Raport o stanie migrowania użytkowników

Korzystając z pulpitu nawigacyjnego migracji w centrum administracyjnym programu Exchange (EAC), można wyświetlić informacje o stanie migracji dla wszystkich użytkowników w partii migracji. Można też wyświetlić szczegółowe informacje o migracji dla każdego użytkownika w partii migracji. Te informacje, nazywane także statystyką migrowania użytkowników, mogą ułatwić rozwiązywanie problemów uniemożliwiających migrowanie skrzynek pocztowych użytkowników lub elementów tych skrzynek. Informacje o stanie migracji można wyświetlać dla partii migracji, które są obecnie uruchomione, zostały zatrzymane lub są ukończone.

Statystykę migrowania użytkowników można też wyświetlić za pomocą powłoki zarządzania serwerem Exchange. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Spis treści   

Raport dotyczący migrowania użytkowników

Statystyka migrowania użytkowników dla konkretnego użytkownika

Etapy migracji

Raport dotyczący migrowania użytkowników

Aby uzyskać dostęp do raportu dotyczącego migrowania użytkowników dla danej partii migracji, wybierz pozycję Adresaci > Migracja, wybierz partię migracji, a następnie w okienku szczegółów w obszarze Stan skrzynki pocztowej kliknij pozycję Wyświetl szczegóły.

Statystyka migrowania użytkowników

W górnej części okna są wyświetlane nazwa partii migracji i następujące polecenia.

Polecenie

Opis

Usuń  Ikona Usuń

Usuń wybranego użytkownika z listy migrowanych użytkowników.

Odśwież  Ikona Odśwież

Odśwież listę migrowanych użytkowników, aby zaktualizować wyświetlane informacje dotyczące użytkowników w partii migracji.

Kolumny na liście migrowanych użytkowników

Kolumna

Opis

Tożsamości

Adres e-mail użytkownika.

Stan

Stan migracji użytkownika. Sprawdź opisy stanów w tabeli w następnej sekcji.

Elementy synchronizowane

Liczba elementów w lokalnej skrzynce pocztowej użytkownika, które pomyślnie migrowano do skrzynki pocztowej usługi Office 365.

Elementy pominięte

Liczba elementów w lokalnej skrzynce pocztowej użytkownika, których nie migrowano do skrzynki pocztowej usługi Office 365.

Statystyka migrowania użytkowników dla konkretnego użytkownika

Aby wyświetlić informacje o stanie (nazywane także statystyką migrowania użytkowników) dla określonej skrzynki pocztowej, kontaktu poczty lub grupy dystrybucyjnej, kliknij skrzynkę pocztową, kontakt lub grupę dystrybucyjną na liście. W okienku szczegółów zostaną wyświetlone informacje o stanie wybranego obiektu poczty. W poniższej tabeli opisano poszczególne pola wyświetlane w okienku szczegółów.

Pole

Opis

Stan

Identyfikuje określony punkt w procesie migracji dla każdego obiektu poczty w partii migracji. Ten stan jest bardziej szczegółowy niż ogólne podsumowanie stanu wyświetlane na liście migrowanych użytkowników. Poniższa lista zawiera opisy poszczególnych stanów.

  • W kolejce      Obiekt znajduje się w uruchomionej partii migracji, ale jego migracja jeszcze się nie rozpoczęła. Obiekty mają zwykle stan W kolejce   , gdy używane są wszystkie połączenia w punkcie końcowym migracji skojarzonym z partią migracji.

  • Zapewnianie obsługi administracyjnej      Proces migracji obiektu poczty rozpoczął się, ale nie zapewniono jeszcze obsługi administracyjnej.

  • Aktualizacja obsługi administracyjnej      Zapewniono obsługę administracyjną obiektu poczty, ale nie migrowano wszystkich właściwości obiektu. Ten stan występuje na przykład po migrowaniu grupy dystrybucyjnej, gdy nie migrowano jeszcze członków grupy lub występuje problem z migrowaniem użytkownika należącego do tej grupy. W tym przypadku ten stan oznacza, że proces migracji nie może zaktualizować członkostwa w grupie, ponieważ nie migrowano wszystkich jej członków.

  • Zsynchronizowano      Proces migracji pomyślnie zainicjował obsługę administracyjną skrzynki pocztowej usługi Office 365 i ukończył wstępną synchronizację, w ramach której wszystkie elementy skrzynki pocztowej zostały skopiowane do skrzynki pocztowej w chmurze. W przypadku jednorazowych migracji programu Exchange i migracji poczty IMAP ten stan może też wskazywać, że pomyślnie ukończono synchronizację przyrostową.

