Role w procesie projektowania formularza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Różne działy firmy często współpracują przy projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych formularzy programu InfoPath. Na przykład dział kadr może opracować formularz raportu z wydatków firmy, natomiast dział informatyczny może obsługiwać ten szablon, poprawiać błędy zgłaszane przez użytkowników, aktualizować projekt w przypadku zmiany wymagań użytkowników itp.

W tym artykule opisano typowe role różnych pracowników, którzy projektują i publikują szablony formularzy oraz korzystają z nich. Stanowiska i obowiązki w organizacji użytkownika mogą różnić się od tych, które opisano w tym artykule, lecz te informacje pozwalają zapoznać się z rolami pracowników w całym procesie projektowania formularzy programu InfoPath.

W tym artykule

Analityk formularzy

Projektant formularzy

Deweloper formularzy

Administrator farmy

Administrator zbioru witryn

Użytkownik formularza

Analityk formularzy

Zadaniem analityka formularzy jest analizowanie przepływu pracy i wymagań biznesowych dotyczących danego szablonu formularza. Osoba na tym stanowisku zazwyczaj ma doświadczenie w zarządzaniu projektami, dysponuje umiejętnościami analitycznymi, a także zna zasady projektowania formularzy.

Rolę analityka formularzy może również pełnić analityk systemów biznesowych lub kierownik projektów. To stanowisko może mieć różne nazwy, lecz obowiązki pozostają bez zmian: określanie ogólnego projektu szablonu formularza po wnikliwej analizie potrzeb biznesowych, a następnie zarządzanie projektem.

Etap planowania złożonego szablonu formularza jest zazwyczaj formalnym, skomplikowanym procesem, w ramach którego analityk formularzy może konsultować się z wieloma współpracownikami. Jeśli na przykład szablon formularza trzeba będzie w przyszłości zintegrować z większym systemem dotyczącym całej firmy, takim jak system raportów z wydatków, analityk formularzy sporządzi specyfikację funkcjonalną lub inny dokument przedstawiający plan.

Oto inne zadania, które mogą należeć do obowiązków analityka formularzy:

 • Określenie zastosowań szablonu formularza w firmie.

 • Zdefiniowanie interfejsu użytkownika i etapów procesu biznesowego.

 • Określenie sposobu i miejsca przechowywania danych formularza.

 • Określenie zagrożeń dla bezpieczeństwa szablonu formularza.

 • Utworzenie planu wdrażania szablonu formularza.

 • Zdefiniowanie strategii archiwizowania i przechowywania danych zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami stosowanymi w firmie i jej branży oraz innymi wymaganiami.

 • Współpraca z użytkownikami, projektantami formularzy, pracownikami działu informatycznego i innymi osobami w celu rozwiązania wszelkich problemów dotyczących szablonu formularza.

Początek strony

Projektant formularzy

Projektant formularzy tworzy szablon formularza w tryb projektowania programu InfoPath. Szablon formularza jest plikiem z rozszerzeniem xsn. Plik xsn definiuje strukturę danych oraz wygląd i zachowanie formularzy (plików xml).

Oto zadania, które mogą należeć do obowiązków projektanta formularzy:

 • Określenie, czy szablon formularza ma być zgodny z przeglądarkami sieci Web na komputerach lub na urządzeniach przenośnych.

 • Określenie, czy szablon formularza ma być zgodny z programem InfoPath 2003.

 • Zaprojektowanie układu szablonu formularza.

 • Dodanie i dostosowanie formantów w szablonie formularza.

 • Dodaj sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe, reguły i innych rodzajów zachowań automatyczną.

 • Ustanowienie połączeń między szablonem formularza a istniejącymi źródłami danych, takimi jak bazy danych programu Microsoft SQL Server.

 • Współpraca z deweloperami w celu dodania skryptu lub kodu zarządzanego do szablonu formularza.

 • Opublikowanie szablonu formularza w udostępnionej lokalizacji sieciowej, na liście dystrybucyjnej poczty e-mail lub na serwerze, na którym są uruchomione usługi InfoPath Forms Services albo program Windows SharePoint Services.

