zespołu, zawierającymi blogi i różnorodnymi witrynami obszarów roboczych spotkania — można szybko i łatwo tworzyć za pomocą szerokiej gamy szablonów witryny. Działanie witryn sieci Web, które utworzono na podstawie tych szablonów, jest odpowiednie w przypadku większości organizacji i celów. Czasem jednak trzeba dostosować jedną lub nawet wszystkie strony w witrynie. Jeśli na przykład witryna intranetowa ma wzbudzić w dziale sprzedaży organizacji zainteresowanie nowym produktem i służyć do szkolenia handlowców, można utworzyć witrynę na podstawie szablonu witryny zespołu. Następnie do poszczególnych stron można dodać tekst lub grafikę, zmienić górny pasek łączy, ponownie rozmieścić i edytować elementy na pasku Szybkie uruchamianie, a także zmienić czcionki i formatowanie witryny.

Program Microsoft Office SharePoint Designer 2007 to narzędzie służące do dostosowywania witryn programu Windows SharePoint Services 3.0 i programu Microsoft Office SharePoint Server 2007. W tym artykule przedstawiono tylko kilka podstawowych sposobów dostosowywania witryny programu SharePoint przy użyciu programu Office SharePoint Designer 2007.

Uwaga : We wszystkich przykładach w tym artykule użyto szablonu witryny zespołu programu SharePoint.

W tym artykule

Krótkie wprowadzenie do dostosowywania stron

Dodawanie tekstu lub grafiki do strony

Dostosowywanie górnego paska łączy

Dostosowywanie paska Szybkie uruchamianie

Zmienianie czcionek i formatowania

Sugerowane następne kroki

Krótkie wprowadzenie do dostosowywania stron

Po otwarciu strony użytkownik niekiedy chce rozpocząć jej dostosowywanie, ale nie może zaznaczyć odpowiednich obszarów, a wskaźnik często wygląda, jak na poniższej ilustracji.

Strona ze wskaźnikiem określającym obszar, którego nie można edytować

Taki wskaźnik określa obszary, których nie można edytować. Możliwość edytowania obszaru jest kontrolowana przez symbole zastępcze zawartości określone na stronie wzorcowej, na podstawie której utworzono stronę. Dlatego, aby pojąć sposób dostosowywania stron, należy najpierw zrozumieć działanie stron wzorcowych i symboli zastępczych zawartości.

Gdzie strona główna uzyskuje zawartość i formatowanie?

Zawartość i formatowanie strony głównej pochodzi z domyślnej strony wzorcowej. Strony wzorcowe to szablony stron, które pozostają dołączone do stron. Po zmianie strony wzorcowej wszystkie dołączone do niej strony są także zmieniane. Strony wzorcowe ułatwiają aktualizowanie wielu stron w trakcie jednej operacji. Ponadto ułatwiają zastosowanie spójnego wyglądu i sposobu działania — łącznie z grafiką, czcionkami i formatowaniem — do kilku lub wszystkich stron w witrynie programu SharePoint.

Domyślna strona wzorcowa w witrynach programu Windows SharePoint Services 3.0 ma nazwę default.master i jest umieszczona w folderze witryny _catalogs/masterpage. Strona default.master kontroluje formatowanie strony głównej i wszystkich pozostałych stron domyślnych (takich jak formularze listy). W celu dostosowania wyglądu i sposobu działania strony głównej można dodać zawartość do obszarów strony głównej, które zaprojektowano jako możliwe do edycji na domyślnej stronie wzorcowej. Można także dostosować domyślną stronę wzorcową witryny.

Uwaga : Strony główne witryny w programie Office SharePoint Server 2007 mogą być kontrolowanie przez stronę wzorcową inną niż default.master. Strona wzorcowa, do której jest dołączona strona główna, jest określana w definicji witryny, na podstawie której utworzono witrynę.

Co to są symbole zastępcze?

Po pierwszym otwarciu strony głównej witryny programu SharePoint w programie Office SharePoint Designer 2007 na stronie głównej będą widoczne symbole zastępcze podobne do symbolu przedstawionego na poniższej ilustracji.

