Redaktor — asystent podczas pisania

Funkcja Redaktor sprawdza pisownię i gramatykę w dokumentach i wiadomościach e-mail oraz przedstawia sugestie pozwalające dopracować dokument.

Redaktor rozpoznaje błędy pisowni i gramatyki oraz problemy dotyczące stylu pisania już podczas pisania w programie Word lub Outlook. Podczas pisania Redaktor oznacza błędy: czerwoną falistą linią błędy pisowni, niebieskim podwójnym podkreśleniem błędy gramatyki, a złotą kropkowaną linią sugestie dotyczące stylu pisania.

Pełny zestaw funkcji Redaktora jest dostępny tylko dla osób, które mają subskrypcję usługi Office 365.

Okienko przeglądu Redaktora to nowo dodana funkcja, która jest obecnie dostępna tylko dla niejawnych testerów pakietu Office.

Redaktor sprawdza pisownię podczas pisania lub podczas sprawdzania całego dokumentu, udostępniając przegląd z wyróżnieniem wymaganych w dokumencie poprawek pisowni. Aby poprawić błędy pisowni w dokumencie, wybierz poprawki Pisownia w okienku Redaktora. Gdy poniżej wyrazu będzie widoczna czerwona falista linia, kliknij prawym przyciskiem myszy ten wyraz i wybierz jedną z sugestii, aby poprawić błąd.

Błąd pisowni w dokumencie programu Word

 • Sugestiom pisowni towarzyszą synonimy (jeśli są dostępne), dzięki czemu możesz wybrać wyraz najbardziej odpowiadający temu, co chcesz przekazać. 

 • Po kliknięciu strzałki w menu kontekstowym są widoczne następujące opcje:

  1. Wybierz pozycję Czytaj na głos, jeśli chcesz usłyszeć bieżącą sugestię.

  2. Wybierz pozycję Zmień wszystko, jeśli chcesz zamienić na bieżącą sugestię każdy taki sam błąd pisowni w bieżącym dokumencie.

  3. Wybierz pozycję Dodaj do Autokorekty dla sugestii, którą funkcja Redaktor zawsze ma zastępować znaleziony wyraz. (Okno Opcje Autokorekty możesz także otworzyć z poziomu menu kontekstowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tych opcji, zobacz Wybieranie opcji Autokorekty).

 • W celu dodania wyrazu do słownika domyślnego, aby nie był już oznaczany przez funkcję Redaktor jako błędny, wybierz pozycję Dodaj do słownika.

 • Aby pominąć wyraz w danym dokumencie lub wiadomości e-mail bez dodawania go do słownika, wybierz pozycję Ignoruj wszystko.

 • Aby wyświetlić więcej informacji i wszystkie dostępne akcje dotyczące poprawiania błędów pisowni, wybierz pozycję Zobacz więcej, aby otworzyć okienko Redaktor. W okienku Redaktor:

  1. W górnej części okienka Redaktor widoczne jest szczegółowe objaśnienie błędu gramatycznego.

  2. Możesz odsłuchać zdanie zawierające błąd gramatyczny, wybierając ikonę głośnika. Jeśli przed wybraniem ikony głośnika zaznaczysz część zdania w tym polu tekstowym, tylko ta część zostanie odczytana.

  3. Każda sugestia dotycząca gramatyki w okienku to przycisk podziału. Wybierz główny przycisk przycisku podziału, aby wybrać określoną sugestię i wstawić ją do dokumentu. Alternatywnie możesz wybrać przycisk strzałki przycisku podziału, aby otworzyć podmenu zawierające następujące dodatkowe akcje dla danej sugestii: każdą sugestię możesz usłyszeć (wybierz pozycję Czytaj na głos) lub możesz posłuchać, jak jest literowana (pozycja Przeliteruj).

Redaktor sprawdza problemy dotyczące gramatyki podczas pisania lub podczas sprawdzania (przez naciśnięcie klawisza F7) całego dokumentu, udostępniając przegląd z wyróżnieniem wszystkich wymaganych w dokumencie poprawek gramatycznych. Aby poprawić problemy dotyczące gramatyki, wybierz poprawki Gramatyka w okienku Redaktora. Gdy zobaczysz niebieskie podwójne podkreślenie, kliknij prawym przyciskiem myszy dany wyraz lub daną frazę, aby dowiedzieć się więcej.

Błąd gramatyki

 • Sugestiom dotyczącym gramatyki towarzyszą krótkie opisy, ułatwiające podejmowanie przemyślanych decyzji o tym, czy i jak poprawić dany błąd.

