Publikowanie szablonu formularza na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby użytkownicy mogli wypełnić w przeglądarce sieci Web formularz utworzony na podstawie szablon formularza zgodny z przeglądarką, należy opublikować szablon formularza na serwerze, na którym jest zainstalowany program InfoPath Forms Services, a następnie umożliwić przeglądanie szablonu formularza w przeglądarce.

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Publikowanie szablonu formularza do nowej biblioteki dokumentów

Publikowanie szablonu formularza jako typu zawartości witryny

Publikowanie szablonu formularza, który wymaga zatwierdzenia przez administratora

Omówienie

Możesz opublikować szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami na serwerze z systemem InfoPath Forms Services, aby użytkownicy mogli wypełniać formularze oparte na tym szablonie formularza w przeglądarce sieci Web. Jeśli szablon formularza będą używane w następujących scenariuszach, konieczne będzie zatwierdzenia przez administratora do opublikowania:

 • Szablon formularza zawiera kod zarządzany lub skrypt.

  Uwaga : Skrypt uzyskuje się są konwertowane na kod zarządzany, można było opublikować szablonu formularza.

 • Szablon formularza wymaga poziomu zabezpieczeń Pełne zaufanie zezwalającego wynikowym formularzom na pełny dostęp do zasobów systemowych na komputerach użytkowników, takich jak pliki i ustawienia.

 • W szablonie formularza jest używane połączenie danych, które jest zarządzane przez administratora.

 • Szablon formularza jest przystosowany do wyświetlania na urządzeniu przenośnym.

Publikowanie szablonu formularza, który wymaga zatwierdzenia przez administratora, możesz opublikować szablonu formularza do udostępnionego folderu sieciowego, gdzie można przekazywanie szablonu formularza do serwera z programem InfoPath Forms Services administrator serwera, a następnie wdrożenie szablonu formularza. Łącza do dodatkowych informacji o jak administrator serwera można wdrażać szablonu formularza w sekcji Zobacz też.

Jeśli szablon formularza zostanie użyte w innych sytuacjach, można opublikować w bibliotece dokumentów lub typu zawartości witryny.

Gdy szablon formularza jest opublikowany na serwerze z uruchomionym programem InfoPath Forms Services, może być używany na kilka sposobów:

 • Jako szablon dla wszystkich formularzy w nowej lub istniejącej bibliotece dokumentów     Szablon formularza, który będzie użyty jako szablon dla wszystkich formularzy, można opublikować w nowej lub istniejącej bibliotece dokumentów. Szablon formularza może być podpisany cyfrowo, ale nie może zawierać skryptów ani kodu zarządzanego.

 • Jako typ zawartości witryny dla zbioru witryn lub wielu bibliotek dokumentów     Możesz opublikować szablon formularza, który będzie używany jako szablonu dla formularzy w wielu bibliotekach dokumentów lub zbioru witryn. Możesz opublikować szablonu formularza jako typu zawartości witryny, jeśli wiele bibliotek w zbiorze witryn będzie używać tego szablonu formularza. Jednak nie można opublikować szablonu formularza jako typu zawartości witryny, jeśli zawiera ono dowolny skrypt lub kod zarządzany. Najpierw należy opublikować szablonów formularzy z skrypt lub kod zarządzany do udostępnionego folderu sieciowego. Następnie administrator może przekazać szablonów formularzy na serwerze i wdrażanie ich.

Przed opublikowaniem szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, użyj modułu sprawdzania projektu, aby sprawdzić problemy z formularza szablonu formularza. Po wyszukaniu i rozwiązywanie problemów z szablonu formularza, możesz publikowanie szablonu formularza z serwerem InfoPath Forms Services za pomocą Kreatora publikowania.

Publikowanie szablonu formularza nie jest taki sam, jak zapisywanie szablonu formularza. Po opublikowaniu szablonu formularza Publishing Wizard dodaje lokalizacji publikowania i przetwarzanie instrukcje do szablonu formularza, dzięki czemu użytkownicy mogą otwierać formularzy opartych na tym szablonie formularza. Po zapisaniu szablonu formularza, tak samo jak podczas zapisywania pliku na komputerze są zapisanie kopii szablonu formularza. Zawsze należy użyć Kreatora publikowania, gdy użytkownik chce udostępnić użytkownikom wypełnianie szablonu formularza.