Symbol zastępczy na stronie głównej

Symbole zastępcze strony wzorcowej definiują obszary na dołączonych stronach, w których można dodawać lub edytować zawartość. Symbole zastępcze mają także miejsce dla funkcjonalności już używanej na stronie lub zarezerwowanej do przyszłego użytku przez inny program, taki jak Microsoft Office Forms Server 2007 lub Microsoft Office Project Server 2007. Strony wzorcowe w witrynach programu Office SharePoint Server 2007 zawierają więcej domyślnych wymaganych symboli zastępczych niż strony wzorcowe w witrynach programu Windows SharePoint Services 3.0.

Na etykiecie obszaru po nazwie symbolu zastępczego występuje wyraz (Wzorzec) lub (Niestandardowe). W symbolach zastępczych oznaczonych jako (Wzorzec) znajduje się zawartość domyślna ze strony wzorcowej w witrynie, natomiast w symbolach zastępczych oznaczonych jako (Niestandardowe) znajduje się zawartość niestandardowa, która została dodana do bieżącej strony.

Aby dostosować zawartość symbolu zastępczego, taką jak górny pasek łączy lub pasek Szybkie uruchamianie, należy najpierw odblokować symbol zastępczy do edycji. W tym celu należy kliknąć strzałkę obok symbolu zastępczego, a następnie kliknąć polecenie Utwórz zawartość niestandardową.

Polecenie Utwórz zawartość niestandardową wyświetlane w menu symbolu zastępczego

Na stronie wzorcowej każdy symbol zastępczy można dostosować niezależnie od innych. Można na przykład zmienić style zastosowane do symbolu zastępczego, przenieść go w inne miejsce na stronie lub całkiem usunąć. Symbole zastępcze zawartości należy jednak usuwać ostrożnie. W przypadku usunięcia symbolu zastępczego zawartości ze strony wzorcowej na każdej stronie zawartości, na której w danym obszarze umieszczono zawartość, zostanie wyświetlony błąd.

Co się stanie, jeśli wystąpią problemy?

Podczas edytowania strony głównej, czasami nawet doświadczonych użytkowników można wprowadzić błędów. Podczas dostosowywania strony głównej awarii można przywrócić oryginalny strony głównej przy użyciu definicji witryny, z której witryny został utworzony. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj artykuł Resetowanie dostosowanej strony do definicji witryny. Ponadto jeśli masz włączone dla biblioteki dokumentów w witrynie i strony, którą edytujesz przechowywanie wersji jest przechowywany w tej bibliotece dokumentów, możesz zawsze przywrócić poprzednią wersję strony w razie wystąpienia problemów.

Co ze stronami, które nie są stroną główną?

Wszystkie strony domyślne w witrynie programu SharePoint, podobnie jak strona główna, są kontrolowane przez stronę wzorcową. Aby dostosować stronę, można najpierw wprowadzić zawartość niestandardową w symbolach zastępczych na tej stronie. Jeśli niektórych zmian nie można wprowadzić przez pracę w symbolach zastępczych, można edytować stronę wzorcową, która kontroluje stronę.

Po otwarciu dowolnej strony w programie Office SharePoint Designer 2007 można określić, która strona wzorcowa kontroluje jej formatowanie, spoglądając w prawy górny róg widoku strony. Jest tam określona lokalizacja i nazwa strony, jak przedstawiono na poniższej ilustracji.

Prawy górny róg widoku strony z określoną stroną wzorcową

W takim przypadku strona AllItems.aspx jest dołączana do domyślnej strony wzorcowej o nazwie default.master, która jest umieszczona w folderze masterpage w folderze _catalogs w witrynie. Dostosowując stronę, użytkownik zawsze określa, który z dwóch rodzajów dostosowań wykona:

 • Dostosowania tylko jednej strony przez dodawanie lub edytowanie zawartości w symbolu zastępczym

 • Dostosowania strony wzorcowej, które zostaną odzwierciedlone na wszystkich stronach dołączonych do tego wzorca

Początek strony

Dodawanie tekstu lub grafiki do strony

Po kliknięciu symbolu zastępczego zawartości i umożliwieniu edytowania tego obszaru przez kliknięcie polecenia Utwórz zawartość niestandardową można kliknąć w polu symbolu zastępczego, a następnie rozpocząć wpisywanie. Można również przeciągnąć obrazy znajdujące się w witrynie z okienka Lista folderów do symbolu zastępczego.