 • Po kliknięciu strzałki w menu kontekstowym są widoczne następujące opcje:

  1. Wybierz pozycję Czytaj na głos, aby usłyszeć zaznaczoną sugestię.

  2. Aby zignorować wyraz lub frazę i przejść dalej, wybierz pozycję Ignoruj raz.

  3. Wybierając opcję Nie sprawdzaj tego problemu, można zignorować ten błąd w tej chwili dla całego dokumentu.

  4. Aby wyświetlić bardziej szczegółowe objaśnienie błędu gramatycznego oraz zobaczyć przykłady, wybierz pozycję Zobacz więcej, aby otworzyć okienko Redaktor. W okienku Redaktor:

   • W górnej części okienka widoczne jest szczegółowe objaśnienie błędu gramatycznego.

   • Możesz odsłuchać zdanie zawierające błąd gramatyczny, wybierając ikonę głośnika. Jeśli przed wybraniem ikony głośnika zaznaczysz część zdania w tym polu tekstowym, tylko ta część zostanie odczytana.

   • Każda sugestia dotycząca gramatyki w okienku to przycisk podziału. Wybierz główny przycisk przycisku podziału, aby wybrać określoną sugestię i wstawić ją do dokumentu. Alternatywnie możesz wybrać przycisk strzałki przycisku podziału, aby otworzyć podmenu zawierające następujące dodatkowe akcje dla danej sugestii: każdą sugestię możesz usłyszeć (wybierz pozycję Czytaj na głos) lub możesz posłuchać, jak jest literowana (pozycja Przeliteruj).

Redaktor wyszukuje błędy stylu oraz inne zaawansowane błędy pisania i wyróżnia wyraz lub frazę za pomocą złotego kropkowanego podkreślenia. Kliknij prawym przyciskiem myszy podkreślony wyraz lub podkreśloną frazę i rozważ jedną z alternatywnych sugestii lub podczas sprawdzania (przez naciśnięcie klawisza F7) całego dokumentu skorzystaj z przeglądu z wyróżnieniem wszystkich wymaganych w dokumencie poprawek dotyczących stylu pisania.

Uwaga: Złote kropkowane linie są obecnie dostępne tylko dla sprawdzania w językach angielskim i hiszpańskim.

Błąd stylu pisania

Sugestiom dotyczącym stylu pisania towarzyszą krótkie opisy, ułatwiające podejmowanie przemyślanych decyzji o tym, czy i jak poprawić dany błąd.

Funkcja Redaktor sprawdza następujące elementy:

 • Trudne słowa*

 • Skróty*

 • Frazesy*

 • Język nieformalny*

 • Podwójne zaprzeczenie*

 • Żargon*

 • Rzeczowniki odczasownikowe

 • Strona bierna*

 • Strona bierna bez podmiotu domyślnego (brak dostępnych sugestii)*

 • Zbyt wiele słów

 • Słowa dzielące bezokolicznik* (więcej niż jedno)

 • Język precyzujący płeć*

 • Słowa wyrażające niepewność*

 • Język potoczny*

 • Przecinek oksfordzki*

 • Interpunkcja wymagana przy używaniu cudzysłowu*

 • Spacje między zdaniami*

Ważne: Aby włączyć opcje stylu, przejdź do opcji Sprawdzanie i wybierz ustawienia Gramatyka i więcej na liście rozwijanej Styl pisania. Zobacz Jak zmienić ustawienia sprawdzania funkcji Redaktor poniżej.

 • Każda sugestia dotycząca stylu pisania w menu kontekstowym jest przyciskiem podziału. Wybierz główny przycisk przycisku podziału, aby wybrać określoną sugestię i wstawić ją do dokumentu. Alternatywnie możesz wybrać przycisk strzałki przycisku podziału, aby otworzyć podmenu zawierające następujące dodatkowe akcje dla danej sugestii:

  1. Wybierz pozycję Czytaj na głos, aby usłyszeć zaznaczoną sugestię.

  2. Aby zignorować błąd stylu i przejść do następnego, wybierz pozycję Ignoruj raz.

  3. Wybierając opcję Nie sprawdzaj tego problemu, można zignorować ten błąd w tej chwili dla całego dokumentu.

 • Aby wyświetlić bardziej szczegółowe objaśnienie błędu stylu pisania oraz zobaczyć przykłady, wybierz pozycję Zobacz więcej, aby otworzyć okienko Redaktor. W okienku Redaktor:

  1. W górnej części okienka widoczne jest szczegółowe objaśnienie sugestii dotyczącej stylu pisania.

  2. Możesz odsłuchać zdanie zawierające sugestię dotyczącą stylu pisania, wybierając ikonę głośnika. Jeśli przed wybraniem ikony głośnika zaznaczysz część zdania w tym polu tekstowym, tylko ta część zostanie odczytana.