Początek strony

Przed rozpoczęciem

Przed opublikowaniem szablonu formularza zgodnego z przeglądarką na serwerze z uruchomionym programem InfoPath Forms Services należy wykonać następujące czynności:

 • Sprawdzić u administratora, czy użytkownik ma na serwerze niezbędne uprawnienia do opublikowania szablonu formularza w bibliotece dokumentów lub opublikowania go jako nowego typu zawartości witryny.

 • Sprawdzić u administratora, czy program Office InfoPath 2007 jest uruchomiony na serwerze oraz czy jest skonfigurowany w sposób umożliwiający wyświetlanie formularzy programu InfoPath jako stron sieci Web.

 • Jeśli publikujesz szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, który wymaga zatwierdzenia przez administratora, poproś administratora o lokalizację udostępnionego folderu sieciowego miejsce, w którym należy zapisać szablon formularza. Ten folder to miejsce, w którym będzie publikowanie szablonu formularza. Po opublikowaniu szablonu formularza administrator będzie przekazywanie szablonu formularza z tej lokalizacji na serwerze.

Początek strony

Publikowanie szablonu formularza w nowej bibliotece dokumentów

Po opublikowaniu szablonu formularza w bibliotece dokumentów każdy formularz tworzony w tej bibliotece będzie utworzony na podstawie tego samego szablonu. Do opublikowania szablonu formularza w bibliotece dokumentów można użyć Kreatora publikowania. W Kreatorze publikowania szablon formularza jest modyfikowany pod kątem wykorzystania w bibliotece dokumentów, jest tworzona nowa biblioteka dokumentów, a następnie szablon formularza jest w niej zapisywany jako domyślny szablon formularza. Po opublikowaniu szablonu formularza należy skonfigurować witrynę programu Microsoft Windows SharePoint Services w sposób umożliwiający wyświetlanie w przeglądarce sieci Web formularzy utworzonych na podstawie tego szablonu formularza. Jeśli witryna programu SharePoint nie zostanie skonfigurowana, użytkownicy, którzy nie mają zainstalowanego programu Office InfoPath 2007 na komputerach przy próbie otwarcia formularza utworzonego na podstawie tego szablonu zobaczą komunikat o błędzie.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać szablon formularza, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 3. Aby otworzyć okienko zadań Sprawdzanie projektu, kliknij polecenie Sprawdzanie projektu w menu Narzędzia.

 4. Jeżeli w okienku zadań Sprawdzanie projektu są wymienione błędy, należy je naprawić, a następnie kliknąć przycisk Odśwież, aby sprawdzić, czy błędy nadal występują.

 5. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj.

 6. W Kreatorze publikowania kliknij opcję Do serwera programu SharePoint z usługami formularzy programu InfoPath lub bez nich, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora w polu Wprowadź lokalizację witryny programu SharePoint lub usług InfoPath Forms Services wpisz lokalizację witryny programu SharePoint, w której chcesz opublikować szablon formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Na następnej stronie kreatora zaznacz pole wyboru Włącz możliwość wypełniania tego formularza za pomocą przeglądarki, kliknij opcję Biblioteka dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Kliknij opcję Utwórz nową bibliotekę dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 10. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę i opis biblioteki dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 11. Wybierz pola w szablonie formularza, które mają się pojawić jako kolumny w widoku domyślnym biblioteki dokumentów.

  Jak to zrobić?

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wybierz pole, które chcesz dodać jako kolumna w bibliotece dokumentów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wpisz nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Zaznacz kolumnę witryny na liście grupy kolumn witryny, wybierz nazwę z listy Nazwa kolumny, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga : W przypadku wybrania polem powtarzającym się do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola lub czy mają być scalane wszystkie wartości.

  3. Kliknij przycisk OK.

  Łącza do dalszych informacji o wyświetlaniu danych w kolumnach w bibliotece dokumentów można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 12. Kliknij przycisk Dalej.

