Ręczne wprowadzanie danych w komórkach arkusza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istnieje kilka opcji umożliwia ręczne wprowadzanie danych w programie Excel. Dane można wprowadzić w jednej komórce w kilku komórkach, w tym samym czasie lub na więcej niż jeden arkusz jednocześnie. Wprowadzanych danych może być liczby, tekstu, daty lub godziny. Możesz sformatować dane na różne sposoby. I istnieje kilka ustawień, które można dostosować, aby ułatwić wprowadzanie danych dla Ciebie.

W tym temacie wyjaśniono, jak za pomocą formularza danych do wprowadzania danych w arkuszu. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z formularzy danych zobacz temat Dodawanie, edytowanie, znajdowanie i usuwanie wierszy za pomocą formularza danych.

Ważne : Jeśli w arkuszu nie można wprowadzić ani edytować danych, może on być chroniony przed wprowadzaniem przypadkowych zmian w danych. Jeśli arkusz jest chroniony, można zaznaczać komórki w celu przejrzenia danych, ale nie można wprowadzać informacji w chronionych komórkach. Zwykle nie należy wyłączać ochrony arkusza, chyba że za zgodą osoby, która go utworzyła. Aby wyłączyć ochronę arkusza, kliknij polecenie Nie chroń arkusza w grupie Zmiany na karcie Recenzja. Jeśli przy włączaniu ochrony arkusza zostało ustawione hasło, do wyłączenia ochrony będzie wymagane podanie tego hasła.

Co chcesz zrobić?

Wprowadzanie tekstu lub liczby w komórce

Wprowadź numer, który ma stałej liczbie miejsc dziesiętnych

Wprowadzanie daty lub godziny w komórce

Wprowadzanie tych samych danych w kilku komórkach naraz

Wprowadzanie tych samych danych w kilku arkuszach naraz

Dostosowywanie ustawień arkusza i formatów komórek

Wprowadzanie tekstu lub liczby w komórce

 1. Kliknij komórkę w arkuszu.

 2. Wpisz liczby lub tekst, który chcesz wprowadzić, a następnie naciśnij klawisz ENTER lub TAB.

  Aby wprowadzić dane w nowym wierszu w komórce, wprowadź podział wiersza, naciskając klawisze ALT + ENTER.

Początek strony

Wprowadzanie liczby o stałej liczbie miejsc dziesiętnych

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie w obszarze Opcje edycji zaznacz pole wyboru Automatycznie wstaw przecinek dziesiętny.

 3. W polu miejsca dziesiętne wprowadź liczbę dodatnią dla cyfr po prawej stronie przecinka dziesiętnego lub liczbę ujemną dla cyfr po lewej stronie przecinka dziesiętnego.
  Na przykład jeśli wprowadź wartość 3 w polu miejsca dziesiętne, a następnie wpisz 2834 w komórce, wartość zostaną wyświetleni 2,834. Jeśli w polu miejsca dziesiętne wprowadź -3 , a następnie wpisz 283, wartość będzie równa 283 000.

 4. Kliknij komórkę w arkuszu, a następnie wprowadź żądaną liczbę.

  Dane wpisane przed zaznaczeniem opcji Stała liczba miejsc dziesiętnych nie zmienią się.

  Aby tymczasowo zastąpić opcję Stała liczba miejsc dziesiętnych, należy wpisać przecinek dziesiętny podczas wprowadzania liczby.

Początek strony

Wprowadzanie daty lub godziny w komórce

 1. Kliknij komórkę w arkuszu.

 2. Wpisz datę lub godzinę w następujący sposób:

  • Aby wprowadzić datę, użyj znaku kreski ułamkowej albo łącznika, aby rozdzielić części daty — na przykład wpisz 9/5/2002 albo 5-Wrz-2002.

  • Aby wprowadzić godzinę zegara 12-godzinnego, wpisz godzinę, po niej spację, a następnie wpisz literę a lub p, na przykład 9:00 p. W przeciwnym razie program Excel wprowadzi ją jako godzinę AM.

   Aby wprowadzić bieżącą datę i godzinę, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT +; (średnik).