Początek strony

Dostosowywanie górnego paska łączy

Zarówno strona główna, jak i łącze do niej, są automatycznie umieszczane na kartach górnego paska łączy. Znajdują się tam także strony główne każdej podwitryny tej witryny oraz łącza do nich, jednak tylko wtedy, gdy podwitrynę utworzono przy użyciu przeglądarki i zaznaczono opcję Czy wyświetlać tę witrynę na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej?

Górny pasek łączy z łączem do strony głównej

Górny pasek łączy można zmodyfikować w przeglądarce (klikając polecenie Ustawienia witryny, a następnie przechodząc do strony Górny pasek łączy) lub w programie Office SharePoint Designer 2007 (postępując zgodnie z poniższymi krokami). Modyfikowanie górnego paska łączy w programie Office SharePoint Designer 2007 to praca bardziej wspomagana graficznie, ponieważ można przeciągnąć strony na pasek łączy. Ponadto po nazwaniu strony w widoku Nawigacja tytuł strony wyświetlany w oknie przeglądarki zostanie automatycznie zmieniony na nowy.

 1. Otwórz witrynę, dla której chcesz zmodyfikować górny pasek łączy w programie Office SharePoint Designer 2007.

 2. W menu Witryna kliknij polecenie Nawigacja.

  Zostanie otwarty widok Nawigacja, w którym zostanie wyświetlona graficzna reprezentacja witryny. Pola z symbolem globusu przedstawiają paski łączy.

  Widok Nawigacja z reprezentacją pasków łączy

Dodawanie łącza do istniejącej strony w witrynie do górnego paska łączy

 • W okienku zadań Lista folderów kliknij stronę, do której chcesz dodać łącze w górnym pasku łączy, a następnie przeciągnij ją w miejsce tuż pod polem Górny pasek nawigacyjny programu SharePoint. Gdy strona będzie na miejscu, zostanie wyświetlona linia łącznika wskazująca, że łącze do tej strony zostało dodane do górnego paska łączy.

  Uwaga : 

  • Stronie głównej dla list nosi nazwę AllItems.aspx i znajduje się w polu Nazwa list i Lista / katalogu w witrynie (gdzie nazwa listy jest nazwa listy, na przykład anonsy, kalendarz, łącza, zadania lub Dyskusja zespołu). Stronie głównej dla bibliotek nosi nazwę AllItems.aspx i znajduje się w nazwę biblioteki i formularze/katalogu w witrynie (gdzie nazwa biblioteki jest nazwę biblioteki).

  • Jeśli okienko zadań Lista folderów nie jest widoczne, kliknij polecenie Lista folderów w menu Okienka zadań. Jeśli nie można odczytać etykiet pól w widoku Nawigacja z powodu obciętego tekstu, ustaw wskaźnik myszy na polu. Pełna nazwa zostanie wyświetlona w etykiecie ekranowej. Jeśli pod polem Górny pasek nawigacyjny programu SharePoint nie są wyświetlane żadne strony, kliknij znak plus (+) u dołu pola, aby rozwinąć listę stron.

Dodawanie łącza do nowej strony do górnego paska łączy

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Górny pasek nawigacyjny programu SharePoint, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Strona.

  Zostanie utworzona nowa strona.

  Jeśli nowa strona nie jest widoczna w okienku zadań Lista folderów, kliknij ją dwukrotnie, aby otworzyć ją do edycji. Wówczas strona zostanie wyświetlona.