 • Praca z administratorzy farmy publikowanie szablonów formularzy zatwierdzone przez administratora serwera, na którym jest uruchomiony InfoPath Forms Services.

 • Przetestowanie formularza w celu sprawdzenia, czy działa poprawnie.

Początek strony

Deweloper formularzy

Zadaniem dewelopera formularzy jest napisanie niestandardowego kodu dla szablonu formularza. Program InfoPath obsługuje dwa języki skryptów — Microsoft JScript i Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) — oraz dwa języki kodu zarządzanego — Microsoft Visual C# i Microsoft Visual Basic.

Oto zadania, które mogą należeć do obowiązków dewelopera formularzy:

 • Pomoc przy projektowaniu formularza (zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji).

 • Wybranie odpowiedniego języka programowania dla szablonu formularza.

 • Napisanie kodu umożliwiającego reagowanie na zdarzenia dotyczące formularza i funkcji sprawdzania poprawności danych, uzyskiwanie dostępu do źródłowego dokumentu XML i modyfikowanie go, uzyskiwanie dostępu do zewnętrznych źródeł danych oraz niestandardowe przesyłanie danych i wykonywanie akcji scalania w formularzu.

 • Wyodrębnienie pomocniczych plików XML dla szablonu formularza, a następnie ręczna zmiana ich elementów, atrybutów i wartości za pomocą standardowego edytora tekstu.

 • Dodanie niestandardowej obsługi błędów do szablonu formularza.

 • Umożliwienie uzyskiwania dostępu do niestandardowych okienek zadań i okien dialogowych oraz modyfikowania ich ustawień.

 • Obsługa kodu szablonu formularza.

 • Użycie Kreatora publikowania w celu utworzenia pliku instalacyjnego umożliwiającego zainstalowanie szablonu formularza.

 • Umożliwienie obsługi środowiska edycji programu InfoPath w niestandardowej aplikacji systemu Windows lub na stronie sieci Web (aspx).

 • Utworzenie i zarejestrowanie dodatku COM, czyli programu uzupełniającego, który dodaje niestandardowe polecenia lub funkcje specjalne do interfejsu użytkownika programu InfoPath.

Początek strony

Administrator farmy

Szablony formularzy można publikować w wielu lokalizacjach, w tym na serwerach z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services. Usługi InfoPath Forms Services to technologia serwera, która umożliwia użytkownikom wypełnianie formularzy programu InfoPath za pomocą przeglądarki sieci Web zamiast programu klienckiego InfoPath (lub przy użyciu obu tych metod). Więcej informacji o usługach InfoPath Forms Services można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Administratorzy farm wykonują wiele zadań administracyjnych na serwerze, na którym są uruchomione usługi InfoPath Forms Services — zazwyczaj przez wybieranie poleceń w specjalnej witrynie administracyjnej, nazywanej witryną administracji centralnej programu SharePoint. W niektórych przypadkach przed przekazaniem szablonu formularza zgodnego z przeglądarką administrator farmy musi sprawdzić, czy szablon nie zawiera błędów.

Aby opublikować szablon formularza zgodny z przeglądarką na serwerze, na którym są uruchomione usługi InfoPath Forms Services, projektant formularza lub administrator farmy musi umożliwić wypełnianie formularza w przeglądarce. Projektant formularza zazwyczaj robi to w ramach procesu publikowania szablonu formularza, zaznaczając odpowiednie pole wyboru w Kreatorze publikowania w programie InfoPath. Jednak w niektórych okolicznościach (kiedy na przykład szablon formularza zawiera kod zarządzany) tę czynność musi wykonać administrator farmy. Ten proces obejmuje sprawdzenie, czy szablon formularza nie zawiera błędów i ostrzeżeń, przekazanie szablonu do lokalizacji w farmie serwerów, a następnie uaktywnienie go w zbiór witryn na serwerze. Większość z tych czynności można wykonać na stronach witryny administracji centralnej programu SharePoint.

