Przypisywanie makra do formularza lub przycisku kontrolki

Za pomocą przycisku (formantu formularza) lub przycisku polecenia (formantu ActiveX) można uruchamiać makro, które będzie wykonywać określoną akcję, gdy użytkownik kliknie przycisk.

Zarówno przycisk będący formantem formularza, jak i przycisk polecenia będący formantem ActiveX są czasami określane jako przyciski poleceń. Używając takich przycisków, można zautomatyzować drukowanie arkusza, filtrowanie danych lub obliczenia. Przycisk będący formantem formularza i przycisk polecenia będący formantem ActiveX mają podobny wygląd i funkcje. Istnieją jednak pewne różnice, które zostały omówione w poniższych sekcjach.

Przycisk (formant formularza)

Przykładowy przycisk paska narzędzi (kontrolka formularza)

Przycisk polecenia (formant ActiveX)

Przykładowy przycisk polecenia (kontrolka ActiveX)

Narzędzia makr i języka VBA znajdują się na karcie Deweloper, która jest domyślnie ukryta, dlatego pierwszym krokiem jest włączenie tej karty.

Karta Deweloper na wstążce

Aby to zrobić:

 • W programach Excel 2016, Excel 2013 i Excel 2010

  1. Przejdź do pozycji Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki.

  2. W kategorii Dostosowywanie Wstążki na liście Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

   Dostosowywanie Wstążki
 • W programie Excel 2007

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   Opcje programu Excel
  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Opcja Pokaż kartę Deweloper na Wstążce

Dodawanie przycisku (formant formularza)

 1. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty formularza kliknij pozycję Przycisk Obraz przycisku .

  grupa dotycząca kontrolek

 2. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik przycisku.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przypisywanie makra.

 3. Przypisz makro do przycisku, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby określić właściwości formantu dla przycisku, kliknij przycisk prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj formant.

Dodawanie przycisku polecenia (formant ActiveX)

 1. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij pozycję Przycisk polecenia Obraz przycisku .

  grupa dotycząca kontrolek

 2. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik przycisku polecenia.

 3. W grupie Formanty kliknij pozycję Wyświetl kod.
  Spowoduje to uruchomienie Edytora Visual Basic. Upewnij się, że z listy rozwijanej po prawej stronie wybrano pozycję Click. Podprocedura o nazwie CommandButton1_Click (jak pokazano na poniższej ilustracji) uruchamia dwa makra, gdy zostanie kliknięty przycisk: ZaznaczC15 i Powitanie.

  Podprocedura w Edytorze Visual Basic

 4. W podprocedurze przycisku polecenia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wpisz nazwę istniejącego makra w skoroszycie. Aby wyświetlić nazwy makr, kliknij pozycję Makra w grupie Kod. Aby uruchomić wiele makr za pomocą jednego przycisku, wpisz nazwy makr w osobnych wierszach podprocedury.

  • Wpisz własny kod języka VBA.

 5. Zamknij Edytora Visual Basic i upewnij się, że tryb projektowania jest wyłączony, klikając przycisk Tryb projektowania Obraz przycisku .

 6. Aby uruchomić kod języka VBA dołączony do przycisku, kliknij uprzednio utworzony przycisk polecenia będący formantem ActiveX.

 7. Aby można było edytować formant ActiveX, musi być włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania.

 8. Aby określić właściwości formantu dla przycisku polecenia, na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości Obraz przycisku . Możesz również kliknąć przycisk polecenia prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Uwaga : Przed kliknięciem polecenia Właściwości należy upewnić się, że obiekt, którego właściwości mają zostać wyświetlone lub zmienione, jest już zaznaczony.

  Zostanie wyświetlone okno Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dowolnej właściwości, zaznacz ją, a następnie naciśnij klawisz F1 w celu wyświetlenia tematu Pomoc języka Visual Basic. Możesz również wpisać nazwę właściwości w polu Szukaj w Pomocy dla języka Visual Basic. Poniższa sekcja zawiera podsumowanie właściwości, które są dostępne.

Ustawienie

Właściwość

Ogólne:

Czy formant jest ładowany po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku formantów ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Czy formant może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy formant może być edytowany.

Locked (formularz)

Nazwa formantu.

Name (formularz)

Sposób dołączania formantu do znajdujących się poniżej niego komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy można drukować formant.

PrintObject (program Excel)

Czy formant jest widoczny, czy ukryty.

Visible (formularz)

Tekst:

Atrybuty czcionki (pogrubienie, kursywa, rozmiar, przekreślenie, podkreślenie i grubość).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formularz)

Opisowy tekst w formancie, który identyfikuje formant lub określa jego przeznaczenie.

Caption (formularz)

Czy zawartość formantu jest automatycznie zawijana na końcu wiersza.

WordWrap (formularz)

Rozmiar i położenie:

Czy rozmiar formantu jest automatycznie dostosowywany tak, aby można było wyświetlić całą zawartość.

AutoSize (formularz)

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Odległość między formantem a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Formatowanie:

Kolor tła.

BackColor (formularz)

Styl tła (przezroczysty lub nieprzezroczysty).

BackStyle (formularz)

Kolor pierwszego planu.

ForeColor (formularz)

Czy formant ma cień.

Shadow (program Excel)

Obraz:

Mapa bitowa wyświetlana w formancie.

Picture (formularz)

Położenie obrazu względem jego podpisu (po lewej lub po prawej stronie, na górze itp.).

PicturePosition (formularz)

Klawiatura i mysz:

Klawisz skrótu dla formantu.

Accelerator (formularz)

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (formularz)

Czy formant otrzymuje fokus po kliknięciu.

TakeFocusOnClick (formularz)

Początek strony

Zobacz też

Włączanie lub wyłączanie ustawień formantów ActiveX w plikach pakietu Office

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×