 • Aby wprowadzić datę lub godzinę, która będzie bieżąca po ponownym otwarciu arkusza, można użyć funkcji DZIŚ i teraz .

 • Wprowadzanie daty lub godziny w komórce, spowoduje wyświetlenie w domyślnym daty lub godziny w formacie na komputerze lub w formacie, który został zastosowany do komórki przed wprowadzeniem daty lub godziny. Domyślny format daty lub godziny jest oparty na ustawienia daty i godziny w oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe (Panel sterowania). Jeśli zmieniono te ustawienia na komputerze, daty i godziny w skoroszytach, które nie zostały sformatowane przy użyciu polecenia Formatuj komórki są wyświetlane zgodnie z tych ustawień.

 • Aby zastosować domyślny format daty lub godziny, kliknij komórkę zawierającą wartość daty lub godziny, a następnie naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + # lub klawisze CTRL + SHIFT + @.

Początek strony

Wprowadzanie tych samych danych w kilku komórkach naraz

 1. Zaznacz komórki, do których chcesz wprowadzić te same dane. Nie muszą to być komórki sąsiadujące.

  Aby zaznaczyć

  Wykonaj następujące czynności

  Pojedynczą komórkę

  Kliknij komórkę lub przejdź do niej, naciskając klawisze strzałek.

  Zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij zaznaczenie do ostatniej komórki lub przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT, naciskając klawisze strzałek, aby rozszerzyć zaznaczenie.

  Można również zaznaczyć pierwszą komórkę zakresu, a następnie nacisnąć klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie, używając klawiszy strzałek. Aby wyłączyć rozszerzanie zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisz F8.

  Duży zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie kliknij ostatnią komórkę zakresu, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT. Aby wyświetlić ostatnią komórkę, być może trzeba będzie użyć funkcji przewijania.

  Wszystkie komórki arkusza

  Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

  Przycisk Zaznacz wszystko

  Aby zaznaczyć cały arkusz, można również nacisnąć klawisze CTRL+A.

  Jeśli arkusz zawiera dane, naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Naciśnięcie klawiszy CTRL+A po raz drugi powoduje zaznaczenie całego arkusza.

  Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek

  Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie przytrzymaj klawisz CTRL i zaznacz inne komórki lub zakresy.

  Można także zaznaczyć pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8, aby dodać do zaznaczenia kolejne niesąsiadujące komórki lub ich zakres. Aby wyłączyć dodawanie komórek lub zakresów do zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8.

  Uwaga : Nie można anulować zaznaczenia nieprzylegającej komórki lub zakresu komórek bez anulowania całego zaznaczenia.

  Cały wiersz lub kolumnę

  Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

  Nagłówki arkusza

  1. Nagłówek wiersza

  2. Nagłówek kolumny

  Można też zaznaczać komórki w wierszu lub kolumnie, zaznaczając pierwszą komórkę, a następnie naciskając kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI (W PRAWO lub W LEWO dla wierszy, W GÓRĘ lub W DÓŁ dla kolumn).

  Jeśli wiersz lub kolumna zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje zaznaczenie wierszy lub kolumn do ostatniej użytej komórki. Powtórne naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI zaznacza cały wiersz lub kolumnę.

  Przylegające wiersze lub kolumny

  Przeciągnij wskaźnik myszy przez nagłówki wierszy lub kolumn albo zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie zaznacz ostatni wiersz lub kolumnę, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT.

  Nieprzylegające wiersze lub kolumny

  Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza w pierwszym wierszu lub kolumnie zaznaczenia, następnie klikaj nagłówki następnych wierszy lub kolumn, które chcesz dodać do zaznaczenia, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL.

  Pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu lub w kolumnie

  Zaznacz komórkę w wierszu lub w kolumnie, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).

  Pierwsza lub ostatnia komórka w arkuszu lub w tabeli programu Microsoft Office Excel

  Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+HOME, aby zaznaczyć pierwszą komórkę w arkuszu lub na liście programu Excel.

  Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+END, aby zaznaczyć ostatnią komórkę, która zawiera dane lub formatowanie, w arkuszu lub na liście programu Excel.

