Przykład przepływu pracy: Wysyłanie wiadomości z powiadomieniem

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje na temat tworzenia alertów dla powiadomień, zobacz Tworzenie alertu lub subskrybowanie źródła danych RSS. Jeśli korzystasz z listy SharePoint Online, można utworzyć powiadomienia pocztą e-mail oraz innych kanałów w przepływów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie przepływu do listy w usłudze SharePoint Online.

Uwaga : Te informacje tematów związanych z programu SharePoint 2007 tylko.

Zaktualizowane 12 grudnia 2016

Aby dowiedzieć się więcej na temat przepływów pracy, zobacz Wprowadzenie do przepływów pracy programu SharePoint.

Ważne : Aby utworzyć przepływ pracy, witryny musi znajdować się na serwerze z programu TE000130241 lub Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Przed rozpoczęciem

Zespół używa biblioteki Dokumenty udostępnione do współpracy nad dokumentami i kolumny Przydzielone do w celu śledzenia, dla kogo dokumenty są przydzielone. Członkowie zespołu nie muszą stale sprawdzać w witrynie zespołu, czy nowy dokument został im przydzielony. Zamiast tego można utworzyć przepływ pracy, który automatycznie wyśle wiadomość e-mail do każdego członka, który otrzyma przydział. Można to szybko zrobić przez utworzenie przepływu pracy o jednym etapie.

W tym celu można również użyć alertów, które posiadają wiele opcji — można na przykład otrzymać alert po dodaniu lub zmodyfikowaniu elementu. Jednak nie można skonfigurować alertu dla zmiany ustawienia określonej kolumny na określoną wartość. Ponadto za pomocą alertu nie można utworzyć wiadomości e-mail informującej adresata o akcji, która jest wymagana.

Przed rozpoczęciem projektowania przepływu pracy należy wprowadzić niezbędne zmiany lub dostosowania w witrynie, na liście lub w bibliotece — na przykład:

 • Przepływ pracy jest zawsze dołączane do dokładnie jedną SharePoint listy lub biblioteki. Witryna musi mieć co najmniej jednej listy lub biblioteki, przed utworzeniem przepływu pracy. W przypadku list w witrynie, zostanie wyświetlony monit o utworzyć podczas tworzenia przepływu pracy.

 • Jeśli przepływ pracy ma używać dowolnych niestandardowych kolumn lub ustawień, należy wprowadzić te zmiany przed rozpoczęciem tworzenia przepływu pracy, aby te kolumny i ustawienia były dostępne w projektancie przepływów pracy.

 • Jeśli przepływ pracy ma używać dowolnych funkcji list lub bibliotek, które domyślnie nie są włączone, na przykład zatwierdzania treści, należy włączyć te funkcje przed rozpoczęciem projektowania przepływu pracy.

Uwaga : Funkcja przepływu pracy jest oparta na programie Microsoft Windows Workflow Foundation, który jest składnikiem systemu Microsoft Windows. Taka sama wersja programu Workflow Foundation musi być zainstalowana na komputerze lokalnym i serwerze. Za pierwszym razem podczas tworzenia przepływu pracy może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie programu Workflow Foundation.

Dodawanie kolumny do biblioteki dokumentów

W tym przykładzie używana jest biblioteka Dokumenty udostępnione, która jest domyślnie wyświetlana w witrynie zespołu. Do biblioteki Dokumenty udostępnione trzeba jednak dodać kolumnę Przydzielone do, ponieważ domyślnie tej kolumny nie ma w tej bibliotece.

 1. Przejdź w przeglądarce do biblioteki Dokumenty udostępnione.

  Porada : Kliknij pozycję Dokumenty udostępnione na Liście folderów, a następnie naciśnij klawisz F12.

 2. Na pasku narzędzi biblioteki kliknij przycisk Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Dodaj kolumny z kolumn witryny.

 3. W obszarze Dostępne kolumny witryny kliknij pozycję Przydzielone do, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Kolumna Przydzielone do zostanie teraz wyświetlona podczas przeglądania biblioteki Dokumenty udostępnione w przeglądarce.

 5. Zamknij przeglądarkę.

Początek strony

Projektowanie przepływu pracy

Po skonfigurowaniu odpowiedniej kolumny w bibliotece Dokumenty udostępnione można uruchomić projektanta przepływów pracy.

 1. Uruchom program TE000130294.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz witrynę.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie witryny wyszukaj i zaznacz witrynę programu SharePoint, w której chcesz utworzyć przepływ pracy, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Przepływ pracy.

  Zostanie otwarty projektant przepływów pracy.

 5. W polu Nadaj nazwę do tego przepływu pracy wpisz Powiadomienie przydziału.

  Osoby odwiedzające witrynę zobaczą tę nazwę podczas wyświetlania w przeglądarce stron Stan przepływu pracy i Przepływy pracy.

 6. Na liście Do jakich list programu SharePoint powinien być dołączony ten przepływ pracy? kliknij pozycję Dokumenty udostępnione.

