Role administracyjne i zadania wyszukiwania — omówienie

W tym artykule opisano zadania związane z wyszukiwaniem wykonywane przez administratorów, właścicieli witryn oraz użytkowników końcowych w programie Microsoft Office SharePoint Server 2007. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do tematów Pomocy poświęconych sposobom wyszukiwania i konfigurowania wyszukiwania.

W tym artykule

Role wyszukiwania w programie Office SharePoint Server 2007

Wyszukiwanie i administrator na poziomie usług udostępnionych

Wyszukiwanie i administrator zbioru witryn

Wyszukiwanie i właściciele witryn

Wyszukiwanie i użytkownicy wyszukiwania

Role wyszukiwania w programie Office SharePoint Server 2007

Po wybraniu przez użytkownika zakresu do przeszukania i uruchomieniu kwerendy aparat wyszukiwania sprawdza indeks dostępnych lokalizacji i zwraca pasujące wyniki na stronie wyników wyszukiwania. Strona wyników wyszukiwania jest zorganizowana w następujący sposób: witryny zalecanych wyników i najlepszych trafień znajdują się na samej górze listy, posortowane wyniki podstawowe pod nimi, a wszelkie wyniki zewnętrzne z lokalizacji federacyjnych z boku.

Współpraca osób w organizacji, które współtworzą mechanizmy wyszukiwania, może znacznie ulepszyć wyniki wyszukiwania. Osoby pełniące różne role mogą podejmować działania zwiększające wydajność wyszukiwania. Poniżej wymieniono najważniejsze role w programie Office SharePoint Server 2007:

 • Administratorzy na poziomie usług udostępnionych tworzą indeks wyszukiwania, konfigurują właściwości zarządzane oraz definiują udostępniane zakresy wyszukiwania. Główny administrator na poziomie usług udostępnionych to administrator zbioru witryn Usługi udostępnione, który może również ustawiać uprawnienia innych administratorów zbioru witryn, umożliwiając im dostęp do zbioru witryn Usługi udostępnione, aby mogli modyfikować pewne ustawienia na poziomie usług udostępnionych.

 • Administratorzy zbiorów witryn definiują zakresy wyszukiwania, słowa kluczowe i najlepsze trafienia, które są używane w ich witrynach.

 • Właściciele witryn sieci Web konfigurują wystąpienia pola Wyszukaj i witryny Centrum wyszukiwania oraz zarządzają udostępnionymi bibliotekami i listami.

 • Twórcy zawartości przypisują tytuły, nazwy plików i wartości właściwości do swojej zawartości.

 • Użytkownicy wyszukiwania uruchamiają kwerendy w celu znalezienia informacji.

W następnych sekcjach opisano zadania związane z wyszukiwaniem wykonywane przez te poszczególne role w celu doprecyzowania i ulepszenia wyników wyszukiwania.

Początek strony

Wyszukiwanie i administrator na poziomie usług udostępnionych

Administrator na poziomie usług udostępnionych ma szerokie możliwości definiowania i konfigurowania funkcji wyszukiwania wpływających na wszystkie zbiory witryn. Poniżej wymieniono ważne elementy roli administratora na poziomie usług udostępnionych:

Uwaga: Domyślnie administrator na poziomie usług udostępnionych ma też uprawnienia wymagane do zarządzania domyślnym zbiorem witryn zawierającym Centrum wyszukiwania i do wykonywania czynności właściciela tej witryny.

 • Źródła zawartości    Administrator na poziomie usług udostępnionych definiuje lokalizacje i typy zawartości, które mają być indeksowane i udostępniane do wyszukiwania.

 • Indeksowanie    Gdy użytkownik uruchamia kwerendę, aparat wyszukiwania sprawdza indeks dostępnej zawartości w celu znalezienia wyników. Ten indeks jest regularnie aktualizowany przez zautomatyzowanego agenta nazywanego przeszukiwarką. Administrator na poziomie usług udostępnionych opracowuje harmonogram częstości ponownego tworzenia indeksu przez przeszukiwarkę oraz określa, które witryny i magazyny są przez nią skanowane.

 • Właściwości zarządzane    W trakcie indeksowania są zapisywane właściwości przypisane zawartości znajdującej się w zbiorze witryn lub magazynie danych. Administrator na poziomie usług udostępnionych może zamapować pewne właściwości zawartości na właściwości zarządzane. Są to właściwości, które użytkownicy mogą wybierać z listy właściwości na stronie Wyszukiwanie zaawansowane lub wpisywać ręcznie w polu Wyszukaj.