  Komórki do ostatniej użytej komórki w arkuszu (dolny prawy róg).

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+END, aby rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej użytej komórki na arkuszu (w prawym dolnym rogu).

  Komórki do początku arkusza.

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+HOME, aby rozszerzyć zaznaczenie do początku arkusza.

  Więcej lub mniej komórek niż komórki znajdujące się w aktywnym zaznaczeniu

  Przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij ostatnią komórkę, którą chcesz dołączyć do nowego zaznaczenia. Prostokątny obszar między komórka aktywna a komórką klikniętą stanie się nowym zaznaczeniem.

  Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

 2. Wpisz dane w aktywnej komórce i naciśnij klawisze CTRL+ENTER.

  Można także wprowadzić te same dane w kilku komórkach, za pomocą uchwyt wypełniania Uchwyt wypełnienia pozwala automatycznie wypełnić dane w komórkach arkusza.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Automatyczne wypełnianie danych w komórkach arkusza.

Początek strony

Wprowadzanie tych samych danych w kilku arkuszach naraz

Jednoczesne uaktywnienie kilku arkuszy pozwala wprowadzać nowe dane lub zmieniać istniejące dane w jednym z arkuszy w taki sposób, że zmiany są stosowane do tych samych komórek we wszystkich wybranych arkuszach.

 1. Kliknij kartę pierwszego arkusza, który zawiera dane, które chcesz edytować. Następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas klikania karty innych arkuszy, w których chcesz zsynchronizować dane.

  Przyciski przewijania kart

  Uwaga : Jeśli nie widzisz karty arkusza, który ma być, kliknij przycisk Znajdź arkusz, a następnie kliknij jej kartę przewijania kart. Jeśli nadal nie możesz znaleźć kart arkuszy, które mają, może być konieczne maksymalizowanie okna dokumentu.

 2. W aktywnym arkuszu zaznacz komórkę lub zakres, gdzie chcesz edytować istniejące dane lub wprowadzić nowe dane.

  Aby zaznaczyć

  Wykonaj następujące czynności

  Pojedynczą komórkę

  Kliknij komórkę lub przejdź do niej, naciskając klawisze strzałek.

  Zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij zaznaczenie do ostatniej komórki lub przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT, naciskając klawisze strzałek, aby rozszerzyć zaznaczenie.

  Można również zaznaczyć pierwszą komórkę zakresu, a następnie nacisnąć klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie, używając klawiszy strzałek. Aby wyłączyć rozszerzanie zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisz F8.

  Duży zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie kliknij ostatnią komórkę zakresu, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT. Aby wyświetlić ostatnią komórkę, być może trzeba będzie użyć funkcji przewijania.

  Wszystkie komórki arkusza

  Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

  Przycisk Zaznacz wszystko

  Aby zaznaczyć cały arkusz, można również nacisnąć klawisze CTRL+A.

  Uwaga : Jeśli arkusz zawiera dane, naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Naciśnięcie klawiszy CTRL+A po raz drugi powoduje zaznaczenie całego arkusza.

  Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek

  Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie przytrzymaj klawisz CTRL i zaznacz inne komórki lub zakresy.

  Można także zaznaczyć pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8, aby dodać do zaznaczenia kolejne niesąsiadujące komórki lub ich zakres. Aby wyłączyć dodawanie komórek lub zakresów do zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8.

  Uwaga : Nie można anulować zaznaczenia nieprzylegającej komórki lub zakresu komórek bez anulowania całego zaznaczenia.

  Cały wiersz lub kolumnę

  Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

  Nagłówki arkusza

  1. Nagłówek wiersza

  2. Nagłówek kolumny

  Można też zaznaczać komórki w wierszu lub kolumnie, zaznaczając pierwszą komórkę, a następnie naciskając kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI (W PRAWO lub W LEWO dla wierszy, W GÓRĘ lub W DÓŁ dla kolumn).

  Uwaga : Jeśli wiersz lub kolumna zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje zaznaczenie wierszy lub kolumn do ostatniej użytej komórki. Powtórne naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI zaznacza cały wiersz lub kolumnę.