Zmienianie nazwy łącza w górnym pasku łączy

 1. Pod polem Górny pasek nawigacyjny programu SharePoint kliknij prawym przyciskiem myszy stronę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

 2. Wpisz nową nazwę strony. Łącze na pasku łączy zostanie zmienione natychmiast po kliknięciu poza stroną.

  Ta zmiana dotyczy tylko łącza na górnym pasku łączy programu SharePoint. Nie ma ona wpływu na nazwę pliku ani na tytuł strony.

Usuwanie łącza z górnego paska łączy

 • W widoku Nawigacja pod polem Górny pasek nawigacyjny programu SharePoint kliknij prawym przyciskiem myszy stronę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Łącze do strony zostanie usunięte z górnego paska łączy. Sama strona nie zostanie usunięta.

Zmienianie kolejności łączy na górnym pasku łączy

 • Aby zmienić kolejność stron, można je przeciągnąć. Jeśli na przykład strona o nazwie Strona główna jest umieszczona jako pierwsza, a strona o nazwie Plany jest druga, lecz ten porządek trzeba zmienić, w widoku Nawigacja należy przeciągnąć pole Strona główna na prawo od pola Plany.

  Uwaga : Sprawdź, czy oba pola pozostają pod polem Górny pasek nawigacyjny programu SharePoint.

Początek strony

Dostosowywanie paska Szybkie uruchamianie

Na pasku Szybkie uruchamianie są automatycznie wyświetlane łącza do wszystkich list i bibliotek programu SharePoint w witrynie utworzonej w programie Office SharePoint Designer 2007 lub w przeglądarce (w przypadku przeglądarki należy wybrać opcję Wyświetl tę listę [lub bibliotekę] na pasku Szybkie uruchamianie). W sekcji Witryny są automatycznie umieszczane łącza do wszystkich podwitryn w witrynie. Sekcja Osoby i grupy automatycznie udostępnia łącza do listy wszystkich użytkowników i grup, które mają uprawnienia dostępu do tej witryny. Poniżej podano czynności, jakie można wykonać, aby dostosować sekcje dokumentów, obrazów, dyskusji i ankiet na pasku Szybkie uruchamianie przy użyciu programu Office SharePoint Designer 2007.

Pasek Szybkie uruchamianie wyświetlający ustawienia domyślne

 1. W programie Office SharePoint Designer 2007 otwórz witrynę, w której chcesz zmodyfikować pasek Szybkie uruchamianie.

 2. W menu Witryna kliknij polecenie Nawigacja.

  Zostanie otwarty widok Nawigacja, w którym zostanie wyświetlona graficzna reprezentacja witryny. Pola z symbolem globusu przedstawiają paski łączy.

  Rozwinięty pasek Szybkie uruchamianie wyświetlany w widoku Nawigacja

Usuwanie sekcji paska Szybkie uruchamianie

Jeśli funkcje reprezentowane przez daną sekcję paska Szybkie uruchamianie nie są używane, można ją usunąć. Jeśli na przykład dyskusje nie są używane, można usunąć sekcję Dyskusje.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pole reprezentujące sekcję, którą chcesz usunąć, na przykład Dyskusje, a następnie kliknij polecenie Usuń w menu skrótów.

Dodawanie łącza do istniejącej strony w witrynie do paska Szybkie uruchamianie

 • W okienku zadań Lista folderów kliknij stronę, do której chcesz utworzyć łącze na pasku Szybkie uruchamianie, a następnie przeciągnij stronę w miejsce pod polem Szybkie uruchamianie.

Uwaga : 

 • Stronie głównej dla list nosi nazwę AllItems.aspx i znajduje się w polu Nazwa list i Lista / katalogu w witrynie. Stronie głównej dla bibliotek jest określane jako AllItems.aspx i znajduje się w formularzach i nazwę biblioteki/katalogu w witrynie.

  Aby łącze było wyświetlane na pasku Szybkie uruchamianie na tym samym poziomie co nagłówki (takie jak Dokumenty, Obrazy i Listy), sprawdź, czy przeciągnięto je bezpośrednio pod pole Szybkie uruchamianie. Jeśli łącze ma być wyświetlane pod istniejącym nagłówkiem, sprawdź, czy zostało przeciągnięte bezpośrednio pod ten nagłówek. Łącze do strony zostanie dodane do paska Szybkie uruchamianie.