 13. Na następnej stronie kreatora sprawdź, czy informacje są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk Opublikuj.

 14. Aby określić, czy szablon formularza został opublikowany, kliknij opcję Otwórz tę bibliotekę dokumentów. Po opublikowaniu szablonu formularza w przeglądarce sieci Web zostanie otwarty formularz utworzony na podstawie tego szablonu.

 15. Skonfiguruj witrynę programu SharePoint w sposób umożliwiający wyświetlanie w przeglądarce sieci Web formularzy utworzonych na podstawie tego szablonu.

  Jak to zrobić?

  1. Otwórz witrynę programu SharePoint za pomocą przeglądarki sieci Web.

  2. W menu Akcje witryny w prawym górnym rogu witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

  3. W obszarze Administracja witryny kliknij opcję Biblioteki i listy witryny.

  4. Kliknij przycisk Dostosuj nazwa witryny.

  5. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.

  6. W oknie Dokumenty obsługiwane w przeglądarce, kliknij opcję Wyświetl jako stronę sieci Web, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Publikowanie szablonu formularza jako typu zawartości witryny

Przy publikowaniu szablonu formularza jako typu zawartości witryny szablon formularza jest modyfikowany w Kreatorze publikowania pod kątem wykorzystania jako typ zawartości witryny. Tak samo, jak przy tworzeniu nowej biblioteki dokumentów, można w Kreatorze publikowania skonwertować szablon formularza na szablon formularza z obsługą przeglądarki. Wtedy w kreatorze szablon formularza zostanie zapisany na serwerze jako typ zawartości witryny.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać szablon formularza, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 3. Aby otworzyć okienko zadań Sprawdzanie projektu, kliknij polecenie Sprawdzanie projektu w menu Narzędzia.

 4. Jeżeli w okienku zadań Sprawdzanie projektu są wymienione błędy, należy je naprawić, a następnie kliknąć przycisk Odśwież, aby sprawdzić, czy błędy nadal występują.

 5. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj.

 6. W Kreatorze publikowania kliknij opcję Do serwera programu SharePoint z usługami formularzy programu InfoPath lub bez nich, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora w polu Wprowadź lokalizację witryny programu SharePoint lub usług InfoPath Forms Services wpisz lokalizację witryny programu SharePoint, w której chcesz opublikować szablon formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Na następnej stronie kreatora zaznacz pole wyboru Włącz możliwość wypełniania tego formularza za pomocą przeglądarki, kliknij opcję Typ zawartości witryny (zaawansowane), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Na następnej stronie kreatora kliknij opcję Utwórz nowy typ zawartości.

 10. Na liście Podstawa typu zawartości kliknij pozycję Formularz, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 11. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę i opis nowego typu zawartości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 12. Na następnej stronie kreatora w polu Określ lokalizację i nazwę pliku szablonu formularza wpisz lokalizację witryny programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

 13. W oknie dialogowym Przeglądanie przejdź do lokalizacji na serwerze, w której ma zostać opublikowany szablon formularza jako typ zawartości witryny, a następnie w polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu formularza i kliknij przycisk Zapisz.

 14. Kliknij przycisk Dalej.

 15. Wybierz pola w szablonie formularza, które mają się pojawić jako kolumny w widoku domyślnym biblioteki dokumentów.

  Jak to zrobić?

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wybierz pole, które chcesz dodać jako kolumna w bibliotece dokumentów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wpisz nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Zaznacz kolumnę witryny na liście grupy kolumn witryny, wybierz nazwę z listy Nazwa kolumny, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga : W przypadku wybrania polem powtarzającym się do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwszą wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola, czy wszystkie wartości scalane.

  3. Kliknij przycisk OK.

  Łącza do dalszych informacji o wyświetlaniu danych w kolumnach w bibliotece dokumentów można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 16. Kliknij przycisk Dalej.

 17. Na następnej stronie kreatora sprawdź, czy informacje są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk Opublikuj.

 18. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie upewnij się czy szablon formularza jest typem zawartości w witrynie programu SharePoint.

  Jak to zrobić?

