Różnice między korzystaniem z dokumentu w przeglądarce i w programie Word

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aplikacja Microsoft Word Online umożliwia wprowadzanie w przeglądarce sieci Web podstawowych zmian edycyjnych i dotyczących formatowania dokumentów. Dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji można uzyskać za pomocą polecenia Word OnlineOtwórz w programie Word w aplikacji . Zapisanie dokumentu w programie Word powoduje zachowanie dokumentu w witrynie sieci Web, z której został on otwarty w aplikacji Word Online.

Dokument otwarty w aplikacji Word Online jest taki sam jak dokument otwarty w aplikacji klasycznej Word, jednak niektóre funkcje działają inaczej w tych dwóch środowiskach.

Uwaga: Jeśli korzystasz z Word Online z programem SharePoint 2010, zobacz tą wersją artykułu różnice między korzystaniem z dokumentu w przeglądarce i w programie Word.

W tym artykule

Formaty plików obsługiwane w aplikacji Word Web App

Obsługiwane funkcje wyświetlania i drukowania

Funkcje, które różnią się w przeglądarce i w wersji komputerowej

Otwieranie i zapisywanie

Edytowanie i formatowanie

Przeglądanie

Obiekty

Formaty plików obsługiwane w aplikacji Word Online

Przy użyciu aplikacji Word Online można otwierać dokumenty w następujących formatach:

  • Dokument programu Word (docx)

  • Szablon programu Word (dotx)

  • Dokument programu Word z obsługą makr (docm) lub Szablon programu Word z obsługą makr (dotm)
    Dokumenty można otwierać, ale makra nie będą uruchamiane.

  • Dokument programu Word 97–2003 (doc) lub Szablon programu Word 97–2003 (dot)
    Aplikacja Word Online obsługuje wyświetlanie dokumentów w tych formatach, ale aby można było je edytować w przeglądarce, w aplikacji Word Online jest zapisywana kopia tych dokumentów w formacie docx lub dotx. Aplikacja Word Online nie obsługuje zapisywania dokumentów w formacie doc ani dot.

  • Plik tekstowy OpenDocument (odt)

  • PDF (Portable Document Format)

W aplikacji Word Online nie można otwierać dokumentów w innych formatach plików. Nie są obsługiwane między innymi następujące formaty: Tekst sformatowany RTF, Hypertext Markup Language (HTML) i Multipurpose Internet Mail Extensions (MHTML).

Początek strony

Obsługiwane funkcje wyświetlania i drukowania

Podczas wyświetlania lub drukowanie dokumentu w Word Online, dokument wygląda tak samo jak w układ wydruku w programie Word Online aplikacji klasycznej Word wyświetlanie czytniku plików PDF do drukowania dokumentów (zobacz listę obsługiwane czytniki PDF). Jeśli chcesz funkcje programu Word (na przykład dostosowywanie marginesów strony), kliknij przycisk Otwórz w programie Word i drukowanie w aplikacji klasycznej Word.

Podczas wyświetlania dokumentu niektóre funkcje działają w przeglądarce inaczej niż w aplikacji komputerowej programu Word. W celu użycia funkcji niedostępnych w aplikacji Word Online należy kliknąć pozycję Otwórz w programie Word.

Funkcja

Działanie w aplikacji Word Online

Widok Układ wydruku

W widoku do czytania w aplikacji Word Online dokument jest wyświetlany tak, jak wygląda on w widoku Układ wydruku. W aplikacji Word Online nie są dostępne inne widoki dostępne w aplikacji komputerowej programu Word (Konspekt, Wersja robocza, Układ sieci Web i Odczyt pełnoekranowy). W aplikacji Word Online nie są też dostępne funkcje okienka nawigacji, widoku Obok siebie i podziałów okna.

Linijki i linie siatki

W aplikacji Word Online nie są wyświetlane linijki ani linie siatki.

Początek strony

Funkcje działające inaczej w przeglądarce i w wersji komputerowej

Podczas edytowania dokumentu w Word Online dokumentu są przedstawione w widoku do edycji tak, aby można było edytować i formatować tekst. Widok do edycji nie pokazuje formatowanie strony, takie jak marginesy lub podziały stron, strony tytułowe lub nagłówków i stopek. Ponadto wielu rodzajów obiekty są wyświetlane jako symbole zastępcze.

