Równomierne rozkładanie pracy nad projektem (bilansowanie przydziałów zasobów)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli osoby w projekcie pracują nad zbyt dużą liczbą zadań w tym samym czasie, można rozwiązać konfliktów zasobów lub nadmiernych alokacji przez bilansowanie przydziałów automatycznie, przechodząc do poziomu wszystkich > zasobów. Bilansowanie prac przez opóźnianie zadań lub dzielenie ich, aby przestaną być nadmiernie obciążone zasoby, które są przypisane do tych zadań.

Grafika bilansowania zasobów

Gdy jest bilansowania projektu nie zmienia się kto jest przydzielony do każdego zadania. Projekt poziomy tylko zasobów pracy, zasoby ogólne i zasoby zatwierdzone. Bilansuj zasoby materiałowe, zasobów kosztowych lub zasoby proponowane.

Uwaga: Ze względu na te zmiany w zadaniach bilansowanie może opóźnić datę zakończenia pewnych zadań i w związku z tym również projektu data zakończenia.

Przed użyciem funkcji bilansowania, można modyfikować ustawienia kilka.

 • Priorytetów zadań, które służą do oznaczania ważności zadania i możliwości jego bilansowania.

 • Priorytetów projektu, której określania dostępności projektu na potrzeby bilansowania.

 • Opcje bilansowania, które ułatwiają dostosowywanie jak projektu określa, które zadania są zbilansowane i w jakim stopniu.

Co chcesz zrobić?

Równomierne rozkładanie pracy przez bilansowanie

Modyfikowanie ustawień bilansowania

Ustawianie priorytetów zadań

Ustawianie priorytetów projektu

Więcej porad na potrzeby bilansowania

Równomierne rozkładanie pracy przez bilansowanie

Na karcie zasoby w grupie poziom wybierz jedną z następujących opcji.

Polecenie Bilansuj zasoby

 • Poziom zaznaczenia    Służy do poziomu tylko zadania, które są zaznaczone. Aby zaznaczyć wiele zadań, które znajdują się obok siebie, wybierz pozycję pierwszego zadania w ramach zaznaczenia, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas zaznaczania ostatniego zadania w ramach zaznaczenia. Aby zaznaczyć wiele zadań, które nie sąsiadują ze sobą, zaznacz każdego zadania, naciskając klawisz CTRL podczas zaznaczania zadania.

  To jest przydatny, gdy może być dopuszczalny zasoby z nadmierną na niektórych zadań w planie projektu, ale chcesz rozwiązać nadmierna alokacja dla innych określonych zadań menedżerowie projektów

 • Bilansowanie zasobów    Ta funkcja pozwala na tym samym poziomie tylko te zadania przydzielone zasoby określone. Wybierz pozycję Bilansuj zasób, a następnie wybierz zasób, do której są przydzielone zadania. Użyj klawisza CTRL, aby zaznaczyć wiele zasobów.

  Jeśli wybranego zasobu w pracę nad zadaniami, zawierających wiele zasobów, nie były przenoszone innych przydziałów.

 • Poziom wszystko    Służy do poziomu wszystkich zasobów w wszystkich zadań w planie projektu.

 • Opcje bilansowania    Umożliwia modyfikowanie ustawień, które są używane na potrzeby bilansowania w programie Project. Zobacz sekcję na Modyfikuj bilansowania ustawienia w tym artykule.

 • Wyczyść bilansowanie    Umożliwia cofanie efekty poprzedniego bilansowania.

 • Następnej nadmiernej alokacji    Umożliwia przejście do następnego zadania, zasoby z nadmierną alokacją. Umożliwia bardziej widoczne efekty bilansowania na poszczególne zadania.

Modyfikowanie ustawień bilansowania

Możesz zmienić bilansowania ułatwiające dostosowywanie jak projektu określa, które zadania są zbilansowane i w jakim stopniu.

 1. Na karcie zasoby w grupie poziom wybierz Opcje bilansowania.

 2. W oknie dialogowym Bilansowanie zasobów , w obszarze Obliczenia bilansowaniawybierz sposób bilansowania ma być wykonywana.