 • Jeśli okienko zadań Lista folderów nie jest widoczne, kliknij polecenie Lista folderów w menu Okienka zadań. Jeśli nie można odczytać etykiet pól w widoku Nawigacja z powodu obciętego tekstu, ustaw wskaźnik myszy na polu. Pełna nazwa zostanie wyświetlona w etykiecie ekranowej. Jeśli pod polem Szybkie uruchamianie nie są wyświetlane żadne strony, kliknij znak plus (+) u dołu pola, aby rozwinąć listę stron.

Dodawanie łącza do nowej strony do paska Szybkie uruchamianie

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Szybkie uruchamianie, w menu skrótów wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Strona.

  Zostanie utworzona nowa strona.

  Ta opcja powoduje utworzenie nowej strony i odpowiadającego jej łącza jako nagłówka na tym samym poziomie co Dokumenty, Obrazy i Listy. Aby utworzyć nową stronę w istniejącej sekcji, zamiast pola Szybkie uruchamianie kliknij prawym przyciskiem myszy pole tego nagłówka sekcji, w menu skrótów wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Strona.

Zmienianie nazwy łącza na pasku Szybkie uruchamianie

 1. Pod polem Szybkie uruchamianie kliknij prawym przyciskiem myszy stronę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

 2. Wpisz nową nazwę strony. Łącze na pasku łączy zostanie zmienione natychmiast po kliknięciu poza stroną.

  Ta zmiana dotyczy tylko łącza na pasku Szybkie uruchamianie. Nie ma ona wpływu na nazwę pliku ani na tytuł strony.

Zmienianie kolejności łączy na pasku Szybkie uruchamianie

 • W widoku Nawigacja przeciągnij strony, aby zmienić ich kolejność. Jeśli na przykład strona Listy była umieszczona przed stroną Dokumenty, kliknij pole Dokumenty, a następnie przeciągnij je na prawo od pola Listy (lub kliknij pole Listy i przeciągnij je na lewo od pola Dokumenty).

  Uwaga : Po wykonaniu tych czynności sprawdź, czy pola pozostają pod polem Szybkie uruchamianie.

Początek strony

Zmienianie czcionek i formatowania

Czcionki i formatowanie każdej witryny są kontrolowane przez standardowych kaskadowych arkuszy stylów (CSS). Dla witryn Windows SharePoint Services 3.0 reguły CSS są określane w pliku o nazwie core.css, który znajduje się w http://my_server/_layouts/language ID-style. (Office SharePoint Server 2007 witryn mogą używać różnych stylów). Jeśli masz uprawnienia do edytowania pliku core.css, możesz ją zmodyfikować, aby zmienić kolorów czcionek, rozmiarów czcionek, odstępy między akapitami, obrazy tła, obramowania, odstępy między znakami i wiele innych. Po zmodyfikowaniu core.css kopię lokalną core.css są tworzone w witrynie. Lokalne core.css zastępuje core.css serwera, gdy jest on dołączony do strony lub strony wzorcowej. Ale jeśli przez pomyłkę i chcesz wrócić do core.css domyślne, łatwo zrobić, usuwając właśnie skopiowany core.css.

Pracując z domyślną stroną wzorcową dla witryny i korzystając z okienek zadań Właściwości arkusza CSS i Zarządzanie stylami, można identyfikować style zastosowane do elementu graficznego, który ma zostać zmieniony, a następnie modyfikować je. Jeśli wprowadzone zmiany mają być wyświetlane na wszystkich stronach w witrynie, należy dopilnować, aby dla określonej witryny została otwarta domyślna strona wzorcowa, a nie strona default.aspx.

Otwieranie okna dialogowego Modyfikowanie stylu z poziomu okienka zadań Właściwości arkusza CSS

Jeśli na przykład trzeba zmienić kolor tła strony, należy zlokalizować style, w których zdefiniowano kolor tła, a następnie zmienić je, aby zastosować odpowiedni kolor tła.