W poniższych tabelach opisano sposób, w jaki aplikacja Word Online obsługuje funkcje, które mogą dotyczyć używanych dokumentów. Aby skorzystać z funkcji niedostępnych w aplikacji Word Online, należy kliknąć pozycję Otwórz w programie Word.

Otwieranie i zapisywanie

Funkcja

Działanie w aplikacji Word Online

Zarządzanie prawami do informacji (IRM)

Załączniki programu Outlook w trybie Online i biblioteki programu SharePoint, które są chronione usługi IRM Word Online otwierać dokumenty do odczytu, ale nie do edycji. Ochrona IRM nie można dodać do dokumentów w Word Online.

Ochrona hasłem

W aplikacji Word Online nie można otwierać dokumentów szyfrowanych hasłem.

Uprawnienie do modyfikacji

Dokument wymagający hasła umożliwiającego modyfikację jest otwierany w aplikacji Word Online w widoku do czytania, ale nie można go edytować w przeglądarce. Aby usunąć ograniczenia edycji, należy kliknąć pozycję Otwórz w programie Word.

Zarządzanie wersjami

Zarządzanie wersjami dokumentów odbywa się na serwerze, a nie w aplikacji Word Online. Jeśli dokument jest przechowywany w usłudze OneDrive, należy użyć funkcji Historia wersji w usłudze OneDrive. Jeśli dokument jest przechowywany w bibliotece programu SharePoint, należy sprawdzić, czy funkcja Historia wersji została skonfigurowana dla tej biblioteki.

Edytowanie i formatowanie

Funkcja

Działanie w aplikacji Word Online

Kopiowanie i wklejanie

Można kopiować i wklejać tekst oraz kopiować i wklejać obrazy z sieci Web. Tekst jest formatowany tak, aby pasował do tekstu znajdującego się w miejscu wklejenia w aplikacji Word Online.

Formatowanie czcionki

Można stosować pogrubienie, kursywę, podkreślenie, przekreślenie, indeks dolny, indeks górny, zmieniać czcionkę, rozmiar, kolor i wyróżnienie. Można także usuwać formatowanie czcionki.

Formatowanie akapitu

Można wyrównywać akapity do lewej, do prawej lub do środka, wybierać kierunek tekstu od prawej do lewej lub od lewej do prawej, zwiększać lub zmniejszać wcięcie, dopasowywać interlinię oraz formatować akapity jako listy punktowane lub numerowane. Można także czyścić formatowanie.

Numerowanie i punktory

Można stosować jeden z kilku wbudowanych stylów numeracji lub punktorów.

Style

Można stosować jeden ze stylów dostępnych w galerii wbudowanych stylów. Można także czyścić formatowanie. W aplikacji Word Online nie można tworzyć nowych stylów ani modyfikować istniejących.

Znajdowanie

Znajdowanie jest dostępne tylko w widoku do czytania. W aplikacji Word Online nie jest dostępne znajdowanie i zamienianie.

Powiększanie

Powiększanie jest dostępne tylko w widoku do czytania. W widoku do edycji powiększenie lub pomniejszenie można uzyskać za pomocą ustawień widoku przeglądarki.

Podziały wiersza i podziały stron

Podziały wierszy i stron są wyświetlane w widoku do czytania. W widoku do edycji podziały wierszy wyglądają tak samo jak podziały akapitów, a podziały stron nie są widoczne.

Kolumny

W aplikacji Word Online układ strony jest zachowywany, ale nie można go edytować.

Motyw, kolor strony, znaki wodne

W aplikacji Word Online motyw i tło strony są zachowywane w dokumencie, ale nie można ich edytować.

Współtworzenie

W aplikacji Word Online wielu autorów może pracować jednocześnie. Współtworzenie działa także w programie Word 2010 i nowszych wersjach oraz w programie Word 2011 dla komputerów Mac.

Recenzowanie

Funkcja

Działanie w aplikacji Word Online

Narzędzia sprawdzające

Można sprawdzać pisownię i określić język sprawdzania przy użyciu wbudowanego słownika. Aplikacja Word Online nie korzysta ze słownika niestandardowego i nie oferuje funkcji sprawdzania gramatyki, tłumaczenia ani tezaurusa.

Autokorekta

Aplikacja Word Online poprawia typowe błędy podczas pisania, między innymi może zamieniać litery wpisane w nieodpowiedniej kolejności (na przykład w języku angielskim wyraz „teh” jest zamieniany na „the”). Jeśli aplikacja Word Online wprowadzi niechcianą poprawkę, można ją cofnąć, naciskając klawisze Ctrl+Z. W przeciwieństwie do aplikacji klasycznej Word aplikacja Word Online nie umożliwia dostosowania opcji Autokorekty.