  • Automatycznie    Jeśli wybierzesz opcję automatycznego bilansowania, wyczyść pole wyboru Wyczyść wartości bilansowania przed bilansowaniem . Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, projekt poziomy tylko nowe i nie zbilansowane przydziały. To pole wyboru jest zaznaczone domyślnie, ale podczas bilansowania automatycznego pozostawienie tego zaznaczenia może znacząco spowolnić pracę w harmonogramie ponieważ bilansowania wszystkich zadań.

   W Szukaj nadmiernych alokacji wybierz okres lub podstawę czułości które bilansowaniu rozpozna nadmiernych alokacji. Dnia to ustawienie domyślne. To ustawienie określa punkt, w którym możesz uruchamiane bilansowanie: kiedy ma nadmierną alokację w ramach jednej minuty, jeden dzień, tydzień lub miesiąc.

  • Ręcznie    Bilansowanie ręczne (ustawienie domyślne) jest wyświetlany tylko po wybraniu Wszystkich poziom. Bilansowanie automatyczne jest wykonywane przy każdej zmianie zadania lub zasobu. Użyj automatycznego bilansowania Jeśli chcesz zaplanować zadania, kiedy zasoby są przydzielone więcej pracy, niż mają wydajność.

 3. W obszarze Zakres bilansowania dlawybierz do całego projektu lub do poziomu tylko zadania przypadające w określonym zakresie czasu.

 4. W oknie dialogowym Kolejność bilansowania wybierz odpowiednią kolejność bilansowania:

  • Zaznacz pole wyboru Identyfikator tylko do poziomu zadań rosnąco ich identyfikatorów przed uwzględnieniem innych kryteriów.

  • Wybierz pozycję Standardowy aby najpierw sprawdzić współzależności poprzednik, zapas czasu, daty, priorytety i ograniczenia wykrywania, czy i w jaki sposób można bilansować zadania. (Jest to ustawienie domyślne).

  • Wybierz priorytet, standardowe Aby sprawdzić, czy priorytetów zadań najpierw, a następnie kryteria standardowe.

 5. Aby zapobiec opóźnieniu daty zakończenia projektu, zaznacz pole wyboru Bilansuj jedynie w ramach dostępnego zapasu czasu .

  Uwaga: Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie wskazujący, że projekt nie może zbilansować całego harmonogramu. Projekt nie może być poziom harmonogramu, ponieważ rzadko jest za mało zapasu czasu w harmonogramie, aby ponownie zaplanować przydziały bez przekroczenia zapasu czasu.

 6. Aby zezwolić na bilansowanie dostosować, gdy zasób pracuje nad zadaniem niezależnie od innych zasobów, które pracują nad tym samym zadaniem, zaznacz pole wyboru Bilansowanie może dostosowywać poszczególne przydziały zadania .

 7. Jeśli chcesz przerywanie zadań przez tworzenie podziałów pracy pozostałej do wykonania zadania lub przydziały zasobów, zaznacz pole wyboru Bilansowanie może powodować podziały pracy pozostałej do wykonania . Jeśli zasób jest przydzielony do zadań jednocześnie poza jakie zasobu może obsługiwać harmonogram, a następnie zadania, którego praca pozostała można podzielić i pracowano, gdy harmonogram zasobu, aby umożliwić jej.

 8. Aby dodać zasoby proponowane, zaznacz pole wyboru poziomu zadań za pomocą typ proponowany .

 9. Aby zezwolić na bilansowanie zadań zaplanowanych ręcznie zmienić, zaznacz pole wyboru Bilansuj zadania zaplanowane ręcznie .

 10. Jeśli chcesz wyczyścić wyniki poprzedniego bilansowania przed bilansowaniem ponownie, następnie wybierz pozycję Wyczyść bilansowanie.

 11. Jeśli bilansowania ręcznie wybierz Poziom wszystkie. Jeśli bilansowania automatycznego wybierz przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli możesz poziom zadania w projektów z harmonogramem od daty zakończenia, ujemne wartości opóźnienia są stosowane od zakończenia zadania lub przydziału daty zakończenia przydziału zasobu lub zadania ma być wykonywana wcześniej.

Ustawianie priorytetów zadań

Ustawianie priorytetów zadań umożliwiają określenie ważności zadania i możliwości jego bilansowania. Zostanie wprowadzona wartość priorytetu jest wartością subiektywną od 1 do 1000, której można określić stopień kontroli nad procesem bilansowania. Na przykład jeśli nie chcesz projektu do poziomu określonego zadania, należy ustawić swojego priorytetu na 1000. Domyślnie ustawienie wartości priorytetu to 500 lub średni poziom kontroli. Zadania, które mają niższy priorytet są opóźnione lub dzielone przed zadaniami, które mają wyższy priorytet.