 • Zakresy udostępnione     Na poziomie dostawcy usług udostępnionych administrator może modyfikować domyślne zakresy udostępnione lub dodawać nowe zakresy udostępnione na potrzeby zbiorów witryn. Następnie administratorzy zbiorów witryn mogą wybrać zakresy udostępnione, które będą używane w ich zbiorach witryn. Administrator zbioru witryn może korzystać z gotowego zakresu udostępnionego lub skopiować go i zmodyfikować tę kopię według potrzeb w celu utworzenia zakresu niestandardowego.

 • Strony autorytatywne    Administrator na poziomie usług udostępnionych może wyznaczyć pewne ważne strony sieci Web, na przykład portale zespołów, jako strony autorytatywne. Jeśli strona jest oznaczona jako autorytatywna, poziom zawartości tej strony w klasyfikacji jest podnoszony i ta zawartość jest wyświetlana na liście wyników wyszukiwania wcześniej, niż gdyby miało to miejsce w innym przypadku.

 • Ciągi prefiksów lokalizacji federacyjnych     Administrator na poziomie usług udostępnionych może przekierowywać kwerendy rozpoczynające się od określonych terminów lub fraz do lokalizacji federacyjnej i wstępnie konfigurować je tak, aby zwracały określone typy zawartości. Na przykład kwerenda dotycząca terminu pogoda z określonym kodem pocztowym może być wysyłana do serwisu pogodowego w celu zwrócenia lokalnej prognozy pogody dla podanego kodu pocztowego.

Początek strony

Wyszukiwanie i administrator zbioru witryn

Administrator zbioru witryn może tworzyć nowe witryny sieci Web, przypisywać im właścicieli, dodawać zakresy wyszukiwania, organizować zakresy w grupy wyświetlania, definiować słowa kluczowe, wyznaczać witryny najlepszych trafień i dostosowywać witryny Centrum wyszukiwania. Poniżej wymieniono ważne elementy roli administratora zbioru witryn:

Uwaga: W programie Office SharePoint Server 2007 administrator na poziomie usług udostępnionych może też pełnić rolę administratora zbioru witryn.

 • Tworzenie witryn     Administrator zbioru witryn tworzy nowe witryny, udziela właścicielom witryn uprawnień do ich edytowania i udostępnia standardowe szablony do tworzenia stron sieci Web, galerie składników Web Part do dodania oraz domyślne arkusze stylów sieci Web.

 • Grupy wyświetlania zakresów     Zakresy umożliwiają wyszukiwanie w węższej lub szerszej grupie lokalizacji albo wyszukiwanie tylko zawartości o określonych wartościach właściwości. Administrator zbioru witryn może tworzyć nowe grupy wyświetlania i organizować w nich zakresy. Pozwala to właścicielom witryn, którzy edytują wystąpienia składnika Web Part Pole wyszukiwania na swoich stronach, wypełniać listy zakresów alternatywnymi opcjami.

 • Zakresy niestandardowe     Administrator zbioru witryn może modyfikować kopie domyślnych zakresów udostępnionych lub dodawać nowe zakresy na potrzeby zbioru witryn. Gdy właściciele witryn chcą wyświetlać na swoich stronach sieci Web nowe zakresy, wysyłają żądanie dodania zakresów niestandardowych, a następnie za pomocą grupy wyświetlania zawierającej odpowiedni zakres niestandardowy wypełniają listę zakresów na stronie.

 • Słowa kluczowe z najlepszymi trafieniami     Każde słowo kluczowe zdefiniowane w zbiorze witryn może przechowywać definicję, listę synonimów i łącza do witryn najlepszych trafień z powiązaną zawartością. W wyniku wyszukania słowa kluczowego lub pozycji z jego listy synonimów definicja tego słowa kluczowego oraz jego łącza najlepszych trafień są wyświetlane na samej górze wyników wyszukiwania.

  Często wyszukiwane terminy mogą być użytecznymi słowami kluczowymi. Podczas definiowania słów kluczowych administrator może korzystać z listy popularnych w organizacji witryn, procesów i narzędzi.

Początek strony

Wyszukiwanie i właściciele witryn

Właściciele witryn zarządzają lokalnymi witrynami i ich zawartością. Mogą konfigurować wystąpienia pola Wyszukaj i jego listę zakresów, a także zarządzać udostępnionymi bibliotekami i listami z przypisanymi do zawartości właściwościami. Poniżej wymieniono ważne elementy roli właściciela witryny:

Uwaga: Administrator zbioru witryn może też pełnić rolę właściciela domyślnej witryny Centrum wyszukiwania.