  3. Każda sugestia dotycząca stylu pisania w okienku jest przyciskiem podziału. Wybierz główny przycisk przycisku podziału, aby wybrać określoną sugestię i wstawić ją do dokumentu. Alternatywnie możesz wybrać przycisk strzałki przycisku podziału, aby otworzyć podmenu zawierające następujące dodatkowe akcje dla danej sugestii:

  4. Każdą sugestię możesz usłyszeć (wybierz pozycję Czytaj na głos) lub możesz posłuchać, jak jest literowana (pozycja Przeliteruj).

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat błędów stylu pisania i dotyczących ich sugestii, zobacz Wybieranie opcji gramatyki i stylu pisania.

Sprawdzanie całego dokumentu przy użyciu okienka przeglądu Redaktora

W okienku przeglądu Redaktora znajduje się zestawienie błędów obecnych w dokumencie. Można tu naprawić najistotniejsze błędy.

 1. Aby w programie Word sprawdzić cały dokument, naciśnij klawisz F7 lub wybierz pozycję Sprawdź dokument na karcie Recenzja.

  Polecenie Sprawdź dokument na karcie Recenzja
 2. W okienku Redaktor znajduje się przegląd liczby i rodzaju błędów (pisowni, gramatyki i stylu) znalezionych w dokumencie.

  Przegląd problemów wykrytych podczas sprawdzania
 3. Kliknij dowolną kategorię, aby rozwiązać tylko te problemy w dokumencie.

Podczas pisania w programie Word lub Outlook 2016 wskazywane są wszelkie błędy pisowni i gramatyki oraz problemy dotyczące stylu pisania. Redaktor oznacza błędy podczas pisania: czerwoną falistą linią błędy pisowni, niebieskim podwójnym podkreśleniem błędy gramatyki, a także błędy stylistyczne.

Funkcja Redaktor sprawdza pisownię podczas pisania. Gdy poniżej wyrazu będzie widoczna czerwona falista linia, kliknij prawym przyciskiem myszy ten wyraz i wybierz jedną z sugestii, aby poprawić błąd.

Menu kontekstowe błędu pisowni
 • Sugestiom pisowni towarzyszą synonimy (jeśli są dostępne), dzięki czemu możesz wybrać wyraz najbardziej odpowiadający temu, co chcesz przekazać. 

 • Po kliknięciu strzałki w menu kontekstowym są widoczne następujące opcje:

  1. Wybierz pozycję Czytaj na głos, jeśli chcesz usłyszeć bieżącą sugestię.

  2. Wybierz pozycję Dodaj do Autokorekty dla sugestii, którą funkcja Redaktor zawsze ma zastępować znaleziony wyraz. (Okno Opcje Autokorekty możesz także otworzyć z poziomu menu kontekstowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tych opcji, zobacz Wybieranie opcji Autokorekty).

 • W celu dodania wyrazu do słownika domyślnego, aby nie był już oznaczany przez funkcję Redaktor jako błędny, wybierz pozycję Dodaj do słownika.

 • Aby pominąć wyraz w danym dokumencie lub wiadomości e-mail bez dodawania go do słownika, wybierz pozycję Ignoruj wszystko.

 • Aby wyświetlić więcej informacji i wszystkie dostępne akcje dotyczące poprawiania błędów pisowni, wybierz pozycję Zobacz więcej, aby otworzyć okienko Redaktor.

  Uwaga: Okienko Redaktora jest dostępne tylko w programie Word.

Redaktor sprawdza problemy dotyczące gramatyki podczas pisania lub podczas sprawdzania (przez naciśnięcie klawisza F7) całego dokumentu, udostępniając przegląd z wyróżnieniem wszystkich wymaganych w dokumencie poprawek gramatycznych.

Menu kontekstowe błędu gramatyki

 • Sugestiom dotyczącym gramatyki towarzyszą krótkie opisy znajdujące się tuż nad nimi w menu kontekstowym, ułatwiające podejmowanie przemyślanych decyzji o tym, czy i jak poprawić dany błąd.

 • Po kliknięciu strzałki w menu kontekstowym są widoczne następujące opcje:

  1. Wybierz pozycję Czytaj na głos, aby usłyszeć zaznaczoną sugestię.

  2. Aby zignorować wyraz lub frazę i przejść dalej, wybierz pozycję Ignoruj raz.

  3. Aby wyświetlić bardziej szczegółowe objaśnienie błędu gramatycznego oraz zobaczyć przykłady, wybierz pozycję Zobacz więcej, aby otworzyć okienko Redaktor.