Zazwyczaj jest dobrym pomysłem jest bezpośrednio utworzyć kopię stronę Default.master zamiast modyfikowanie stronę Default.master. Jednak jeśli zmiany bezpośrednio na stronę Default.master i nie zostaną wprowadzone zmiany będą zadowalające, zawsze można zresetować stronę Default.master do definicji witryny. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Resetowanie dostosowanej strony do definicji witryny.

 1. Aby utworzyć kopię strony Default.master, w okienku zadań Lista folderów kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder masterpage, a następnie kliknij polecenie Wklej.

  Kopia domyślnej strony wzorcowej w okienku Lista folderów

 3. Kliknij dwukrotnie stronę default_copy(1).master, aby otworzyć ją do edycji.

 4. W widoku Projekt kliknij stronę default_kopia(1).master, w której chcesz zmodyfikować styl.

  Uwaga : Niektóre obszary zawartości wyświetlane w widoku projektu nie mają zastosowanych stylów i dlatego w okienku zadań Zastosuj style nie są wyświetlane odpowiadające im style. Jeśli na przykład zostanie wybrany symbol zastępczy zawartości, w okienku zadań Zastosuj style nie pojawi się styl. Symbole zastępcze zawartości są natomiast wyświetlane wewnątrz elementów HTML, takich jak tag <td>.

 5. Jeśli okienko zadań Zastosuj style nie jest widoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Zastosuj style.

 6. W okienku zadań Zastosuj style kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij pozycję Pokaż style użyte w zaznaczeniu.

  Każdy styl zastosowany do obszaru, w którym znajduje się kursor, jest oznaczony niebieskim konturem, a wewnątrz konturu jest wyświetlany podgląd stylu.

  Na poniższej ilustracji w widoku projektu jest zaznaczony obszar div.ms-titleareaframe. W okienku zadań Zastosuj style są wyświetlane trzy style zastosowane do obszaru div.ms-titleareaframe. Styl umieszczony najwyżej, Div.ms-titleareaframe, definiuje kolor tła.

  Uwaga : Ponieważ w stylach jest uwzględniana wielkość liter, nazwa Div.ms-titleareaframe, zaczynająca się wielką literą, różni się od nazwy div.ms-titleareaframe, zaczynającej się małą literą.

  Zaznaczenie obszaru Div.ms-titleareaframe w widoku projektu powoduje wyświetlenie odpowiednich stylów w okienku zadań Zastosuj style

  1. Obszar Div.ms-titleareaframe jest zaznaczony w widoku projektu.

  2. Trzy style zastosowane do obszaru div.ms-titleareaframe są wyświetlane w okienku zadań Zastosuj style.

 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy styl, który chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie wystąpienia X, gdzie X jest liczba wystąpień, w których zastosowano styl na stronie.

  W tym przykładzie kliknij prawym przyciskiem myszy styl znajdujący się najwyżej, czyli Div.ms-titleareaframe.

 8. Po zaznaczeniu wszystkich wystąpień stylu ponownie kliknij styl prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj styl.

 9. W oknie dialogowym Modyfikowanie stylu wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

  Do opracowania przykład, w oknie dialogowym Modyfikowanie stylu w obszarze kategorii, kliknij pozycję Tło. Na liście kolor tła kliknij czerwony Czerwony , a następnie kliknij przycisk OK.

Nowy styl zostanie zastosowany do strony.

Zmodyfikowany styl w widoku projektu

Kontynuuj modyfikowanie stylów, aż strona wzorcowa uzyska odpowiedni wygląd.

Jeśli w dowolnym momencie zdecydujesz, że nie jest zadowalające zmiany wprowadzone na stronie wzorcowej, można go zresetować do definicji witryny. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Resetowanie dostosowanej strony do definicji witryny.

Początek strony

Sugerowane nastepne kroki

Podstawowe dostosowania są dobre na początek. Jednak przed wprowadzeniem poważnych zmian w całej witrynie należy najpierw dowiedzieć się więcej o stronach wzorcowych i arkuszach stylów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły:

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×