Oto zadania, które zazwyczaj należą do obowiązków administratora farmy:

 • Współpraca z administratorem zbioru witryn, projektantem szablonu formularza i innymi osobami w celu wdrożenia szablonu formularza zatwierdzonego przez administratora.

 • Przekazanie szablonu formularza zatwierdzonego przez administratora na serwer.

 • Uaktualnianie nowych szablonów formularzy zatwierdzonych przez administratora.

 • Uaktywnienie szablonu formularza zatwierdzonego przez administratora w zbiorze witryn przez dodanie szablonu do tego zbioru.

 • Dezaktywowanie szablonu formularza zatwierdzonego przez administratora w zbiorze witryn.

 • Przełączanie w stan spoczynku szablony formularzy zatwierdzone przez administratora.

 • Usunięcie szablonu formularza zatwierdzonego przez administratora.

 • Opracowanie strategii ograniczających możliwość niewłaściwego użycia szablonów formularzy, zapobiegających nadużyciom typu „odmowa usługi” (DoS, Denial of Service) oraz umożliwiających informowanie o potencjalnych problemach z wydajnością.

Początek strony

Administrator zbioru witryn

Zbiór witryn to zestaw witryn programu SharePoint należących do tego samego właściciela i mających te same ustawienia administracyjne. Każdy zbiór witryn zawiera witrynę sieci Web najwyższego poziomu i może zawierać jedną lub więcej podwitryn. Administratorzy zbiorów witryn mają uprawnienia Pełna kontrola we wszystkich witrynach sieci Web oraz dla zawartości w zbiorze witryn.

Gdy administrator farmy zarządza jednego lub kilku serwerów, które są uruchomione InfoPath Forms Services, administrator zbioru witryn zarządza się witryn. Na poziomie zbioru witryn Administratorzy zbioru witryn Zarządzaj ustawieniami (na przykład funkcje zbioru witryn, ustawienia inspekcji zbioru witryn i zasady zbioru witryn) na stronie Ustawienia witryny w witrynie najwyższego poziomu. Względne do programu InfoPath, Administratorzy zbioru witryn uaktywnianie szablonów formularzy i dlatego uzyskiwać do nich dostęp do użycia jako typów zawartości w bibliotece.

Oto zadania, które mogą należeć do obowiązków administratora zbioru witryn:

 • Współpraca z administratorem farmy, projektantem szablonu formularza i innymi osobami w celu wdrożenia szablonu formularza zatwierdzonego przez administratora.

 • Wykonywanie zadań administracyjnych w jednej lub większej liczbie witryn w zbiorze witryn.

 • Opracowanie strategii umożliwiającej przełączanie formularzy do trybu offline w razie potrzeby (w celu zaktualizowania lub usunięcia formularzy).

 • Uaktywnienie szablonu formularza w zbiorze witryn.

 • Dezaktywowanie szablonu formularza w zbiorze witryn.

 • Określenie, czy dany formularz ma być otwierany wyłącznie za pomocą przeglądarki (niezależnie od tego, czy na komputerze użytkownika jest zainstalowany program InfoPath).

 • Utworzenie dodatkowych witryn i bibliotek dokumentów w zbiorze witryn.

 • Udzielenie uprawnień użytkownikom.

Początek strony

Użytkownik formularza

Użytkownik formularza to osoba wypełniająca formularz. Ogólny projekt formularza i związany z nim przepływ pracy musi odpowiadać potrzebom użytkowników formularza. Jeśli korzystanie z formularza jest trudne, użytkownicy formularza nie będą mogli efektywnie posługiwać się nim. Użytkownicy formularza mogą określać udoskonalenia, jakie należy wprowadzić w szablonie formularza.

Oto zadania, które mogą należeć do obowiązków użytkownika formularza w zależności od projektu szablonu formularza:

 • Wypełnienie formularza w programie InfoPath (w przypadku zwykłego szablonu formularza) lub w przeglądarce sieci Web (w przypadku szablonu formularza zgodnego z przeglądarką).

 • Uczestniczenie w testowaniu formularza przed oficjalnym udostępnieniem go w organizacji.

 • Przekazanie konstruktywnych komentarzy dotyczących projektu formularza.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×