  Przylegające wiersze lub kolumny

  Przeciągnij wskaźnik myszy przez nagłówki wierszy lub kolumn albo zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie zaznacz ostatni wiersz lub kolumnę, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT.

  Nieprzylegające wiersze lub kolumny

  Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza w pierwszym wierszu lub kolumnie zaznaczenia, następnie klikaj nagłówki następnych wierszy lub kolumn, które chcesz dodać do zaznaczenia, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL.

  Pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu lub w kolumnie

  Zaznacz komórkę w wierszu lub w kolumnie, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).

  Pierwsza lub ostatnia komórka w arkuszu lub w tabeli programu Microsoft Office Excel

  Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+HOME, aby zaznaczyć pierwszą komórkę w arkuszu lub na liście programu Excel.

  Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+END, aby zaznaczyć ostatnią komórkę, która zawiera dane lub formatowanie, w arkuszu lub na liście programu Excel.

  Komórki do ostatniej użytej komórki w arkuszu (dolny prawy róg).

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+END, aby rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej użytej komórki na arkuszu (w prawym dolnym rogu).

  Komórki do początku arkusza.

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+HOME, aby rozszerzyć zaznaczenie do początku arkusza.

  Więcej lub mniej komórek niż komórki znajdujące się w aktywnym zaznaczeniu

  Przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij ostatnią komórkę, którą chcesz dołączyć do nowego zaznaczenia. Prostokątny obszar między komórka aktywna a komórką klikniętą stanie się nowym zaznaczeniem.

  Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

 3. W aktywnej komórce wpisz nowe dane lub zmień istniejące dane, a następnie naciśnij klawisz ENTER lub TAB, aby przenieść zaznaczenie do następnej komórki.

 4. Powtarzaj poprzedni krok do momentu zakończenia wprowadzania lub edytowania danych.

 • Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy, kliknij dowolny niewybrany arkusz. Jeśli nie jest widoczny żaden niewybrany arkusz, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę wybranego arkusza, a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj arkusze.

 • Wprowadzane w ten sposób zmiany wpływają na wszystkie wybrane arkusze, co może spowodować nieumyślne zastąpienie danych, które nie powinny zostać zmienione. Aby tego uniknąć, można wyświetlić jednocześnie wszystkie arkusze w celu identyfikowania potencjalnych konfliktów danych.

  1. Na karcie Widok w grupie Okno kliknij przycisk Nowe okno.

  2. Przełącz się do nowego okna, a następnie kliknij odpowiedni arkusz.

  3. Powtórz kroki 1 i 2 dla wszystkich arkuszy, które chcesz wyświetlić.

  4. Na karcie Widok w grupie okno kliknij polecenie Rozmieść wszystko, a następnie kliknij odpowiednią opcję.
   Do Wyświetl wszystkie arkusze w aktywnym skoroszycie, zaznacz pole wyboru okna aktywnego skoroszytu.

Początek strony

Dostosowywanie ustawień arkusza i formatów komórek

Istnieje kilka ustawień w programie Excel, które można dostosować, aby ułatwić ręczne wprowadzanie danych. Niektóre zmiany mają wpływ na wszystkie skoroszyty, niektóre — na cały arkusz, a inne — tylko na określone komórki.

Zmienianie kierunku przenoszenia zaznaczenia dla klawisza ENTER

Po naciśnięciu klawisza TAB, aby wprowadzić dane w kilku komórkach w wierszu i naciśnij klawisz ENTER na końcu tego wiersza, domyślnie zaznaczenie powoduje przejście na początek następnego wiersza.

Naciśnięcie klawisza ENTER Przeniesienie zaznaczenia w dół o jedną komórkę, a następnie naciśnięcie klawisza TAB powoduje przeniesienie zaznaczenia o jedną komórkę w prawo. Nie można zmienić kierunek przenoszenia dla klawisza TAB, ale można określić inny kierunek dla klawisza ENTER. Zmiana tego ustawienia wpłynie na cały arkusz, otwartych arkuszy, wszystkie otwarte skoroszyty i wszystkie nowe skoroszyty.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. W kategorii Zaawansowane w obszarze Edycja zaznacz pole wyboru Przenieś zaznaczenie po naciśnięciu klawisza Enter i kliknij żądany kierunek w polu Kierunek.