Prześledzone zmiany

Prześledzone zmiany są wyświetlane w widoku do czytania. Aby włączyć lub wyłączyć śledzenie zmian, należy kliknąć pozycję Otwórz w programie Word.

Obiekty

Funkcja

Działanie w aplikacji Word Online

Hiperłącza

Wstawianie, edytowanie i używanie hiperłączy. W aplikacji Word Online działają łącza zakładek i odwołań, można edytować ich tekst wyświetlany, ale nie można edytować ich miejsca docelowego.

Tabele

Można wstawiać tabele. Można wybierać według tabel, kolumn wierszy lub komórek, usuwać tabele, kolumny i wiersze, wstawiać wiersze i kolumny, ustawiać wyrównanie tekstu komórek do lewej, do prawej i do środka. Bardziej zaawansowane funkcje tabel, jak style tabeli, rozmiar komórki, kierunek tekstu i kolejność sortowania, są zachowywane w dokumencie, ale nie można ich konfigurować w aplikacji Word Online.

Obrazy

Wstawianie obrazów i obiektów clipart przechowywane na komputerze lub z usługi Bing. Stosowanie wielu style obrazu, pisanie tekstu alternatywnego i zmienianie rozmiaru, ale nie można przeciągać obrazów do nowej lokalizacji. Należy nacisnąć klawisze Ctrl + X, aby wyciąć i naciśnij klawisze Ctrl + V w nowej lokalizacji aby wkleić. Bardziej zaawansowane funkcje do pracy z obrazami, takich jak przycinanie, nie są dostępne w Word Online. Nie można utworzyć zrzutów ekranu bezpośrednio w Word Online, ale zrzutów ekranu w wyświetlania dokumentu jako obrazy w Word Online.

Kształty, wykresy, pola tekstowe, grafiki SmartArt, obiekty WordArt

Te elementy są wyświetlane w dokumencie w widoku do czytania zgodnie z oczekiwaniami. W widoku do edycji są wyświetlane jako symbole zastępcze, które można usuwać, ale nie można ich edytować. W aplikacji Word Online nie można ich przenosić ani zmieniać ich rozmiaru.

Równania, symbole, pismo odręczne

Te elementy są wyświetlane w dokumencie w widoku do czytania zgodnie z oczekiwaniami. W widoku do edycji są wyświetlane jako symbole zastępcze, które można usuwać, ale nie można ich edytować. W aplikacji Word Online nie można ich przenosić ani zmieniać ich rozmiaru.

Pola, kontrolki zawartości, strona tytułowa

Te elementy są wyświetlane w dokumencie w widoku do czytania zgodnie z oczekiwaniami. W widoku do edycji zawartość pól i kontrolek jest wyświetlana, ale nie można jej edytować ani aktualizować. Strona tytułowa jest wyświetlana jako seria symboli zastępczych elementów, takich jak pola tekstowe.

Nagłówki i stopki

Te elementy są wyświetlane w dokumencie w widoku do czytania zgodnie z oczekiwaniami. W widoku do edycji nagłówki i stopki wraz z numerami stron są ukryte.

Stopki, przypisy końcowe, bibliografia, spis treści, indeks

Te elementy są wyświetlane w dokumencie w widoku do czytania zgodnie z oczekiwaniami. W widoku do edycji są wyświetlane jako symbole zastępcze, które można usuwać, ale nie można ich edytować ani aktualizować.

Makra

Dokumenty zawierające makra można wyświetlać, edytować, drukować i udostępniać, ale w celu uruchomienia makr należy kliknąć pozycję Otwórz w programie Word.

Kontrolki ActiveX, osadzone obiekty OLE, wiersz podpisu

Te elementy są wyświetlane w dokumencie w widoku do czytania zgodnie z oczekiwaniami. W widoku do edycji są wyświetlane jako symbole zastępcze, które można usuwać, ale nie można ich edytować. W aplikacji Word Online nie można ich przenosić ani zmieniać ich rozmiaru.

Obrazy połączone, pliki osadzone

W aplikacji Word Online te elementy pozostają zachowane w dokumencie, ale są wyświetlane jako symbole zastępcze.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×