Publikowanie zaktualizowanej wersji szablonu formularza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po opublikowaniu szablonu formularza, które zostały zmienione programu InfoPath można aktualizować zarówno szablonu formularza (plik xsn), jak i istniejących formularzy (plików XML), które są oparte na tym szablonie formularza. Domyślnie program InfoPath automatycznie zastępuje starszej wersji szablonu formularza z najnowszą wersją. Można wybrać odpowiednią metodę aktualizacji dla istniejących formularzy użytkowników.

W tym artykule

Zapobieganie utracie danych w istniejących formularzach użytkowników

Publikowanie zaktualizowanego szablonu formularza

Umożliwianie użytkownikom podjęcia decyzji o aktualizowaniu własnych szablonów formularzy

Zapobieganie utracie danych w istniejących formularzach użytkowników

Jeśli musisz zaktualizować istniejący szablon formularza, można go zmienić, ponowne opublikowanie go i rozpowszechnić go wśród użytkowników. Jednak niektóre typy zmian, może uniemożliwić dostęp do danych w wypełnione formularze oparte na oryginalnym szablonie formularza.

Jeśli wprowadzisz zmiany w szablonie formularza, który może spowodować utratę danych lub błędy w formularzach, które zostały wypełnione się już, zostanie wyświetlony komunikat. Często zostanie wyświetlony komunikat, podczas dodawania nowych, wymagane pola do szablonu formularza lub zmiana nazwy lub usuwanie pola lub grupy z szablonu formularza.

Komunikat o błędzie ostrzegający projektantów formularzy przed potencjalną utratą danych

Gdy zostanie wyświetlony ten komunikat, jeśli kliknij przycisk Tak i kontynuować zmiany, nie może być dostępu do danych w formularzach po opublikowaniu zaktualizowany szablon formularza. W niektórych przypadkach może to być akceptowane. Musisz zdecydować, co działa dla danej sytuacji.

Po wprowadzeniu zmian w oryginalnej szablonu formularza, aby upewnić się, że uzyskiwania dostępu do danych, które już zebrane od użytkowników, przestrzegaj następujących wytycznych:

 • Nie zmieniaj nazw istniejących pól i grup w źródle danych.

 • Nie przenoś istniejących pól i grup wokół w źródle danych.

 • Nie usuwaj istniejące pola i grupy ze źródła danych. Możesz usunąć formanty w szablonie formularza bez przyczyną problemów, pod warunkiem pozostawisz formantu odpowiedniego pola lub grupy w źródle danych.

Początek strony

Publikowanie zaktualizowanego szablonu formularza

Załóżmy, że należy wprowadzić zmiany w szablonie formularza, który jest już powszechnie używany w firmie. Jeśli wymaga to zmiany źródła danych szablonu formularza, potrzebny jest sposób na skuteczne zaktualizowanie poprzednio opublikowanej wersji szablonu formularza, aby zagwarantować, że wszyscy użytkownicy będą korzystać ze zaktualizowanej wersji. Można też określić, co ma się stać z istniejącymi formularzami opartymi na oryginalnym szablonie formularza.

 1. Otwórz szablon formularza, który chcesz zaktualizować.

 2. Wprowadź w szablonie formularza wszystkie niezbędne zmiany.

 3. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 4. Na liście Kategoria kliknij pozycję Przechowywanie wersji.

  W tym momencie należy określić, co ma się stać z istniejącymi formularzami (plikami xml), które zostały wypełnione przy użyciu pierwotnego szablonu formularza.

 5. Na liście Przy uaktualnianiu wersji w obszarze Wersja szablonu formularza wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby automatycznie przekonwertować nieaktualne wersje formularza na zaktualizowaną wersję, kliknij pozycję Automatycznie uaktualniaj istniejące formularze. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program InfoPath nie będzie monitować użytkowników o aktualizowanie istniejących formularzy. Zamiast tego aktualizacja będzie się odbywać automatycznie przy następnym otwarciu istniejącego lub nowego formularza.

  • Aby napisać kod niestandardowy do obsługi procesu aktualizacji dla wszystkich użytkowników, kliknij pozycję Użyj zdarzenia niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Możesz użyć zdarzenia OnVersionUpgrade, które następuje, kiedy numer wersji otwieranego formularza programu InfoPath jest starszy niż numer wersji szablonu formularza, na którym ten formularz jest oparty. Aby uzyskać więcej informacji na temat zdarzenia OnVersionUpgrade, zapoznaj się z dokumentacją dewelopera programu InfoPath.

  • Aby uniemożliwić aktualizację formularzy, kliknij pozycję Nic nie rób (istniejące formularze mogą działać niewłaściwie). Gdy ta opcja jest wybrana, użytkownicy mogą wypełniać formularze oparte na zaktualizowanym szablonie formularza, ale mogą nie mieć możliwości otwierania istniejących formularzy. Jeśli otwarcie istniejącego formularza powiedzie się, użytkownik nie będzie mógł edytować nowo dodanych pól.

 6. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora publikowania.

  W momencie otwarcia formularza opartego na szablonie formularza użytkownicy będą automatycznie otrzymywać nową wersję szablonu formularza. Przy próbie otwarcia formularzy utworzonych przy użyciu wcześniejszej wersji szablonu formularza zostaną wprowadzone zmiany określone w kroku 5.

Początek strony

Umożliwianie użytkownikom podjęcia decyzji o aktualizowaniu własnych szablonów formularzy

Podczas publikowania zaktualizowanej wersji szablonu formularza program InfoPath zastępuje kopię szablonu formularza zapisaną na komputerach użytkowników jego najnowszą wersją. Odbywa się to automatycznie, kiedy użytkownicy otwierają formularze oparte na zaktualizowanym szablonie formularza. W większości przypadków jest to zgodne z oczekiwaniami. Można jednak również wyświetlić okno dialogowe z monitem o zaktualizowanie szablonu formularza w momencie pojawienia się jego nowej wersji.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. Na liście Kategoria kliknij pozycję Przechowywanie wersji.

 3. W obszarze Wersja szablonu formularza zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom formularza określ, czy przeprowadzić uaktualnienie do nowej wersji szablonu formularza, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Domyślne ustawienie wartości rejestru EnableAutoUpdatePrompt to 0 (wyłączone). Monit o uaktualnienie formularza będzie wyświetlany tylko wówczas, gdy administrator systemu zmieni ustawienie wartości EnableAutoUpdatePrompt z 0 (wyłączone) na 1 (włączone).

 4. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora publikowania.

Kiedy następnym razem użytkownik otworzy formularz oparty na danym szablonie formularza, program InfoPath wyświetli okno dialogowe z monitem o zastąpienie posiadanej kopii istniejącego szablonu formularza nową wersją. Użytkownik może wówczas zdecydować, co zrobić. Jeśli okno dialogowe nie jest wyświetlane, to wartość EnableAutoUpdatePrompt jest prawdopodobnie ustawiona na 0 (wyłączone) zamiast na 1 (włączone).

Uwaga : Przed otwarciem formularza użytkownicy mogą najpierw pobrać najnowszą wersję danego szablonu formularza (plik xsn), klikając łącze Pobierz aktualizację tego formularza lub Pobierz aktualizacje formularzy należących do tej kategorii w oknie dialogowym Wypełnianie formularza. Te łącza pozostają aktywne nawet wtedy, kiedy użytkownik ma już najnowszą wersję szablonu formularza na komputerze. W tym scenariuszu, kiedy użytkownik klika jedno z łączy aktualizowania, program InfoPath ponownie zapisuje najnowszą wersję szablonu formularza na jego komputerze.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×