 1. W polu Nazwa zadania kliknij dwukrotnie nazwę zadania, którego priorytet chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję Informacje o zadaniu.

 2. Na karcie Ogólne wpisz lub wybierz priorytet w polu Priority (priorytet) .

Ustawianie priorytetów projektu

Można ustawić dostępności całego projektu dla bilansowania przez odpowiednie ustawienie priorytetu projektu. Na przykład, jeśli są współużytkowanie zasobów z innym projektem, który służy jako pula zasobów i nie chcesz, aby Bilansuj zadań w jednym z udostępnionych plików, ustaw udostępniony przez poziom priorytetu pliku do 1000.

 1. Na karcie Projekt w grupie Właściwości wybierz pozycję Informacje o projekcie.

 2. Wpisz lub wybierz priorytet w polu Priority (priorytet) .

Kilka porad, których można używać podczas bilansowania

Porada

Co możesz zrobić

Przejrzyj zasoby z nadmierną alokacją

Zasoby z nadmierną alokacją są oznaczone w kolorze czerwonym w widokach zasobów, również terminarz zespołu. W widoku Wykres Gantta zasoby z nadmierną alokacją są oznaczone czerwoną wartość w kolumnie wskaźniki.

Usuwaj skutki bilansowania przy każdym możesz poziomu

Za każdym razem, poziomu projektu, poprzedni efekt bilansowania są usuwane. Aby zmienić to ustawienie, wybierz zasób > Opcje bilansowania.

Wyczyść bilansowanie

Aby wyczyścić bilansowanie bezpośrednio przed podjęciem dowolnego działania, wybierz Poziom cofnąć. Jeśli nie chcesz cofnąć bilansowania, możesz również wybrać, Wyczyść bilansowanie , aby wyczyścić wyniki poprzedniego bilansowania.

Zobacz, które zadania zostały zbilansowane

Aby wyświetlić zmiany wprowadzone przez bilansowanie zadań, za pomocą widoku Wykres Gantta-bilans. Wybierz Widoki > inne widoki > Więcej widoków.

Bilansuj w obrębie określonego czasu

Wybierz zasób > Opcje bilansowania, a następnie wprowadź daty od i do .

Nie bilansuj zadań zaplanowanych ręcznie

Zazwyczaj bilansowania wszystkie typy zadań. Aby zmienić to ustawienie, wybierz zasób > Opcje bilansowania.

Bilansuj bez zmiany daty zakończenia projektu

Wybierz zasób > Opcje bilansowania, a następnie zaznacz pole Bilansuj jedynie w ramach dostępnego zapasu czasu .

Uwaga: Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący projektu nie można całego projektu. Może być niewystarczający zapas czasu w harmonogramie, aby przenieść przydziałów bez zmiany daty zakończenia projektu.

Ręcznie redukuj nadmierne alokacje

Jeśli nie chcesz, aby poziom, możesz wypróbować inne sposoby redukowania nadmiernych alokacji.

 • Zamień jeden zasób na inny, dostępny do pracy w danym czasie.

 • Zamień zasobów bardziej zaawansowanych zadań krytycznych wcześniej w projekcie. Zasób bardziej zaawansowanych prawdopodobnie może uzyskać to samo zadanie pracy w krótszym czasie.

 • Zmienianie łącza zadań tak, aby uruchomić niektórych zadań w tym samym czasie.

 • Zmniejsz zakres harmonogramu, usuwając zadania.

 • Rozłóż obciążenie pracą, wydłużając czas trwania zadań za pomocą zasoby z nadmierną alokacją nadmiernie.

 • Zmniejsz obciążenie pracą, redukując ilość pracy potrzebną do wykonania zadania.

 • Zmień godziny pracy zasobów , aby skrócić czas trwania zadań.

 • Skróć czas trwania zadań, szczególnie s zadanie krytyczne bezpośredni wpływ na datę zakończenia projektu.

 • Sprawdź, czy zasoby nie działają podczas czas wolny. Jeśli zasób działa w godzinach wolny, Project wyświetli je zgodnie z nadmierną alokacją.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×