  • Niepowodzenie      Próba zapewnienia obsługi administracyjnej lub wstępnej synchronizacji obiektu poczty nie powiodła się. Jeśli pomyślnie utworzono skrzynkę pocztową usługi Office 365 dla użytkownika, ale migracja elementów skrzynki pocztowej kończy się niepowodzeniem, użytkownik będzie miał stan Niepowodzenie   .

Szczegóły pominiętego elementu

Kliknij pozycję Szczegóły pominiętego elementu, aby wyświetlić informacje dotyczące każdego elementu, który pominięto dla wybranego użytkownika. Wyświetlane są następujące informacje o poszczególnych pominiętych elementach:

  • Data   Sygnatura czasowa elementu skrzynki pocztowej.

  • Temat   Wiersz tematu wiadomości.

  • Rodzaj   Typu błędu, który spowodował pominięcie elementu.

  • Nazwa folderu   Folder, w którym znajduje się pominięty element.

Migrowane dane

Łączną ilość danych (w bajtach i megabajtach — MB) zawartych w elementach skrzynki pocztowej, jaką migrowano do skrzynki pocztowej usługi Office 365. Liczba ta obejmuje elementy migrowane zarówno w ramach synchronizacji wstępnej, jak i przyrostowej. W przypadku migracji poczty IMAP to pole nie zawiera wartości.

Szybkość migracji

Średnia szybkość transferu (w bajtach lub megabajtach na minutę) kopiowania danych do skrzynki pocztowej usługi Office 365. W przypadku migracji poczty IMAP to pole nie zawiera wartości.

Błąd

W razie niepowodzenia migracji w przypadku danego użytkownika to pole zawiera opis błędu. Opis tego błędu jest też dostępny w raporcie dotyczącym błędów migracji.

Raport

Kliknij pozycję Pobierz raport dotyczący tego użytkownika, aby otworzyć lub zapisać szczegółowy raport dotyczący migracji zawierający informacje diagnostyczne o stanie migracji użytkownika. Informacje podane w tym raporcie mogą przydać się Tobie lub pomocy technicznej firmy Microsoft podczas rozwiązywania problemów z migracją zakończoną niepowodzeniem.

Data ostatniej pomyślnej synchronizacji

Ostatni przypadek skopiowania jakichkolwiek nowych elementów w lokalnej skrzynce pocztowej do skrzynki pocztowej w chmurze.

Kliknij pozycję Więcej szczegółów, aby wyświetlić następujące dodatkowe informacje o wybranym migrowanym użytkowniku.

Pole

Opis

Czas w kolejce

Czas, przez jaki użytkownik miał stan W kolejce.

Czas wykonywania

Czas, przez jaki aktywnie migrowano użytkownika.

Czas trwania synchronizacji

Czas, przez jaki migrowany użytkownik miał stan Zsynchronizowano.

Czas trwania przestoju

Czas trwania przestoju procesu migracji dla danego użytkownika.

Etapy migracji

Zrozumienie opisanych w poprzedniej sekcji stanów migracji jest łatwiejsze po zaznajomieniu się z etapami procesu migracji. W poniższej tabeli opisano te etapy i dla każdego z nich wskazano, czy jest on uwzględniony w danym typie migracji.

Etap migracji

Migracja jednorazowa programu Exchange

Migracja etapowa programu Exchange

Migracja IMAP

Inicjowanie obsługi administracyjnej      Proces migracji tworzy nową skrzynkę pocztową usługi Office 365.

Tak (obejmuje grupy dystrybucyjne i kontakty poczty)

Tak (obejmuje kontakty poczty)

Nie

Synchronizacja wstępna     Po zapewnieniu obsługi administracyjnej skrzynek pocztowych usługi Office 365 proces migracji migruje elementy skrzynek pocztowych do tych nowo ustanowionych skrzynek pocztowych w chmurze.

Tak (obejmuje godziny z kalendarza i kontakty)

Tak (obejmuje godziny z kalendarza i kontakty)

Tak

Synchronizacja przyrostowa      Proces migracji synchronizuje lokalną skrzynkę pocztową i odpowiadającą jej skrzynkę pocztową usługi Office 365 co 24 godziny.

Tak

Nie

Tak

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×