Resetowanie dostosowanej strony do definicji witryny

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Microsoft Office SharePoint Designer 2007 można szybko utworzyć profesjonalnie wyglądającą witrynę, używając w tym celu szablonów witryn, takich jak Witryna zespołu i Obszar roboczy dokumentu. Następnie jedną ze stron zawartych w szablonie można dostosować, aby nadać jej wybrany przez siebie wygląd. Wielu projektantów witryn sieci Web dostosowuje na przykład stronę główną (default.aspx) za pomocą logo organizacji lub zespołu, nazw kontaktów, niestandardowych składników Web Part i innych elementów.

Czasami jednak może zaistnieć potrzeba usunięcia dostosowań i powrotu do definicji witryny. Takie resetowanie do definicji witryny może być potrzebne na przykład w następujących sytuacjach:

 • Dostosowania nie spełniają wcześniejszych oczekiwań. Na przykład mimo że dostosowania mają odpowiedni wygląd, przypadkowo doszło do usunięcia pewnych ważnych funkcji strony wzorcowej.

 • Witryna została uaktualniona do programu Windows SharePoint Services 3.0 lub Microsoft Office SharePoint Server 2007 i chce się wykonać resetowanie do nowej definicji witryny, aby skorzystać z nowych funkcji, takich jak łącza z kartami do podwitryn, Kosz, łącza do stron nadrzędnych ułatwiające identyfikację bieżącej strony oraz ulepszone wyszukiwanie.

W tym artykule opisano, jak zidentyfikować dostosowane strony i jak zresetować dostosowaną stronę do definicji witryny. Resetowanie stron do definicji witryny jest możliwe w witrynach zarówno programu Windows SharePoint Services 3.0, jak i programu Office SharePoint Server 2007.

W tym artykule

Co to jest definicji witryny?

Identyfikowanie dostosowanych stron

Przywracanie domyślnej strony wzorcowej definicji witryny

Resetowanie strony do definicji witryny

Co to jest definicja witryny?

Definicja witryny to grupa plików, które znajdują się na serwerze sieci Web i definiują unikatowy typ witryny programu SharePoint. Każdy szablon programu SharePoint wyświetlany na karcie Witryna sieci Web okna dialogowego Nowy jest oparty na definicji witryny. Na przykład w jednej definicji witryny są zdefiniowane szablony Witryna zespołu, Pusta witryna i Obszar roboczy dokumentu, a w innej definicji witryny — szablony Podstawowy obszar roboczy spotkania, Pusty obszar roboczy spotkania, Obszar roboczy podejmowania decyzji, Obszar roboczy spotkania socjalnego i Wielostronicowy obszar roboczy spotkania.

Resetując dostosowaną stronę do definicji witryny, odrzuca się wszystkie zmiany tej strony i przywraca ją do postaci, w której była pierwotnie zdefiniowana w definicji witryny. Należy jednak pamiętać, że nie powoduje to utraty dostosowań wprowadzonych w składnikach Web Part, jeśli składniki te znajdują się w strefie składników Web Part istniejącej na stronie definicji witryny. Strefy składników Web Part dodane do definicji witryny — a także znajdujące się w nich składniki Web Part — są odrzucane podczas resetowania strony.

Na przykład na stronie definicji witryny, takiej jak domyślna strona główna (default.aspx), w strefie składników Web Part (domyślnej, a nie dodanej) można dodać składnik Web Part edytora zawartości, a następnie w tym składniku wprowadzić niestandardową zawartość lub tekst. W przypadku zresetowania tej strony do definicji witryny wszystkie inne zmiany zostaną odrzucone, ale składnik Web Part edytora zawartości nadal będzie wyświetlany w strefie i nadal będzie zawierać wprowadzoną zawartość niestandardową.