Zmienianie szerokości kolumny

Czasami w komórce mogą być wyświetlane znaki #####. Taka sytuacja może wystąpić, gdy komórka zawiera liczbę lub datę, a szerokość kolumny komórki jest zbyt mała do wyświetlenia wszystkich znaków wymaganych ze względu na jej format. Załóżmy na przykład, że komórka z ustawionym formatem daty „rrrr-mm-dd” zawiera wartość 2007-12-31. Szerokość kolumny wystarcza jednak tylko do wyświetlenia sześciu znaków. W takiej komórce będą wyświetlane znaki #####. Aby zobaczyć całą zawartość komórki w jej bieżącym formacie, należy zwiększyć szerokość kolumny.

 1. Kliknij komórkę, dla której chcesz zmienić szerokość kolumny.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Format.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W obszarze Rozmiar komórki wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dopasować cały tekst w komórce, kliknij polecenie Autodopasowanie szerokości kolumn.

  • Aby określić większą szerokość kolumny, kliknij polecenie Szerokość kolumny, a następnie wpisz żądaną szerokość w polu Szerokość kolumny.

Uwaga : Alternatywą dla zwiększania szerokości kolumny jest zmiana formatu tej kolumny lub nawet pojedynczej komórki. Można na przykład zmienić format daty, aby była wyświetlana jako tylko dzień i miesiąc (format „dd-mm”), czyli w postaci 31-12, lub przedstawić liczbę w formacie naukowym (wykładniczym), na przykład w postaci wartości 4E+08.

Zawijanie tekstu w komórce

Opcja zawijania tekstu pozwala wyświetlić w komórce wiele wierszy tekstu. Zawinięcie tekstu w komórce nie ma wpływu na inne komórki.

 1. Kliknij komórkę, której tekst ma być zawijany.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wyrównanie kliknij przycisk Zawijaj tekst.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Uwaga : Jeśli tekst to jedno długie słowo, znaki nie zostaną zawinięte (słowo nie zostanie podzielone). Aby wyświetlić cały tekst, można poszerzyć kolumnę albo zmniejszyć rozmiar czcionki. Jeśli po włączeniu zawijania nie będzie widoczny cały tekst, może być konieczne zwiększenie wysokości wiersza. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format, a następnie w obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Autodopasowanie wysokości wierszy.

Zmienianie formatu liczby

W programie Excel osobno jest określany format komórki, a osobno dane w niej przechowywane. Ta różnica w widocznym na ekranie wyglądzie może mieć istotne znaczenie w przypadku danych liczbowych. Jeśli na przykład wprowadzona liczba jest zaokrąglana, zaokrągleniu temu podlega najczęściej tylko wyświetlana liczba. W obliczeniach jest używana liczba faktycznie przechowywana w komórce, a nie wyświetlana liczba sformatowana. Dlatego obliczenia mogą wyglądać niedokładnie z powodu zaokrąglenia w jednej lub większej liczbie komórek.

Po wprowadzeniu liczb w komórce można zmienić format ich wyświetlania.

 1. Kliknij komórkę zawierającą liczby, które chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba wskaż pozycję Ogólne, a następnie kliknij odpowiedni format.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Porada : Aby wybrać format liczb z listy dostępnych formatów, kliknij polecenie Więcej, a następnie kliknij żądany format na liście Kategoria.

Formatowanie liczby jako tekstu

Liczby, które nie powinny być obliczane w programie Excel, na przykład numery telefonów, można sformatować jako tekst, stosując format Tekst dla pustych komórek przed wprowadzeniem liczb.

 1. Zaznacz pustą komórkę.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba wskaż pozycję Ogólne, a następnie kliknij pozycję tekst.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Wpisz żądane liczby w sformatowanej komórce.

  Uwaga : Liczby wprowadzone przed zastosowaniem format tekstu na potrzebę komórek można ponownie wprowadzić w sformatowanych komórkach. Aby szybko ponownie wprowadzić liczby jako tekst, zaznacz każdą komórkę, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×