  Podczas wyświetlania biblioteki Dokumenty udostępnione członkowie zespołu zobaczą nową kolumnę dla tego przepływu pracy o nazwie Powiadomienie o przydziale. Ta kolumna wskazuje stan przepływu pracy dla każdego elementu — na przykład czy przepływ pracy został uruchomiony lub zakończony.

 7. W obszarze Wybierz opcje uruchamiania przepływu pracy dla elementów na liście Dokumenty udostępnione wykonaj wszystkie z poniższych czynności:

  • Wyczyść pole wyboru Zezwalaj na ręczne uruchamianie tego przepływu pracy z elementu.

  • Zaznacz pole wyboru Automatycznie uruchom ten przepływ pracy po utworzeniu nowego elementu.

  • Zaznacz pole wyboru Automatycznie uruchom ten przepływ pracy po każdej zmianie elementu.

   Wybranie tych opcji gwarantuje uruchomienie przepływu pracy za każdym razem, gdy element zostanie utworzony lub zmieniony. Pierwsza strona projektanta przepływów pracy powinna teraz wyglądać podobnie do poniższej ilustracji.

   Pierwsza strona projektanta przepływów pracy

 8. Kliknij przycisk Następny.

 9. Kliknij przycisk Warunki, a następnie kliknij na liście pozycję Warunek niestandardowy (Dokumenty udostępnione).

  W przepływie pracy pojawi się warunek Jeśli pole równe jest wartości.

  Na tej liście znajdują się gotowe warunki, jednak należy utworzyć warunek, który spowoduje, że przepływ pracy wyśle wiadomość tylko wtedy, gdy określone pole (w tym przypadku Przydzielone do) będzie równe określonej wartości (w tym przypadku nazwie członka zespołu). W tym celu należy utworzyć warunek niestandardowy.

 10. W warunku Jeśli pole jest równe wartości kliknij pozycję Pole, a następnie kliknij na liście pozycję Przydzielone do.

 11. W warunku kliknij pozycję Wartość.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Wybieranie użytkowników. Należy wybrać członka zespołu. Można to zrobić przez wpisanie jego nazwy lub adresu e-mail, a następnie kliknięcie przycisku Dodaj lub można wybrać z listy istniejących użytkowników. Istnieje również możliwość wybierania użytkowników z Ksiązki adresowej lub wyszukiwania ich na liście lub w elemencie listy

 12. Wpisz lub wybierz nazwę użytkownika lub adres i kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 13. Kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij na liście pozycję Wyślij wiadomość e-mail.

  Jeśli akcja nie została wyświetlona na liście, kliknij pozycję Więcej akcji, kliknij odpowiednią akcję, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 14. W akcji Wyślij tę wiadomość e-mail kliknij pozycję ten komunikat, a następnie wypełnij formularz, wprowadzając adresata, temat i treść wiadomości.

  W wierszu Do wprowadź nazwę użytkownika lub adres wybrany jako część warunku.

 15. Kliknij przycisk OK.

  Druga strona Projektanta przepływów pracy z warunkiem i akcją

  W ten sposób została utworzona reguła, która powoduje, że jeśli element w bibliotece Dokumenty udostępnione zostanie przydzielony określonemu członkowi zespołu, to ta osoba otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem. Aby uwzględnić sytuację, w której dokument zostanie przydzielony innemu członkowi zespołu, należy utworzyć warunek „inaczej jeżeli” dla każdej dodatkowej osoby w zespole.

 16. Kliknij pozycję Dodaj rozgałęzienie warunkowe „Inaczej jeżeli”.

  Do przepływu pracy zostanie dodane rozgałęzienie warunkowe. Powtórz kroki od 8 do 14 tej procedury, aby utworzyć taką samą regułę dla innego członka zespołu.

 17. W razie potrzeby kliknij pozycję Dodaj rozgałęzienie warunkowe „Inaczej jeżeli”, aby dodać regułę dla każdego członka zespołu, który ma zostać powiadomiony o przydzieleniu dokumentu.

  Projektant przepływów pracy z regułami i rozgałęzieniami warunkowymi

 18. Aby sprawdzić błędy w przepływie pracy przed zamknięciem projektanta przepływów pracy, kliknij pozycję Sprawdź przepływ pracy.

  Jeśli wystąpi błąd przepływu pracy, kolor hiperłącza zostanie zmieniony, a także pojawią się gwiazdki przed i za nieprawidłowym parametrem. Dodatkowo w obszarze Etapy przepływu pracy pojawi się symbol błędu obok każdego etapu, który zawiera błąd.

 19. Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać przepływ pracy.

  Aby przetestować przepływ pracy, przejdź do biblioteki Dokumenty udostępnione, utwórz nowy element i ustaw kolumnę Przydzielone do na wartość określającą osobę, która została dołączona do warunku w przepływie pracy. Sprawdź, czy ta osoba otrzymała utworzoną wiadomość z powiadomieniem.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×