Polecenie Resetuj do definicji witryny nie jest dostępne dla każdej strony w witrynie. Jeśli strona nie została utworzona przez dostosowanie istniejącej strony, ale powstała na podstawie pustej strony lub została utworzona w innym programie, a następnie zaimportowana do witryny, to taka strona nie jest skojarzona z definicją witryny i dlatego nie można jej zresetować do definicji witryny. Na przykład szablon Witryna zespołu zawiera stronę default.master, formularze list, takie jak DispForm.aspx i EditForm.aspx, oraz dokument programu Microsoft Office Word, który jest szablonem dokumentów w bibliotece Dokumenty udostępnione. Dowolną z tych stron można zresetować, ponieważ są one zawarte w definicji witryny, ale resetowanie nie jest możliwe w przypadku nowych stron utworzonych na podstawie strony default.master, nowych pustych stron ASPX i utworzonych niestandardowych formularzy list.

Uwaga: Zresetowanie dostosowanej strony do definicji witryny przywraca tę stronę do pierwotnego stanu. Jednak w przypadku pracy ze stronami, które są przechowywane w bibliotece dokumentów, istnieje alternatywa. Na przykład strony wzorcowe są przechowywane w galerii stron wzorcowych, która jest biblioteką dokumentów, a dla plików w bibliotekach dokumentów można korzystać z przechowywania wersji. Jeśli podczas modyfikowania strony wzorcowej dla galerii stron wzorcowych jest włączona funkcja przechowywania wersji, można później wycofać stronę do poprzedniej wersji, a nie zaczynać wszystko od początku przez zresetowanie strony do definicji witryny. Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania wersji, skorzystaj z łączy dostępnych w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Identyfikowanie dostosowanych stron

Na początek należy zidentyfikować dostosowane strony w witrynie. W tym celu można otworzyć witrynę w programie Office SharePoint Designer 2007, a następnie na liście folderów poszukać stron, które obok nazwy pliku mają ikonę Strona jest dostosowana, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

Nazwa pliku z ikoną Strona jest dostosowana

Ponadto w programie Office SharePoint Designer 2007 można uruchomić raport, aby uzyskać listę wszystkich dostosowanych stron w witrynie.

 1. W programie Office SharePoint Designer 2007 otwórz witrynę sieci Web, dla której chcesz uruchomić raport.

 2. W menu Witryna wskaż polecenie Raporty, wskaż polecenie Zawartość udostępniona, a następnie kliknij polecenie Strony dostosowane.

  Zostanie otwarty raport z listą wszystkich stron witryny, a kolumna Dostosowana będzie wskazywać, czy dla danej strony została dostosowana zawartość.

 3. Aby wyświetlić tylko dostosowane strony, kliknij strzałkę po prawej stronie kolumny Dostosowana, a następnie kliknij pozycję Tak.

  W raporcie zostaną wyświetlone tylko strony, które zostały dostosowane.

Początek strony

Resetowanie domyślnej strony wzorcowej do definicji witryny

Gdy jest tworzona witryna programu SharePoint, wiele stron witryny przejmuje strukturę, funkcje, czcionki i formatowanie z domyślnej strony wzorcowej. Na przykład w witrynie zespołu w programie Windows SharePoint Services 3.0 domyślna strona wzorcowa nosi nazwę default.master. Poniżej podano kroki, które należy wykonać, jeśli domyślna strona wzorcowa została dostosowana, ale jest konieczne zresetowanie jej zgodnie z definicją witryny. Wszystkie strony dołączone do dostosowanej domyślnej strony wzorcowej są dołączone do zresetowanej wersji pliku — nie do kopii.

Uwaga: Zresetowanie dostosowanej strony do definicji witryny powoduje przywrócenie tej strony do pierwotnego stanu. Jednak w przypadku pracy ze stronami wzorcowymi istnieje alternatywa. Strony wzorcowe są przechowywane w galerii stron wzorcowych, która jest biblioteką dokumentów, a dla elementów list i plików w bibliotekach dokumentów można korzystać z przechowywania wersji. Jeśli podczas modyfikowania strony wzorcowej dla galerii stron wzorcowych jest włączona funkcja przechowywania wersji, można później wycofać stronę do poprzedniej wersji, a nie zaczynać wszystko od początku przez zresetowanie strony do definicji witryny. Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania wersji, skorzystaj z łączy dostępnych w sekcji Zobacz też.