   Uwaga: Okienko Redaktora jest dostępne tylko w programie Word.

Zobacz też

Ręczne uruchamianie modułu sprawdzania pisowni i gramatyki

 • Sprawdzanie pisowni jest dostępne dla 89 języków.

 • Kontekstowe sprawdzanie pisowni jest dostępne dla 7 języków (angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski (Brazylia), włoski, norweski).

 • Sprawdzanie gramatyki jest dostępne w 22 językach (7 języków wymienionych powyżej oraz rosyjski, japoński, holenderski, duński, fiński, szwedzki, portugalski [europejski], polski, arabski, czeski, turecki, koreański, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), węgierski).

 • Pomoc w pisaniu (złota kropkowana linia) jest dostępna tylko w językach angielskim i hiszpańskim.

Aby zmienić ustawienia sprawdzania pisowni w programie Word, użyj okna dialogowego Ustawienia gramatyczne. Możesz wybrać różnorodne ustawienia dotyczące gramatyki i stylu w zależności od tego, które ustawienia najbardziej odpowiadają Twojemu dokumentowi.

Uwaga: Domyślnie dla opcji sprawdzania funkcji Redaktor jest wybrane ustawienie Gramatyka i więcej oraz opcje stylu Zbyt wiele słów i Rzeczowniki odczasownikowe.

 1. Wybierz pozycję Plik > Opcje > Sprawdzanie, aby otworzyć opcje sprawdzania pisowni.

 2. W obszarze Podczas poprawiania pisowni i gramatyki w programie Word wybierz pozycję Ustawienia.

  Menu Styl pisania w oknie dialogowym Ustawienia gramatyczne oferuje dwie opcje: Gramatyka lub Gramatyka i więcej. Możesz wybrać dowolną z nich w zależności od tego, z jakimi ustawieniami chcesz pracować.

 3. Wybierz pozycję Gramatyka i więcej, aby używać opcji stylu.

  Przewiń w dół, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje, i zaznacz lub wyczyść reguły, które moduł sprawdzania gramatyki ma oflagowywać lub ignorować. Wszelkie zmiany tych ustawień mają wpływ na wszystkie edytowane dokumenty i elementy, a nie tylko na dokument, nad którym obecnie pracujesz.

  Porada: Aby wrócić do ustawień domyślnych sprawdzania funkcji Redaktor, wybierz pozycję Resetuj wszystko.

W programie Outlook funkcja Redaktor może oznaczać flagą wyrazy lub frazy zawierające błędy gramatyki i stylu podczas pisania wiadomości e-mail, oraz przedstawiać sugestie, umożliwiające poprawienie tych błędów. Aby korzystać z usług sprawdzania pisowni funkcji Redaktor:

 1. Utwórz lub otwórz wiadomość e-mail.

 2. Wybierz kartę Plik i wybierz pozycję Opcje.

 3. Wybierz pozycję Poczta, a następnie wybierz pozycję Opcje edytora.

 4. Wybierz pozycję Sprawdzanie.

 5. W obszarze Podczas poprawiania pisowni w programie Outlook wykonaj następujące czynności:

  • Zaznacz pozycję Oznacz błędy gramatyczne w trakcie pisania. Spowoduje to oznaczanie błędów gramatycznych (kolor niebieski) i błędów stylistycznych (kolor złoty) podczas pisania.

  • Wybierz pozycję Ustawienia.

   Menu Styl pisania w oknie dialogowym Ustawienia gramatyczne oferuje dwie opcje: Gramatyka lub Gramatyka i więcej. Możesz wybrać dowolną z nich w zależności od tego, z jakimi ustawieniami chcesz pracować.

  • Wybierz pozycję Gramatyka i więcej, aby używać opcji stylu.

   Przewiń w dół, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje, i zaznacz lub wyczyść reguły, które moduł sprawdzania gramatyki ma oflagowywać lub ignorować. Wszelkie zmiany tych ustawień mają wpływ na wszystkie edytowane dokumenty i elementy, a nie tylko na dokument, nad którym obecnie pracujesz.

   Porada: Aby wrócić do ustawień domyślnych sprawdzania funkcji Redaktor, wybierz pozycję Resetuj wszystko.

 6. Wybierz pozycję OK.

Skróty klawiaturowe

W obrębie dokumentu użyj klawiszy Alt+podkreślona litera, aby wybrać polecenie z listy.

W okienku Redaktor użyj tylko podkreślonej litery, aby wybrać polecenie.

Zobacz też

Wybieranie opcji gramatyki i stylu pisania w pakiecie Office 2016

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2010 i nowszych wersjach

Wybieranie opcji gramatyki i stylu w pakiecie Office 2013 i starszych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×