  1. Otwórz witrynę programu SharePoint za pomocą przeglądarki sieci Web.

  2. W menu Akcje witryny w prawym górnym rogu witryny kliknij opcję Ustawienia witryny.

  3. W obszarze Ustawienia witryny w obszarze Galerie kliknij typy zawartości witryny.

   Szablon formularza powinien być wymieniony w obszarze Typy zawartości programu InfoPath w Galeria typów zawartości witryny.

Początek strony

Publikowanie szablonu formularza wymagającego zatwierdzenia administratora

Następujące scenariusze wymagają zatwierdzenia przez administratora serwera, na którym jest uruchomiony InfoPath Forms Services publikowanie szablonu formularza:

 • Szablon formularza zawiera kod zarządzany.

  Uwaga : Skrypt uzyskuje się są konwertowane na kod zarządzany, można było opublikować szablonu formularza.

 • Szablon formularza wymaga poziomu zabezpieczeń Pełne zaufanie zezwalającego wynikowym formularzom na pełny dostęp do zasobów systemowych na komputerach użytkowników, takich jak pliki i ustawienia.

 • W szablonie formularza jest używane połączenie danych, które jest zarządzane przez administratora.

 • Szablon formularza jest przystosowany do wyświetlania na urządzeniu przenośnym.

Publikowanie szablonu formularza, który wymaga zatwierdzenia przez administratora, możesz opublikować szablonu formularza do udostępnionego folderu sieciowego, gdzie można przekazywanie szablonu formularza do serwera z programem InfoPath Forms Services administrator serwera, a następnie wdrożenie szablonu formularza. Łącza do dodatkowych informacji o jak administrator serwera można wdrażać szablonu formularza w sekcji Zobacz też.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać szablon formularza, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 3. Aby otworzyć okienko zadań Sprawdzanie projektu, kliknij polecenie Sprawdzanie projektu w menu Narzędzia.

 4. Jeżeli w okienku zadań Sprawdzanie projektu są wymienione błędy, należy je naprawić, a następnie kliknąć przycisk Odśwież, aby sprawdzić, czy błędy nadal występują.

 5. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj.

 6. W Kreatorze publikowania kliknij opcję Do serwera programu SharePoint z usługami formularzy programu InfoPath lub bez nich, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora w polu Wprowadź lokalizację witryny programu SharePoint lub usług InfoPath Forms Services wpisz lokalizację witryny programu SharePoint, w której chcesz opublikować szablon formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Na następnej stronie kreatora zaznacz pole wyboru Włącz obsługę przeglądarki przez ten szablon formularza, kliknij opcję Szablon formularza do zatwierdzenia przez administratora (zaawansowane), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Na następnej stronie kreatora, w polu Określ lokalizację i nazwę pliku szablonu formularza, kliknij przycisk Przeglądaj.

 10. W oknie dialogowym Przeglądanie przejdź do lokalizacji udostępnionego folderu sieciowego, a następnie w polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu formularza i kliknij przycisk Zapisz.

 11. Kliknij przycisk Dalej.

 12. Wybierz pola w szablonie formularza, które mają się pojawić jako kolumny w widoku domyślnym biblioteki dokumentów.

  Jak to zrobić?

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wybierz pole, które chcesz dodać jako kolumna w bibliotece dokumentów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wpisz nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Zaznacz kolumnę witryny na liście grupy kolumn witryny, wybierz nazwę z listy Nazwa kolumny, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga : W przypadku wybrania polem powtarzającym się do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola lub czy mają być scalane wszystkie wartości.

  3. Kliknij przycisk OK.

  Łącza do dalszych informacji o wyświetlaniu danych w kolumnach w bibliotece dokumentów można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 13. Kliknij przycisk Dalej.

 14. Na następnej stronie kreatora sprawdź, czy informacje są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk Opublikuj.

Po opublikowaniu szablonu formularza, skontaktuj się z administratorem serwera przekazywanie szablonu formularza na serwerze, a następnie uaktywnić szablonu formularza do zbioru witryn. Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania i wdrażanie szablonu formularza z serwerem InfoPath Forms Services kliknij łącze w sekcji Zobacz też o wdrażanie szablonów formularzy zawierających kod.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×