 1. W programie Office SharePoint Designer 2007 otwórz witrynę sieci Web, w której znajduje się dostosowana strona wzorcowa.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę wzorcową, którą chcesz zresetować, na przykład stronę default.master, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Resetuj do definicji witryny.

  Uwaga: W okienku Lista folderów strony wzorcowe są domyślnie umieszczone w folderze masterpages, który znajduje się w folderze _catalogs w witrynie.

  Komunikat ostrzegawczy poinformuje, że zawartość strony wzorcowej zostanie zastąpiona, ale zostanie utworzona kopia zapasowa bieżącej strony.

 3. Kliknij przycisk Tak.

  Kopię dostosowanej strony wzorcowej zostanie umieszczony w tym samym katalogu, w której znajduje się strony wzorcowej resetowania i nosi nazwę pliku name_copy(1), gdzie nazwa pliku jest nazwę oryginalnego pliku, jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Lista folderów z pokazaną kopią zapasową dostosowanej strony wzorcowej

  Uwaga: Strona default.master nie jest już identyfikowana ikoną Strona jest dostosowana, ponieważ została zresetowana do definicji witryny.

Początek strony

Resetowanie strony do definicji witryny

Jeśli dostosowana strona została pierwotnie wygenerowana na podstawie szablonu programu SharePoint, można ją zresetować do definicji witryny.

 1. W programie Office SharePoint Designer 2007 otwórz witrynę sieci Web, w której znajduje się dostosowana strona.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę, którą chcesz zresetować do definicji witryny, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Resetuj do definicji witryny.

  Uwaga: Polecenie resetowania nie jest dostępne dla każdej strony w witrynie. Jeśli strona nie została utworzona przez dostosowanie istniejącej strony, ale powstała na podstawie pustej strony lub została utworzona w innym programie, a następnie zaimportowana do witryny, to taka strona nie jest skojarzona z definicją witryny. Dlatego nie można jej zresetować do definicji witryny. Na przykład szablon Witryna zespołu zawiera stronę default.master, formularze list, takie jak DispForm.aspx i EditForm.aspx, oraz dokument programu Office Word, który jest szablonem dokumentów w bibliotece Dokumenty udostępnione. Dowolną z tych stron można zresetować, ponieważ są one zawarte w definicji witryny, ale resetowanie nie jest możliwe w przypadku nowych stron utworzonych na podstawie strony default.master, nowych pustych stron ASPX i utworzonych niestandardowych formularzy list.

  Komunikat ostrzegawczy poinformuje, że zawartość strony zostanie zastąpiona, ale zostanie utworzona kopia zapasowa bieżącej strony.

 3. Kliknij przycisk Tak.

  Kopia dostosowanej strony jest umieszczana w tym samym katalogu, w której znajduje się na stronie Resetowanie i nosi nazwę name_copy(1) pliku, gdzie nazwa pliku jest oryginalną nazwą pliku.

  Porada: Jeśli strona jest resetowana do definicji witryny za pomocą interfejsu użytkownika przeglądarki w programie Windows SharePoint Services 3.0, nie jest tworzona kopia zapasowa dostosowanej strony. Jeśli jednak strona jest resetowana w programie Office SharePoint Designer 2007, kopia zapasowa jest tworzona. Kopia zapasowa jest przydatna, ponieważ nadal zawiera całą dostosowaną zawartość dodaną do strony, na przykład dodane strefy składników Web Part, a także zawarte w nich składniki Web Part. Dowolną część tej zawartości, która ma być zachowana, można skopiować i wkleić z kopii do nowo zresetowanej strony.

 4. Jeśli na dostosowanej stronie znajdują się strefy składników Web Part, które nie są zawarte w definicji witryny, to te dodatkowe strefy składników Web Part — a także znajdujące się w nich składniki Web Part — zostaną usunięte podczas resetowania strony. Należy sprawdzić, czy zresetowana strona zawiera wszystkie potrzebne składniki Web Part. Aby do nowo zresetowanej strony dodać brakujące składniki Web Part, należy otworzyć kopię zapasową dostosowanej strony, a następnie skopiować i wkleić składniki Web Part na zresetowanej stronie.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×