Raporty usługi Office 365 w centrum administracyjnym — Aktywność poczty e-mail

Nowy pulpit nawigacyjny Raporty w usłudze Office 365 umożliwia wyświetlanie informacji o aktywności związanej z wszystkimi produktami w ramach usługi Office 365 w organizacji. Przechodząc do poziomu raportów dotyczących poszczególnych produktów, możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje o aktywności w poszczególnych produktach. Zobacz temat zawierający omówienie pulpitu nawigacyjnego Raporty.

Na przykład możesz uzyskać ogólne informacje dotyczące ruchu związanego z pocztą e-mail w organizacji, korzystając ze strony Raporty, a następnie przejść do szczegółów w widżecie Aktywność poczty e-mail, aby zrozumieć trendy i aktywność poszczególnych użytkowników związaną z pocztą e-mail w organizacji.

Uwaga: Aby wyświetlać raporty w usłudze Office 365, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365, administratorem programu Exchange, SharePoint lub Skype dla firm albo czytelnikiem raportów.

Jak przejść do raportu dotyczącego aktywności poczty e-mail

 1. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Raporty.

 2. Kliknij widżet Aktywność poczty e-mail na pulpicie nawigacyjnym Raporty lub wybierz z listy rozwijanej.

  Raporty w centrum administracyjnym — wybieranie pozycji Aktywność poczty e-mail

Interpretacja raportu dotyczącego aktywności poczty e-mail

Wykresy Aktywność i Użytkownicy umożliwiają zapoznanie się z aktywnością użytkowników związaną z pocztą e-mail.

Aktywność poczty e-mail — liczba wysłanych, odebranych i przeczytanych wiadomości e-mail

1

W raporcie Aktywność poczty e-mail można przeglądać trendy z ostatnich 7, 30, 90 lub 180 dni. Jeśli jednak klikniesz określony dzień w raporcie, tabela (7) będzie zawierać dane dla do 28 dni od bieżącej daty (nie daty wygenerowania raportu).

2

Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

3

Wykres Aktywność umożliwia zrozumienie trendu intensywności aktywności poczty e-mail w organizacji. Można przeanalizować liczbę wysłanych, odczytanych lub odebranych wiadomości e-mail.

4

Wykres Użytkownicy umożliwia zrozumienie trendu liczby unikatowych użytkowników generujących aktywność poczty e-mail. Można przeglądać trend liczby użytkowników wysyłających, odczytujących lub odbierających wiadomości e-mail.

5

 • Na wykresie Aktywność oś Y reprezentuje liczbę wysłanych, odebranych i odczytanych wiadomości e-mail.

 • Na wykresie Użytkownicy oś Y reprezentuje liczbę użytkowników wysyłających, odbierających i odczytujących wiadomości e-mail.

 • Oś X na obu wykresach przedstawia wybrany w raporcie przedział czasu.

6

Serie wyświetlane na wykresie możesz filtrować, klikając je w legendzie. Na przykład na wykresie Aktywność kliknij lub naciśnij serię Wysłane, Odebrane lub Przeczytane Raporty usługi Office 365 — filtrowanie wykresów w poszukiwaniu konkretnych, powiązanych danych , aby wyświetlić tylko informacje dotyczące danej serii. Zmiana tego wyboru nie powoduje zmiany informacji w siatce tabeli.

7

W tabeli przedstawiono zestawienie aktywności poczty e-mail na poziomie poszczególnych użytkowników. Jest to lista wszystkich użytkowników, do których przypisano produkt Exchange, i wykonywanych przez nich operacji związanych z pocztą e-mail. Możesz dodawać do tabeli dodatkowe kolumny.

Raporty usługi Office 365 — zarządzanie kolumnami w raportach aktywności poczty e-mail
 • Nazwa użytkownika to adres e-mail użytkownika.

 • Nazwa wyświetlana to pełna nazwa lub imię i nazwisko użytkownika.

 • Stan Usunięte oznacza użytkownika, który został usunięty, ale był aktywny przez pewną część okresu raportowania dla tego raportu.

 • Data usunięcia to data usunięcia użytkownika.

 • Data ostatniego działania to data ostatniego odczytania lub wysłania wiadomości e-mail przez użytkownika.

 • Akcje wysłania to liczba zarejestrowanych akcji wysyłania wiadomości e-mail przez użytkownika.

 • Akcje odebrania to liczba zarejestrowanych akcji odbierania wiadomości e-mail przez użytkownika.

 • Akcje przeczytania to liczba zarejestrowanych akcji czytania wiadomości e-mail przez użytkownika.

 • Przypisany produkt to produkty w ramach usługi Office 365 przypisane do danego użytkownika.

Jeśli zasady organizacji nie pozwalają na wyświetlanie raportów zawierających identyfikowalne dane użytkowników, możesz zmienić ustawienie prywatności dla wszystkich tych raportów. Zobacz sekcję Ukrywanie szczegółów na poziomie użytkownika w artykule Raporty dotyczące aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365 w wersji Preview.

8

Kliknij lub naciśnij przycisk Zarządzaj kolumnami Raporty usługi Office 365 — określanie, które kolumny mają być wyświetlane w tabeli ze szczegółami użytkowników , aby dodać lub usunąć kolumny z raportu.

9

Dane raportu można również wyeksportować do pliku csv programu Excel, klikając lub naciskając link Eksportuj Raporty usługi Office 365 — eksportowanie danych do pliku programu Excel . Powoduje to wyeksportowanie danych wszystkich użytkowników oraz umożliwia wykonywanie prostego sortowania i filtrowania w celu dalszej analizy. Jeśli masz mniej niż 2000 użytkowników, możesz sortować i filtrować dane wewnątrz tabeli raportu. Jeśli masz więcej niż 2000 użytkowników, w celu filtrowania i sortowania należy wyeksportować dane.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×