 • Opracowywanie zawartości     Właściciele witryn wysyłają żądania zwartości, zarządzają nią i organizują w swoich witrynach. Tworzą strony sieci Web na podstawie standardowych szablonów oraz składników Web Part, a także mogą dodawać listy i biblioteki zawartości oraz wysyłać żądania przeznaczonej dla nich zawartości.

 • Konwencja nazw zawartości     Właściciele witryn sieci Web oraz właściciele zawartości powinni współpracować w celu nadawania spójnych i zrozumiałych tytułów dokumentom oraz nazw plikom i strukturom folderów. Nazwy i właściwości przypisane zawartości stanowią podstawę łatwego wyszukiwania informacji.

 • Właściwości zawartości    Właściciele witryn mogą dodawać kolumny do list i bibliotek w celu przypisywania właściwości elementom w trakcie ich dodawania. Ułatwia to odnajdowanie elementu na liście przez umożliwienie wyszukiwania według typu właściwości. Lista może na przykład zawierać kolumnę niestandardową numerów klientów, które są wymagane w trakcie wprowadzania danych. Numer klienta w kolumnie staje się właściwością listy i można go używać podczas wyszukiwania elementów na tej liście. Jeśli lista zawiera niestandardowe typy kolumn, stają się one nowymi właściwościami poszczególnych elementów na liście.

  Porada: W bibliotekach dokumentów mogą być zdefiniowane typy dokumentów wymagające, aby właściciele zawartości przypisywali wartości właściwościom podczas ewidencjonowania plików.

 • Właściwości zarządzane    Właściwości zawartości i ich wartości są zapisywane w trakcie każdego indeksowania zbioru witryn. Administrator zbioru witryn mapuje pewne właściwości zawartości na właściwości zarządzane, które są dostępne do wyszukiwania. Są to właściwości, które użytkownicy mogą wybierać z listy właściwości na stronie Wyszukiwanie zaawansowane w Centrum wyszukiwania lub wpisywać ręcznie w polu Wyszukaj.

  Właściciel witryny może powiadamiać administratora zbioru witryn o właściwościach zawartości, które powinny być mapowane na właściwości zarządzane. Na przykład w bibliotece lub na liście twórca elementu może być identyfikowany za pomocą właściwości o nazwie writer (autor tekstu), natomiast w magazynie danych może być używana właściwość o nazwie user (użytkownik). Jest ważne, aby właściwości o różnych nazwach, ale o podobnym przeznaczeniu były mapowane na jedną właściwość zarządzaną, tak aby użytkownicy mogli wyszukiwać według tej właściwości.

 • Organizacja witryny    Właściciele witryn tworzą strony za pomocą szablonów oraz galerii składników Web Part, edytują ich elementy i organizują je w działającej witrynie programu SharePoint. Organizacja witryny wpływa na klasyfikację jej zawartości. Niektóre ważne strony, takie jak portale organizacyjne, mogą zostać oznaczone przez administratora zbioru witryn jako autorytatywne źródła zawartości. To powoduje, że ich zawartość oraz zawartość stron znajdujących się w ich pobliżu jest wyświetlana na wyższych pozycjach w wynikach wyszukiwania.

Początek strony

Wyszukiwanie i użytkownicy wyszukiwania

Użytkownicy wyszukujący informacje mogą korzystać z przygotowanej przez właścicieli witryn i administratorów programu SharePoint konfiguracji witryny Centrum wyszukiwania, wykonując następujące czynności:

 • Wybranie zakresu ograniczającego wyszukiwanie do najbardziej prawdopodobnych źródeł potrzebnej zawartości. Jeśli wyszukiwanie w szerokim zakresie, na przykład w zakresie Wszystkie witryny, zwraca zbyt wiele wyników, należy wybrać węższy zakres skupiający źródła zawierające więcej użytecznej zawartości.

 • Użycie alternatywnych kwerend sugerowanych przez funkcję Czy chodziło o...? na stronie Wyniki wyszukiwania.

 • Zawężenie obszaru wyszukiwania według autora lub innej właściwości elementu zbliżonej do wymaganego wyniku przy użyciu właściwości zawartości. Za pomocą wyszukiwań właściwości można identyfikować zawartość według rzetelnych autorów lub zaufanych źródeł. Można dopasowywać wartości właściwości w celu odnajdowania wyników dotyczących konkretnego tematu, wyników z zastosowaniem określonej technologii albo w wymaganym języku.

 • Jeśli do wyników wyszukiwania są dodane witryny najlepszych trafień, mogą być dostępne dodatkowe łącza do większej ilości informacji. Na przykład kwerenda zawierająca termin lista płac może wyświetlić łącze do witryny listy płac organizacji. W celu otwarcia witryny listy płac w sieci Web można kliknąć to łącze.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×